Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 2 trang )

(1)

so

clAo

DUC

vA

oAo

r4o


riNn rnAl

NcuY0NTHI CHQN HQC SINH GIOI LOP 9 TIICS
NAvt HQC zors -2016


nnON sINIr HQC


Thdi gian: 150 phrit fthhng ke thdt gian giao dd)


Nedv tJtt:051412016


D6 thi edm2 trang, 10 cdu h6i, m6i cdu2,0 diOm.


BB CUINH THTTC


CAU 1


a. T+i sao

ngudi

talqi

tiiSp m5u qua dudrng tinh m4ch md kh6ng phai bdng


duong dQng m4ch?

-U. Mau o dQng m4ch ludn nhi6u khi 6xi vd it khi cacbdnic hcrn m6u 0 tinh m4ch


ld dring hay sai?

Vi

sao?


Ciu

2


MOt t6 bdo mArn sinh dgc dgc vq mQt ti5 bdo mAm sinh dUc chi cua mQt lodi
nguy6n phdn vdi sO tan bdng nhau

.

Chct6 bdo con duq-c tqo.ru dAu tham gia gi6m phdn


ffi;

r6d

cenei;2O tinh trung vd tnmg. Sd luqng nhi6m sic thO (NST) dcrn trong c6c


tinh trirng nhi6u hcrn trong c6c trimg la 3648'


a.-x6cdinh s6 tuqrrg tinh trung, s6luqng tnmg dugc tao thenh.


b. X6c dinh b0 NST lu0ng bQi cria lodi'


r.

fi"n

sO

NSf

don

mi

m6i

trulng

nQi bdo cung crip cho qu5 trinh nguy€n phdn


oila cdct6 bdo mAm sinh duc.

Ciu

3


a. Trinh bdy c6c phumg ph6p t4o uu thO lai o cdy o61g3,

.

.

. !.

tA

,

,


b. Lai kinh tC

n

iif

Tai sio ngudi ta kh6ng dtng con lai kinh t0 dO nh6n gi6ng?


Ciu

4


Hdy so sanh qu6 trinh t6ng hqrp ADN vd mARN'


Ciu

5


O thgc vAt, khi cho t.u thg phAn o cAy giao phdn c6 hiQn tyqng tho6i ho6. MQt


thc he

*

ri-

prra"

ro-ioo/"

n6"

gen Aa,

Jl"

qqy

phdn 1i0n ti6p qua c6c the hQ.
a. Hdy x6c dinh

ti

lQ ki6u gen cira F3 (sau 3 lAn tg thU phan) vd F5 (sau 5 lAn t.u


thp phAn).b.

Tt

thi dU ndy hdy rfitnnguy€n nh6n ctra hiQn tuqng tho6i ho6 gi6ng khi cho
t.u thp ph6n o cdY giao Ph6n.


CAU 6


a. Thudng biQn ld gi? Trinh

biy

dflc di6m bi6u hiQn cira thudng bitin'


b. Ldm th6 ndo Oe Ui6t mot bitin di ndo t16 ld thucrng bi6n hay dQt bi6n?


Ciu

7


Gen

B

c6 t6ng s6 nucl66tit le-3000, sO li6n tc0t tridrO la 3500, gen ndy.bi dQt
bi6n mAt 6 nucl66titinann gen b. Bict

khi

gen B vd b t.u nhdn d6i li6n ti€p 3 ldn, sd


nucl€dtit lopi Ad€nin mdi

t**g

cung c6p cho gen b it hcrn gen B ld 14 nucl06tit'
a. Gen B g6m bao nhiOu chu lcj'xodn?(2)

Cf,u 8


a. O ttfu Hd Lan, gen

A

quy dinh h4t tron trQi hoan todn so v6i gen a quy rtinh


hat nh5n. Cho hai cay {du hpt tron giao phAn v6i nhau, thu rlugc F1

todi

hat trcrn.

fiayx6c dinh

ti

lQ phdn

li

kiOu hinh 6 F2 khi Fr t.u

t\u

ph6n.


b: cho

giao ph6n cdy qud d6,. ddi thudn-chring

v6i

c6y

qui

vdng, trdn thu6n


chring, thu dugc F1 chi c6 mQt lopi ki€u hinh. Cho cdy F1 giao ph6n vdi nhau, dugc F2gdm 300 cdy

qui

d6, trdn

:600

cay qud d6, bau dpc : 300 c6y qu6 d6, dai

:

100 cdy


qu6 vdng, trdn : 200.c6'y qui vdng, bAu dgc : 100 cdy qud vdng, ddi.
- HAy cho biOt rlac ili6m di truy0n cria m5i tinh tr4ng.


- p6

ttri5 hp sau phdn

ly

kiOu hinh v6i

ti

lQ 1 :1:1,

itfti

bi5 m9 phdi c6 ki6u gen


nhu th6 ndo?


CAU 9


ngudi ta thu
chfn sdm

:

1


O mOt lodi thgc vflt,

khi

cho hai cdy than cao, chin scnn giao ph6n

v6i

nhau,
dugc

F,

phdn

li

theo

ti

16:

I

cdy thdn cao, chin muQn

:2

c6y


c6y thdn th6p, chin sdm. Cho cdc cdy thdn cao, chfn muQn <r


phgn, nguoi ta thu dugc dcri con g6m

ch

cdy th6n cao, chfn muQn

vd

c6 c6y th6n
thdp, chn 4u0n. Bii5t rang kh6ng xity radQt bi6n- Hfly x6c ilinh ki6u gen

cta

cdc cdy


b6 mp vd vitit so tI6 lai.
CAU 10


Scr dd pha hQ dudi t16y ld sg di truy6n bQnh b4ch t4ng d mQt gia dinh. nitit rang
gen a gdy bQnh bach tang. Gi6 thitit cdc cdthe II3 vd 116 kh6ttg mang alen l{n.


t-,)

Ll

Binh thucrngO

tspch r4ng


a.Xdc dinh ki6u gen cria cdc cdth€

l, 2,4,5,7

vd 8.


b. Xdc su6t dC II5 c6 ki6u gen di hqp trl bdng bao nhiOu?


c. Ntiu x6y ry su ktit h6n gdn giua IIIT vd

IiIs

thi x6c su6t AC c1p vg ch6ng ndy


sinh ra ngudi con ddu ldng mdc bQnh bach tang (tinh theo %)

li

bao nhi6u?


H9 vd t6n:

.

SBD:


Thi sinh kh6ng srl dsng tdi 1i0u khi ldm bdi. Gi6m thf kh6ng gi6i thich gi th6m.


2


than


Frfucao,


thu

×