Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Toán học lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (445.38 KB, 1 trang )

(1)

dTJBND TiNH TT{AI NGUYEN
so

crao

ogc

vA Dao T4.o


OE.

CUINII

TIIUCrf

rru

cHel{ Hec

srNH

GroI

cAp

riNn

Lop

e


I{AM

HQC 201s-20r6uON

:

roAN

HecThdi"gtan ldm bdi 150

philr

( Kh6ng kA

tha

gian giao

di)BAi 1 Q diam)


Tfnh

A

:

r/zot 52 +20!52.2016, +20162


-Bni2pdiam)Chung

minh

(a+b)s = a8 +rlU*28a6b2 +56asb3 +70a4b4 +56a3bs +2gazb6 +gabi +bs


Bli

3

Q diam)


Chrmg

minh

2'o +512 ld hgp s6


Bni

4 Q diem)


'f,

Chrmg minh

ring

n6.t sO do c6c c4nh ctra mQt tam gi6cvu6ng 1d c6c s6^nguy6n

thi

sd do hai c?nh g6c vuong khong th€ d6ng

thdi

le hai s6 16.

Bei s

Q diam)


Cho tam gi6c

ABC

c6 3 g6c d6u nhqn. Gqi O ld t6m duong trdn ngoai titip,

HlA truc tdm, P ld trung di6m c?nh

AC

cua tam gi6c

ABC.a.

Chung

minh

BH:

2 OP


b.

Gqi

L

1A trung di€m cira BH, chimg minh LP

bing

b6n

kinh

ducrng trdn


ngoai titip tam gi6c

ABC


Bni

6 @ di6m)


cho

tam gi6c

ABC

c6 g6c

BAC

vu6ng,

AB

:

AC,

BC

:

a. Tr6n BC I6y c6c
diOm D

vi

E sao cho c6c g6c

BAD,

g6c

DAE,

g6c

EAC

beng nhau.


a.

Tinh DE theo a.


b.

So s6nh

BD v6i

DE.

×