Tải bản đầy đủ (.pdf) (56 trang)

Chuyên đề trắc nghiệm Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.73 MB, 56 trang )

(1)

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAICâu 110. [0D2-1] Trục đối xứng của parabol y  x2 5x3 là đường thẳng có phương trình
A. 5


4


x . B. 5


2


x  . C. 5


4


x  . D. 5


2


x .
Lời giải


Chọn D.


Trục đối xứng của parabol yax2bx c là đường thẳng


2


b
xa


  .
Trục đối xứng của parabol y  x2 5x3 là đường thẳng 5


2


x .


Câu 111. [0D2-1] Hàm số f x

  

m1

x2m2 là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi
A. m 1. B. m1. C. m1. D. m0.


Lời giải
Chọn C.


Hàm số f x

  

m1

x2m2 là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi m 1 0 m 1.
Câu 112. [0D2-1] Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 2


( 1)


x
y


x x
A. M

0; 1

. B. M

 

2;1 . C. M

 

2; 0 . D. M

 

1;1 .
Lời giải


Chọn C.


Thử trực tiếp thấy tọa độ của M

 

2; 0 thỏa mãn phương trình hàm số.
Câu 113. [0D2-1] Hệ số góc của đồ thị hàm số y2018x2019 bằng


A. 2019
2018


 . B. 2018 . C. 2019. D. 2018
2019
 .
Lời giải


Chọn B.


Câu 114. [0D2-1] Hàm sốyx4x23 là


A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số không chẵn, không lẻ.


C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn.


Lời giải
Chọn D.


Đặt

 

4 2
3f xxx


Ta có f

     

  x x 4 x 23 x4x23  f x

 


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.


Câu 115. [0D2-1] Tập xác định của hàm số 22
4


x
y


x x

 là


A. \ 0; 2; 4 .

B. \ 0; 4 .

 

C. \ 0; 4 .

 

D. \ 0; 4 .

 


Lời giải(2)

Hàm số xác định 2 0


4 0


4


x


x xx    
 . Vậy D \ 0; 4

 

.


Câu 116. [0D2-1] Cho hàm số f x

 

x2 x . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua trục hoành.


B. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua gốc tọa độ.
C. f x

 

là hàm số lẻ.


D. f x

 

là hàm số chẵn.


Lời giải
Chọn D.


Tập xác định D .


Ta có f

   

  x x 2 xx2 xf x

 

.
Vậy f x

 

là hàm số chẵn.


Câu 117. [0D2-1] Tìm tập xác định D của hàm số f x

 

x 1 1


x   .


A. D \ 0

 

. B. D  

1;

. C. D \

1; 0

. D. D   

1;

  

\ 0 .
Lời giải


Chọn D.


Điều kiện: 1 0


0


x
x


 

 


 .


Vậy tập xác định của hàm số là D   

1;

  

\ 0 .


Câu 118. [0D2-1] Cho hàm số yf x

 

xác định trên tập D. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu f x

 

khơng là hàm số lẻ thì f x

 

là hàm số chẵn.


B. Nếu f

 

  x f x

 

,  x D thì f x

 

là hàm số lẻ.
C. Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng.
D. Nếu f x

 

là hàm số lẻ thì f

 

  x f x

 

,  x D.Lời giải
Chọn D.


A sai vì có những hàm số khơng chẵn, khơng lẻ.


B sai vì f x

 

0 thì f

 

  x f x

 

nhưng f x

 

cũng là hàm số chẵn.
C sai vì đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.


Câu 119. [0D2-1] Cho hàm số bậc hai yax2bx c

a0

có đồ thị

 

P , đỉnh của

 

P được xác
định bởi công thức nào?


A. ;


2 4

 


 


b
I


a a . B. ; 4


 


 


b
I


a a . C. ; 4
 


 


 


b
I


a a . D. 2 ; 2

 


 


b


I


a a .(3)

Đỉnh của parabol

 

2


:   


P y ax bx c

a0

là điểm ;


2 4

 


 


b
I


a a .


Câu 120. [0D2-1] Cho hàm số yax2bx c a

0

. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng


2


b


x


a


  .
B. Đồ thị của hàm số ln cắt trục hồnh tại hai điểm phân biệt.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng ;


2


b
a





 


 .


D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;
2


b
a


 


 


 .Lời giải
Chọn B.


Dựa vào sự biến thiên của hàm số yax2bx c a

0

ta thấy các khẳng định A, C, D đúng
Khẳng định B sai vì có những hàm số bậc hai khơng cắt trục hồnh như hàm 2 9


2 3


8


y  xx
Câu 121. [0D2-1] Phương trình ax2bx c 0

a0

có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi và chỉ khi:


A. 0


0


P
 

 


 . B.


0
0


S
  


 . C.


0
0


P
 

 


 . D.


0
0


S
 

 


 .


Lời giải
Chọn A.


Phương trình 2


0 0


axbx c  a có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi và chỉ


0
0


P
 

 


 .


Câu 122. [0D2-1] Tìm tập xác định D của hàm số f x

 

x 1 1


x


   .


A. D \ 0

 

. B. D \

1; 0

. C. D  

1;

  

\ 0 . D. D  

1;

.
Lời giải


Chọn C.


Điều kiện xác định: 1 0 1


0 0


x xx x


   


 


  . Vậy tập xác định: D  

1;

  

\ 0 .
Câu 123. [0D2-1] Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y 2x?


A. 2 5


2


yx . B. y 1 2x. C. 1 3
2


yx . D. y  2x2.
Lời giải


Chọn A.


Hai đường thẳng song song khi hai hệ số góc bằng nhau.(4)

`


x


y


O


A. a0, b0, c0. B. a0, b0, c0.
C. a0, b0, c0. D. a0, b0, c0.


Lời giải
Chọn A.


Parabol có bề lõm quay lên  a 0 loại D.


Parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên c0 loại B, C. Chọn A.
Câu 125. [0D2-1] Parabol y  x2 2x3 có phương trình trục đối xứng là


A. x 1. B. x2. C. x1. D. x 2.
Lời giải


Chọn C.


Parabol y  x2 2x3 có trục đối xứng là đường thẳng


2


b
x


a


   x 1.


Câu 126. [0D2-1] Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số y  x2 2x1:


A. B.


C. D.


Lời giải
Chọn C.


Xét hàm số y  x2 2x1 có a  1 0, tọa độ đỉnh I

 

1; 2 do đó hàm số trên tăng trên
khoảng

;1

và giảm trên khoảng

1; 

.


Câu 127. [0D2-1] Khẳng định nào về hàm số y3x5 là sai:


A. Hàm số đồng biến trên . B. Đồ thị cắt Ox tại 5; 0
3


 


 .
C. Đồ thị cắt Oy tại

 

0;5 . D. Hàm số nghịch biến trên .


Lời giải
Chọn D.


Hàm số y3x5 có hệ số a 3 0 nên đồng biến trên , suy ra đáp án D sai.


Câu 128. [0D2-1] Cho hàm số:1


0
1


2 0


x
x


y


x x
 
 


. Tập xác định của hàm số là tập hợp nào sau đây?


x  1 


y


 2


x  


y








x  1 


y


2


 


x  


y(5)

A.

  2;

. B. .


C. \ 1 .

 

D.

x \x1vàx 2

.
Lời giải


Chọn B.Với x0 ta có: 1
1


y
x
 xác định với mọi x1 nên xác định với mọi x0.
Với x0 ta có: yx2 xác định với mọi x 2 nên xác định với mọi x0.
Vậy tập xác định của hàm số là D .


Câu 129. [0D2-1] Cho hàm số: yx22x1, mệnh đề nào sai:


A. Đồ thị hàm số nhận I

1; 2

làm đỉnh. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

;1

.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng

1;

. D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x 2.


Lời giải
Chọn D.


Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 1
2


b
x


a


   .Câu 130. [0D2-1] Tập xác định của hàm số 1
3


x
y


x

 là


A.

3; 

. B.

1; +

. C.

1; 3

 

 3; 

. D. \ 3 .

 


Lời giải


Chọn C.


Hàm số 1


3


x
y


x


 .


Điều kiện xác định: 1 0 1


3 0 3


x x


x x


   


 
 


  .


Vậy tập xác định của hàm số D 

1; 3

 

 3; 

.


Câu 131. [0D2-1] Tìm m để hàm số y 

3 m x

2 nghịch biến trên .


A. m0. B. m3. C. m3. D. m3.
Lời giải


Chọn C.


Hàm số y 

3 m x

2 có dạng hàm số bậc nhất.

Để hàm số nghịch biến trên thì 3   m 0 m 3.


Câu 132. [0D2-1] Parabol

 

P :y 2x26x3 có hồnh độ đỉnh là?
A. x 3. B. 3


2


x . C. 3


2


x  . D. x3.
Lời giải


Chọn A.


Hoành độ đỉnh của parabol

 

P là: 6 3


2 4 2


b
x


a
   


 .
(6)

A. 23
4


x
y


x
 . B.


2


2 1 3


yxx  .
C. yx2 x2 1 3. D. 22


4


x
y


x
 .


Lời giải


Chọn C.


Dễ thấy hàm số yx2 x2 1 3 có tập xác định là .


Câu 134. [0D2-1] Tìm m để hàm số y 

2m1

x m 3 đồng biến trên .
A. 1


2


m . B. 1


2


m . C. m3. D. m3.
Lời giải


Chọn A.


Khi 2 m 1 0 1
2


m


  5 0


2


y    nên nghịch biến trên


Vậy hàm số y 

2m1

x m 3 đồng biến trên khi và chỉ khi 2 1 0 1
2


m m


     .
Câu 135. [0D2-1] Viết phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số yx22x4.


A. x1. B. y1. C. y2. D. x2.
Lời giải


Chọn A.


Đồ thị hàm số 2


yaxbx c với a0 có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình
2


b
x


a


  .


Vậy đồ thị hàm số yx22x4 có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình x1.
Câu 136. [0D2-1] Cho hàm số 11


x
y


x

 . Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng
2


 .


A.

0; 2

. B. 1; 2
3
 


 . C.

 2; 2

. D.

 1; 2

.
Lời giải


Chọn B.


Gọi M0

x0; 2

là điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng 2 .
Khi đó: 0


0


1
2
1


x
x


 


 x0 1 2 1

x0

3x0 1 0
1
3


x


  1; 2


3


M 
 .


Câu 137. [0D2-1] Trục đối xứng của parabol y2x22x1 là đường thẳng có phương trìnhA. x1. B. 1


2


x . C. x2. D. 1


2


x  .
Lời giải(7)

Phương trình của trục đối xứng là 2 1
2.2 2


x    .


Câu 138. [0D2-1] Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y

3m4

x5m đồng biến trên


A. 4


3


m  . B. 4


3


m  . C. 4


3m  . D. 4


3


m  .
Lời giải


Chọn B.


Xét hàm số y

3m4

x5m đồng biến trên khi 3 4 0 4
3


m    m .
Câu 139. [0D2-1] Tọa độ đỉnh I của parabol yx22x7 là


A. I

 1; 4

. B. I

1; 6

. C. I

1; 4

. D. I

1; 6

.
Lời giải


Chọn B.


Đỉnh I: 2 1
2.1


x  , y 12 2.1 7 6. Vậy I

1; 6

.
Câu 140. [0D2-1] Tập xác định của hàm số y 1 2 x 6x


A. 6; 1
2
  


 . B.


1
;
2



 


 . C.


1
;
2





 . D.

 6;

.
Lời giải


Chọn C.


Hàm số đã cho xác định khi 1 2 0


6 0


x


x


   


1
2
6


x
x


  

 


  


1
2


x


   .


Vậy tập xác định của hàm số là 1;


2


D   


 .


Câu 141. [0D2-1] Cho parabol

 

P :y3x22x1. Điểm nào sau đây là đỉnh của

 

P ?
A. I

 

0;1 . B. 1 2;


3 3


I


 . C.


1 2
;
3 3


I 


 . D.


1 2
;
3 3


I  


 .


Lời giải


Chọn B.


Ta có: 1


2 3


b
x


a
  nên loại A và C.


Khi 1 2


3 3


x  y . Do đó, Chọn B.(8)

x
y


O 1

A. y  x 2. B. y2x1. C. y x 1. D. y  x 1.
Lời giải


Chọn D.


Đồ thị hàm số y  x 1 cắt trục tung và hoành tại

 

0;1 và

 

1; 0 .


