Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí lớp 12 Quảng Bình 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (538.83 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD &ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC


KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2017-2018


MÔN: VẬT LÍ
Khóa ngày 22/3/2018


Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ và tên thí sinh:...Số báo danh:...
Câu 1: (1,0 điểm): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn trục tọa độ
hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Tại các thời điểm t1, t2, t3 lò xo


bị giãn các đoạn a (cm), 2a (cm), 3a (cm) và tốc độ của vật tương ứng là v 8 (cm/s), v 6 (cm/s),
( / )


v cm s . Tìm tỉ số giữa thời gian lị xo nén và thời gian lò xo giãn trong một chu kì dao động.


Câu 2: (1,0 điểm): Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ
2 ( )


T   s , vật nặng là một quả cầu có khối lượng m1. Khi lị xo có chiều dài cực đại và vật m1 có gia


tốc 2cm s/ 2 thì một quả cầu có khối lượng


2 1 2


mm chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va
chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 và có hướng làm cho lò xo bị nén lại.Tốc độ của m2 trước khi va chạm là v0 3 3m s/ . Bỏ qua mọi


ma sát. Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi
m1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên.


Câu 3: (1,5 điểm): Trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B cách nhau 14 cm, dao
động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vng góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước
với bước sóng 1,2 cm. Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nữa đường
thẳng trên mặt nước, cùng phía so với AB và vng góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm
D di chuyển trên By sao cho MC ln vng góc với MD. Khi diện tích của tam giác MCD có giá trị
nhỏ nhất, thì có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD?


Câu 4: (1,0 điểm): Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi P = 1 W.
Một người đi từ A đến C theo một đường thẳng và dùng một thiết bị để đo cường độ âm từ nguồn O
truyền đến thì cho kết quả cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Biết I = 0,0125 W/m2, bỏ


qua sự hấp thụ âm của mơi trường. Tìm khoảng cách AC.


Câu 5: (1,0 điểm): Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây
khơng thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay
chiều uAB 200 2 cos(100 t) , điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn
mạch AM vuông pha với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB,


điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN nhanh pha hơn điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch
MB một góc 2/3 và điện áp hiệu dụng UNB = 245 V. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB.


Câu 6: (1,5 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng bằng nguồn sáng gồm ba
ánh sáng đơn sắc có bước sóng: 10, 45m,2 0,5m và 3. Cho 3 biến thiên trong khoảng từ
0,6m đến 0, 76m. Tìm giá trị nhỏ nhất của 3sao cho vị trí vân sáng bậc 40 của 1 là vị trí gần


vân trung tâm nhất có cùng màu với vân trung tâm.


Câu 7: (1,5 điểm): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần L
và hai tụ điện có điện dung lần lượt C1 = 3C0 và C2 = 2C0 mắc song song. Ban


đầu khóa K đóng, mạch điện hoạt động ổn định với hiệu điện thế cực đại giữa hai
đầu cuộn cảm là U0. Tại thời điểm năng lượng điện trường của bộ tụ bằng một


nữa năng lượng từ trường ở cuộn cảm thì khóa K mở. Tính hiệu điện thế cực đại
giữa hai đầu cuộn cảm L sau đó theo U0.


Câu 8: (1,5 điểm): Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng  0, 25m lên tấm kim loại làm catôt của
một tế bào quang điện. Đo được cường độ dòng quang điện bão hòa là Ibh 0,5 mA. Hiệu điện thế cần thiết
đặt vào anôt và catôt để triệt tiêu dịng quang điện có độ lớn là Uh 1, 23V . Cho h6,625.1034Js,


8


3.10 /


cm s, 9,1.10 31 ,


e


m kg e1,6.1019C.


a) Tính cơng thốt của kim loại làm catôt và vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện.


b) Biết tỉ số giữa số electron bứt ra và số photôn đập vào catôt trong một giây (hiệu suất lượng tử) là
0,5%. Tính năng lượng của chùm bức xạ chiếu đến catôt trong một giây.---Hết---


Hình cho Câu 7


C1 C2 L


K


R C


M N


B


A L, r

Hình cho Câu 5
m1 m2


Hình cho Câu 2


0

×