Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.09 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH
---
ĐỀ CHÍNH THỨC


KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2017- 2018
Khóa ngày 23 tháng 03 năm 2018


Mơn thi: LỊCH SỬ
LỚP 12 THPT


Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 01 trang


Câu 1 (2.0 điểm).Trình bày quá trình phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến
năm 1975. Từ đó chỉ rõ nét tương đồng giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam trong
giai đoạn này.


Câu 2 (1.5 điểm).Nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm
1973 và việc triển khai chiến lược đó ở Tây Âu trong những năm 1947 – 1949.


Câu 3 (2.0 điểm).Hãy nêu những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Căn cứ vào đâu để khẳng định đây là Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và
sáng tạo ?


Câu 4 (1.5 điểm).
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám có những thuận lợi cơ bản gì ? Nhiệm vụ
củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện ra sao trong năm 1946 ?


Câu 5 (1.5 điểm).Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào ? Tóm tắt hồn cảnh lịch sử, chủ
trương của ta và ý nghĩa của chiến dịch đó.


Câu 6 (1.5 điểm).Quân và dân miền Nam đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-
1965) và giành thắng lợi như thế nào ?


... Hết ...


Họ và tên: ……….

×