Câu 143. [0D2-1] Một hàm số bậc nhất yf x

 

f

 

–1 2 và f

 

2 –3. Hàm số đó là
A. y–2x3. B.

 

5 1


3


x


f x    . C. y2 – 3x . D.

 

5 1


3


x
f x    .
Lời giải


Chọn B.


Hàm số đã cho có dạng yf x

 

ax b .
Ta có

  


–1 2
2 –3


f
f


 


 .
.2


–1 2


–3


a b


a b
 


5
3


a  , 1
3


b .


Vậy

 

5 1
3


x
f x    .


Câu 144. [0D2-1] Cho hàm số y

m1

x22

m2

x m 3

m1

 

P . Đỉnh của

 

P

1; 2S   thì m bằng bao nhiêu:


A. 3


2. B. 0 . C.2


3. D.


1
3.
Lời giải


Chọn A.


Do đỉnh của

 

PS

 1; 2

suy ra 1 2
1


m
m 
3
2


m


  .
Câu 145. [0D2-1] Nghiệm của phương trình 2 – 8 5 0


x x  có thể xem là hoành độ giao điểm của hai đồ


thị hàm số:


A. yx2y  8x 5. B. yx2y  8x 5.
C. yx2y8x5. D. yx2y8x5.


Lời giải
Chọn C.


Ta có x2– 8x 5 0  x2 8x5.


Do đó nghiệm của phương trình 2 – 8 5 0


x x  có thể xem là hồnh độ giao điểm của hai đồ
thị hàm số 2


yx y8x5.


Câu 146. [0D2-1] Cho hàm số f x

  

m2

x1. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên
?; nghịch biến trên ?(9)

C. Với m2 thì hàm số đồng biến trên ; m2 thì hàm số nghịch biến trên .
D. Với m2 thì hàm số đồng biến trên ; m2 thì hàm số nghịch biến trên .


Lời giải
Chọn D.


Hàm số f x

  

m2

x1 đồng biến khi m 2 0  m 2.
Hàm số f x

  

m2

x1 nghịch biến khi m 2 0  m 2.
Câu 147. [0D2-1] Một chiếc cổng hình parabol có phương trình 1 22


y  x . Biết cổng có chiều rộng


5


d  mét (như hình vẽ). Hãy tính chiều cao h của cổng.


A. h4, 45 mét. B. h3,125 mét. C. h4,125 mét. D. h3, 25 mét.


Lời giải
Chọn B.


Gọi ABlà hai điểm ứng với hai chân cổng như hình vẽ.


Vì cổng hình parabol có phương trình 1 2
2


y  x và cổng có chiều rộng d5 mét nên:


5


AB và 5; 25
2 8


A  


 ;


5 25


;
2 8


B  


 .
Vậy chiều cao của cổng là 25 25 3,125


8 8


   mét.


Câu 148. [0D2-1] Cho hàm số yax2 bx c a

0

có đồ thị là parabol

 

P . Xét phương trình
2


0


axbx c 

 

1 . Chọn khẳng định sai:


A. Số giao điểm của parabol

 

P với trục hoành là số nghiệm của phương trình

 

1 .
B. Số nghiệm của phương trình

 

1 là số giao điểm của parabol

 

P với trục hoành.
C. Nghiệm của phương trình

 

1 là giao điểm của parabol

 

P với trục hoành.


D. Nghiệm của phương trình

 

1 là hồnh độ giao điểm của parabol

 

P với trục hoành.
Lời giải


Chọn C.


Câu 149. [0D2-1] Giao điểm của parabol

 

P :yx23x2 với đường thẳng y x 1 làA.

1; 2

;

 

2;1 . B.

 

1; 0 ;

 

3; 2 . C.

 

2;1 ;

0; 1

. D.

0; 1

;

 2; 3

.
Lời giải


Chọn B.


Phương trình hồnh độ giao điểm của

 

P

 

d
2


3 2 1


xx  xx24x 3 0 1
3


x
x
   .


O
y


x


5 m(10)

Vậy hai giao điểm của

 

P

 

d

 

1; 0 ;

 

3; 2 .


Câu 150. [0D2-2] Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y

2m3

x m 3 nghịch biến trên


A. 3


2


m  . B. 3


2


m  . C. 3


2


m  . D. 3


2


m  .
Lời giải


Chọn D.


Hàm số y

2m3

x m 3 có dạng hàm số bậc nhất.
Để hàm số nghịch biến trên 2 3 0 3


2


m m


      .Câu 151. [0D2-2] Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số f x

 

x24x5 trên các khoảng

; 2

2; 

. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên

; 2

, đồng biến trên

2; 

.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng

; 2

2; 

.
C. Hàm số đồng biến trên

; 2

, nghịch biến trên

2; 

.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng

; 2

2; 

.


Lời giải
Chọn A.


 

2


4 5


f xxx


TXĐ: D .
Tọa độ đỉnh I

 

2;1 .
Bảng biến thiên:


Hàm số nghịch biến trên

; 2

, đồng biến trên

2; 

.
Câu 152. [0D2-2] Tập xác định của hàm số


2


x
yx
 là


A.

0;

. B.

; 2

. C.

0;

  

\ 2 . D. \ 2 .

 


Lời giải


Chọn C.


Hàm số xác định khi: 0


2 0


x
x
  


 


0
2


x
x

 


 .


Vậy tập xác định của hàm số D

0;

  

\ 2 .


Câu 153. [0D2-2] Xác định parabol

 

P : yax2bx c , a0 biết

 

P cắt trục tung tại điểm có tung
độ bằng 1 và có giá trị nhỏ nhất bằng 3


4 khi
1
2


x


A.

 

P : y   x2 x 1. B.

 

P : yx2 x 1.
C.

 

P : y2x22x1. D.

 

P : yx2 x 0.(11)

Chọn B.


Ta có

 

P cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1: Khi x0 thì y1  c1.

 

P có giá trị nhỏ nhất bằng 3


4 khi
1
2


x nên:1 3


2 4


1


2 2


y
b
a
    
  



1 1 3


1


4 2 41


2 2


a b


b
a


 






1 1 1


4 2 4


0


a b


a b


 
  


 1


1


a
b
  


 .


Vậy

 

P : yx2 x 1.


Câu 154. [0D2-2] Nêu tính chẵn, lẻ của hai hàm số f x

 

   x 2 x 2 , g x

 

  x ?


A. f x

 

là hàm số chẵn, g x

 

là hàm số chẵn B. f x

 

là hàm số lẻ, g x

 

là hàm số chẵn.
C. f x

 

là hàm số lẻ, g x

 

là hàm số lẻ. D. f x

 

là hàm số chẵn, g x

 

là hàm số lẻ.


Lời giải
Chọn B.


Xét f x

 

có TXĐ: D .x D x D


     .


 

2 2


f       x x x  

x  2 x 2

 f x

 

.
Nên f x

 

là hàm số lẻ.


Xét g x

 

có TXĐ: D .


x D x D


     .


 

 g       x x x g x .
Nên g x

 

là hàm số chẵn.


Câu 155. [0D2-2] Đồ thị của hàm số nào sau đây là parabol có đỉnh I

1;3

.


A. y2x24x3. B. yx2 x 1. C. y2x24x5. D. y2x22x1.
Lời giải


Chọn C.


Đỉnh Parabol là ; ; 2 4


2 4 2 4b b b ac


I


a a a a


 


 


 


 


 


   .


Do đó chỉ có đáp án C thoả.


Câu 156. [0D2-2] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số yx24x1.


A. 3. B. 1. C. 3 . D. 13 .


Lời giải
Chọn A.


24 1


yxx 

x2

2  3 3.
Dấu "" xảy ra khi và chỉ khi x2.(12)

Câu 157. [0D2-2] Có bao nhiêu giá trị thực của m để đường thẳng d y: 4x2m tiếp xúc với parabol


 

2


: 2 2 3 1


P ymxmxm


A. 3 . B. 1. C. 2. D. 0 .


Lời giải
Chọn B.


Phương trình hồnh độ giao điểm của d

 

P

m2

x22mx3m 1 4x2m


22 2 2 1 0


m x m x m


       .


d tiếp xúc với

 

P  phương trình hồnh độ giao điểm của d

 

P có nghiệm kép. 

2

2 0


2 2 1 0


m


m m m


 



 


       





2
2


3
2


m
m


m

 
 


 



3
2


m


  .


Vậy có 1 giá trị m để đường thẳng d tiếp xúc với

 

P .


Câu 158. [0D2-2] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn

7; 7

để phương trình
2


2 2 1 0


mxmx  m có hai nghiệm phân biệt?


A. 14. B. 8 . C. 7 . D. 15 .Lời giải
Chọn C.


TH1:m0   4x 1 0 1
4


x


   ; phương trình chỉ có một nghiệm duy nhất nên loại
0


m


TH2: m0


Để 22 2 1 0


mxmx  m với m 

7; 7

có hai nghiệm phân biệt thì


22 1 0


m m m
      5m 4 45


m


   đồng thời m 

7; 7


Vậy m

1; 2;3; 4;5; 6; 7

 có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn.


Câu 159. [0D2-2] Biết đồ thị hàm số yax b đi qua điểm M

 

1; 4 và có hệ số góc bằng 3. Tích


Pab?


A. P13. B. P21. C. P4. D. P 21.
Lời giải


Chọn D.


yax b có hệ số góc bằng 3 nên a 3.


yax b đi qua M

 

1; 4 nên y  3x b  4 3.1 b b7.
Do đó Pa b.  3.7 21.


Câu 160. [0D2-2] Cho hàm số

 


2


2 2 3


khi 2
12 khi 2


x


x


f x x


x x


 

  


  
. Tính Pf

 

2  f

 

2 .


A. P3. B. P2. C. 7


3(13)

Lời giải
Chọn A.Ta có:

 

2

 

2 2 2 2 3

 

2 2 2
2 1


ff       


  P 3.


Câu 161. [0D2-2] Hàm số y

m1

x 2m đồng biến trên khoảng

 ;

khi:
A. 1 m 2. B. m2. C. m1. D. m1.


Lời giải
Chọn D.


Hàm số y

m1

x 2m có dạng hàm số bậc nhất.
Để hàm số đồng biến trên     m 1 0 m 1.
Câu 162. [0D2-2] Tập xác định của hàm số yx1 là


A.

;1

. B.

1;

. C.

1;

. D. .
Lời giải


Chọn C.


Hàm số yx1 xác định   x 1 0  x 1.
Câu 163. [0D2-2] Cho phương trình 2 1 1


1


x


x 


 . Tập giá trị của x để phương trình xác định là
A.

1;

. B. . C.

1;). D. \ 1 .

 Lời giải
Chọn A.


2 1 1
1


x


x


 


 xác định   x 1 0  x 1.
Câu 164. [0D2-2] Miền giá trị của hàm số


2
2


3 2 3


1


x xy


x


 


 là
A. 1;3


4


 


 . B.

 

1; 2 . C.

2; 4

. D.

 

2; 4 .
Lời giải


Chọn D.


Cách 1: Do x2   1 0; x nên hàm số


2


2


3 2 3


1x x


y


x


 


 xác định với mọi x
Gọi y0 là giá trị tùy ý, ta có phương trình:
2


2 2 2 2


0 0 0 0


2


3 2 3


3 2 3 1 3 2 3


1


x xy x x y x x x y x y


x


       
2

 0 0


3 y x 2x 3 y 0 1


     


+ Nếu y0 3 thì phương trình

 

1 trở thành: 2x  0 x 0.
Vậy phương trình

 

1 có nghiệm y0 3

 

* .


+ Nếu y0 3 thì phương trình

 

1 là phương trình bậc hai, nên nó có nghiệm khi và chỉ khi

2


2


0


1 3 y 0


(14)

2


0 6 0 8 0


y y


    


0


2 y 4


   .


Vậy phương trình

 

1 có nghiệm 0

 


0


2 4


**
3


y
y


 
  .


+ Kết hợp

   

* , ** thì phương trình

 

1 có nghiệm  2 y0 4.
Vậy: Miền giá trị của hàm số


2


2


3 2 3


1


x x


y


x


 


 là

 

2; 4 .
Cách 2: Ta có


2

2

2


2 2 22 2 2 2


1 2 1 1


3 2 3 2 1 2


2 2


1 1 1 1


x x x


x x x x x


x x x x


   


     


    


   


Suy ra GTNN của A2 khi và chỉ khi x 1.


