Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Giải hệ phương trình bằng phương pháp hàm số - Huỳnh Chí Hào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (496.21 KB, 14 trang )

(1)

HỆ PHƯƠNG TRÌNH(Ơn thi TRUNG H

ỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2015)


Biên so

ạn: Huỳnh Chí H

ào - THPT Chuyên Nguy

ễn Quang Di

êuPHƯƠNG PHÁP HÀM SỐBài 1: Giải hệ phương trình3 2


2 2


2 12 25 18 2 9 4 (1)


3 1 3 14 8 6 4 (2)


y y y x x


x x x y y


      





    





(Thi thử của THPT Nghi Sơn – Thanh Hóa)
Bài giảiĐiều kiện:


2
1
3


6 4 0


x


y y
 



   



(*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f u

 

f v

 

)


♦ 2y312y225y18

2x9

x4  2

y2

 

3 y2

2

x4

3 x4 (3)
[Tại sao ?]


Xét hàm đặc trưng f t

 

2t3t trên ta có:

 

2


' 6 1 0,f tt    t   f t

 

đồng biến trên 


Nên:

 2 2


2 2


3 2 4 2 4


4 (4)


2 4


y y


f y f x y x


x y y


y x


  


   


 


           


  


 
Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


2


3x 1 6 x 3x 14x 8 0 (5)
♦ Phương trình (5) có một nghiệm là x5 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật nhân


liên hợp.


 

 

2


4 1


5  3x1  6x 3x 14x50 (Tách thành các biểu thức liên hợp)


3 5 5


5 3 1 03 1 4 6 1


x x


x x


x x


 


     


    (Nhân liên hợp)
0


3 1


5 3 1 0


3 1 4 6 1


x x


x x

 


 


 


    


   


 


 





5
x
 


♦ Với x5  y1 (thỏa điều kiện (*))(2)

PHƯƠNG PHÁP GIẢIBước 1:Tìm điều kiện cho các biến x, y của hệ phương trình (nếu có)


Bước 2:Tìm một hệ thức liên hệ đơn giản của x và y bằng phương pháp hàm số


+ Biến đổi một phương trình của hệ về dạng f(u) = f(v) (u, v là các biểu thức chứa x,y)+ Xét hàm đặc trưng f(t), chứng minh f(t) đơn điệu, suy ra: u = v (đây là hệ thức đơn giản chứa x, y)


Bước 3:Thay hệ thức đơn giản tìm được vào phương trình cịn lại của hệ để được phương trình 1 ẩn


Bước 4:Giải phương trình 1 ẩn (cần ơn tập tốt các phương pháp giải phương trình 1 ẩn).


Bài 2: Giải hệ phương trình
3 3 2 2


2


17 32 6 9 24 (1)


2 4 9 2 9 9 1 (2)


x y x y x y


y x x y x x y


      





         


(Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc)
Bài giải


Điều kiện: 4


2 9 0


x
y x
 



   


 (*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f u

 

f v

 

)


♦ 3 3 2 2


17 32 6 9 24


xyxyxy   x36x217x18 y39y232y42 [Tại sao ?]

x2

35

x 2

 

y2

35

y2

(3)


Xét hàm đặc trưng f t

 

 t3 5t trên  ta có:

 

2


' 3 5 0,f tt    t   f t

 

đồng biến trên 


Nên:

 

3  f x

 2

f y

3

x2  y 3 yx1 (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


x3

x  4

x 9

x11x29x10 (5)


♦ Phương trình (5) có một nghiệm là x5 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật nhân
liên hợp.


  

2


5  x3 x43  x 9 x114 x 2x35 (Tách thành các biểu thức liên hợp)


3 .

5

9 .

5

5



74 3 11 4


x x


x x x x


x x


 


          (Nhân liên hợp)


5

3 9

7

0


4 3 11 4


x x


x x


x x
 


    


   


 (3)
5 0


3 9


7 0 (6)4 3 11 4


x


x x


x


x x


   


 
Chứng minh (6) vô nghiệm


 

6 3 5 9 9 0


2 2


4 3 11 4


x x x xx x


   


    


    [Tại sao ?]
0


0 0


1 1 1 1 2


5 9 0


2 2


4 3 11 4 4 3


x x


x x x
    
       


        


 


: phương trình VN


♦ Với x5  y6 (thỏa điều kiện (*))


♥ Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất

x y;

  

 5;6 


BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
Giải các hệ phương trình


1)


3 3 2


2 2


3 6 3 4


6 10 5 4x y x x y


x y x y y x y


     





        


 2)
2


53 5 10 5 48 9 0


2 6 2 66 2 11


x x y y


x y x x x y


      





       


3)2


2012 3 4 6 2009 3 2 0


2 7 8 3 14 18 6 13


x x y y


x y x y x x


      








