Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Đề thi HSG Tiếng Trung lớp 12 Quảng Ninh 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.97 KB, 11 trang )

(1)

SỞ GD & ðT QUẢNG NINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012
ðỀ THI CHÍNH THỨC


(ðề thi này có 09 trang)


Chữ ký của giám thị Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC


Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề


SBD:
1: Ngày thi: 23/10/2012


Họ,tên thí sinh : Số phách
Ngày sinh: chấm lần 1
2: Nơi sinh:


Học sinh trường:
Hội ñồng coi thi:
Số phách


chấm phúc khảo:


ðiểm bài thi
chấm lần 1 :


Họ tên , chữ ký của hai người
chấm lần 1 :


Số phách
chấm lần 1


Bằng số : ………….. 1: ……….


Bằng chữ : ……….. 2: ……….
Số phách


chấm phúc khảo:


ðiểm bài thi chấm phúc khảo : Họ tên , chữ ký của hai người
chấm phúc khảo :


Bằng số : ………….. 1:
Bằng chữ : ……….. 2:


Ghi chú : Thí sinh trả lời ngay vào bài thi này.Nếu viết sai phải gạch bỏ rồi viết lại.
第一部分:听力理解(


第一部分:听力理解(
第一部分:听力理解(


第一部分:听力理解(5分)分)分)分)


1.听下列句子选择正确答案听下列句子选择正确答案听下列句子选择正确答案听下列句子选择正确答案 (2分分分分)


1. A.手机 B.充电器 C. D.
2. A.星期一 B.星期三 C.星期五 D.星期日
3. A.生气 B.高兴 C.兴奋 D.遗憾


4. A.刮风了 B.男的很生气 C.男的是导演 D.女的是演员(2)

6. A.打电话 B.见客户 C.忘记时间了 D.见经理


7. A.太贵 B.太少 C.太难喝 D.太多


8. A.出钱最多的人 B.先把蛇画好的人 C.年纪最大的人 D.力气最大的人


9. A.王大 B.王二 C.王三 D.老王


10. A.王二很大方 B.王二很认真 C.先画好蛇却没喝到
D.喜欢画蛇


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.听录音听录音听录音填空听录音填空填空填空((((2分)分)分)分)


日前召开的中国(11)……….届饮酒与健康国际研讨会传来消息,仅仅10年间,我国的


酒依赖患病率竟(12)……….了3.7(13)……….。每年消耗掉的酒量(14)……….于一个西


湖的水量,而且酗酒者低龄化,(15)……….酗酒者的比例(16)……….增加。嗜酒者预期寿


命平均低于53岁。酒依赖已经(17)……….社会问题。(18)……….了解,世界上一些发达


国家都制定了饮酒的(19)……….法律法规,对饮酒进行限制。目前我国在这方面还是


(20)………. 。


11 12 13 14 15 16 17 18 19 203.听后完成下面的题目听后完成下面的题目听后完成下面的题目听后完成下面的题目 (1分分分分)


21.这次征集活动的评选过程如下,请填写:


(初评) ( 复评 ) ( 修改 ) ( )


填写参加这次征集活动的有效作品总数:


数量 占总数的百分比(3)

23. 中国内地 92.75%


24. 港澳台 1.66%


25. 国外 5.59%


21. 22. 23. 24. 25.


第二部分:词汇与语法(


第二部分:词汇与语法(第二部分:词汇与语法(


第二部分:词汇与语法(4分)分)分)分)


1. 选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空选择恰当的词语填空(((1( 分)分) 分)分)


以 固然固然固然 固然 得以得以 得以得以 签于 签于签于签于 眼看眼看 眼看眼看 半真半假 半真半假半真半假半真半假 好感好感好感好感 半中半西半中半西 半中半西半中半西 而而而而 责任感责任感责任感责任感


26. )这种条件,我看你还是不要到那里去住。


27. 别的地方( )也有这么办的,但没有这里的多。


28. 我( )老朋友的身份劝你不要坚持错误做法。


29. 气候干旱我们也要想办法,不能( )着庄稼干死。


30. 有了改革开放的政策,中国经济才( )迅速发展。


31. 早餐是( )的,既有油条豆浆,又有面包咖啡。


32. 姑娘的话( ),脸也似笑非笑,让小伙子不知道到底是什么意思。


33. 婚姻不仅需要爱情,同时也需要对家庭的( )。


34. 他俩一见面就互相产生了( )。


35. 被虚假广告欺骗( )受到伤害的人,可以按照法律要求赔偿。


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


2.给划线的词语选择最正确的解释给划线的词语选择最正确的解释给划线的词语选择最正确的解释(给划线的词语选择最正确的解释((1( 分)分) 分)分)


36. 谁知道谁知道谁知道谁知道这会儿又下起这么大的雨来了。(4)

37. 他的病不要紧要紧要紧要紧,吃点儿药就会好的。A.重要 B.严重 C.紧张 D.健康


38. 他就会这两下子两下子两下子两下子,别的本事没有。


A.本事 B.意见 C.建议 D.希望


39. 作为一个作家,兴趣兴趣兴趣要广泛。兴趣


A.爱好 B.活动 C.联系 D.工作


40. 会上,安娜提出一个非常尖锐尖锐尖锐尖锐的问题。


A.麻烦 B.深刻 C.实在 D.普遍


36. 37. 38. 39. 40.


