Tải bản đầy đủ (.pptx) (15 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 15 trang )

(1)

CHÀO MỪNG TỒN THỂ


Q THẦY, CƠ THAMDỰ BUỔI THAO GIẢNG


CỦA TỔ TỐNCHÀO MỪNG TỒN THỂ


QUÝ THẦY, CÔ THAM
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ


Giải phương trình: .


 


Giải
 


 ???(3)

(4)

III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI VÀ .


 


II – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.(5)

I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC1. Định nghĩa

Phương trình
bậc nhất một


ẩn có dạng
như thế nào?


 
Phương trình bậc nhất đối với một hàm


số lượng giác là phương trình có dạng:


Trong đó: là các hằng số và là một trong
các hàm số lượng giác(6)

I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC


1. Định nghĩaPhương trình bậc nhất đối với một
hàm số lượng giác là phương trình
có dạng:


Trong đó: là các hằng số và là một
trong các hàm số lượng giác


 


Hãy cho một vài VD về
phương trình bậc nhất đốivới một HSLG.


.

����

+

=

0 


.

����

+

=

0 


.

����

+

=

0 


.

����

+

=

0
(7)

Ví dụ 1: Giải các phương trình sau: (Hoạt động nhóm 3ph)


b) 


 


a) 


 


I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC


Cách giải
phương trình bậc


nhất một ẩn???=(

0

) (8)

Ví dụ 1: Giải các phương trình sau: (Hoạt động nhóm 3ph)


b) 


 


(VN) (vì )


Vậy phương trình đã cho vơ nghiệm.


 


Vậy


 


a) 


 


Qua ví dụ trên, hãy rút


ra cách giải phương
trình bậc nhất đối với


một hàm số lượng
giác?(9)

I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC


2. Cách giảiCho phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác:


 


 


Khi đó, ta đã đưa phương trình về phương trình lượng giác cơ
bản.(10)

Ví dụ 2: Đưa các PT sau về PT lượng giác cơ bản.


.

����

+

=

0 


.

����

+

=

0 


.

����

+

=

0
 


.

����

+

=

0 

⟺ ����

= 

⟺ ����

= 

⟺ ����

= 

⟺ ����

= (11)

Ví dụ 3: Giải phương trình sau (Hoạt động nhóm 3ph)


3

����

+

1=

0 


Giải


 (12)

- Nhắc lại cách giải phương trình bậc


nhất đối với một hàm số lượng giác.
- Xem lại các kiến thức đã học.


- Đọc trước phần tiếp theo chuẩn bị cho
tiết học sau.


- Làm các câu hỏi trắc nghiệm.(13)

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất đối với
một hàm số lượng giác


A. . B. .
C. . D. .


 (14)

Câu 3: Phương trình có nghiệm là
A. . B. .


C. .  D. .


 


Câu 2: Phương trình tương đương với phương trình nào sau đây?
A. . B. .


C. . D. .(15)

Cảm ơn quý thầy cô, học sinh


đã tham gia buổi thao giảng củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×