Mặt khác2 2 22 2 2


2 2 2 2


1 4 1 1


3 2 3 2 1 4 4


4 4


1 1 1 1


x x x


x x x x x


x x x x


    


        


   


Suy ra GTLN của A4 khi và chỉ khi x1.
Vậy miền giá trị của hàm số là

 

2; 4 .


Câu 165. [0D2-2] Cho hàm số Yf X

 

có tập xác định là

3;3

và đồ thị như hình vẽ


Khẳng định nào sau đây đúng:A. Hàm số đồng biến trên khoảng

3;1

 

1; 4 .


B. Hàm số ngịch biến trên khoảng

2;1

.


C. Hàm số đồng biến trên khoảng

 3; 1

 

1;3 .


D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3điểm phân biệt.
Lời giải
Chọn C.


Trên

3;3

hàm số Yf X

 

đồng biến trên khoảng

 3; 1

 

1;3 ; ngịch biến trên
khoảng

1;1

; Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.


Câu 166. [0D2-2] Cho hàm số yx24x5. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.(15)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

; 2

.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng

3;

.


D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

; 2

2;

.
Lời giải
Chọn C.


Hàm số yx24x5 có hệ số a 1 0; tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số là I

2; 9

.
Bảng biến thiên


Vậy: Hàm số nghịch biến trên khoảng

; 2

và đồng biến trên khoảng

2;

.
Câu 167. [0D2-2] Tập xác định của hàm số

 

3 8 khi 2


7 1 khi 2x x x


y f x


x x


    
 


  


 là


A. . B. \ 2 .

 

C. ;8
3

 . D.

 7;

.
Lời giải


Chọn A.
Ta có:


• Khi x2: yf x

 

   3x 8 x xác định khi   3x 8 0 8

3


x


  .
Suy ra D1 

; 2

.


• Khi x2: yf x

 

x 7 1 xác định khi x 7 0  x 7.
Suy ra D1

2;

.


Vậy TXĐ của hàm số là DD1D2    

;

.
Câu 168. [0D2-2] Bảng biến thiên sau là của hàm số nào


A. y2x24x4. B. y 3x26x1. C. yx22x1. D. yx22x2.
Lời giải


Chọn A.


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy a0. Loại B.
Tọa độ đỉnh I

 

1; 2 1 0


2


b
a


    . Suy ra b0. Loại C.
Thay x  1 y 2. Loại D.


Câu 169. [0D2-2] Đồ thị của hàm số

 

2 1 khi 2


3 khi 2


x x


y f x


x


 
 


 


 đi qua điểm nào sau đây:
A.

0; 3

. B.

 

3; 7 . C. (2; 3) . D.

 

0;1 .(16)

Thử lần lượt từng phương án A,B,C,D với chú ý về điều kiện ta được:

 

0 2.0 1 1 3


f      , đồ thị không đi qua điểm

0; 3

.

 

3 3 7


f    , đồ thị không đi qua điểm

 

3; 7 .

 

2 2.2 1 5 3


f      , đồ thị không đi qua điểm

2; 3

.

 

0 2.0 1 1


f    , đồ thị không đi qua điểm

 

0;1 .


Câu 170. [0D2-2] Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua 2 điểm A

1; 2

B

0; 1

.


A. y x 1. B. y x 1. C. y3x1 D. y  3x 1.
Lời giải


Chọn D.


Gọi đường thẳng đi qua hai điểm A

1; 2

B

0; 1

có dạng: yax b

 

d .


Do A

1; 2

B

0; 1

thuộc đường thẳng

 

d nên a, b là nghiệm của hệ phương trình:


2 3


1 1


a b a


b b


    


 
    .


Vậy đồ thị hàm số đi qua hai điểm A

1; 2

B

0; 1

y  3x 1.


Câu 171. [0D2-2] Cho parabol

 

P :yax2bx c có trục đối xứng là đường thẳng x1. Khi đó
4a2b bằng


A. 1. B. 0 . C. 1. D. 2.


Lời giải
Chọn B.


Do parabol

 

P :yax2bx c có trục đối xứng là đường thẳng x1 nên 1
2


b
a


 


2a b


   2a b 04a2b0.


Câu 172. [0D2-2] Hàm số f x

 

ax 1a đồng biến trên khi và chỉ khi


A. 0 a 1. B. a1. C. 0 a 1. D. a0.
Lời giảiChọn C.


Hàm số f x

 

ax 1a đồng biến trên khi và chỉ khi 0 0 1


1 0


a


a
a
  


  

Câu 173. [0D2-2] Giá trị lớn nhất của hàm số

 

2 2


5 9


f x


x x
  bằng
A. 118 . B.


11


4 . C.


8


11. D.


4
11.
Lời giải


Chọn C.
Ta có


2


2 5 11


5 9


2 4


xx x 


 


11


4


2 2 2


11
5 9


4


x x


 


 


8
11
2


2 8 5


5 9 11 x 2(17)

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số

 

2 2
5 9


f xx x
  bằng
8
11.
Câu 174. [0D2-2] Hàm số y  x2 6x5 có


A. giá trị nhỏ nhất khi x3. B. giá trị lớn nhất khi x3.
C. giá trị lớn nhất khi x 3. D. giá trị nhỏ nhất khi x 3.


Lời giải
Chọn B.


Ta có  x2 6x 5 14

x3

2 14


2


6 5 14 3


x x x


     


Vậy hàm số 2


6 5y  x x có giá trị lớn nhất khi x3.
Câu 175. [0D2-2] Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


A. Parabol y2x24x có bề lõm lên trên.


B. Hàm số y2x24x nghịch biến trên khoảng

; 2

và đồng biến trên khoảng

2;

.
C. Hàm số y2x24x nghịch biến trên khoảng

;1

và đồng biến trên khoảng

1;

.
D. Trục đối xứng của parabol y2x24x là đường thẳng x1.


Lời giải
Chọn B.


Hàm số yax2bx c

a0

có hệ số a0 thì bề lõm hướng lên  A đúng.
Hàm số y2x24x có đỉnh I

1; 2

 trục đối xứng x1  D đúng.
BBT:


x  1 


 f x 0


Dựa vào BBT  C đúng.


Câu 176. [0D2-2] Cho đường thẳng d y:  x 1 và Parabol

 

P :yx2 x 2. Biết rằng d cắt

 

P tại
hai điểm phân biệt A, B. Khi đó diện tích tam giác OAB (với O là gốc hệ trục tọa độ) bằng


A. 4. B. 2. C. 3


2. D.5
2.
Lời giải


Chọn C.


Phương trình hồnh độ giao điểm của d

 

P là 2


2 1


x    x x 2


2 3 0


x x


    .


Phương trình này có a b c  0 nên có hai nghiệm x1  1,x2 3.
Suy ra A

1; 0

B

 

3; 4 .


Diện tích tam giác OAB bằng 1.1.3 3
2  2.(18)

A. y 2x23x1. B. y  x2 3x1. C. y2x23x1. D. yx2 3x1.
Lời giải


Chọn C.Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1


Đồ thị cắt trục hồnh tại điểm có hồnh độ bằng 1, phương trình hồnh độ giao điểm phải có
nghiệm x1, ta chỉ có phương trình 2


1


2 3 1 0 1


2
x
x x
x   
 


Câu 178. [0D2-2] Biết đường thẳng d y: mx cắt Parabol

 

P :yx2 x 1 tại hai điểm phân biệt A,
B. Khi đó tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB


A.


2


1
;2 2


m m m


I   


 . B.


2


1 2 3


;


2 4


m m m


I     


 .


C. 1 3;
2 4


I


 . D.


1


;
2 2


m
I


 .
Lời giải


Chọn A.


Xét phương trình hồnh độ giao điểm của d

 

P :
2


1


mxx  xx2

m1

x 1 0(1)


Vì hồnh độ giao điểm xA, xB là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có tọa độ trung điểm


I là 2


2
A B
I
A B
I
x x
x
y y


y

 


 



2
2
A B
I
A B
I
x x
x


m x x


y

 

 
 

2
1
2
2
I


I
m
x
m m
y

 

 

 

2
1
;
2 2


m m m


I   


  


 .


Câu 179. [0D2-2] Tìm tập xác định của hàm số 2


4 3


3x


y x x


x


   


 .


A.

 ;1

3; 

. B.

 ;1

 

3; 

. C.

3; 

. D.

 

1;3 .
Lời giải


Chọn A.
Hàm số 2


4 3


3


x


y x x


x


   


 xác định


2


4 3 0


3 0
x x
x
   
   


1 v 3


3
x x
x
 

 


  x 1 hoặc x3.
Câu 180. [0D2-2] Hàm số yx24x3 đồng biến trên khoảng nào?


A.

 

1;3 . B.

; 2

. C.

  ;

. D.

2; 

.


O x


y(19)

Lời giải


Chọn D.


Trục đối xứng x2. Ta có a 1 0 nên hàm số nghịch biến trên khoảng

; 2

và đồng
biến trên khoảng

2; 

.


Câu 181. [0D2-2] Đồ thị hàm số ymx22mx m 22

m0

là parabol có đỉnh nằm trên đường
thẳng y x 3 thì m nhận giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây?


A.

 

1; 6 . B.

 ; 2

. C.

3;3

. D.

0;

.
Lời giải


Chọn C.


Ta có đồ thị hàm số 2 2


2 2


   


y mx mx m là parabol có đỉnh I

1;m2 m 2

.


: 3


  


I d y x  m2   m 2 1 3 m2 m 0 0
1

   m


m   m

3;3

.


Câu 182. [0D2-2] Xác định a, b, c biết Parabol có đồ thị hàm số yax2bx c đi qua các điểm

0; 1M , N

1; 1

, P

1;1

.


A. yx2 x 1. B. yx2 x 1. C. y 2x21. D. y   x2 x 1.
Lời giải


Chọn A.


M

 

P , N

 

P , P

 

P nên ta có hệ phương trình


1


1
1
 


    


   
c
a b c
a b c


1
1
1 


  


a
b
c


.


Vậy

 

P :y   x2 x 1.


Câu 183. [0D2-2] Tìm hàm số bậc hai có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:


A. yx24x5. B. y  x2 4x3. C. yx24x5. D. yx22x2.
Lời giảiChọn A.


+ Xét hàm số yx24x5.


+ Ta có: a1; b 4; c5; 2


4


 bac  

 

4 24.1.5  4.
+ Hoành độ đỉnh là


2
  b


x


a 2; tung độ đỉnh là 4 1

  


y


a .


+ Mặt khác, hệ số a 1 0 nên hàm số nghịch biến trên khoảng

; 2

, đồng biến trên
khoảng

2; 

.


+ Vậy hàm số yx24x5 có bảng biến thiên như hình vẽ.


Câu 184. [0D2-2] Cho parabol

 

P có phương trình y3x22x4. Tìm trục đối xứng của parabol


A. 2


3
 


x . B. 1


3
 


x . C. 2


3


x . D. 1


3(20)

Chọn D.


+ Có a3; b 2; c4.
+ Trục đối xứng của parabol là


2

bx
a


1
3
 .


Câu 185. [0D2-2] Cho

 

H là đồ thị hàm số f x

 

x210x25 x 5. Xét các mệnh đề sau:


I.

 

H đối xứng qua trục Oy. II.

 

H đối xứng qua trục Ox.


III.

 

H khơng có tâm đối xứng.
Mệnh đề nào đúng?


A. Chỉ có I đúng. B. I và III đúng.
C. II và III đúng. D. Chỉ có II đúng.


Lời giải
Chọn B.


Hàm số f x

 

x2 10x25 x 5 xác định
2


10 25 0


xx   x .


Ta có f x

 

x210x25 x 5    x 5 x 5
Mặt khác  x , ta có:  x   

           5

 

5 5 5

 f x x x x x f x .


Suy ra hàm số f x

 

là hàm số chẵn.


Do đó đồ thị hàm số f x

 

nhận trục Oy làm trục đối xứng và khơng có tâm đối xứng.


Câu 186. [0D2-2] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y

m2

x2m đồng biến trên .
A. m2. B. m2. C. m2. D. m2.


Lời giải
Chọn B.


Hàm số y

m2

x2m đồng biến trên khi và chỉ khi m 2 0  m 2.
Câu 187. [0D2-2] Tìm parabol

 

P :yax23x2, biết rằng parabol có trục đối xứng x 3.


