Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.06 MB, 33 trang )

(1)

TRƯỜNG T.H.P.T HƯƠNG KHÊ


NĂM HỌC 2017 - 2018


THI ĐUA DẠY TỐT,HỌC TỐT(2)

ƠN TẬP CHƯƠNG II


ÔN TẬP CHƯƠNG IITiết 20,21 ppct


Tiết 20,21 ppctMơn: Hình học lớp 11Giáo viên: Đường Đức Hào


Trường THPT Hương KhêMơn: Hình học lớp 11Giáo viên: Đường Đức Hào


Trường THPT Hương Khê
(3)

1) Nội dung định lý về giao tuyến của ba


mặt phẳng?2) Nêu phương pháp chứng minh một


đường thẳng song song với mặt phẳng?


3) Nêu phương pháp chứng minh hai


mặt phẳng song song?4) Thế nào là hình hộp?
1) Nội dung định lý về giao tuyến của ba


mặt phẳng?2) Nêu phương pháp chứng minh một


đường thẳng song song với mặt phẳng?


3) Nêu phương pháp chứng minh hai


mặt phẳng song song?4) Thế nào là hình hộp?
(4)

T/C1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai
điểm phân biệt cho trước .


T/C1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai
điểm phân biệt cho trước .


T/C2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm
khơng thẳng hàng .


T/C2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm
không thẳng hàng .


T/C4: Tồn tại 4 điểm không cùng nằm trên một
mặt phẳng .


T/C4: Tồn tại 4 điểm không cùng nằm trên một
mặt phẳng .


T/C5: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chung


thì chúng có 1 đường thẳng chung duy nhất chứa
tất cả các điểm chung của 2 mặt phẳng đó .


T/C5: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chung
thì chúng có 1 đường thẳng chung duy nhất chứa
tất cả các điểm chung của 2 mặt phẳng đó .


T/C6:Trong mỗi mp ,các kết quả đã biết của hình
học phẳng đều đúng .


T/C6:Trong mỗi mp ,các kết quả đã biết của hình
học phẳng đều đúng .


TC3: Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt
thuộc 1 mp thì mọi điểm của đường thẳng đều
thuộc mặt phẳng đó.


TC3: Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt
thuộc 1 mp thì mọi điểm của đường thẳng đều
thuộc mặt phẳng đó.


Một mp được xác định
nếu biết nó đi qua 3 điểm
khơng thẳng hàng .


Một mp được xác định
nếu biết nó đi qua 3 điểm
không thẳng hàng .


Một mp được xác định


nếu biết nó đi qua một
đường thẳng và một


điểm khơng thuộc đường
thẳng đó .


Một mp được xác định
nếu biết nó đi qua một
đường thẳng và một


điểm khơng thuộc đường
thẳng đó .


Một mp được xác định
nếu biết nó đi qua hai
đường thẳng cắt nhau.
Một mp được xác định
nếu biết nó đi qua hai
đường thẳng cắt nhau.


3 CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MP
3 CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MP
CÁC TÍNH CHẤT(5)

KIỂM TRA BÀI CŨ:


1)Nêu những vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian?
2)Nêu định lý về giao tuyến của 3 mặt phẳng?


Định lý 1 (ĐL về giao tuyến của ba mặt phẳng):Nếu ba mặt phẳngphân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao Tuyến phân biệt thì ba giao
tuyến ấy hoặc đồng qui hoặc đôi một song song với nhau.


I c


b
a


aab

c

a
(6)

Định lí 2a
b


Cho đường thẳng a song song với Nếu chứa


a và cắt theo một giao tuyến b thì b song song songvới aa

( )mf

a

mf ( )

( )
(7)

Định lí 3:

Cho 2 đường thẳng chéo nhau, có duy nhất


một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với


đường thẳng kiab


a


b’


M(8)

Nếu trong mặt phẳng () chứa 2 đường thẳng cắt nhau a và b


cùng song song mặt phẳng () thì

() // () 


Định lí 4
Định lí 4a
b
M


a

/ /( )/ /( )

( ) / /( )a


ba b

a(9)

a


b


ĐỊNH LÝ 5.


