Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi HSG Toán MTCT lớp 12 Thái Nguyên 2013-2014 vòng 1 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 4 trang )

(1)

UBND TINH rHAr

xcuvpx


sO

cmo

DUC & DAo

r4oBt,

cniNs

rHtlcKV

rHr

cHeN

Hec

sINH

GI6I

cAr riNHGrAr

roAN

rnBx

MAY

riNu

cASIo

LaP

DNAU

Hoc

2an-2014


Thoi gian:120 phrit (Kh6ng tee

*at

gian giao

di)


Ngny thi:15110/2013.


Chri:f :


l,

Thi ,sinh duqc sw dqng m$t trong cdc

loqi

mdy t[nh sau: Casio fx-5A0A,{5, ES;
CasiaJx-57AMS, ES PLUS; C*sio.fx-500 yNPLUS; Vinacal Vq-SAAMS, 570M5 vd Vinacal-S71M| New.
2, Ndtt kkdng ndi gi th\ru hdy tfrch ckinh xdc ddn

I

chil'sA ,sau ctfru phiiy.


3, DA thi gdm cd

04

trang


4, Thi sinh ldm bdi tn1'c ti€p vdo

di

thi nfu,,


Di€rn bAi thi Girim kh6o I Gi6m kh6o 2 Sd phdch


B[ne s6 BIng

chtBei

1(5 dihm):


Cho d6y s5 2, 6, 30, 210,

...

dugc x6c dinh nhu sau: 56 hang th:ir

k

bdng tich cira


(

s6 nguy6n tO dAu ti6n (k

:

1

,2,3,...).

niet

ring

c6 hai sO hang cua d6y c6 hiQu


b6ng 30000.

Tim

hai s0 tl6.(2)

Bni

26

iriam):Khai

tri6n nhi

thric

(ry*g''

l'*

dusc mQt da thrlc (bii5n

r).

Tinh


I12

zal.3)tting c6c hQ sO cira da thrlc tl6.


So laqc cdch gidi: t qua:


Bni 3(:i ttidm): Cho d5y sO 1U,,1 x6c dinh nhu

sau:

U,

:

tr,

U,

*

lI


Un+:

:

2U,+r

-tU, *

4,

(Vn

€ N*,n

l

1).


a) H6y 10p quy

trinh

1i0n tpc bAm phirn

tim

cdc sii hpng cua ddy sO dO.


b)

Tirn

U,r; U,r;

U,o;

[J,,

<iuoi dpng ph6n sO

t6i

gian.(3)

Bni

4(i

itivm):cho

phuong

trinh,tr. ffi

=

o (r)a) ViSt mQt quy trinh b6m phfm gi6i phuong

trinh

(t)

va cho bii5t k6t

qui

.


b) Chung minh

ring

nghi$m

tim

dugc o phAn a) ld duy nh6t.


So fuqc cdch

gidi:

KAt qud:


Bht

5(

;BC.A'B'C'c6

<i6y

ABC.li

tam gi6c vuong


tqi

B,

AB

-2,L3;

,$/)

-

4,26;

A'C

=6,39

.

Gqi

M

ld

trung di€m

cria dopn thdng


A'C',,M

li

giao

di6m

ct.r.

AM

vd

A'C.

Tinh

th€ tich

tnOi

ttr

dien

N,4BC

vi

khof,ng


c*ch tir

A

d}nmdt phin s, (NBC).(4)

Bni

6(5

iti6@:

Tinh gAn dring gi6

trf

lon nh6t

vd

gi|tri

nh6 nh6t cria

him

s6:

2.x2-8x+1Jlx)=-

2,-^--l -r^-rL


So luqc cdclt gidi: t qua:

×