A. yx23x2. B. 1 2 2
2


yx  x . C. 1 2 3 2
2


yxx . D. 1 2 3 2
2


yxx .
Lời giải


Chọn D.Trục đối xứng của

 

P có dạng:
3


2


b
x


a


    3 3


2a


       3 6a 1


2


a


  .
Vậy

 

P có phương trình: 1 2 3 2


2


yxx .(21)

x
yO 1





x
y


O 1





x
y


O 1





x
y


O 1





Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4


A. Hình 2 B. Hình 4. C. Hình 3. D. Hình 1.
Lời giảiChọn D.


Đồ thị hàm số y2x1 đi qua hai điểm có tọa độ

0; 1

và 1; 0
2


 


 


 .
Do đó chỉ có hình 1 thỏa mãn.


Câu 189. [0D2-2] Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?


A. yx23x1.


B. 2


2 3 1


yxx .
C. y  x2 3x1.
D. y 2x23x1.


Lời giải
Chọn B.


Vì bề lõm hướng lên trên nên a 0 loại đáp án C, D
Đồ thì giao trục Ox tại điểm

 

1; 0 và 1; 0


2


 


 


  loại A.


Câu 190. [0D2-2] Cho hàm số f x

 

x2 x . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua trục hoành.


B. f x

 

là hàm số chẵn.


C. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua gốc tọa độ.
D. f x

 

là hàm số lẻ.


Lời giải
Chọn B.


Ta có tập xác định của hàm số f x

 

x2 xD .
Dễ thấy f x

 

f

 

x nên f x

 

x2 x là hàm số chẵn.


O x


y(22)

Câu 191. [0D2-2] Biết rằng hàm số yax2bx c a

0

đạt cực tiểu bằng 4 tại x2 và có đồ thị
hàm số đi qua điểm A

 

0; 6 . Tính tích Pabc.A. P 6. B. P 3. C. P6. D. 3


2


P .
Lời giải


Chọn A.


Nhận xét: Hàm số đi qua điểm A

 

0; 6 ; đạt cực tiểu bằng 4 tại x2 nên đồ thị hàm số đi qua

 

2; 4


I và nhận x2 làm trục đối xứng, hàm số cũng đi qua điểm A

 

0; 6 suy ra:


2
2


4 2 4


6


b
a


a b c


c
   1
2
2
6


a
b
c


 


 


 6abc


   .


Câu 192. [0D2-2] Cho hàm số y2x24x3 có đồ thị là parabol

 

P . Mệnh đề nào sau đây sai?
A.

 

P khơng có giao điểm với trục hoành. B.

 

P có đỉnh là S

 

1; 1 .


C.

 

P có trục đối xứng là đường thẳng y1. D.

 

P đi qua điểm M

1; 9

.
Lời giải


Chọn C.


 

P có đỉnh là S

 

1; 1 ; trục đối xứng là đường thẳng x1 nên C sai.

 

P đi qua điểm M

1; 9

 B, D đều đúng.


Xét phương trình 2


2x 4x 3 0 vơ nghiệm trên nên

 

P khơng có giao điểm với trục
hoành A đúng.


Câu 193. [0D2-2] Cho hàm số:

 


2


2 3 khi 1 1


1 khi 1


x xf x


x x


    



 


 


 . Giá trị của f

 

1 ; f

 

1 lần lượt là
A. 8 và 0 . B. 0 và 8 . C. 0 và 0 . D. 8 và 4.


Lời giải
Chọn A.


Ta có: f

 

     1 2

1 3

8; f

 

1  12 1 0.
Câu 194. [0D2-2] Hàm số y  x2 2x5 đồng biến trên khoảng:


A.

 1;

. B.

 ; 1

. C.

1;

. D.

;1

.
Lời giải


Chọn D.


Ta có đồ thị hàm số là một parabol có hồnh độ đỉnh: 1
2


b
xa


  
Mà hệ số a  1 0 nên đồ thị hàm số có bề lõm quay xuống
Vậy hàm số đồng biến trên

;1

.(23)

A. a0,b0,c0. B. a0,b0,c0. C. a0,b0,c0. D. a0,b0,c0.
Lời giải


Chọn B.


Đồ thị là parabol có bề lõm hướng xuống dưới nên a0.
Đồ thị cắt chiều dương trục Oy nên c0.


Trục đối xứng 0
2


b
x


a


   , mà a0, nên b0.


Câu 196. [0D2-2] Cho hàm số


2 1 khi 3


7khi 3


2


x x


y x


x


   

    


 . Biết f x

 

0 5 thì x0 là


A. 2. B. 3 . C. 0 . D. 1.


Lời giải
Chọn B.


TH1. x0 3: Với f x

 

0 5  2x0 1 5x0  2 (loại).
TH2. x0  3: Với f x

 

0 5


00
7


5 3


2


x


x
    (nhận).


Câu 197. [0D2-2] Parabol yax2bx c đạt cực tiểu bằng 4 tại x 2 và đồ thị đi qua A

 

0; 6 có
phương trình là


A. 1 2 2 6
2


yxx . B. yx26x6. C. yx2 x 4. D. yx22x6.
Lời giải


Chọn A.


Parabol có đỉnh I

2; 4

và đi qua A

 

0; 6 nên ta có


4 2 46


2
2


a b c


c
b


a


     


1
2
2
6


a
b


c


 
 . Vậy 1 2


2 6
2


yxx .


Câu 198. [0D2-2] Hàm số nào trong các hàm số sau không là hàm số chẵn


A. y 3 2 x 3 2 x 5. B. y 32 x 3 2x.
C.


2


1


2 2


x


y


x x

   . D. y 1 2x  1 2x .


Lời giải
Chọn B.


Ta xét y3 2 x 32x .


TXĐ: D ; f

 

 x 3 2 x 3 2  x f x

 

, vậy hàm số là hàm số lẻ.(24)

A. 3
2


m  . B. m1. C. m 1. D. 1


2


m .
Lời giải


Chọn B.


+ Gọi M là giao điểm của d1d2.
Xét hệ: 2 18


y x


y x


   


2 1


8


x y
x y
   


   


3
5


x
y

 


 M

 

3;5 .


+ Md3 nên ta có: 5 

3 2m

.3 2   5 9 6m26m6 m 1.


Câu 200. [0D2-2] Xác định phương trình của Parabol có đỉnh I

0; 1

và đi qua điểm A

 

2;3 .
A. y

x1

2. B. yx21. C. y

x1

2. D. yx21.


Lời giải
Chọn D.


Parabol

 

P có dạng yax2bx c

a0

.
Do I

 

P   c 1.


0; 1I  là đỉnh của

 

P 0
2


b
a
   b 0.
Lại có A

   

2;3  P  3 4a2b c  a 1.

Nên

 

P :yx21.


Câu 201. [0D2-2] Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị đối xứng qua trục Oy:
1)


2
25 1
| 3 | | 3 |


x
y


x x

   ; 2) y |1 4 |x  |1 4 |x ;
3) y 45 x 45 x 6; 4) y 38 x 38x.


A. 2. B. 3 . C. 1. D. 4.


Lời giải
Chọn B.


Xét 1) TXĐ: D ,

 2


25 13 3


x
y f x


x x
 


   .


 

25

 

2 1


3 3


x
f x


x x


 


 


  

 225 1


3 3


x


f x


x x
 


   nên yf x

 

là hàm chẵn. Do đó đồ thị hàm
số đối xứng qua Oy.


Xét 2), TXĐ: D , yf x

 

 1 4x  1 4x .


 

1 4 1 4

 f   x x   xf x nên yf x

 

là hàm chẵn. Do đó đồ thị hàm số đối xứng qua
trục Oy.


Xét 3) TXĐ: D 

5;5

,

 

4 4


4 5 6


yf x   x  x . 

4 4

 5 5 6


f  x  x   x f x nên yf x

 

là hàm chẵn. Do đó đồ thị hàm số đối xứng
qua Oy.(25)

 

38 38

38 38

 f  x  x   x  xx  f x nên yf x

 

là hàm lẻ, do đó đồ thị
hàm số đối xứng qua gốc O.


Vậy có 3 đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy.


Câu 202. [0D2-2] Đồ thị hàm số yx42017x22018 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?


A. 3 . B. 1. C. 2. D. 4.


Lời giải
Chọn C.


Xét phương trình: 4 2


2017 2018 0


xx  

 22
1
2018


x VN


x


  
 
   x 2018.


Vậy đồ thị hàm số yx42017x22018 cắt trục hoành tại hai điểm.
Câu 203. [0D2-2] Hàm số y2x216x25 đồng biến trên khoảng:


A.

 6;

. B.

 4;

. C.

;8

. D.

 ; 4

.
Lời giải


Chọn B.


Đồ thị hàm số là parabol có hoành độ đỉnh x 4 ; hệ số a 2 0 nên hàm số đồng biến trên
khoảng

 4;

.


Câu 204. [0D2-2] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d y: 2x3 cắt parabol

2


2


yxmx m tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung Oy.


A. m 3. B. m 3. C. m3. D. m0.
Lời giải


Chọn B.


Xét phương trình hồnh độ giao điểm:
2


2 2 3


xmx m  x  2


3 0


xmx m   .

 

1


Để đường thẳng d cắt parabol tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung Oy thì
phương trình

 

1 có hai nghiệm phân biệt cùng dấu 


00


c
a
 




2


4 12 0


3 0


m m


m


   


 


  


3m


   .


Câu 205. [0D2-2] Cho hàm số yx22x4 có đồ thị

 

P . Tìm mệnh đề sai.
A.

 

P có đỉnh I

 

1;3 . B. miny  4, x

 

0;3 .
C.

 

P có trục đối xứng x1. D. maxy  7, x

 

0;3 .(26)

8


6


4


2


5


(P)


x
y


x = 1


B


O 1 37


I(1; 3)
3


Dựa vào đồ thị của hàm số yx22x4:

 

P , ta nhận thấy:

 

P có đỉnh I

 

1;3 nên A đúng.


 miny  3, x 0;3 , đạt được khi x1 nên B sai.

 

P có trục đối xứng x1 nên C đúng.


 maxy  7, x 0;3 , đạt được khi x3 nên D đúng.


Câu 206. [0D2-2] Hàm số y  x2 2x3 có đồ thị là hình nào trong các hình sau?


A. B.


C. D.


Lời giải:
Chọn A.


Do a 1 nên đồ thị lõm xuống dưới  Loại C.
Đồ thị có đỉnh ;

 

1; 4


2 4b


I I


a a

 


 


Câu 207. [0D2-2] Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số chẵn: y 20x2 , y 7x42 x 1,
4 10


x
y


x
 , y   x 2 x 2 ,


4 4


4x x x x


y


x


  
 ?


A. 3 . B. 1. C. 4. D. 2.


Lời giải:


1
1


3


4


1
1


 25


 4 2 O x


y


3


5
6


1


1
3


4


1
1


 2 3 4
2


O xy


3


1
1


3


4


1
1


 2 3 4


2


O x


y


31
1


3


4


1
1


 2 3 4


2


O x(27)

Chọn C.


Xét y 20x2 có tập xác định D  2 5; 2 5,


 

 

2 2

 20 20


f  x  x  xf x


Nên y 20x2 là hàm số chẵn.Xét y 7x42x 1 có tập xác định D , f

 

   x 7

 

x 4   2 x 1 f x

 


Nên y 7x42 x 1 là hàm số chẵn.


Xét
4


10


x
y


x
 có tập xác định D \ 0

 

,

   

 


4


10


x


f x f x


x


 


    .


Nên
4


10


x
y


x
 là hàm số lẻ.


Xét y   x 2 x 2 có tập xác định D , f

 

       x x 2 x 2 f x

 

.
Nên y   x 2 x 2 là hàm số chẵn.


Xét


4 4


4


x x x x


yx


  
 có tập xác định D      

; 1

 

1;

  

0 .


 

   

 

 4 4


4


x x x x


f x f x


x


     


  


  nên


4 4


4x x x x


y


x


  
 là hàm số chẵn.
Vậy có 4 hàm số chẵn.


Câu 208. [0D2-2] Hàm số nào cho dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?


x  2 


y





1





A. 1 2


2 1
2yxx . B. yx24x5. C. y2x28x7. D. y  x2 4x3.
Lời giải:


Chọn B.


Dựa vào bảng biến thiên ta có đây là bảng biến thiên của đồ thị hàm số bậc hai có bề lõm lên
trên. Do đó a 0 loại D.


