Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.33 MB, 2 trang )

(1)

UBND TINII THAI NGTryEN
so

crAo

DVc vA DAo

r4oon,

crrinn

rHL/cCiu,I:

(3,0 di6m)


1. DOt ch6y cacbon kong kh6ng khi & nhiet d0 cao thu dugc hdn hgrp khi A. Cho A t6c dpng


vdi FeO nung n6ng thu dugc kfii B vd h5n hqtp rdn C. Cho B thc dpng v6i dung dlch Ca(OH)2


thu dugc ktit tua

K

vd dung dich D. Dun s6i D l4i itu-o. c k6t ma K. Cho C tilc dpng v6i dung
dfch HCl thu dugc khi vd dung dich E. Cho E tric dpng vdi dung dich NaOH du, thu duo. c k6t


tua F. Nung F ngoii khdng khi dugc mQt oxit duy nhAt. X6c rlinh A, B, C, D, K, E, F

vi

vitlt


c6c phucrng

qifr

h6a hgc xhy ra.


2.Hdatan htit 20,88 gam mQt oxit kim lopi bing dung dich H2SO4 dflc n6ng, thu dugc dung


dich

X

vd3,248lit khi SO2 (sin phdm khri duy nhdt, 0 tlktc). X6c tlinh oxit kim lopi.


Ciu

II:

(3,0 tli6m)


1. Vi6t phucrng trinh h6a hgc cria c6c phan img x6y ra theo so d6 chuytSn h6a sau vd ghi diOu


kiQn phan ring (niiu c6):


Axit

axetic

(r) > Magie

axetat

Q) > Natri

axetat

(3) > Metan


AI
(8)

|

(4)


I

lvRugu etylic

(

(7)

Cloetan

(

(6)

Etilen

<

(5)

Axetilen


2. N€u hiQn tuqng vd viOt c6c phuong trinh h6a hgc xhy ra trong cilcthi nghiQm sau:


- Nh6 HzSO+ d{c

vio

c6c dlmg dubng mia.


- Spc khf etilen vdo 6ng nghiQm

dpg

dung dich KMnOa.


- SUc khf axetilen vdo 6ng nghiQm

dpg

Ae2O trong dung dich NH3 du.
- Cho benzen vdo ting nghiQm dlmg dung dich iot, l6c tl6u.


Ciu IfI:(4,0

tli6m)


1.X6c dinh c6c ch6t

A,

B, C, D, E, F, G, H,

I,

J,

K

vd vitit phucrng trinh h6a hgc cria c6c
phan img xdy ra theo so dil sau :


d+Oz-+

B+CB +O2

to'xt

,

D


D+E_+

F


D

+

BaClz*

E

+

GJ+

HF

+

BaClz-+

GJ+

H


H

+

AgNOs

-+

AgCl

+

II +A+

J+F+NOt+8,J

+

NaOH-;

Fe(OH)3

+

Kz.chi dung thOm mQt h6a chdt,hdy.nhfln bi6t 5 ch6t

rin:

A1, Feo, Bao, Alac3,

Zno

dqng


trong c6c l9 riOng biet m6t nhan. Vitit phucrng hinh h6a hgc cin cdcphdn irng xdy ra.


CAu

IV:

(3,0 tli6m)


Cho 1,02 gam hdn hqp

A

g6m Fe vd Mg

vio

200

ql

dung dich CuSOa. Sau khi c6c phan


ring x6y ra hodn todn, 19c, thu dugc 1,38 gam chdt rin B

vi

dung dich C. ThOm dung dich


ri

rru

crrgN

Hec

srNH GrOr

riNn

Lop

9


NAM HQC 20rs-20r6

vron rHr:

HoA

Hec
(2)

NaOH du vdo C, 19c

6y

kilt tua dem nung ngoii kh6ng khf diin khtii tuqng khdng dOi ttru


dugc 0,9 gam ch6t

rin

D.


1. Tim n6ng d0 Cr'a cta dung dich CuSỢ


2.Tinhphdn trbm theo kh6i lugng cria m6i kim lopi trong hdn hqp A.CAU V: (3,5tli6m)


Thpc hign

phin

ring este h6a gifia axit C*H'COQH

vi

rugu CnH2nalOH. Sau ph6n irng


thch Idy h5n hqp

X

chi gdm este, axit vd ruqu. Otit cfray

hoin toin

13,2 gam hdn hgp X,
thu dugc 12,768lft khi COz (dktc) vd 8,28 gam H2O. NOu ctng cho h6n hqp X nhu trOn t6c
dgng vira dri

vdi

150 ml dung dich NaOH 1M, th\t clugc 3,84 gam ruqu. H6a hoi hoan toan
lugng rugu ndy thi thu dugc th6 tich hoi thing bdng th0

tich

cl0ra 3,36 gam N2 (do o cung


diOu kiqn nhiet dO vd 5p suAt).


- -.:. .


Vi0t c6c phucrng trinh h6a hgc xdy ra, xhc tlinh c6ng thric criaeste

vi

tinh hiQu su6t phan

fngeste h6a.


Cau

VI:

(3,5tli6m)


H6n hgp

X

g6m

Al

vd Fe*Or. Nung m gam

X

trong diAu.kiQn kh6ng c6 kh6ng khi (gi6 sir
chi t4o ra Fe kim loai). Sau pirin rlmg thu dugc h5n hq'p chAt r6n Y. Chia Y thanh 2 phan.


Phan 1: Cho t6c dpng v6i durg dioh NaOH du, sau phan img thu dugc 1,68

lit

ldti vd 12,6
sam ch6t

rin.FnAn Z: Cho t5c dpng v6i dung dich HzSO+ d{c n6ng, du. Sau phan tmg thu dugc 27,72

lit


SO2 vd. dung dich Z c6 chAa263.25 gam mudi sunfat.


.-.i.BiOt cdc phin img xiry rahoin todn, c6c khi do d dktc.


1. ViCt cdc phuong trinh h6a hgc xhy ru.


2,X5c dinh m vd c6ng thirc cria Fe"Ou.


Bi6t

NTK:

Cl=35,5; H=1; N=14; 0=16; C=L2; Al=27;Ba=137; Fe=56; Na:23; l.flg=24
Ca=40; Cu=64.

×