Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (677.21 KB, 1 trang )

(1)

rirdvi gian rdm

bii:

tiJ?il,T#;3Jft'.;r,

gian giao da;

Cdu

I

(3,0 di€m)


a' Vdo

ng,aJ:rYo trong^ndm' hai nlra cAu Bac vd

Nam

d6u


nh6n dugc mQt lirqrng dnh s6ng
nhu nhau, ngdy d.ii bing.d6ra? Nguy€n nh6n ndo ,rAn


ien

hiQn tuo.ng

trOni'b' Trinh

bdy vdn dQng h,r quay

quarh

truc cua

Trrii E6t

vd

n6i

t6n c6c hQ qud crja n6.


CAu2

(3,0 diOm)


Dua vdo Arrat

Eia li

viet

Nam vd ki6n thric dE hoc.

h'y:a' cho biiit

oia

hinh nu6c

ta chia thdnh


"hftd

kiru

u1r. ndo?

Trinh

bdy dflc di6m

rlia hinh


cria vung

niri

Trucrng Son Nam.


b' Tal sao d khu wrc

Bfc

Trung BQ thucvng c6 mua lo'r, tap trung vao c6c thang cu6i ndrn.r


(--iu

3 (3,0 di6m)


Dua vdo

Atlat

Dia

li

viet

Nam vd ki6n thric dd hoc, hdy:


a'

Trinh

bdy tinh hinh phAn b6 cria d0n tdc

viet

iri*)

r,d c6c d6n t6c

it

rrgurri cr nu6c ta.


b'

Nhan x6t vd

giAi

tirich vd co

c6u

lao

.10ng da.ng

ldm viec

phdn theoliru

uu.

tini,

ie

o,


nu6c ta.


Cf,u 4 (3,0 diOm)


Dua viio

Atlat

Dia

li viet

Nam v2r ki6n thric dd hoc, hiiy:


,

?. N€u sg phnn b6 c6c

ioai

cdy c6ng nghidp l6u ndrn chu y6u 6,mr6c ta"


.

b.

X6c dinh

qLrdc

l0

1A cli qua c6c virng

kinh

t6 ndo cfia nu6c ta.


Ciu

5 (3,0 di6m)


a' PhAn

tich

nhiing

thuAn

lgi

vd

kh6 khan

vo tai

nguydn thien nhi€n trong p.hd.t

tri6n kinht0 o'Duy6n

hAiNam

Trung

86.Etr

CHINI{

THUCb.

'Iai

sao

o

Tnrng du vd

Mi€n

niri
thi nguoc lai?


Ciu

6 i5,0,Ji€m.)


Cho bdng s5

ligu

sau:


so

crAo

Dqc

vA

EAO TAOT'INH

THAI

NGUYTN

flE

THI

NAM

CIIQN

HQC

I{gc

SINH GrOr

LoP

9


201s - 2016


2005 2001


A)


Bdc 86" rr.4"u duoo nr-r6i nhidtr hon bd, cdn

d

T.A1.Nguy€n


Sd lucrt

khdch du

llch

(qui5c t6, nOi

il!a) vii

doanh

thu

tt

clu

llch

ct'r* nu6'c riro

r99s

I


9,6 77,2


1a A


Lt-+


19,1


14.0


a.

Vd

bi6u dO

tnich hW

nhiit

th6 hiQn r6c dO tang trucrng s6 luqrt kh6ch


qu6c t6, kh6ch
dia vd doanh thu

tu

du

lich

d nrr6c

ta

giai doan tr6n.


b. Nhan xet vd

gi6i thich

su t6ng trucrng do.


c' K€ ten c6c

fung

tdm du lich lcrn nh6t cua nudc ta vd cho bi6t chung d c6c vt)ng kinh t€ ndo?


nor

giai

iio4n

1995

-

2007


!!!4qh

nQi dia (triQu lr.rcrr nguoi


Nnacn nor ora

(tneu

lr.rcrt

nEuoi)

i

5 5


Doanh ttru

(nefin

ti

6ns)Ho vd t€n

thi

sinh:

×