Đồ thị đi qua điểm

 

2;1 , thay vào các đáp án, chỉ có B thoả.
Câu 209. [0D2-2] Hàm số nào cho dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên:(28)

Lời giải
Chọn A.


Đồ thị hàm số cắt OxOy lần lượt tạ A

 

1; 0 và B

 

0;b .


Câu 210. [0D2-2] Cho hàm số yax2bx c có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. a0,b  0, 0. B. a0,b  0, 0.


C. a0,b  0, 0. D. a0,b  0, 0.


Lời giải
Chọn B.


Quan sát bề lõm của parabol như hình vẽ ta có a0 loại C. D. , parabol cắt trục Ox tại hai
điểm phân biệt nên  0. Cho x0 thì giao của parabol với trục tung Oyb0.


Câu 211. [0D2-2] Tập xác định của hàm số 32 15 6


x x


y


x x


  
  là


A.

1;3 \ 2

  

. B.

1; 2

. C.

1;3

. D.

 

2;3 .


Lời giải
Chọn A.


Hàm số 32 1


5 6


x x


y


x x


  

  có nghĩa khi


2


3 0


1 3


1 0


2; 3
5 6 0


x


x
x


x x


x x


  


      


    


1;3 \ 2

  x  .


Câu 212. [0D2-2] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên

 

3; 4 ?


A. 1 2 2 1
2


yxx . B. yx27x2. C. y  3x 1. D. 1 2 1
2


y  x  x .


Lời giải
Chọn A.


+ Hàm số 1 2


2 1
2yxx đồng biến trên

2;

nên đồng biến trên

 

3; 4 . Chọn A
+ Hàm số yx27x2 đồng biến trên 7;


2



 


 . Loaị B.


+ Hàm số y  3x 1 nghịc biến trên . Loaị C.


+ Hàm số 1 2 1


2


y  x  x đồng biến trên

;1

. Loaị D.(29)

A. y  x2 5x2. B. 1 2
2


y  xx. C. yx23x1. D. 1 2 3
4


yx  x .
Lời giải


Chọn B.


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị có bề lõm hướng xuống nên loại C, D.


Đồ thị hàm số 1 2


2


y  xx có tọa độ đỉnh 1;1
2


I


 .


Câu 214. [0D2-2] Cho hàm số yax b có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. a0, b0. B. a0, b0. C. a0, b0. D. a0, b0.
Lời giải


Chọn A.


Cho x   0 y b 0


Cho y 0 x b 0 a 0


a
      (vì b0).


Câu 215. [0D2-2] Cho các hàm số y x 1, yx22,
21


x
y


x
 ,


4 2


2 3


1


x x


y


x


 
 . Khẳng định nào
sau đây sai?A. Có hai hàm số mà đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
B. Có hai hàm số chẵn.


C. Có một hàm số khơng chẵn, khơng lẻ.
D. Có một hàm số lẻ.


Lời giải
Chọn A.


+ Hàm số y x 1 là hàm số không chẵn, không lẻ.
+ Hàm số yx22 là hàm số chẵn.


+ Hàm số
2


1


x
y


x
 là hàm số lẻ.


+ Hàm số


4 22 3


1


x x


y


x


 
 là hàm số chẵn.


x  1 
y





1
2(30)

Do đó chỉ có một hàm số lẻ y x2 1
x

 nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
Câu 216. [0D2-2] Hàm số nào sau đây có tập xác định là ?


A. 2


1


x
y


x
 . B.


3


3 2 3


yxx  . C. y3x32 x3. D. 2
1


x
y


x

 .
Lời giải


Chọn B.
A. Điều kiện 2


1 0 1


x     x . Vậy tập xác định D \ 1; 1

 

 .
B. Vậy tập xác định D .


C. Điều kiện x0. Vậy tập xác định D

0;

.
D. Điều kiện x0. Vậy tập xác định D

0;

.


Câu 217. [0D2-2] Cho hàm số yf x

 

   x 1 x 1. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm sốyf x

 

có tập xác định là .


C. Đồ thị hàm số yf x

 

nhận trục Oylà trục đối xứng.
B. Hàm số yf x

 

là hàm số chẵn.


D. Đồ thị hàm số yf x

 

nhận gốc tọa độ O là tâm đối xứng.
Lời giải


Chọn D.


Ta có hàm số yf x

 

   x 1 x 1 có tập xác định và là hàm số chẵn vì f x

 

f

 

x


nên có trục đối xứng là Oy.
Đáp án D sai.Câu 218. [0D2-1] Tìm m để hàm số y 

3 m x

2 nghịch biến trên .


A. m0. B. m3. C. m3. D. m3.
Lời giải


Chọn C.


Hàm số y 

3 m x

2 có dạng hàm số bậc nhất.
Để hàm số nghịch biến trên thì 3   m 0 m 3.


Câu 219. [0D2-2] Đường thẳng yax b có hệ số góc bằng 2 và đi qua điểm A

3;1


A. y  2x 1. B. y2x7. C. y2x5. D. y  2x 5.


Lời giải
Chọn B.


Đường thẳng có hệ số góc bằng 2   a 2 y 2x b và đi qua điểm A

3;1

.
Nên 12.

 

   3 b b 7. Vậy hàm số cần tìm là y2x7.


Câu 220. [0D2-2] Hàm số y5x26x7 có giá trị nhỏ nhất khi
A. 3


5


x . B. 6


5


x . C. 35


x  . D. 6


5(31)

Chọn A.


Parabol có hồnh độ đỉnh 3


2 5


b
x


a


   và a 5 0. Nên hàm số có giá trị nhỏ nhất khi 3
5


x .
Câu 221. [0D2-2] Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ sau


A. yx2 3x1. B. y 2x25x1. C. y2x25x1. D. y 2x25x.
Lời giải


Chọn B.


Do bề lõm parabol hướng xuống nên a0 và qua A

0; 1

.Câu 222. [0D2-2] Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng

10; 4

để đường thẳng
: 1 2


d y  mx m cắt Parabol

 

P :yx2 x 2 tại hai điểm phân biệt cùng phía với
trục tung?


A. 6 . B. 5 . C. 7 . D. 8 .


Lời giải
Chọn A.


Xét phương trình:

2 21 2 2 2 4 0


m x m x x x x m m


            


Để đường thẳng d cắt Parabol

 

P tại hai điểm phân biệt cùng phía với trục tung vậy điều kiện
2 2


0 2 4 4 0 8 20 0,0 4 0 4


m m m


m m


P m m
      


    


   


  


  


Vậy trong nửa khoảng

10; 4

có 6 giá trị nguyên m.
Câu 223. [0D2-2] Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?


A. g x

 

x . B. k x

 

x2x. C. h x

 

x 1
x


  . D. f x

 

x2 1 2.
Lời giải


Chọn C.Xét g x

 

x, tập xác định D ,    x D x D.


 

 g    x x xg x . Nên g x

 

là hàm số chẵn.
Xét k x

 

x2x, tập xác định D ,     x D x D.


   

2 2


k   x x  x xx

 

  

 k x k x


k x k x


 



 


  


 Nên k x

 

không chẵn không lẻ.
Xét h x

 

, tập xác định D \ 0

 

,     x D x D.


 

1 1

 
h x x x h x


x x


 


      


   . Vậy h x

 

là hàm số lẻ.
Xét f x

 

, tập xác định D ,     x D x D.


 

 

2

 1 2


f  xx    f x , nên f x

 

là hàm số chẵn.


O x


y


1(32)

Câu 224. [0D2-2] Cho hàm số yax2bx c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh nào sau đây đúng?


A. a0, b0, c0. B. a0, b0, c0. C. a0, b0, c0. D. a0, b0, c0.
Lời giải


Chọn B.Đồ thị có bề lõm quay lên trên  a 0. Loại đáp án D.


Trục đối xứng 0 . 0 0


2


b


x a b b


a


       .


Câu 225. [0D2-2] Đường thẳng đi qua điểm M

2; 1

và vuông góc với đường thẳng 1 5
3


y  x có
phương trình là


A. y3x7. B. y3x5. C. y  3x 7. D. y  3x 5.
Lời giải


Chọn A.


Gọi d là đường thẳng cần tìm.


Do d vng góc với đường thẳng 1 5
3y  x nên d y: 3xm.
Do d đi qua điểm M

2; 1

nên  1 3.2   m m 7.


Vậy d y: 3x7.


Câu 226. [0D2-2] Điểm A có hồnh độ xA1 và thuộc đồ thị hàm sốymx2m3. Tìm m để điểm


A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hồnh (khơng chứa trục hồnh).
A. m0. B. m0. C. m1. D. m0.


Lời giải
Chọn C.


Từ giả thiết điểm A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hồnh (khơng chứa trục
hồnh) nên yA 0 ta có yAmx2m 3 m.1 2 m 3 3m   3 0 m 1.


Câu 227. [0D2-2] Tìm m để Parabol

 

P :yx22

m1

xm23 cắt trục hồnh tại 2 điểm phân
biệt có hoành độ x1, x2 sao cho x x1. 2 1.


A. m2. B. Không tồn tại m. C. m 2. D. m 2.
Lời giải


Chọn A.


Phương trình hồnh độ giao điểm của

 

P với trục hoành: x22

m1

xm2 3 0

 

1 .
Parabol

 

P cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 sao cho x x1. 2 1


 

1 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa x x1. 2 1


2

22


1 3 0 2


2
2


3 1


m m m


m
m


m


         


     


 .


O x(33)

Câu 228. [0D2-2] Đồ thị dưới đây là của hàm số nào sau đây?A. y  x2 2x3. B. yx22x2. C. y2x24x2. D. yx22x1.


Lời giải
Chọn D.


Do parabol có bề lõm quay lên nên a0, từ đó ta loại A.


Trục đối xứng của parabol là 1


2


b
x


a


   nên ta loại B.


Khi x0 thì y 1 nên loại C.


Vậy đồ thị trên là của hàm số yx22x1.


Câu 229. [0D2-2] Tìm tập xác định của hàm số 1 1


3


y x


x  


 .


A. D

3; 

. B. D

1; 

  

\ 3 . C. D

3; 

. D. D

1; 

  

\ 3 .


Lời giải
Chọn D.


Điều kiện để hàm số xác định: 3 0 1 3


1 0


x


x
x


 


  
  


 .


Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D

1; 

  

\ 3 .


Câu 230. [0D2-2] Tìm m để Parabol

 

P :ymx2 2x3 có trục đối xứng đi qua điểm A

 

2;3 .A. m2. B. m 1. C. m1. D. 1
2


m .


Lời giải
Chọn D.


Với m0 ta có phương trình y  2x 3 là phương trình đuồng thẳng nên loại m0.
Với m0. Ta có phương trình của Parabol:


Trục đối xứng: 2


2


x


m
  x 1


m


  .


Trục đối xứng đi qua điểm A

 

2;3 nên 2 1


m 1


2


m


  .


Câu 231. [0D2-2] Cho parabol

 

P :yax2bx c a ,

0

có đồ thị như hình bên. Khi đó 2a b 2c(34)

x
y


3


-4


-1 O 2


1


A. 9. B. 9 . C. 6. D. 6 .


Lời giải
Chọn C.


Parabol

 

P :yax2bx c a ,

0

đi qua các điểm A

1; 0

, B

1; 4

, C

3; 0

nên có


hệ phương trình:0
4


9 3 0


a b c
a b c


a b c


  


    


   


1
2
3


a
b
c


 


  


.


Khi đó: 2a b 2c2.1 2 2    

 

3 6.


Câu 232. [0D2-2] Cho hàm số f x

 

 2x 1 2x1 và g x

 

2x33x. Khi đó khẳng định nào dưới


đây là đúng?


A. f x

 

là hàm số lẻ, g x

 

là hàm số chẵn. B. f x

 

g x

 

đều là hàm số lẻ.


C. f x

 

g x

 

đều là hàm số lẻ. D. f x

 

là hàm số chẵn, g x

 

là hàm số lẻ.
Lời giải


Chọn D.


 

 : 2 1 2 1 2 1 2 1


x f x x x x x f x


              .


   

3

 

3

 
: 2 3 2 3


x g x x x x x g x


            .


Câu 233. [0D2-2] Tọa độ giao điểm của đường thẳng d y:   x 4 và parabol yx27x12 là
A.

2; 6

4;8

. B.

 

2; 2 và

 

4;8 . C.

2; 2

 

4; 0 . D.

 

2; 2 và

 

4; 0 .