Cho hai mặt phẳng song song .
Nếu một mặt phẳng cắt mặt
phẳng này thì cũng cắt mặt
phẳng kia và hai giao tuyến


song song với nhau. a


( ) //( )

( ) ( )


( ) ( )

//b


a

a baa

(10)

Bài 1.(sgk tr77)Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của
các mf sau: (AEC) và
(BFD); (BCE) và
(ADF)


b.Lấy M là điểm thuộc
đoạn DF. tìm giao
điểm của đường thẳng
AM và mf(BCE)?


c.CMR: AC và BF
không cắt nhau?


A


DF


E
B(11)

Bài 1.(sgk tr77)Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của
các mf sau: (AEC) và
(BFD); (BCE) và
(ADF)


b.Lấy M là điểm thuộc
đoạn DF. tìm giao
điểm của đường thẳng
AM và mf(BCE)?


c.CMR: AC và BF
không cắt nhau?


A


DF


E
B(12)

Bài 1.(sgk tr77)Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của
các mf sau: (AEC) và
(BFD)


H
A


G
D


F


E
B(13)

Bài 1.(sgk tr77)
Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của
các mf sau: (BCE) và
(ADF)


A


D


F


E
B


C(14)

Bài 1.(sgk tr77)Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của


các mf sau: (BCE) và
(ADF)


A


D


F


E
B


C(15)

Bài 1.(sgk tr77)A


D


F


E
B


C
J


Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có


chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


a.Tìm giao tuyến của các
mf sau: (AEC) và
(BFD); (BCE) và
(ADF)


b.Lấy M là điểm thuộc
đoạn DK. tìm giao
điểm của đường
thẳng AM
mf(BCE)?


K
M(16)

Bài 1.(sgk tr77)A


D


F


E
B


C


F


Cho hai hình thang
ABCD và ABEF có
chung đáy lớn AB và
không cùng nằm trong
cùng một mặt phẳng.


c. CMR: AC và BF
không cắt nhau?


F
M(17)

Bài 2.(sgk tr77)Cho hình chóp S.ABCD
đáy là hình bình hành.Gọi
M,N,P theo thứ tự là
trung điểm của các đoạn
thẳng SA,BC,CD. Tìm
thiết diện của hình chóp
khi cắt bởi mf(MNP).


P
N


A


C


B


D
S


M


F


K


R


E(18)

Bài 2.(sgk tr77)Cho hình chóp S.ABCD
đáy là hình bình hành.Gọi
M,N,P theo thứ tự là
trung điểm của các đoạn
thẳng SA,BC,CD. Tìm
thiết diện của hình chóp
khi cắt bởi mf(MNP).


P
N


AC
B


D
S


M


F


K


R


E


Gọi O là giao hai đường
chéo của hình bình hành
ABCD, hãy tìm giao
điểm của đường thẳng SO
và mf(MNP)?(19)

Bài 3.(sgk tr77)Cho hình chóp S.ABCD
đáy là thang, đáy lớn
AB. Gọi M,N theo thứ tự
là trung điểm của các
cạnh SB và SC.a.Tìm giao tuyến của
hai mf: (SAD) và
(SBC)?


b.Tìm giao điểm của
đường thẳng Sd và
(AMN)?


c.Tìm thiết diện của hình
chóp S.ABCD và
mf(AMN)?


S


A


D


C(20)

Bài 3.(sgk tr77)Cho hình chóp S.ABCD
đáy là thang, đáy lớn
AB. Gọi M,N theo thứ tự
là trung điểm của các
cạnh SB và SC.


a.Tìm giao tuyến của
hai mf: (SAD) và


(SBC)?


b.Tìm giao điểm của
đường thẳng SD và
(AMN)?


c.Tìm thiết diện của
hình chóp S.ABCD và
mf(AMN)?


S


A


D


C


B


E


M(21)

D C
t


A B


x yz
D’


A’ B’


C’
I


J


b.Gọi CMR:


c. Cho Tính:
a . MCR:


mf(Ax,By)//mf(Cz,Dt)


Bài 4.(sgk tr78)Cho hình bình hành ABCD.
Qua A,B,C,D lần lượt vẽ
bốn nửa đường thẳng


Ax,By,Cz,Dt ở cùng phía
dối với mf(ABCD), song
song với nhau và không


nằm trong mf(ABCD). Mộtlần lượt cắt
Ax,By,Cz,Dt tại
A’,B’,C’,D’.
;

' '

' 'I

AC

BD J

A C

B D

IJ / / AA'


