Tải bản đầy đủ (.pptx) (16 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 16 trang )

(1)


(2)

Em có nhận
xét gì về
hình ảnh


sau?(3)

Quan sát hình
bên, em có
nhận xét gì về
giá trị f(x) khi


x dần đến 2(4)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG


Quan sát hình bên
và bảng giá trị, em


có nhận xét gì về
giá trị f(x) khi x dần


đến 1(5)

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG


Quan sát hình bên,
em có nhận xét gì về
giá trị f(x) khi x dầnđến 0(6)

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC


Cho biến x những giá trị khác nhau lập thành
dãy số (xn), xn tiến về 1 như trong bảng sau.
Tính các giá trị của f(x)?


Dãy số f(xn) tiến
về bao nhiêu?


4 3 8/3 5/2 2(n+1)/n 2
2


2 2


( )


1


x x


f x


x(7)

1. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM
1. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM


ĐỊNH NGHĨA 1.


Cho khoảng K chứa điểm và hàm số xác định
trên K hoặc trên .


Ta nói hàm số có giới hạn là số L khi
dần tới nếu với dãy số bất kì,
và , ta có .


Kí hiệu: hay khi


0


x


 

0


\


K x


 


yf x


0


xx

 

xn xnK \

 

x0
0


n


xx f x

 

nL


 0
lim


xx f xL f x

 

nL n 0(8)

VÍ DỤ 1
VÍ DỤ 1(9)

VÍ DỤ 2
VÍ DỤ 2


LỜI GIẢI


Tính giới hạn:


Hàm số xác định trên


Gỉa sử là dãy số bất kỳ, thỏa mãn và
Khi


Ta có:
Do đó:
2
1
5 4
lim
1
x
x x
x
 
 

 \  1


 

xn xn  1 xn   1


n  
2 5 4


lim
1
n n
n


n
x x
f x
x
 1

 

4lim
1
n n
n
x x
x
 
lim xn 4 3


  


1


lim ( ) 3(10)

VÍ DỤ 3


VÍ DỤ 3


LỜI GIẢI


Tính giới hạn:


0


lim


1 1


x


x
x(11)

VÍ DỤ 3
VÍ DỤ 3


LỜI GIẢI
Hàm số xác định trên


Gỉa sử là dãy số bất kỳ, thỏa mãn và
Khi


Ta có:


Do đó: 1;

  

\ 0


 

xn xn 0 xn  0


n  


lim


1 1
n
n
n
x
f x
x

 


lim xn 1 1 2
   


0


lim ( ) 2


xf x
 
1 1
lim


1 1 1 1(12)

2. ĐỊNH LÍ VỀ GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ
2. ĐỊNH LÍ VỀ GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ


ĐỊNH LÍ.


a) Giả sử và . Khi đó:


b) Nếu và , thì và


(nếu )


( Dấu của f(x) được xét trên khoảng đặng tìm giới hạn,
với x ≠ x0)


 0
lim


xx f xL xlim x0 g x

 

M


 0


lim ( )


xx  f xg x   L M


 0


lim ( )


xx  f xg x   L M 0


lim . ( ) .


xx  f x g x  L M


 0


lim


( )


x x


f x L
g x M


 


M 0


 

0


f x

 0
lim(13)

TRẮC NGHIỆM
TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Tìm ta có kết quả là:
A. B. C. 1 D.


  2


1


1
lim


1x


x x
x

(14)

TRẮC NGHIỆM
TRẮC NGHIỆM


Câu 2. Tìm ta có kết quả là:
A. B. C. 1 D. -1/2


  2


2
1


1
lim


4 3


x


x


x x
(15)

CHÚ ÝGiới hạn hữu
hạn của hàm
số tại một điểm


Thay vào


để kiểm tra khơng chứa căn


chứa căn


Phân tích thành
nhân tử, rút gọn
khử dạng vô định


Dùng liên hợp,
rút gọn khử dạng


vô định


 Một số giới


hạn cần nhớ:  Một số lượng liên hợp:


0lim ( )
xx f xL


0


x f x( )


0
( )


f xL


0


lim ( )


xx f xL


0
0
0
0 0
lim
lim
x x
x x
c c
x x 


  3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2


A B A B A B A B


A B A A B A B A AB B


     


       


 (16)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×