3.改错句改错句改错句改错句((((1分)分)分)分)


41. 虽说这种菜不像西式,因而味道还是挺不错的。


_____________________________________________________________


42. 他把酒后驾驶,结果车把开翻了。


_____________________________________________________________


43. 一身泥的爸爸送给女儿一支荷花。


_____________________________________________________________44. 如果你不真正了解他,就不要说坏话他。


_____________________________________________________________


45. 你还不快点儿,我何况赶得上火车呢?


_____________________________________________________________


4.给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置给括号内的词语选择恰当的位置((((1分)分)分)分)


46. A家用健康器材的走俏现象,有关人士B认为,这是C人们生活水平D步入一


个新台阶的标志。(就)(5)

48. 帮忙的人多,A活儿就BC完了D。(不一会儿)


49. 都五月了,A怎么B这两天C冷起来了D。(倒)


50. 离开家A久了,心里BC着家中的D亲人。(老)


第三部分:阅读理解(


第三部分:阅读理解(第三部分:阅读理解(


第三部分:阅读理解(7 分)分)分)分)


1.根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子根据上下文的意思,在每个空格中填写一个最恰当的汉子 (((2( 分)分) 分)分)


有一个(51),过去不用,现在不可能不用,那就是休闲。过去我们谈(52)命,谈工作加学习,谈了几十年,突(53)发现休闲一说,人人都要尝试一下了。服(54)是人的外


表,也反(55)了时代的风尚,既要休闲,便有服应运而生。(56),在休闲之前,上街买


一套休闲服和一(57)休闲鞋穿上,立刻有了(58)。休闲的规则之一:样子要好。有了个


好样子,(59)下来的问题是,到哪里去(60)呢?
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


2.读后做练习读后做练习读后做练习读后做练习(((2( 分)分) 分)分)


(一)、根据文章内容选择正确答案
(一)、根据文章内容选择正确答案
(一)、根据文章内容选择正确答案


(一)、根据文章内容选择正确答案((((1分)分)分)分)


中国人重视吃,也表现在中国式的客套话上。中国人最普遍的客套话是“你吃饭了吗”,西
方人往往感到很不理解。其实,这很简单,第一,中国人向来认为,“民以食为天”,吃饭是人
生最基本的要求之一。华夏民族是很讲实际、不空谈、不幻想的。第二,中国是人口众多的
大国,温饱问题还没有彻底解决。在吃了上顿没有下顿的年代里,关心对方是否吃饱了,这
难道不是对对方最大的尊敬、关心和爱护吗?(6)

其实这都是误解。中国人问“吃饭了吗”,同英美人见面谈天气一样,都是一种习俗、一种
文化现象。如果中国人说:“我又不出门航海,又不洗被子,你跟我谈天气,这真是废话,浪
费时间”,这当然很可笑;那么英美人反感中国人问:“你吃饭了吗”和“你到哪儿去”一类的客套
话,同样也很可笑。作为一种文化现象,“你吃饭了吗”和“你到哪儿去”都只是一种礼貌语言,是尊敬、关心和
爱护的一种表现形式。


今天,即使是一个百万富翁,山珍海味早吃腻了的中国人,他还是很乐意把别人的这种
问候当做对他尊敬、关心和爱护的表现来接受。


这里又牵涉到中西文化的一个差别。西方人认为,吃饭或上哪儿去,这是我的私事,你
管不着;你管,就是干涉我的自由。而中国人认为,任何人应当互相关心和爱护,吃饭时你
的事,到哪儿去,也是你的事;我问,表示我关心、爱护、尊重你,如果我不关心你,那我
才不问呢!


