Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (948.64 KB, 1 trang )

(1)

UBND

TiNH

TTIAI

NCTTTEN

CQNG HOA

XA

HgT CHU NCTfrA VIET

NAM


so

cI4

Duq

&

EAo

rao

D0.

rip

-

T.r

sg:I.4nh

phric


Bn

cnixu

rrnlc

I(y rrrr

cHeN

rrec

srNH

crol

cAp

riun

Lop

9

Mdn:

VAt

li

-

Nirn

hgc 2r01S

-20t6.

Thdi gian: 150

philt

(kh6ng ke tthdt gian giao d€)


Bii

1. Trdn mQt dudrng thdng, hai b6n 1A cludng c6 hai hdng dgc c6c vdn d6ng vi6n chuy6n


dOng theo cirng mQt huorng: mQt hang ld c6c vQn dQng vi6n chpy viQt d6 vd

hanglia

ld c6c vfln


clOng vi6n dua.xe d4p.

Bitit

rang c.ac v.an dQng vi6n

vigt

da cfury d6u

v6i

ua"iOr

Zi1mtn va
khoing cdch d6u gifra hai nguoifiAn k0 nhau trong hdng lit,20mi

nhtng

,on-r6

***

,irg"Aa]

vdi

hang c6c vQn d0ng vi6n dua 4e dqp ld 40km/h vd 30m.

H6i

mQt ngucri quan s6t1An phai
thuy6n d0ng tr€n ducrng v6i vQn tOc Ulng bao nhi€u AC m5i tAn vpnbEng vi6n dua

r"

d;

;;6ikip anh ta thi chinh hic d6 anh ta lai

du6ikip

mQt vgn dQng vi6n chay vi5.t Oa titlp

ihroi"Bni

2.

cho

mach diQn nhu hinh bOn. HiQu diQn th€

u

gifia hai di6m


A.udB

kh6ng aOi. Cac

di6ntro&:&:R+:R;

R1

=3R;

R:* la


biOn tro.


a/ Di6u chinh bi6n

tro

R* d6n gid

tri

sao cho c6ng su6t toa nhiQt


tr6n diQn trd Rr ld Pr

:

12w. Tfnh c6ng su6t t6a nhiet tr6n di6n

trdR4 khi d6.gl,Tinh gi6

tri

cria R* theo R d6 c6ng su6t toa nhiet tr6n R* ld lcrrl
nhAt.


Bni 3.'Mqt

ddy ddn thuAn

trd

c6 diQn tro khong thay d6i theo nhi6t


d0.

Khi

ddng ctiQn 11

:2

A

chpy qua ddy d6n ndy thi n6 n6ng di5n


nhiQt dQ kh6ng AOi ta t1 :^500C,

khi

ddng

12:4Achpy

qua ddy rJAn ndy thi n6 n6ng d6n nhiq,t


d6 kh6ng OOi ta

tz.:

1500C.

Ktri

ddy ddn dpt nhiet O9 i.hO"g- OOi

tm

nhiet

lugngioa

ra

ni6itrucrng xune quanh

ti

lQ thuQn v6'i dQ ch€nh lQch nhiQt dQ

gifia

ddy vd m6i trudrng. NhiQt dQ


m6i truong

kt6ng

ddi.


, a/ Ggi a vd b ld kho6ng

thdi

gian

lo*g

rmg

tu

hic ddng diQn 11

vdlzUat

Aau qua ddy cl5n


d6n khi ddy ddn

A{priat

A0 kh6ng eOi.

rrong

lhoang thcri gian nriy coi nhu nhiQt luqng t(ta ra


mdi trudrng tu ddy ddn ld kh6ng dingke. Chring minh

rihg

a

:

b.


b/ Cho ddng di6n c6 cuorng d0

I:

:

6,4. chpy qua d6y d5n tr6n rthi d6y c15n n6ng d6n nhiQt dQ


khdng AOi U bao nhi€u?


Bii

4.

Ngudi

ta

df;t m6t vi€n

bi

ilac

b.*g

sat hinh cAu b6n kinh R

:

6cm dd duqc nung n6ng
tdi nhiet d6

t:

3250C l6n mdt mOt kh6i

nudc d6rdtlcn

6 00C. H6i vi6n bi chui viro kh6i nu6c
d5 d}n dQ sau bao nhitiu?

86

qua sU Adn nniet ctra nudc d6 vd d(i n6ng lOn ctra dA ddtan. Cho
khOi tuqng ri6ng

cta sft

ld

D

:

7800kg/m',.kh6i


luqng riOng ctLa nu6c d6 le De = 915kg/m3,


nhiet dung ri0ng cria s6t ld c

:

460Jlkg.K, nhiet n6ng rttay cria nudc dd (trbc ld nhi€t

tuqig

md


Ikg

nudc dd A 00C cdn thu vdo di! n6ng chdy hodn todn thdnh nadc

6

nhiQt d0

tiy)

ld

1.:


3,4.10s?k.

ThC tich hinh cAu dugc tinh theo c6ng thirc

V:

1r,fl'

vdi R ld ban kinh hinh cAu.


J


Bni 5. MQt

lq

thuj'tinh

nh6

ftrng

dAy

thuf

ngan, duoc nrit ch{t lbing nrit thuy tinh.

Tim

c6ch


x6c

kh6i

lugng

thui'ngdn

trong

lo

mi

khOng dugc

md

nft,

Uiet mrOi lugng ridng cria thuy
ngdn vd vd thujr tinh lAn

luqt

le

Dr

vd D2. Cho c6c dung cu: cdn, vd bQ qud cdn, c6c chia dQ,


nu6c'


×