 4)3


3


4 3 2


1 01 1 1


x x y y


x x x x y


    





  (4)

Bài 3: Giải hệ phương trình
4
4


2 2


3 2 5 (1)
2 2 8 4 0 (2)


x x y y


x x y y y


      


    





(Phạm Trọng Thư GV THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp – THTT số 2)
Bài giải


Điều kiện: x2 (*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy


x 3 4x 2 y4 5 y 4 x 2

x   2

5 y y45 (3)
Xét hàm đặc trưng f t

 

 t t45 trên nữa khoảng

0;

.


f liên tục trên

0;

 


3


4
2


' 1 0, 0;


5
t


f t t


t     


  f t

 

đồng biến trên

0;


Do 4x 2 04y

x y 2

2 y 0 nên


 

3f

4 x2

f y

 

4 x2yxy42 (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


4y

y4y

2

7 2 4 4

0 7 0 4


2 4 0 (5)
y


y y y y


y y y


 


          ♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số


Xét hàm số

 

7 4


2 4g yyy  y trên nữa khoảng

0;

.


Do g liên tục trên

0;

và g'

 

y 7y68y3   1 0, y

0;

g y

 

đồng biến trên

0;


Nên:

 

5 g y

 

g

 

1  y 1


♣ Với y0  x2 [thỏa (*)]
♣ Với y1  x3 [thỏa (*)](5)

Bài 4: Giải hệ phương trình:

   


           
x
x x y y y


yy x y x


3 3 2


2 3


1


3 6 9 2 ln 0 1


1


log 3 log 1 2


.


(Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc)
Bài giải


Điều kiện:
1


0
1


3
3 0


0


0


x
y


x
x


y
y


 


  


 
 (*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy


 

1 

x1

33

x1

2ln

x1

 

y1

33

y1

2ln

x1

(3)
♦ Xét hàm đặc trưng f t

 

t33t2lnt trên khoảng

0;f

 

t 3t2 6t 1 0 t 0
t


        f t

 

đồng biến trên khoảng

0;


Do x 1 0 và y 1 0 nên


 

3  f x

1

f y

1

x 1 y 1 yx2 (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


x2

log2

x3

log3

x2

 x 1 (5)


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số


 

5 log2

3

log3

2

1 log2

3

log3

2

1 0 6

 2 2


x xx x x x


x x


 


          


 


♣ Xét hàm số

 

log2

3

log3

2

1
2
x


g x x x


x


    


 trên khoảng

3;


 2


1 1 3


0 33 ln 2 2 ln 3 2


g x x


x x x


      


 


g x

 

đồng biến trên khoảng

3;

.


Nên

 

6 g x

 

g

 

5 x  5  4 y 3 [thỏa mãn (*)](6)

Bài 5: Giải hệ phương trình:.

   

     

x y y x y xy xx y y x


2 2 2 2


3 3 8 6 1


13 3 14 1 5 2


(Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc)
Bài giải


Điều kiện:


1
1 0


14
3 14 0


3


x
x


y y


 

  
 


  


 
 

*


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy

 

1 

x1

33

x1

 

y1

33

y1

(3)
♦ Xét hàm đặc trưng

 

3


3 ,


f ttt t


 

2


3 3 0,


ftt    t  f t

 

đồng biến trên .
Do x 1 0 và y 1 0 nên 

3  f x

1

f y

1

x 1 y 1 x 2 y (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


2x11

3x 8 x1

5

 

5
♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số


Ta nhận thấy 11
2


x không là nghiệm của phương trình

 

5 nên


 

5 3 8 1 5 0.
2 11


x x


x


     


 

6


Xét hàm số


 

3 8 1 5 , 8 11; 11;
2 11 3 2 2


g x x x xx


   


      


    


 2



 

2


3 1 10 3 1 3 8 10


0
2 3 8 2 1 2 11 2 3 8 1 2 11


x x


g x


x x x x x x


  


      


     


8 11 11


; & ;
3 2 2


x    


  


   


g x

 

đồng biến trên các khoảng 8 11; & 11;
3 2 2


   





   


   


♣ Trên khoảng 8 11;
3 2


 

 thì g x

 

đồng biến,

 
8 11


3 ; , 3 0
3 2 g


 
  nên


 

6  g x

 

g

 

3 x  3  4 y 5 [thoả mãn (*)]


♣ Trên khoảng 11;
2


 





 


 thì g x

 

đồng biến,

 11


8 ; , 8 0


2 g 





  nên


 

6  g x

 

g

 

8 x  8  4 y 10 [thoả mãn (*)](7)

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
Giải các hệ phương trình


1)2


2 2


4 1 3 5 2 0


4 2 3 4 7


x x y y


x y x


  



    



2)


3 3 2


3


3 4 2


3 3 19 105


x y y y x


x y x y y xy


     





 