Lời giải
Chọn D.


Phương trình hồnh độ giao điểm: 2 2 2 2


7 12 4 6 8 0


4 0


x y


x x x x x


x y


  


             

Câu 234. [0D2-2] Cho hàm số yax2bx c có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là
đúng?


y x(35)

A. a0, b0, c0. B. a0, b0, c0.
C. a0, b0, c0. D. a0, b0, c0.


Lời giải
Chọn C.


Nhìn vào đồ thị ta có:


Bề lõm hướng xuống  a 0.
Hoành độ đỉnh 0


2


b
x


a


   0


2


b


a


   b 0 (do a0).
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm  c 0.
Do đó: a0, b0, c0.


Câu 235. [0D2-2] Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?


2


2


4


6


5


y


x


3


-3
1


2


O 1A. y  x2 2x3. B. y  x2 4x3. C. yx24x3. D. yx22x3.
Lời giải


Chọn B.


Dựa vào đồ thị suy ra: a0 và hoành độ đỉnh là 2.

 2


4 3 1; 2;1


y  x x   a I


Câu 236. [0D2-2] Bảng biến thiên của hàm số y 2x24x1 là bảng nào sau đây?


A. . B. .


C. D. .


Lời giải
Chọn B.


Do hệ số a  2 0 nên parabol có bề lõm hướng xuống và đỉnh có tọa độ I

 

1;3 .
Câu 237. [0D2-2] Tập xác định của hàm số y 8 2 xx


A.

; 4

. B.

4;

. C.

 

0; 4 . D.

0;

.


Lời giải


Chọn A.(36)

Câu 238. [0D2-2] Cho hàm số

 


3


2 3


khi 0


1
2 3


khi 2 0


2


x


x
x


f x


x


x
x 

 
  


. Ta có kết quả nào sau đây đúng?


A.

 

1 1;
3


f  

 

2 7
3


f  . B. f

 

0 2; f

 

 3 7.
C. f

 

1 : không xác định;

 

3 11


24


f    . D. f

 

 1 8; f

 

3 0.
Lời giảiChọn A.


 

32 3 1
1


1 2 3


f    


  ;

 2.2 3 7
2


2 1 3


f   


 .


Câu 239. [0D2-2] Cho hàm số

 3


3


6 2


2
khi


khi
khi


2


6 2


x x


x x


x
f x


x


   


  


 
 . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua gốc tọa độ.


B. Đồ thị của hàm số f x

 

đối xứng qua trục hoành.
C. f x

 

là hàm số lẻ.


D. f x

 

là hàm số chẵn.


Lời giải
Chọn D.


TXĐ: D .


Đồ thị của hàm số f gồm 3 phần:
Phần 1: f x

 

  x3 6, x 2.
Phần 2: f x

 

x ,   2 x 2.
Phần 3: f x

 

x36, x 2.
Ta thấy:


+) Phần 2 là hàm số chẵn.


+) Kết hợp phần 1 và phần 3 ta được đồ thị của hàm số g x

 

x3 6 là hàm số chẵn.
Vậy hàm số f x

 

đã cho là hàm chẵn.


Câu 240. [0D2-2] Tìm tập xác định của hàm số y 4x24x1.
A. 1;


2


 


  . B.


1
;


2



 


 . C. . D. .


Lời giải
Chọn C.


Điều kiện xác định: 2


4x 4x 1 0

2x1

20 (luôn đúng với mọi x ).
Do đó tập xác định D .(37)

A. 10368. B. 10368 . C. 6912 . D. 6912.
Lời giải


Chọn A.


Từ giả thiết ta có hệ


64 8 036 6 12


6
2


a b c
a b c
b


a
   
    


3
36
96


a
b


c

 


 


10368


abc


   .


Câu 242. [0D2-2] Đồ thị của hàm số 2 1


3 3


yx là


A. . B. .


C. . D. .


Lời giải
Chọn C.


Từ giả thiết hàm số đồng biến nên loại đáp án A và B.


Mặt khác cho x0 vào 2 1 1


3 3 3


yx  nên loại đáp án D.
Câu 243. [0D2-2] Tập xác định của hàm số

 

3 1


1


f x x


x


  


 là


A. D

1; 3

. B. D  

;1

3;

.


C. D

 

1;3 . D. D  .


Lời giải
Chọn A.


Hàm số xác định khi 3 0


1 0


x
x 

  


3
1


x
x
 


   1 x 3.
Vậy tập xác định của hàm số là D

1; 3

.


Câu 244. [0D2-2] Cho hai hàm số: f x

 

 2017x12  2017x12 và g x

 

x32018x. Khi đó


A. f x

 

g x

 

đều là hàm số lẻ. B. f x

 

lẻ, g x

 

chẵn.


C. f x

 

chẵn, g x

 

lẻ. D. f x

 

g x

 

đều là hàm số chẵn.
Lời giải


O x


1
2
1
3


y

 

d


O x


y


1
3
1


2


 

d


O


x
y


1
2
1


3


 

d


O x


y


1


1
3(38)

Chọn C.


Tập xác định của cả hai hàm số là D .
Với mọi xD thì  x D.


Ta có f

 

  x 2017x12  2017x12  2017x12 2017x12  f x

 g

   

  x x 32018

 

  x

x32018x

 g x

 

.
Vậy f x

 

là hàm số chẵn, g x

 

là hàm số lẻ.


Câu 245. [0D2-2] Cho hàm số bậc nhất y

m24m4

x3m2 có đồ thị là

 

d . Tìm số giá trị


nguyên dương của m để đường thẳng

 

d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A,
B sao cho tam giác OAB là tam giác cân (O là gốc tọa độ).


A. 3 . B. 1. C. 2. D. 4.


Lời giải


Chọn B.


Đường thẳng

 

d tạo với trục hoành và trục tung một tam giác OAB là tam giác vuông cân
 đường thẳng

 

d tạo với chiều dương trục hoành bằng 45 hoặc 135  hệ số góc tạo


của

 

d bằng 1 hoặc 1


2


2


4 4 1


4 4 1


m m


m m


   


 


   


2


24 3 0
4 5 0


m m


m m


   


 


  


1
5
2 7


m
m
m


    


.


Thử lại: m5 thì d khơng đi qua O.


Vậy có duy nhất một giá trị m5 nguyên dương thỏa ycbt.


Câu 246. [0D3-2] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y3 x416x264 3 3 x2 8 1.
A. 5


4


 . B. 1. C. 1. D. Một đáp án khác.


Lời giải
Chọn B.


Đặt 3 2
8


tx   t 2
Khi đó 2


3 1


y  t t  

t 2

 

2 t 2

  1 1,  t 2.
Vậy GTNN của hàm số bằng 1 khi t  2 x 0.
Câu 247. [0D2-2] Cho hai đường thẳng

 

1 : 1 100


2


d yx và

 

2 : 1 100
2


d y  x . Mệnh đề nào sau
đây đúng?


A.

 

d1

 

d2 trùng nhau. B.

 

d1

 

d2 vng góc nhau.


C.

 

d1

 

d2 cắt nhau. D.

 

d1

 

d2 song song với nhau.
Lời giải


Chọn C.


Cách 1: Gọi k1, k2 lần lượt là hệ số gốc của

 

d1 và

 

d2 . Khi đó
2


1


1 1


,


2 k 2


k    1 2


1
.


4


k


k(39)

Xét hệ:


1


100
2


1


100
2


y x


y x


  

   



1


100
21


100
2


x y


x y


  



 


 



0
100


x
y
 Vậy

 

d1

 

d2 cắt nhau.


Cách 2: Ta thấy 1 1


2 2 nên

 

d1 và

 

d2 cắt nhau.


Câu 248. [0D2-2] Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?


A. y 1
x


 . B. yx31. C. yx3x. D. yx3x.
Lời giải


Chọn B.


Cách 1. Tự uận: Xét hàm số

 

3


1


yf xx
+ TXĐ: D


+     x D x D.


+ Lấy x0  1 D: f

   

  1 13    1 1 1 0


   

3


1 1 1 1 1 2f      ; f

 

1  2


Vì   x0 1 D f:

 

 1 f

 

1  f

 

1 nên hàm số đã cho không chẵn không lẻ.
Cách 2. Trắc nghiệm: Ta thấy f

 

  x f x

 

nên hàm số đã cho không là hàm lẻ.
Câu 249. [0D2-2] Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số 1 5


7 2


x


y x


x


  


 ?


A. 1; 7
5 2


 


 . B.


1 7
;
5 2 


 . C.


1 7
;
5 2


 


  


 . D.


1 7
;
5 2 
Lời giải


Chọn D.


Hàm số xác đinh khi và chỉ khi


11 5 0 5 1 7


7 2 0 7 5 2


2


x
x


x
x


x


  

 


   
 





.


Câu 250. [0D2-2] Cho hàm số y  x2 2x1. Chọn câu sai.A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng x 1. B. Hàm số không chẵn, không lẻ.


C. Hàm số tăng trên khoảng

 ; 1

. D. Đồ thị hàm số nhận I

1; 4

làm đỉnh.
Lời giải


Chọn D.


Ta có a 1, b 2, c1 nên đồ thị có trục đối xứng là


 

2 1
2. 1


x    


 và tọa độ đỉnh của
parabol là I

1; 2

.


Câu 251. [0D2-2] Cho hàm số yx22x3. Chọn câu đúng.(40)

C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên khoảng

;1

.
Lời giải


Chọn B.


Ta có a 1 0, b 2, c3 nên hàm số có đỉnh là I

 

1; 2 . Từ đó suy ra hàm số nghịch biến
trên khoảng

;1

và đồng biến trên khoảng

1;

.


Câu 252. [0D2-2] Đồ thị hàm số yax b cắt trục hoành tại điểm có hồnh độ x3 và đi qua điểm


2; 4
M  . Giá trị a, b là:


A. 4


5


a  ; 12
5


b . B. 4


5


a  ; 12
5


b  . C. 4


5


a ; 12
5


b  . D. 4


5


a ; 12
5b .
Lời giải


Chọn A.


Đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại điểm có hồnh độ x33a b 0.
Đồ thị hàm số đi qua điểm M

2; 4

   2a b 4.


Ta có hệ


4


3 0 5


2 4 12


5


a
a b


a b


b


  

 

  


 





.


Câu 253. [0D2-3] Tìm các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y

m23

x3m1 song song
với đường thẳng y x 5?


A. m 2. B. m  2. C. m 2. D. m2.
Lời giải


Chọn D.


Đường thẳng

23 3 1


ymxm song song với đường thẳng y x 5 khi và chỉ khi


2 2


2 v m = 2


3 1 42
2


3 1 5 3 6


m


m m


m
m


m m


 


      


    


    


  .


Câu 254. [0D2-3] Khi ni cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện
tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng


 

360 10


P n   n(gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lương


cá sau một vụ thu được nhiều nhất?


A. 12 . B. 18 . C. 36 . D. 40 .


Lời giải
Chọn B.


Trọng lượng cá trên đơn vị diện tích là


2


360 10 360 10


T   n nnn  10

n236n324 324

 10

n18

23240


max 3240


T


  khi n18.


Câu 255. [0D2-3] Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu, cuối của dây
được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trục AA và BB với độ cao 30 m. Chiều dài đoạn(41)

A. Đáp án khác. B. 36,87 m. C. 73, 75m. D. 78, 75m.
Lời giải


Chọn D.


Giả sử Parabol có dạng: yax2bx c , a0.Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, khi đó parabol đi qua điểm A

100; 30

, và có đỉnh C

 

0;5 .
Đoạn AB chia làm 8 phần, mỗi phần 25 m.


Suy ra:


30 10000 100
0


2
5


a b c


b
a


c


  

1
400
0
5


a


b
c


 
  

1 2


: 5


400


P y x


   .


Khi đó, tổng độ dài của các dây cáp treo bằng OC2y12y22y32 2 2


1 1 1


5 2 .25 5 2 .50 5 2 .75 5


400 400 400


     


 


     


 


78, 75 m


 .


Câu 256. [0D2-3] Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?


x
y


1 2 3 4 5


1


2


3


5


4 3 2 1
1
2
3
A. yx23x3. B. y  x2 5 x 3. C. y  x2 3x 3. D. y  x2 5x3.
Lời giải


Chọn B.