'

,

'

,

'AA

a BB

b CC

c

D 'D


( )
(22)

Bài 5.(Bổ sung)Cho hai hình bình hành


ABCD và ABEF nằm trong
hai mặt phẳng khác nhau. Lấy
M,N lần lượt thuộc AC và BF
sao cho MC = 2AM; NF =
2BN. Qua M,N kẻ các đường
thẳng song song với AB cắt
AD,AF


lần lượt và . CMR:


a)MN//DE


A


C


B


D


E
F


M


N


I
O


1


M N1


1 1


) / / ( )


b M N mf DFE1 1


) ( ) / / ( )


c mf MNN M mf DFE


1


M


1(23)

Bài 5.(Bổ sung)Cho hai hình bình hành


ABCD và ABEF nằm trong
hai mặt phẳng khác nhau. Lấy
M,N lần lượt thuộc AC và BF
sao cho MC = 2AM; NF =
2BN. Qua M,N kẻ các đường
thẳng song song với AB cắt
AD,AF


lần lượt và . CMR:
a)MN//DE


A


CB


D


E
F


M


N


I
O


1


M N1


1 1


) / / ( )


b M N mf DFE


1 1


) ( ) / / ( )


c mf MNN M mf DFE1


M


1(24)

Bài 5.(Bổ sung)Cho hai hình bình hành


ABCD và ABEF nằm trong
hai mặt phẳng khác nhau. Lấy
M,N lần lượt thuộc AC và BF
sao cho MC = 2AM; NF =
2BN. Qua M,N kẻ các đường
thẳng song song với AB cắt
AD,AF


lần lượt và . CMR:
a)MN//DE


A


C


B


DE
F


M


N


I
O


1


M N1


1 1


) / / ( )


b M N mf DFE


1 1


) ( ) / / ( )


c mf MNN M mf DFE


1


M1(25)

A


B


C


D
B’


A’ D’


C’


M


O


N


E
F


K


H


I
Cho hình hộpABCDA’B’C’D’ . M,N là
trung điểm AB và AD; O là
tâm của mặt bên DCC’D’.


Hãy xác định thiết diện tạo bởi
mf(MNO)(26)

A


B


C


D
B’


A’ D’


C’


M


O


N


E
FK


H


I
Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ . M,N là
trung điểm AB và AD; O là
tâm của mặt bên DCC’D’.


Hãy xác định thiết diện tạo bởi
mf(MNO)(27)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’


Bài 7.(Bổ sung)Cho hình hộpABCDA’B’C’D’ Trên
ba cạnh AB,DD’,C’B’
lần lượt lấy 3 điểm


M,N,P không trùng với
các đỉnh sao cho


a) CMR:


mf(MNP)//mf(AB’D’)
b) Xác định thiết diện


của hình hộp khi cắt bởi
mặt phẳng (MNP)


F


M


E
P
N


K


' '


' ' '
(28)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’


Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi


a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)


2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) vơi AD


và BB’. CMR: EH//FI


F


K
J


E


1 1


;


2 DD ' 3


EA FD(29)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi


a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)


2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) vơi AD
và BB’. CMR: EH//FI


F


K
J


E


1 1


;2 DD ' 3


EA FD(30)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’


Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi
a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) với AD
và BB’. CMR: EH//FI


F


E
G


H


K
I


1 1


;


2 DD ' 3


EA FD(31)

A


D


C


B


D’


A’ B’


C’


Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi
a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)


2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) với AD
và BB’. CMR: EH//FI


F


E
G


HI


K


1 1


;


2 DD ' 3


EA FD(32)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’


Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộpABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi
a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)


2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) với AD
và BB’. CMR: EH//FI


F


E
G


H


I


K


1 1


;


2 DD ' 3EA FD(33)

A


D


C


B
D’


A’ B’


C’


Bài 8.(Bổ sung)Cho hình hộp


ABCDA’B’C’D’ các
điểm E,F lần lượt nằm
trên AB và DD’ sao cho


1.Hãy xác định thiết diện
của hình hộp khi cắt bởi
a.mf(EFC)


b.mf(EFC’)2. Gọi H, I lần lượt là
giao của (EFC’) với AD
và BB’. CMR: EH//FI


F


E
G


H


I


K


1 1


;


2 DD ' 3


EA FD

×