3)34 2 2 4 6


2 2 1 2 1 2 3 2


x y


x x y y


    





  (8)

Bài 6: Giải hệ phương trình
3


2 2 2


2 2 1 3 1 (1)
9 4 2 6 7 (2)


y y x x x


y x y


    



(Thi thử của THPT Trần Phú – Thanh Hóa)
Bài giải


Điều kiện:
1


3 3


2 2


x
y
 




  


 (*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f u

 

f v

 

)


♦ 2y3 y 2x 1 x 3 1x  2y3 y 2 1 x 2x 1 x 1x2y3 y 2 1

x

1 x 1x (3)
Xét hàm đặc trưng f t

 

2t3t trên  ta có:


 

2


' 6 1 0,


f tt    t   f đồng biến trên 
Nên:

 

3

 

1

1 2 0


1
y


f y f x y x


y x


 



       


 


 (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


4x 5 2x26x1 (5)♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp đặt ẩn phụ chuyển về hệ đối xứng loại II
 Phương trình (5) viết lại thành:

2x3

22 4x 5 11


Điều kiện


Đặt 4x  5 2t 3 3
2
t



  
 , ta được hệ phương trình: [Tại sao ?]
2


2


2 3 4 5 (6)
2 3 4 5 (7)


x t


t x











 Trừ theo từng vế của (6) và (7) ta được:

4 x t 3 x  t 4t 4x

xt



x  t 2

0
+ Khi xt, thay vào (7) ta được:


4x212x 9 4x 5 x24x    1 0 x 2 3
So với điều kiện của xt ta chọn x 2 3. [không thỏa mãn (*)](9)

12x

24x 5 x22x    1 0 x 1 2 (loại)
So với điều kiện của xt ta chọn x 1 2.
♦ Với x 1 2 y 42. [thỏa mãn (*)]


♥ Vậy hệ phương trình có hai nghiệm

x y;

1 2;42

1 2; 24Bài 7: Giải hệ phương trình3 2 3


3


2 4 3 1 2 2 3 2 (1)


2 14 3 2 +1 (2)


x x x x y y


x x y


      





  





(Thi thử của THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng)
Bài giải


Điều kiện:
3
2
2
y
x
 

 



(*)♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f u

 

f v

 

)


♦ Do x0 khơng thỏa hệ nên ta có:


 

1  2 4 32 13 2 2

y

3 2y


x x x


     3


1 1


1 1 3 2y 3 2y 3 2y


x x


   


  
 


    (3)
Xét hàm đặc trưng f t

 

 t3 t trên  ta có:


f'

 

t 3t2   1 0, t f đồng biến trên
Nên:

 

3 f 1 1 f

3 2y

1 1 3 2y


x x





         (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


x 2 315 x 1 (5)


♦ Phương trình (5) có một nghiệm là x7 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật
nhân liên hợp.


 

5  x   2 3 2 315 x 0
2


3 3


0


1 17 0


2 3 4 2 15 15


x


x x x

 


 


   


  

 


(10)

♦ Với x7  111
98


y [thỏa mãn (*)]


♥ Vậy hệ phương trình có nghiệm

x y;

là 7;111
98





 


Bài 8: Giải hệ phương trình


2


3


1 3 43 1 + (1)
1


9 2 7 2 2 2 3 (2)
x


x y y


y x


y x y y


 


    








      



(Thi thử của THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng)
Bài giảiĐiều kiện:


1
2
9
x
y
 


 


 (*)


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f u

 

f v

 

)


♦ Ta có

 

1  2 1 3 1 1 3 1
1


y y x x


y x


      


 (3)


Xét hàm đặc trưng f t

 

t2 1 3t
t


   trên

0;

ta có:


 




2


2


2 1 1


' t t 0, 0;


f t t


t


 


      f đồng biến trên

0;


Nên:

 

3  f y

 

f

x  1

y x  1 x y21 (4)


Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn


9y 1 37y22y 5 2y3 (5)


♦ Phương trình (5) có hai nghiệm là y2 y3và nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ
thuật nhân liên hợp. Định hướng biến đổi về dạng

y2



y3 .

  

h x 0 hay

y25y6 .

h x

 

0

 

5  9y2

y2

37y22y5

y1

0

 2
2


2


2 3 2 3 2


1 5 6


5 6


0


9 2 2 1 1 7 2 5 7 2 5


y y y


y y


y y y y y y y y


  


 


     
 2


2


2 3 2 3 2


0


1 1


5 6 0


9 2 2 1 1 7 2 5 7 2 5


y


y y


y y y y y y y y
 


 


  


  


 


 (11)

 2 2


5 6 0


3
y


y y
y
 

   
 

♦ Với y2  x3 [thỏa mãn (*)]


♦ Với y3  x8 [thỏa mãn (*)]


♥ Vậy hệ phương trình có nghiệm

x y;

 

3; 2 ;

 

8;3 


Bài 9: Giải hệ phương trình:.