A
B


Q
P


H C I JK


BQPHO IJKA


y


x


30m
5m


200m


2


y


1


y y3


A
B


Q
P


H C I J


K
(42)

Quan sát đồ thị ta loại A. và D. Phần đồ thị bên phải trục tung là phần đồ thị

 

P của hàm số
2


5 3


y  x x với x0, tọa độ đỉnh của

 

P là 5 13;
2 4


 


 


 , trục đối xứng là x2,5. Phần đồ
thị bên trái trục tung là do lấy đối xứng phần đồ thị bên phải của

 

P qua trục tung Oy. Ta
được cả hai phần là đồ thị của hàm số 2


5 3


y  x x  .


Câu 257. [0D2-3] Cho parabol yax2bx4 có trục đối xứng là đường thẳng 1
3


x và đi qua điểm

 

1;3


A . Tổng giá trị a2b
A. 12


 . B. 1. C. 1


2. D. 1.
Lời giải


Chọn B.


Vì parabol yax2bx4có trục đối xứng là đường thẳng 1
3


x và đi qua điểm A

 

1;3


Nên ta có:


a 4 3


a 1 3


1


2 3 0 2


2 3


b


b ab


a b b


a
  


    


 





Do đó: a2b   3 4 1


Câu 258. [0D2-3] Để đồ thị hàm số ymx22mx m 21

m0

có đỉnh nằm trên đường thẳng


2


y x thì m nhận giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây?


A.

 

2; 6 . B.

 ; 2

. C.

 

0; 2 . D.

2; 2

.
Lời giải


Chọn D.Đồ thị hàm số 2 2


2 1


ymxmx m 

m0

có đỉnh là I

1;m2 m 1

.


Để

21; 1


Im  m nằm trên đường thẳng y x 2 thì 2


1 1


m m


    


2


0


m m


  

  


0


1m l


m n
 


 


 . Vậy m 1 

2; 2

.
Câu 259. [0D2-3] Đồ thị hàm số yx26 x 5.


A. có tâm đối xứng I

3; 4

.


B. có tâm đối xứng I

3; 4

và trục đối xứng có phương trình x0.
C. khơng có trục đối xứng.


D. có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình x0.
Lời giải
Chọn D.


Ta có:

  


2


1 12


2


2 2


6 5 khi 0


6 5


6 5 khi 0


y x x x C


y x x


y x x x C


        


   


(43)

Phần đồ thị

 

C1 : là phần đồ thị của hàm số y1x26x5nằm bên phải trục tung


Phần đồ thị

 

C2 : là phần đồ thị của hàm số y2x26x5 có được bằng cách lấy đối xứng

phần đồ thị

 

C1 qua trục tung


Ta có đồ thị

 

C như hình vẽ


Vậy: đồ thị

 

C có trục đối xứng có phương trình x0.


Câu 260. [0D2-3] Một hộ nơng dân định trồng đậu và cà trên diện tích 800m2. Nếu trồng đậu thì cần 20


cơng và thu 3.000.000 đồng trên 100m2 nếu trồng cà thì cần 30 cơng và thu 4.000.000 đồng


trên 100 m2 Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất


khi tổng số công không quá 180. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:


A. Trồng 600m2 đậu, 200m2 cà. B. Trồng 500 m2đậu, 300 m2cà.


C. Trồng 400m2 đậu, 200m2 cà. D. Trồng 200m2 đậu, 600m2 cà.


Lời giải
Chọn A.


Gọi x là số x00 m2 đất trồng đậu, y là số 00y m2 đất trồng cà. Điều kiện x0, y0.
Số tiền thu được là T 3x4y triệu đồng.


Theo bài ra ta có


8


20 30 180
00


x y


x y


x
y


 

 

 
8
2 3 18


0
0


x y


x y
x
y


 


  


 

 


Đồ thị:


Dựa đồ thị ta có tọa độ các đỉnh A

 

0; 6 , B

 

6; 2 , C

 

8; 0 , O

 

0; 0 .
Thay vào T 3x4y ta được Tmax 26 triệu khi trồng 600m


2 đậu và 200 m2 cà.

 

C1(44)

Câu 261. [0D2-3] Tìm điểm M a b

 

; với a0 nằm trên:x  y 1 0 và cách N

1;3

một khoảng
bằng 5 . Giá trị của a b là


A. 3 . B. 1. C. 11. D. 1 .


Lời giải
Chọn C.

( ;1 ) 1 ; 2


M M t  t MN   t t .


Ta có: 2

2 2


5 1 (2 ) 25


MN  MN   t  t


2 2 2; 1


2 6 20 0 5;6 11


5 5;6


t M


t t M a b


t M


  

          


   



Câu 262. [0D2-3] Cho hàm số yf x

 

có bảng biến thiên như sau:


Với giá trị nào của tham số m thì phương trình f x

 

 1 m có bốn nghiệm phân biệt.
A. m1. B. 1 m 3. C. 0 m 1. D. m3.


Lời giải
Chọn B.


Dựa vào bảng biến thiên của hàm số yf x

 

, suy ra bảng biến thiên của hàm số

 

1


yf x  .


Từ BBT suy ra phương trình f x

 

 1 m có bốn nghiệm phân biệt khi 1 m 3.
Vậy 1 m 3.


Câu 263. [0D2-3] Cho hàm số f x

 

ax2bx c đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào
của tham số m thì phương trình f

 

x  1 m có đúng 3 nghiệm phân biệt.


x
yO 2





A.   2 m 2. B. m3. C. m3. D. m2.
Lời giải


Chọn D.


x


 f x





0


0


0


1 


 1 3 (45)

Hàm số f x

 

ax2bx c có đồ thị là

 

C , lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên phải Oy của

 

C qua Oy ta được đồ thị

 

C của hàm số yf

 

x .


Dựa vào đồ thị, phương trình f

 

x  1 m

 

x  m 1 có đúng 3 nghiệm phân biệt khi


1 3 2


m   m .


Câu 264. [0D2-3] Cho hai hàm số y1x2

m1

xm, y2 2x m 1. Khi đồ thị hai hàm số cắt nhau
tại hai điểm phân biệt thì m có giá trị là


A. m0. B. m0. C. m tùy ý. D. khơng có giá trị nào.
Lời giải


Chọn C.


Phương trình hồnh độ giao điểm: 21 2 1


xmx m x mx2

m3

x 1 0 1

 

.
Khi đồ thị hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì pt

 

1 có hai nghiệm phân biệt


2


3 4 0


m


      luôn đúng  m .Câu 265. [0D2-3] Đường thẳng dm:

m2

xmy 6 luôn đi qua điểm:


A.

3; 3

B.

 

2;1 C.

1; 5

D.

 

3;1
Lời giải


Chọn A.


m2

xmy 6 

xy m

2x 6 0

 


Phương trình

 

ln đúng với mọi m khi 0


2 6 0


x y
x
 


  


3
3


x
y
   
Vậy dm luôn đi qua điểm cố định

3; 3

.


Câu 266. [0D2-3] Cho parabol

 

P :yax2bx2. Xác định hệ số a, b biết

 

P có đỉnh I

2; 2

.
A. a 1, b4. B. a1, b4. C. a1, b 4. D. a4, b 1.


Lời giải
Chọn C.


+ Điều kiện: a0.


+

 

P có đỉnh I

2; 2

nên ta có hệ:


2


2
2


2 .2 .2 2


b
a


a b


    

4 0


4 2 4


a b


a b


 


   
1
4


a
b
   


 .
(46)

x
y


O 2





A. 0


1


m
m
  


 . B.


0
1


m
m
   . C. m 1. D. m0.


Lời giải
Chọn B.


+ Phương trình  f x

 

 m 1.
+ Đồ thị hàm số yf x

 

có dạng:


+ Dựa vào đồ thị, để phương trình f x

 

 m 1 có hai nghiệm phân biệt thì:
1 1


1 0


m
m


 

  


0
1


m
m

   


 .


Câu 268. [0D2-3] Một của hàng buôn giày nhập một đơi với giá là 40 đơla. Cửa hàng ước tính rằng nếu
đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua

120x

đơi. Hỏi của hàng
bán một đơi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?


A. 80 USD. B. 160 USD. C. 40 USD. D. 240 USD.


Lời giải
Chọn A.


Gọi y là số tiền lãi của cửa hàng bán giày.


Ta có y

120x



x40

  x2 160x4800   

x 80

21600 1600 .
Dấu " " xảy ra  x 80.


Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất khi bán đôi giày với giá 80 USD.(47)

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 5 .
Lời giải


Chọn C.


Hàm số có dạng yax b , nên để hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi 2 0


2 0


m


m
 


  


2
2


m
m


 

 


 . Mặt khác do m nên m 

1; 0; 1; 2

. Vậy có 4 giá trị nguyên của m.
Câu 270. [0D2-3] Tập xác định của hàm số


2


2
9


6 8


x
yx x

  là


A.

   

3;8 \ 4 . B.

3;3 \ 2

 

. C.

3;3 \ 2

  

. D.

;3 \ 2

  

.
Lời giải


Chọn B.


Ta có 9x2   0

3 x



3x

    0 3 x 3.
Hàm số xác định khi và chỉ khi


2


2


3 3


9 0 3 3


4


2
6 8 0


2x


x x


x


x


x x


x


  


     
   


  


 


  . Vậy x 

3;3 \ 2

 

.


Câu 271. [0D2-3] Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối
xứng: yx21 ; yx5x3 ; yx ;2
1


x
y


x
 ;


3 2


yxx ; yx22 x 3 ;


2
3 x x 3


y


x


  


 .


A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 4 .


Lời giải


Chọn A.


Nhắc lại lý thuyết : Hàm số lẻ có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
Các hàm số lẻ ở trên là : yx5x3 ;


2
1


x
y


x
 .


Câu 272. [0D2-3] Parabol

 

P :y 2x2ax b có điểm M

 

1;3 với tung độ lớn nhất. Khi đó giá trị
của b


A. 5 . B. 1. C. 2. D. 3.


Lời giải
Chọn B.


Do bề lõm của

 

P quay xuống và M có tung độ lớn nhất nên M là đỉnh của

 

P .
Ta có M

 

1;3 là đỉnh của parabol nên 1 4


4a


a


   


 .


Suy ra y 2x24x b qua M

 

1;3 nên b1.(48)

A. a0, b0, c0. B. a0, b0, c0.
C. a0, b0, c0. D. a0, b0, c0.


Lời giải
Chọn D.


Quan sát đồ thị ta có:


Đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên a0; có hồnh độ đỉnh 0 0 0
2


I


b b


x b


a a


       .


Lại có: đồ thị cắt Ox tại điểm có tung độ âm nên c0.


Vậy a0, b0, c0.


Câu 274. [0D2-3] Một giá đỡ được gắn vào bức tường như hình vẽ. Tam giác ABC vng cân ở đỉnh


C. Người ta treo vào điểm A một vật có trọng lượng 10 N. Khi đó lực tác động vào bức


tường tại hai điểm BC có cường độ lần lượt là:


A. 10 2 N và 10 N. B. 10 N và 10 N. C. 10 N và 10 2 N . D. 10 2 N và
10 2 N .


Lời giải
Chọn A.


Cường độ lực tại C bằng cường độ lực tại A và bằng 10 N.
Cường độ lực tại B bằng 10 2 N .


Câu 275. [0D2-3] Tìm m để hàm số yx22x2m3 có giá trị nhỏ nhất trên đoạn

 

2;5 bẳng 3 .
A. m 3. B. m 9. C. m1. D. m0.


Lời giải
Chọn A.


Ta có bảng biến thiên của hàm số yx22x2m3 trên đoạn

 

2;5 :


Do đó giá trị nhỏ nhất trên đoạn

 

2;5 của hàm số yx22x2m3 bằng 2m3.
Theo giả thiết 2m  3 3  m 3.10N


A
B


C


O x


y


1(49)

Câu 276. [0D2-3] Xác định các hệ số ab để Parabol

 

P :yax24x b có đỉnh I

 1; 5

.
A. 3 .


2


a
b
  


B.


3
.
2a
b
 


C.


2
.
3


a
b
 


D.


2
.
3


a
b

  

Lời giải


Chọn C.


Ta có: 1 4 1 2.


2


I


x a


a


       


Hơn nữa: I

 

P nên 5     a 4 b b 3.


Câu 277. [0D2-3] Cho parabol

 

P :yax2bx c

a0

có đồ thị như hình bên. Tìm các giá trị m để
phương trình 2


axbx c m có bốn nghiệm phân biệt.


