Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án HSG Tin học lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 bảng B - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.32 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
QUẢNG NINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC - BẢNG B
(Hướng dẫn chấm có 01 trang)


Bài 1. Xâu lặp (7,0 ñiểm)


STT File vào File ra ðiểm


1 Xaulap1.in 2 1,0


2 Xaulap2.in 0 1,0


3 Xaulap3.in 6 1,0


4 Xaulap4.in 9 1,0


5 Xaulap5.in 43 1,0


6 Xaulap6.in 68 1,0


7 Xaulap7.in 64 1,0


Bài 2. Radar (7,0 ñiểm)


STT File vào File ra ðiểm


1 Radar1.in 9 1,0


2 Radar2.in 27 1,03 Radar3.in 0 1,0


4 Radar4.in 67 1,0


5 Radar5.in 288 1,0


6 Radar6.in 6256 1,0


7 Radar7.in 9856 1,0


Bài 3. Dãy con (6,0 ñiểm)


STT File vào File ra ðiểm


1 Daycon1.in 4 1,0


2 Daycon2.in 6 1,0


3 Daycon3.in 11 1,0


4 Daycon4.in 434 1,0


5 Daycon5.in 685 1,0


6 Daycon6.in 719 1,0


============Hết============


×