  

  

 


x y y x y
x y


x y


2 2 2 1 2 15


3 8 2


2
Bài giải


Điều kiện:


8
3
0
12 0
x
y
x y


   


 

*


♥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giảncủa xy

 

1 

y x 1

20 y x 1 (3)


Thế (3) vào (2) để được phương trình một ẩn


3 8 1 5
2 11


x x


x


   


 

5


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số


 

5 3 8 1 5 0.
2 11


x x


x


     


 

6Xét hàm số


 

3 8 1 5 , 8 11; 11;
2 11 3 2 2


f x x x x


x


   


      


    


 2



 

2


3 1 10 3 1 3 8 10


' 0


2 3 8 2 1 2 11 2 3 8 1 2 11


x x


f x


x x x x x x  


     


     


8 11 11
; & ;
3 2 2


x    


  


   


f x

 

đồng biến trên các khoảng 8 11; & 11;
3 2 2


   





   


   


♣ Trên khoảng 8 11;
3 2 

 thì f x

 

đồng biến,

 8 11


3 ; , 3 0
3 2 f


 
  nên


 

6  f x

 

f

 

3 x  3  4 y 4 [thoả mãn (*)]


♣ Trên khoảng 11;
2


 





  thì f x

 

đồng biến,

 11


8 ; , 8 0


2 f


 





  nên


 

6  f x

 

f

 

8 x  8  4 y 9 [thoả mãn (*)](12)

XEM THÊM PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỶ DẠNG TRÊN


CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH DẠNG


axb

np a xn '  b' qxr


(x là ẩn số; p q r a b a b, , , , , ', ' là các hằng số; paa'0; n

 

2;3
Dạng thường gặp:

axb

2 p a x'  b' qxr


1. Phương pháp giải


Đặt ẩn phụ:


+ Đặt na x'  b' ayb nếu pa'0
+ Đặt na x'   b'

ayb

nếu pa'0


Bài toán dẫn đến giải hệ phương trình hai ẩn đối với xy :( )


( ) ' '


h x Ay Bx C


h y A B x C


   





   


 (*)


(*) thường là hệ đối xứng loại 2 đối với xy.


Chú ý: Có thể sử dụng phương pháp nâng lũy thừa để đưa về phương trình bậc bốn.


2. Các ví dụ


Ví dụ 1: Giải phương trình 2x1532x232x20 (1)


Lời giải
 Điều kiện: 2 15 0 152
x   x


 Phương trình (1) viết lại thành: 2 4

x2

2 2x1528
Đặt 2x154y2 1


2
y





  
 , ta được hệ phương trình:
2


2


4 2 2 15 (2)
4 2 2 15 (3)


y x


x y








(13)

4y4x4 4



y4x

2

xy

xy

18

x y 1

0
+ Khi xy, thay vào (3) ta được:


2 2


1
2


4 2 2 15 16 14 11 0


11
8
x


x x x x


x

         


 


So với điều kiện của xy ta chọn 1
2
x .


+ Khi 1 8

1

0 9


8


x y y x


        , thay vào (3) ta được:


4 2

2 2 9 15 64 2 72 35 0 9 221


4 16


x    xxx   x  


So với điều kiện của xy ta chọn 9 221
16
x  . Tập nghiệm của (1) là 1; 9 221


2 16


S


 


 


 


 


 


 
Ví dụ 2: Giải phương trình 4x2 3x  1 5 13x (1)


Lời giải


 Điều kiện: 3 1 0 1
3
x    x


 Phương trình (1) viết lại thành:

2x3

2  3x  1 x 4
Đặt 3x  1

2y3

3


2
y



  
 , ta được hệ phương trình:
2


2


2 3 2 1 (2)
2 3 3 1 (3)


x y x


y x


  








 Trừ theo từng vế của (2) và (3) ta được:


2 2x2y6 xy 2y2x

xy



2x2y 5

0
+ Khi xy, thay vào (3) ta được:


4 2 12 9 3 1 4 2 15 8 0 15 97
8
xx  x  xx   x(14)

+ Khi 2x2y  5 0 2y 5 2x, thay vào (3) ta được:


2 2

2 3 1 4 2 11 3 0 11 73
8


x x x x x


        


So với điều kiện của xy ta chọn 11 73
8
x  .


 Tập nghiệm của (1) là 11 73 15; 97


8 8S


 
 


 


 


 
3. Một số bài toán tự luyện


Giải các phương trình


1) x 6 x24x 2) x24x 3 x5 3) 2x 1 x23x 1 0


4) 4x214x 11 4 6x10 5) 9x212x 2 3x8 7) 6) 9x26x 5 3x5

×