1
2
31 2 3 x


y


1


O


2
3
1
2
3
4I


A.   1 m 3. B. 0 m 3. C. 0 m 3. D.   1 m 3.
Lời giải


Chọn B.


Quan sát đồ thị ta có đỉnh của parabol là I

 

2;3 nên 2 2 4


4 2 3


3 4 2


b


b a


a


a b c


a b c


 
   
   


.


Mặt khác

 

P cắt trục tung tại

0; 1

nên c 1. Suy ra 4 1


4 2 4 4


b a a


a b b


   


 


  .


 

2


: 4 1


P y  x x suy ra hàm số y  x2 4x1 có đồ thị là là phần đồ thị phía trên trục
hồnh của

 

P và phần có được do lấy đối xứng phần phía dưới trục hồnh của

 

P , như hình(50)

1
2
3


1 2 3 x


y


1


O


2
3
1
2
3

4


I


ym


Phương trình 2


axbx c m hay  x2 4x 1 m có bốn nghiệm phân biệt khi đường thẳng


ym cắt đồ thị hàm số hàm số y  x2 4x1 tại bốn điểm phân biệt.
Suy ra 0 m 3.


Câu 278. [0D2-3] Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng ymx 3 2m cắt parabol yx23x5
tại 2 điểm phân biệt có hồnh độ trái dấu.


A. m 3. B.   3 m 4. C. m4. D. m4.
Lời giải


Chọn C.


Phương trình hồnh độ giao điểm: 2


3 5 3 2


xx mx  mx2

m3

x2m 8 0 *

 

.
Đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hồnh độ trái dấu khi và chỉ khi phương

trình

 

* có hai nghiệm trái dấu  a c. 0  2m 8 0  m4.


Câu 279. [0D2-3] Đường thẳng d y: 

m3

x2m1 cắt hai trục tọa độ tại hai điểm AB sao cho
tam giác OAB cân. Khi đó, số giá trị của m thỏa mãn là


A. 1. B. 0 . C. 3 . D. 2 .


Lời giải
Chọn D.


A d Ox nên tọa độ A là nghiệm của hệ:


2 1


3 2 1


3
0


0


m


y m x m x


m
y


y


   


 
 
   nên


2 1
; 0
3


m
A


m
 

 .


B d Oy nên tọa độ B là nghiệm của hệ:


3

2 1 0


2 1
0


y m x m x


y m


x


   


  
   
 


 nên B

0; 2 m1

.


Ta có OAOB 2 1 2 1 2 1 1 1 03 3


m


m m


m m


 
         (51)

1
2 1 0


2
3 1


4, 2


m m


m


m m
  


.


Nhận xét: Với 1


2


m thì A B O

 

0; 0 nên không thỏa mãn.
Vậy m4, m2.


Câu 280. [0D2-3] Cho parabol yax2bx c a

0

,

 

P có đồ thị như hình vẽ:


Biết đồ thị

 

P cắt trục Ox tại các điểm lần lượt có hồnh độ là 2 , 2 . Tập nghiệm của bất
phương trình y0 là


A.

 ; 2

 

2; 

. B.

2; 2

. C.

2; 2

. D.

 ; 2

 

2; 

.


Lời giải
Chọn B.


Dựa vào đồ thị ta thấy y0khi x 

2; 2

.


Câu 281. [0D2-3] Các đường thẳng y 5

x1

; y3x a ; yax3 đồng quy với giá trị của a
A. 11. B. 10. C. 12. D. 13.


Lời giải
Chọn D.


Gọi d1:y  5x 5, d2:y3x a , d3:yax3

a3

.
Phương trình hoành độ giao điểm của d1 và d2:   5x 5 3x a


5
8


a
x  


  .


Giao điểm của d1 và d2 là


5 5 15
;


8 8


a a


A   


 .Đường thẳng d1, d2 và d3 đồng qui khi Ad3


5 15 5


. 3


8 8


a a


a


  


   2


10 39 0


a a


   


3
13


a
a

   


   a 13. (vì a3)


Câu 282. [0D2-3] Tìm m để hàm số 2 3 3 1


5


x m x


y


x m x m


  


 


    xác định trên khoảng

 

0;1 .
A. 1;3


2


m   


 . B. m 

3; 0

.


C. m 

3; 0

  

 0;1 . D.

4; 0

1;3
2


m     
 .
Lời giải


O x


y


2(52)

Chọn D.


*Gọi D là tập xác định của hàm số 2 3 3 1


5


x m x


y


x m x m


  


 


    .


*xD 0


2 3 0


5 0
x m
x m
x m
  

 

   


2 3
5
m
x m
x
x m
 


 
  

 .


*Hàm số 2 3 3 1


5x m x


y


x m x m


  


 


    xác định trên khoảng

 

0;1


 

0;1 D


 


2 3 0


5 1
0;1
m
m
m
  

 
 

3
2


4
1
0
m
m
m
m

 

 

3


4;0 1;
2


m  


     


 .


Câu 283. [0D2-4] Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y x m 2
x m 


 xác định trên

1; 2

.


A. 1


2
m
m
 

 


 . B.


1
2
m
m
 

 


 . C.


1
2
m
m


 

 


 . D.   1 m 2.
Lời giải


Chọn B.


Hàm số y x m 2
x m


 


 xác định khi xm.
Để hàm số y x m 2


x m


 


 xác định trên

1; 2

khi và chỉ khi


1
2
m
m
  
 .


Câu 284. [0D2-4] Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh
nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một
chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà
khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu
thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm
1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy
doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận
thu được sẽ là cao nhất.


A. 30 triệu đồng. B. 29 triệu đồng. C. 30,5 triệu đồng. D. 29,5 triệu đồng.
Lời giải


Chọn C.


Gọi x (triệu) đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá;

0 x 4

.
Khi đó:


Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là 31 x 27 4 x (triệu đồng).
Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là 600 200 x (chiếc).
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là


  

4



600 200f x  xx 2


200x 200x 2400    .(53)

Vậy


 0;4

 max f x 2 450 1


2


x


  .


Vậy giá mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.


Câu 285. [0D2-4] Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết
khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với
mặt đất (điểm M ), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vng góc


với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số
liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của
cổng).


A. 175, 6m. B. 197, 5m. C. 210 m. D. 185, 6m.


Lời giải
Chọn D.Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Phương trình Parabol

 

P có dạng yax2bx c .
Parabol

 

P đi qua điểm A

 

0; 0 , B

162; 0

, M

10; 43

nên ta có


2


2
0


162 162 0


10 10 43


c


a b c


a b c

 
 
0


43
1520
3483


760


c


a


b 


  



 

43 2 3483


:


1520 760


P y x x    .


Do đó chiều cao của cổng là


4


h
a
  2 4


4


b ac


a
  185, 6m.


Câu 286. [0D2-4] Đồ thị hàm số y x 2m1 tạo với hệ trục tọa độ Oxy tam giác có diện tích bằng


25


2 . Khi đó m bằng


A. m2; m3. B. m2; m4. C. m 2; m3. D. m 2.


Lời giải


Chọn A.


Gọi: A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số y x 2m1 với trục hoành và trục tung
Suy ra A

2m1; 0

; B

0;1 2 m

.


Theo giả thiết thì tam giác có diện tích bằng 25(54)

Do đó: 1. . 25


2 2


OAB


SOA OB


. 25


OAOB


   2m1 . 1 2 m 25 2m1 . 2m 1 25

2


2m 1 25


   2 1 5


2 1 5m
m


 


     32


m
m

    .


Câu 287. [0D2-4] Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo
của quả là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth,trong đó t là thời gian (tính
bằng giây ), kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao( tính bằng mét ) của quả bóng. Giả
thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1, 2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8, 5mvà 2 giây
sau khi đá lên, nó ở độ cao 6m . Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t
có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.


A. y4,9t212, 2t1, 2. B. y 4,9t212, 2t1, 2.
C. y 4,9t212, 2t1, 2. D. y 4,9t212, 2t1, 2.


Lời giải
Chọn B.


Tại t0 ta có y h 1, 2; tại t 1 ta có y h 8,5; tại t2, ta có y h 6.Chọn hệ trục Oth như hình vẽ.


Parabol

 

P có phương trình: yat2 bt c, với a0.
Giả sử tại thời điểm t thì quả bóng đạt độ cao lớn nhất h.
Theo bài ra ta có: tại t0 thì h1, 2 nên A

0; 1, 2

  

P .
Tại t1 thì h8, 5 nên B

1; 8, 5

  

P .


Tại t2 thì h6 nên C

2; 6

  

P .


Vậy ta có hệ:


1, 2 1, 2


8,5 4,9


4 2 6 12, 2


c c


a b c a


a b c b


 


 


     


 


 


.


Vậy hàm số Parabol cần tìm có dạng: y 4,9t212, 2t1, 2.


Câu 288. [0D2-4] Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng

0; 2017 để phương trình


2


4 5 0


xx  m có hai nghiệm phân biệt?


O t


h


1 2


6
8, 5


C(55)

A. 2016 . B. 2008 . C. 2009 . D. 2017 .
Lời giảiChọn B.


PT: x24 x   5 m 0 x24 x  5 m

 

1 . Số nghiệm phương trình

 

1  số giao điểm
của đồ thị hàm số yx24 x 5

 

P và đường thẳng ym (cùng phương Ox).


Xét hàm số yx24x5

 

P1 có đồ thị như hình 1.


Xét hàm số yx24 x 5

 

P2 là hàm số chẵn nên có đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng. Mà


2 2


4 5 4 5


yxx  xx nếu x0. Suy ra đồ thị hàm số

 

P2 gồm hai phần:
Phần 1: Giữ nguyên đồ thị hàm số

 

P1 phần bên phải Oy.


Phần 2 : Lấy đối xứng phần 1 qua trục Oy.
Ta được đồ thị

 

P2 như hình 2.


Xét hàm số yx24 x 5

 

P , ta có:

2


2


4 5 04 5 0


x x y


y


x x y


    


   


 .


Suy ra đồ thị hàm số

 

P gồm hai phần:


Phần 1: Giữ nguyên đồ thị hàm số

 

P2 phần trên Ox.


Phần 2 : Lấy đối xứng đồ thị hàm số

 

P2 phần dưới Ox qua trục Ox.
Ta được đồ thị

 

P như hình 3.


Quan sát đồ thị hàm số

 

P ta có: Để x24 x 5 m

 

1 có hai nghiệm phân biệt 9


0


m
m


   .


0; 2017

10;11;12;...; 2017


m


m
m
  


 


 .


Câu 289. [0D2-4] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A

 

1; 2 và B

 

3; 4 . Điểm P a; 0


b


 


 


  (vớia


b là phân số tối giản) trên trục hoành thỏa mãn tổng khoảng cách từ Ptới hai điểm AB


nhỏ nhất. Tính S  a b.


A. S  2 B. S 8. C. S 7. D. S 4.
Lời giải


Chọn B.


Ta có A, B nằm cùng phía so với Ox.


O x


y


5


9


2 5


1

O x


y


5


9


2
2


 5


5


O x


y


5
9


5
5

1

(56)

Điểm A

1; 2

đối xứng với điểm Aqua Ox.


Ta có: PA PB PA PB PA, b a; 2 , PB 3b a; 4


b b


 


   


 


   


   .


Do đó, để PA PB nhỏ nhất thì: 3 điểm P A B, , thẳng hàng.


PA


 , PB cùng phương.


1 5


2 2 3 5, 33 2 3


b a a


b a b a a b


b a b
            


 .


Câu 290. [0D2-4] Cho hàm số y x2 2 m 1 x m
m


 


 


 

m0

xác định trên

1;1

. Giá trị lớn nhất,
giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

1;1

lần lượt là y1, y2 thỏa mãn y1y2 8. Khi đó giá trị
của m bằng


A. m1. B. m. C. m2. D. m1, m2.
Lời giải


Chọn A.Đặt

 

2 1


2


y f x x m x m


m


 


  


  .


Hoành độ đỉnh của đồ thị hàm số là x m 1
m


  2 (bất đẳng thức Cơsi).
Vì hệ số a10 nên hàm số nghịch biến trên ;m 1


m





 


 .


Suy ra, hàm số nghịch biến

1;1

.

 
1 1


y f


   3m 2 1


m


   .

 2 1


yf 1 m 2


m


   .
Theo đề bài ta có: y1y2 8


3m 2 1 1 m 2 8


m m


     

m0

2


2 1 0


m m


×