Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án HSG Lịch sử lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (433.51 KB, 3 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH


---

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017 – 2018 Khóa ngày 23 tháng 3 năm 2018
HƯỚNG DẪN CHẤM


MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM


1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, thí sinh có thể trình bày
chi tiết nhưng phải đảm bảo chính xác, lơgíc,…tuỳ mức độ để cho điểm cho phù hợp. Phần nội
dung trong ngoặc đơn khơng nhất thiết u cầu học sinh phải trình bày.


2. Điểm tồn bài tính đến 0,25 điểm.


II. TĨM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM


NỘI DUNG ĐIỂM


Câu 1: Trình bày quá trình phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945
đến năm 1975. Từ đó chỉ rõ nét tương đồng giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam
trong giai đoạn này.


2.0


* Từ 1954 đến 1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào chia làm hai giai đoạn:


- Giai đoạn 1945 - 1954: Giành chính quyền thắng lợi và tiến hành cuộc kháng chiến chống
Pháp trở lại xâm lược


+ Tháng 8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo điều kiện cho nhân dân Lào nổi dậy giành


chính quyền thắng lợi. Ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc


lập. 0.25


+ Tháng 3 - 1946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào cầm súng bảo vệ nền độc lập. Dưới
sự lãnh đạo của ĐCS Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc


kháng chiến ở Lào ngày càng phát triển, lực lượng cách mạng trưởng thành… 0.25


+ Từ 1953 – 1954, liên quân Lào – Việt phối hợp mở các chiến dịch Trung, Thượng và Hạ
Lào…, giành thắng lợi lớn, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam), buộc Pháp
ký Hiệp định Giơnevơ (7 - 1954) …


0.25


- Giai đoạn 1954 – 1975: Kháng chiến chống Mĩ.


+ Năm 1954, Mĩ xâm lược Lào. Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo cuộc kháng chiến
chống Mĩ trên cả ba mặt trận: quân sự - chính trị, ngoại giao, giành nhiều thắng lợi. .. Từ
1954 - 1973, nhân dân Lào lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ


0.25


+ Tháng 2 - 1973, các bên ở Lào ký Hiệp định Viên Chăng lập lại hịa bình,... 0.25


+ Ngày 2 - 12 - 1975 nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập. Lào bước


vào thời kỳ mới: xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội. 0.25


* Nét tương giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam- Cùng thực hiện cách mạng tháng Tám 1945 thành công, cùng kháng chiến chống Pháp xâm
lược lần 2, tháng 7 - 1954 buộc Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ cơng nhận độc lập của hai
nước.


0.25


- Từ 1954 – 1975 cùng kháng chiến chống Mĩ 0.25


Câu 2:Nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến(2)

- Nội dung: Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Mặc dù
mang những tên gọi khác nhau nhưng chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm thực hiện ba mục
tiêu chủ yếu là: ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới; đàn áp phong
trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế…; khống chế, chi phối
các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.


0.5
- Triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu :


+ Tháng 3 - 1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối


với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì... 0.25


+ Mĩ đề ra và thực hiện “Kế hoạch Mácsan”,…giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh
tế, tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mĩ; tạo nên sự đối lập về kinh tế và chính trị
giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa.


0.5+ Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… 0.25


Câu 3:Hãy nêu những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Căn cứ vào đâu để khẳng định đây là Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng


đắn và sáng tạo ? 2.0


* Nội dung Cương lĩnh xác định:


- Đường lối chiến lược: tiến hành cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng


để đi tới xã hội cộng sản”. 0.25


- Nhiệm vụ: đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng…; lập chính phủ


cơng nông binh; …. 0.25


- Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông,


trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập… 0.25


- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vơ sản giữ vai trị lãnh đạo cách


mạng…. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. 0.25


* Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo vì


- Tính đúng đắn: nội dung của Cương lĩnh đúng với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực
tiễn Việt Nam,…0.5
- Tính sáng tạo thể hiện: những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái


Quốc vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, như vấn đề dân tộc và giai cấp, vấn đề lực


lượng cách mạng,… 0.5


Câu 4: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám có những thuận lợi cơ bản gì ? Nhiệm


vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện ra sao trong năm 1946 ? 1.5


- Thuận lợi: Có chính quyền cách mạng, nhân dân làm chủ, tin tưởng, quyết tâm bảo vệ chế


độ mới; có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đơng Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh; sự phát
triển phong trào cách mạng trên thế giới…


0.5


- Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân


+ Ngày 6 -1-1946, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước... 0.25


+ Ngày 2 – 3 - 1946, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, thành lập Chính phủ chính thức do Hồ


Chí Minh đứng đầu,… 0.25


+ Bầu cử Hội đồng nhân dân, thành lập Ủy ban hành chính các cấp… thơng qua Hiến pháp
đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, xây dựng Tòa án và lực lượng vũ trang cách
mạng,…0.25
= > Thực hiện nhiệm vụ củng cố chính quyền đã nâng cao uy tín nước Việt Nam dân chủ


cộng hịa, phát huy tinh thần làm chủ, đồn kết tồn dân,…(3)

Câu 5: Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào ? Tóm tắt hồn cảnh lịch sử,
chủ trương của ta và ý nghĩa của chiến dịch đó.


1.5


- Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến


chống thực dân Pháp là chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. 0.25


- Hoàn cảnh lịch sử


+ Sau chiến thắng Việt Bắc thu – đơng 1947, cuộc kháng chiến tồn dân, toàn diện được đẩy


mạnh; lực lượng vũ trang được tăng cường. 0.25


+ Đầu năm 1950, cuộc kháng chiến của ta có thuận lợi và khó khăn :


Cách mạng Trung Quốc thành công. Trung Quốc, Liên Xô và các nước trong phe xã hội chủ
nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.


0.25
Mĩ từng bước can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Pháp đề ra và thực hiện kế


hoạch Rơve, chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ hai. 0.25- Chủ trương: Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ


phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và


củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên 0.25


- Ý nghĩa: Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ
nghĩa được khai thông; quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc


Bộ); mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.


0.25
Câu 6: Quân và dân miền Nam đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”


(1961- 1965) và giành thắng lợi như thế nào ? 1.5


Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam do Đảng lãnh


đạo, quân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai giành một số thắng lợi. 0.25


- Năm 1962, quân dân miền Nam đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của địch vào


chiến khu D, các căn cứ U Minh, Tây Ninh… 0.25


- Ngày 2-1/1963, quân dân miền Nam giành thắng lợi trong trận Ấp Bắc. Chiến thắng Ấp
Bắc chứng minh khả năng quân và dân miền nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến


tranh đặc biệt,… 0.25- Cũng trong năm 1963, phong trào đấu tranh chính trị diễn ra mạnh mẽ, nhất là các phong


trào phật giáo. 0.25


- Trong năm 1964 đầu năm 1965, từng mảng lớn ấp chiến lược bị phá vỡ, vùng giải phóng
ngày càng mở rộng, quân giải phóng mở chiến dịch tiến cơng ở Bình Giã, Ba Gia, An Lão,


Đồng Xoài… 0.25


- Những thắng lợi của quân dân miền Nam đã làm cho chiến lược chiến tranh đặc biệt của


Mỹ thất bại hoàn toàn. . 0.25

×