Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (629.32 KB, 1 trang )

(1)

UBND TINH

rHAl

NcuyeN


so

crAe

luc

vA

pAo

rAoDE

THI

CHQN HQC SINH

GIOI

LOP 9 THCS


nvAna

Hec

zots

-

2016


vrdnr

xcrl

vANThoi gian lhm

bii:

150 phrit kh6ng k0 thoi gian giao <l€
CAu 1(8,0 tli6m)


Suy nghi cfa em vA y nghia cdu chuyQn sau dAy:


.

-

,M?!

chdng trai 24 tu6i cu xu nhu mQt daa trd con... vd ai cfing cdm thiiy kh6 chiu


vi di€u d6 trir ngudi cha.


Chdng trai 24 tudi nhin ra ngodi cira sii tdu hod, mdt sdng rd, hdo htlng reo lAn:


"Cho, nhin nhting cdi cdy dang chqy liti vi phia sau kia!;,


Ngadi cha mim cudi..M1t c(p d6i trd ng6i ne Uen td ra kh6 hi€u vdi hdnh vi nha mQt


d*a trd cfm chdng trai. Chtic h9 nghi chdng trai kh6ng daqc binh thadng

vi

thdn kinh.


',Cha, nhitng ddm mdy dang chqy theo chilng

ta!",

chdng trai 24 tuiit tqt thtjt


t€n,


trdn ddy sw kinh ngqc.D€n lilc ndy, cQp d6i khdng th€ chiu daqc. nira bdn quay sang h6i ngadi cha:


"Tai sao chu kh6ng daa.con trai minh d€n gQp

nfit

bdc si

tiqt

giili-ngay di nhi?,,


Ngadi ddn 6ng d{rng tu6i mim cudi, chQm

iai

n6i;


"Chil vira mdi ldm th€. Vd cha con chri dang

trd

vi

til

bQnh viQn. Con

trai

chti


khQng may bi khi€m

thi

t*

khi mdi chdo ddi,

hfimiay

td ngdy ddu tiAn n6 c6 thA nhi,n


thdy m7i thu."


Kh6ng ai n6i gi ntra...


(Theo m:gc G6c trdi tim,b6o diQn ttt kenhl4.vn,ngity 0710112016)


Ciu

2 (12,0 tli6m)


Trong t6c phdm "chuyQn ngudi con

gdi

Nam

xaong"

(Nguy6n

Dt),

nh6n vQt
Tryong Sinh

vi ci

tin vd ghen tuOng dd vQi nghi oan cho

Vt

Nuong, ru6ng r6y vd d6nh


dudi ndng di. Vfi Nuong bi oan nhung kh6ng thO minh oan n6n nh6y xu6ng;q"g tg v6n.


Theo em, nhtng chi titit ndo trong truyQn c6 thi5 girip cdu chuyQn ctruyen-sang mQt


hy*g

kh6c tr6nh dugc thim kich dau thuong cho Vfr Nuong. Gi6 sri dugc vi6t l4i, itr

.ttiti€t da lua chon, em hdy vi6t titip cAu chuyQn vd k6t thric thJo c6ch riong cria minh. Tr6n
co sd d6,

lli

gihitqi sao t6c gi6 kh6ng chgn k6t thric kh6c cho rruyQn


--- utit

×