Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG GDCD lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (536.11 KB, 1 trang )

(1)

UBND

riNH

rUAr

NCUYTN

CqNG FIOA XA

UgI

CHU


NCrIiA VIST NAM


so c,lAo

uuc

v.q,

oao

TAo

pOgloE

cuiNu

lnrJcDE THI CIIQN HQC SINH GIOI LOP 9 THCS
ivrON,

crAo

nqc

c6Nc

nAn


NAnn

ugc

zors -zot6


Thdigian: 150 phirt (Kh6ng ke thdi gian giao dd)


Cffu 1: (5 eii6m)


a.

Bing

nhfrttg hi6u bi6t cfia minh vd ldng y€u nu6c, em hdy ldm s6ng t6 nh4n dinh


sau: "YOu nu6c ld mQt truydn th6ng d4o dfrc quy b6u vd thi6ng li6ng nh6t cira clan
tQc ViQt Nam".


b.

Theo em, hoc sinh cAn c6 tr5ch nhiQm

gi

dC

git

gin, ph6t huy truydn th6ng y€u
nuric trong

thoi

d4i ngdy nay.


C6u

2:

(5 eti6m)


;'

a.

Em hiOu th€ ndo vd c6u

n6i

cria B6c

H6: "Lao

dQng ld nghia vu thi6ng liOng, ld
ngu0n sOng, ngu6n hanh phric cua chring ta...,,.


b.

E6

tro

\ thenh

ngudi

lao dQng t6t, ngudri c6ng d6n c6 fch cho xd hdi, ngay

tu gio
em c8n

phii

ldm gi?


Cfiu

3:

(5

tli6m)a.

Tai

sao

n6i:

Trong xd

h6i

hiQn dqi, hqrp t6c

qu6.

t6 la mOt v6n d6 quan trong vd


.4, A "


tat y€u cria mgi qudc gia tr6n th€ gi6i?


b.

Le

hgc sinh, em cAn

ph6i

ldm

gi

dC rdn luy€n

tinh

thAn

hqp

t6c

vdi

moi

nguoi


trong hgc tpp vdr trong cuQc 16119.


Cffu

4:

(5 di6m)


^J t.A


a.

Bdng ki6n thirc dd hoc vd qua'thpc t5, em hdy ldm rO nhQn dinh sau: Trong

kinhdoanh, quydtt vd nghia vp ctra nguoi

kinh

doanh khOng t6ch rcyi nhau.


b.

Em s€ ldm gi khi ph6t hiQn nguoi th6n trong gia dinh co hAnh

vi

sai tr6i trong

kinhdoanh, khdng thtrc hi6n nghia vtr cua ngudi

kinh

doanh.


×