如果我们学习一种语言时,也尊重一种文化,而不是用自己的文化,来代替或改造这种
文化,那么进步就会更大更快了。当然,汉语随着中国社会和思想观念的发展而发展,客套
话也会逐渐改变的。我不主张一万年后中国人还是这两句客套话,我也反对今天滥用这两句
客套话。说个笑话吧,如果在别人正要进厕所或刚从厕所出来时,你也客客气气地问:“你吃
饭了吗”,或者你是个男人,在女人要上厕所去时也客客气气地问:“您到哪儿去”,这就太荒
唐可笑了。


61.“民以食为天”是什么意思?( )


A. 人们以为粮食在天上


B.人们用粮食来做“天”


C.老百姓把吃饭当做生活中最重要的事(7)

62.“关心对方是否吃饱了,这难道不是对对方最大的尊敬、关心和爱护吗?”中画线句子的意思
是:( )A.这不是对对方最大的尊敬、关心和爱护


B.这正是对对方最大的尊敬、关心和爱护


C.这也许是对对方最大的尊敬、关心和爱护


D.这是不是对对方最大的尊敬、关心和爱护


63.“我吃不吃关你什么事?”的意思是:( )


A.我吃不吃饭是不是跟你有关系


B.我吃不吃饭跟你有关系


C.我吃不吃饭跟你有什么关系


D.我吃不吃饭跟你没关系


64.“这是我的私事,你管不着”中“你管不着”的意思是:( )


A.你没有能力管


B.你不该管
C.你管不了
D.你没法管


65.“我也反对今天滥用这两句客套话”中“滥用”的意思是:( )


A.随便、过度地使用B.有限度地使用


C.多用
D.少用


(二)根据上面文章内容回答问题
(二)根据上面文章内容回答问题
(二)根据上面文章内容回答问题


(二)根据上面文章内容回答问题((((1分)分)分)分)(8)

67. 中国人用“你吃饭了吗”做客套话与英美人见面时谈天气有什么共同点?


__________________________________________________________________


68. 即使是一个百万富翁,只要他是中国人或海外华人,他也会乐意听到别人用“你吃饭了吗”跟他


打招呼,请说明原因。


___________________________________________________________________


69. 你认为在学习一种外语时,对于外语与本族语言的这两种文化差异应采取什么样的态度?


___________________________________________________________________
70. “我”对今天滥用这两句客套话的人持着什么态度?


__________________________________________________________________


3.读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“读后判断正误,对的划“V”,错的划“”,错的划“”,错的划“”,错的划“X””””((((1分)分)分)分)“大杂院”一词起源于何时?笔者认为应在清末民初,其间有一个相当长的过渡阶段。“大
杂院”,顾名思义,首先是大,其次是杂。“大”指的是地城,“杂”便是指居住者的身份了,而


“院”字多只独门独户的四合 院、三合院,甚至是王府。所居院落从单一血统、一个家族、


一个家庭逐渐演变成了多血统、多家族、多家庭的杂居。一句话,大杂院是多户集居的院
落。


71. “大杂院”的意思是指乱七八糟的院子


72. 住着许多户人家的大院子就是“大杂院”的特点之一。


73. 大杂院的形成在于清末期间。


74. 大杂院是独门独户的一种住宅。


75. 大杂院一直只是一个家族住的院落。(9)

76.不管一个人取得多么值得骄傲的成就,都应该饮水思源,应当记住是自己的老师为他的成长播
下了最初的种子。


____________________________________________________________________________________
______________________________________________


77.老一辈“不打不成才”的教育方式,现在的年轻人并不以为然。


____________________________________________________________________________________
______________________________________________


78.因特网已经成为现代人不可否认的重要“同行者”,没有一个学生、大学生不知道它的巨大便利之处。


____________________________________________________________________________________
______________________________________________


79.随着社会的发展,现代社会中的年轻人都怀着“三敢”思想来面对生活。


____________________________________________________________________________________
______________________________________________


80.在越南市场上,韩国的食品、服装、日用品等再也不鲜为人知了。


____________________________________________________________________________________
______________________________________________


第四部分:写作(


第四部分:写作(第四部分:写作(


第四部分:写作(4 分)分)分)分)


1,从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出从所给的词语或固定格式中最少选出5个写成个写成个写成个写成250字左右的短文字左右的短文字左右的短文字左右的短文,(文中不许有任何个人信息)(文中不许有任何个人信息)(文中不许有任何个人信息)(文中不许有任何个人信息)
1分)分)分)分)(10)

2002.请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话请按一定顺序把下列的语句组成一段话((((1分)分)分)分)


A. 然后制成软纸浆,最后压制成纸


B. 在蔡伦发明造纸技术前


C. 但这些材料都不理想


D. 蔡伦把材料放在水里,浸泡一两天


E. 人们曾在竹子、丝绸、或麻纸上书写


F. 因为,竹子太重,丝绸太昂贵


G. 他开始尝试用不同的材料来制造,如树皮、旧布、甚至渔网


H. 而麻纸又太粗糙


I. 如何能够制造出更好更便宜的纸张


J. 于是,蔡伦开始思考


81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


4.写作:写一片写作:写一片写作:写一片写作:写一片500字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为字左右的文章,主题为“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”“想知天下事,必读古今书”。(文中不许有任何个人信。(文中不许有任何个人信。(文中不许有任何个人信。(文中不许有任何个人信
息)((11)

200400


500

×