Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đáp án HSG Tiếng Trung lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.07 KB, 4 trang )

(1)

1


SỞ GD & ðT QUẢNG NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP
TỈNH


LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013
ðÊ THI CHÍNH THỨC


Môn : TIẾNG TRUNG QUỐC
(Hướng dẫn chấm này có…04…..trang )
TỔNG ðIỂM 20


第一部分:听力理解(
第一部分:听力理解(
第一部分:听力理解(
第一部分:听力理解(5分)分) 分)分)


听下列句子选择正确答案
听下列句子选择正确答案
听下列句子选择正确答案


听下列句子选择正确答案2,0 ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2 ñiểm)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C A C A A B B C C


听后填空
听后填空
听后填空


听后填空2,0 ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2 ñiểm)11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


第一 上升 倍 相当 女性 不断 成为 据 相关 空白


听后完成下面的题目:
听后完成下面的题目:
听后完成下面的题目:


听后完成下面的题目:1,0 ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2 ñiểm)


21.这次征集活动的评选过程如下,请填写:


(初评) ( 复评 ) ( 修改 ) ( 注册注册注册注册 )


填写参加这次征集活动的有效作品总数:


数量 占总数的百分比


22 有效参赛作品总数 662 ---


23 中国内地 614 92.75%


24 港澳台 11 1.66%


25 国外 37 5.59%


第二部分:词汇与语法(
第二部分:词汇与语法(
第二部分:词汇与语法(第二部分:词汇与语法(4,0 分)分)分)分)
1.选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,1 ñiểm)


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35(2)

2


2. 给划线的词语选择最正确的解释给划线的词语选择最正确的解释给划线的词语选择最正确的解释给划线的词语选择最正确的解释:1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2 ñiểm)


36.A 37.B 38.A 39.A 40.B


3. 改错句改错句改错句:1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2ñiểm) 改错句
41. 虽说这种菜不像西式,但是但是但是味道还是挺不错的。但是
42. 他酒后驾驶,结果把车把车把车开翻了。把车


43. 一身泥的爸爸送给女儿一枝枝荷花。


44. 如果你不真正了解他,就不要说他坏话他坏话他坏话他坏话。
45. 你还不快点儿,我怎么(能)怎么(能)怎么(能)赶得上火车呢?怎么(能)


4.给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2ñiểm)


46. A家用健康器材的走俏现象,有关人士B认为,这是C人们生活水平D


入一个新台阶的标志。(就)


A


47. 他来A中国B学习C四年D了。(将近) C48. 帮忙的人多,A活儿就BC完了D。(不一会儿) A


49. 都五月了,A怎么B这两天C冷起来了D。(倒) C


50. 离开家A久了,心里BC着家中的D亲人。(老) B


第三部分:阅读理解(
第三部分:阅读理解(
第三部分:阅读理解(
第三部分:阅读理解(7 分)分)分)分)


1. 根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子2,0ñiểm (sai 01 câu trừ
0,2ñiểm)


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


词 革 然 装 映 于是 双 样子 接 休闲


2.读后做练习(读后做练习(读后做练习(读后做练习(2分)分)分)分)


(一)、根据文章内容选择正确答案
(一)、根据文章内容选择正确答案(一)、根据文章内容选择正确答案(3)

3


61 62 63 64 65


C B D B A(二)根据上面文章内容回答问题
(二)根据上面文章内容回答问题
(二)根据上面文章内容回答问题


(二)根据上面文章内容回答问题1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2ñiểm)


(66). 第一,中国人向来认为,“民以食为天”,吃饭是人生最基本的要求之一。华夏民


族是很讲实际、不空谈、不幻想的。第二,中国是人口众多的大国,温饱问题还没有彻
底解决。


(67).中国人问“吃饭了吗”,同英美人见面谈天气一样,都是一种习俗、一种文化现


象。


(68).因为他认为别人用“你吃饭了吗”跟他打招呼是对他尊敬、关心和爱护的表现。


(69). 我认为,如果我们学习一种语言时,也尊重一种文化,而不是用自己的文化,


来代替或改造这种文化,那么进步就会更大更快了。


(70). “我” 持着反对态度。


3.读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“V”,错的划“”,错的划“”,错的划“”,错的划“X”””” 1,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2ñiểm)


71 72 73 74 75


X V V V X


4.把下面的句子翻译成越南语把下面的句子翻译成越南语把下面的句子翻译成越南语把下面的句子翻译成越南语2,0ñiểm (sai 01 câu trừ 0,2ñiểm)76. Cho dù một người có thành tích đáng tự hào ra sao , đều phải “Uống nước nhớ nguồn”, phải ghi
nhớ rằng chính những người Thầy(cơ) đã reo hạt giống đầu tiên cho sự trưởng thành của họ.
77.Cách giáo dục “khơng đánh không nên người” của người xưa , thanh niên bây giờ khơng cho là
như vậy.


78.Internet đã trở thành “người đồng hành” quan trọng khơng thể phủ nhận của con người thời hiện
đại, khơng có học sinh,sinh viên nào khơng biết đến sự tiện dụng to lớn của nó.(4)

4


80.Trên thị trường Việt Nam , thực phẩm- quần áo- ñồ dùng hằng ngày ...của Hàn Quốc giờ khơng
cịn xa lạ nữa.


第四部分:写作
第四部分:写作
第四部分:写作


第四部分:写作(((4( 分)分) 分)分)


1.从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出5个写成个写成个写成个写成250字左右的短文,(文中不许有任何个人字左右的短文,(文中不许有任何个人字左右的短文,(文中不许有任何个人字左右的短文,(文中不许有任何个人
信息)


信息)
信息)


信息)(1,0ñiểm))))


*yêu cầu ñể ñạt ñiểm tối ña:-Yêu cầu thí sinh viết thành đoạn văn hồn chỉnh .Viết ñủ số chữ theo yêu cầu (trên dưới 250 chữ).
-Viết đúng ngữ pháp,sử dụng chuẩn xác ít nhất 05 từ ngữ cho trước.


-ðoạn văn phải lơgic nghĩa.
-Trình bày sạch ,ñẹp,rõ ràng.


2.请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话(1,0ñiểm))))


81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


B E C F H J I G D A


4. 写作写作写作写作:(2,0ñiểm))))
写一片


写一片
写一片


写一片500字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”
*yêu cầu ñể ñạt ñiểm tối ña:


-Yêu cầu thí sinh viết thành bài văn hồn chỉnh có Mở bài,thân bài , kết luận.Nội dung nói về Tầm
quan trọng của đọc Sách. ( có liên hệ bản thân).


-Viết đủ số chữ theo yêu cầu.


-Viết ñúng ngữ pháp,sử dụng chuẩn xác từ ngữ.
-Trình bày sạch ,đẹp,rõ ràng.


×