Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (794.41 KB, 1 trang )

(1)

UBND

riNu

rsAr

NcuypNso

crAe_pus

vAgo

r4.oof

cniNn

rnrlcxi

rru

cHgN

Hec

srNH

crol

LCIp 9

THCsNAvr

Hec

2ors

-2016nnon

ucn

srrThdi

gian:

150

philt

kh6ng k€ thdi gian phdt

diCAU

I

(5,0

di€m).

Trong

nh0ng

ndm

1919-1925, c6ch mang ViQt

Nam

c6 nhirng

luc


lu-o.

ng

chri

y6u

ndo tham

gia

phong trdo

d6n

t6c,

din

chri?

Phong

Irao

d6u

tranh

cria c6c

llrclugng

d6 diSn

ra

nhu th6 ndo?


-C4u

11

Q,0 die@. Dga

vdo bdng

dfi

liQu

dudi

ddy,

hdy

n6u

nhiing

c6ng lao cria ldnh

tuNguydn

Ai

q,roc

-

Ho

chi

Minh

coi

voi

c6ch mpng

thingTdm n6m

tg4i.Th[

sinh khdng

ttuqc sfr

dqtng

tdi

IiQu cdn

bQ

coi

thi

kh6ng

gidi

thich

gi

thhm.


CAU

Itr

(4,0

diAm).

Cdng

cuQc xAy

dpg

chinh quyen

ddn

chri

nhan den cria

nu6c

ViQt
Nam Ddn

chri C6ng

hda trong ndm dAu sau C6ch mang

thang

Tdm

1945 dA diSn ra nhu th6 ndo?
Ndu

y nghia

cria

nhiing ktit

qu6 d4t dugc d6.


^.

.^ gi":Y

ft,!

die@.

T4i

sao

thing

611950 Trung

uoxg

Datrg vd Chinh phri quytit dinh

mo


99i6l

dich

Bi6n

gi6i?

C6 dring kh6ng

khi

cho

ring:."Chiiin

dich BiAn

gioi

thu - d6ng

tgjO

aann

ddu budc

ngofit cfia

cuQc khdng chidn

ndn

qu6c ch6ng thtgc ddn

Phdpld*

Ioo""Z

Vi

sao?


Cffu

V

(4,0

diA@. TrQt tr,r hai cuc I-an-ta dugc

hinh

thanh nhu th6 ndo?

Tpi

sao

lpi

ggi

ld
"TrQt

tv hai

cqrc

"?Thcri gian NQi

dungTu ngay 10

&1

neiy l9l5/I%I Nguyon

Ai

Qudc chtr

tri

HQi

nghj

hn

thf

8 Ban ch6p hanh frurrerrcrnE


Eang COng san D6ng

Ducng19tst194r Theo sang kiOn cua Hd Chi

Mnh,

Mgt @n Viet Minh duoc thanh l6p.


22tr2n944

Theo chi

thi

cria HO Chf

Minh,

d0i ViOt

Na*@qudn 4ugc thanh lpp


6lt94s

Theo chi thi cua H6 Chi

Minh

Khu Giai ph6ng ViQt BAc duqc thanh

hp.


Tu ngay la dar ngdy 1518/1945

H6

chi

Minh

dd chtr

tri

HOi

nghi

toan_qu6c cua Dang

tai

rdn

Trdo


(Tuy0n

Quang):

thdng.qua

kti

ho4ch

T6ng

khoi

ngtria,

quytit

dinh
nhfrng van Ad AOi n6i, d6i ngopi sau

khi

gidnh duqc chinh ouud".
Tu ngay 16 d&r

ngiy

I7

NI%5

Eai

hQi Qu6c dAn dugc ti6n hanh

d

Tan Trdo. D4i hQi rdn

the'h

quy6i


dlnh

TOng

khdi

nghia, thdng qua 10 chinh s6ch cria

Viet Minh,

fOp

iiyban D6n tQc gi6i ph6ng

viet

Narn (tuc

chinh

phri L6m

thdi

sau ndy) do


H0

Chi

Minh

ldm

Cht

tich.219t1945

Tai

Quang trus:ng Ba

Einh,

Chri

tlch

HO Chi

Minh

tftay m6t Cf,infr

pfli


Lam thdi

trinh

tro.ng dgc ban Tuyon ng6n DQc l0p, tuy6n b6 tru6c qu6c
dAn vd th6

gi6i

rdng nudc ViQt Nam D6n chri CQng hda dE ra doi.


Nguiin: Lich str 9, Nhd xuiit bdn Gido d4c, 2005.

×