Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Tin học lớp 9 Quảng Bình 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (382.16 KB, 2 trang )

(1)

Trang 1


SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KÌ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015-2016
Khóa thi ngày 23 - 3 - 2016


ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Tin học


LỚP 9 THPT


Họ và tên: ……….. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Số báo danh: ………..………... Đề gồm có 2 trang


ĐỀ RA


Sử dụng ngơn ngữ lập trình Turbo Pascal để lập trình giải các bài toán sau:


Câu 1:(3.0 Điểm) Đếm số DEMSO.PAS


Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử a1, a2, ... , aN
(1 ≤ N ≤ 32000; 1 ≤ ai ≤ 32000).


Yêu cầu: Hãy đếm số lượng các số chẵn trong dãy A.


Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản DEMSO.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.


- Dòng 2: Ghi N số nguyên mỗi số cách nhau một dấu cách.


Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DEMSO.OUT theo cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi K là số lượng các số chẵn.Ví dụ:


DEMSO.INP DEMSO.OUT
5


1 2 3 4 5


2


Câu 2: (3,5 điểm) Xếp chữ XEPCHU.PAS


Cuối giờ học cô giáo mầm non sắp xếp N tấm bìa có ghi các chữ cái lấy trong
tập [’A’..’Z’], sắp xếp theo từng loại chữ cái và đếm số lượng của chúng. ( với 1 ≤ N
≤ 400000). Các em hãy giúp cô giáo thực hiện công việc trên.


Yêu cầu: Hãy đếm số lượng tấm bìa theo các chữ cái.


Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản XEPCHU.INP có cấu trúc như sau:
- Dịng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng tấm bìa.


- Dịng 2: Ghi N chữ cái là ký hiệu của N tấm bìa.


Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản XEPCHU.OUT theo cấu trúc như sau:


- Dữ liệu được ghi trên nhiều dòng, dòng thứ i ghi ký hiệu của tấm bìa Si và số lượng


của nó là Ti. Si và Ti được viết liền nhau.


Ví dụ:TANCHU.INP TANCHU.OUT
6


AABBCC(2)

Trang 2


Câu 3: (3,5 điểm) Tính tổng TONG.PAS


Cho số X gồm N chữ số, Số Y gồm M chữ số (1<=M<=32000; 1<=N<=32000)).


Yêu cầu: Tính tổng 2 số X và Y.


Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản TONG.INP có cấu trúc như sau:


Dịng 1: Ghi 2 số nguyên dương N M mỗi số cách nhau một dấu cách.


Dòng 2: Ghi số X


Dòng 3: Ghi số Y


Dữ liệu ra: Ghi ra file TONG.OUT, theo cấu trúc như sau:


Dũng 1: Ghi số lượng các chữ số của tổng tính được.


Dũng 2: Ghi giá trị tổng.
Ví dụ:


TONG.INP TONG.OUT3 4
333
5436

×