Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chọn đội tuyển HSG Ngữ văn lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.94 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH


---


KỲ THI LẬP ðỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013


ðỀ THI CHÍNH THỨC


MÔN: NGỮ VĂN


Ngày thi: 16/11/2012


Thời gian làm bài: 180 phút


(không kể thời gian giao ñề)


(ðề thi này có 01 trang)
Câu 1 (8 điểm):


Câu nói sau gợi cho anh/chị suy nghĩ và bài học gì trong cuộc sống ?
Nếu một người ñược gọi ñể làm một người như phu quét ñường, hãy quét
những con ñường như Mi-ken-lăng-giơ ñã vẽ tranh, hãy quét những con ñường
như Bet-thơ-ven đã soạn nhạc và hãy qt những con ñường như Sêch-xpia ñã
làm thơ. Người phu quét ñường cần phải quét những con ñường sạch ñến ñộ tất
cả các thiên thần trên thiên ñàng, lẫn con người nơi trần gian ñều phải nói rằng:
“ðây là người qt đường vĩ đại – người đã làm thật tốt cơng việc của mình”.(Theo Bài học làm người, NXB Trẻ - NXB Giáo dục 2006)


Câu 2 (12 ñiểm):


Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng phát biểu:


"Trong ñời sống văn học, những nhà văn có tài năng, người thì đóng góp
vào một cách viết, người thì đóng góp vào cách sử dụng ngơn ngữ, có người lại
chỉ cho ta thấy những thứ rất nhỏ bé, ñặc sắc mà giàu giá trị. Nhưng trên tất cả,
anh ta phải cho người ñọc thấy được tiếng nói riêng của anh ta trong một vấn ñề
mà nhiều người ñang quan tâm ñến”.


(Theo Chuyên ñề Ngữ văn 12 – “Chiếc thuyền ngoài xa” – NXB Giáo dục)


Bằng hiểu biết của mình, anh/chị hãy bình luận và làm sáng tỏ ý kiến trên.


--- Hết

×