Tải bản đầy đủ (.pdf) (251 trang)

Dấu của đa thức bậc nhất và bậc hai trong chương trình lớp 10 của tác giả Trần Văn Toàn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 251 trang )

(1)

Mục lụcChương 1 Dấu của đa thức 2


1.1 Dấu nhị thức bậc nhất . . . 2


1.1.1 Dấu tích các nhị thức bậc nhất . . . 3


1.1.2 Dấu thương các nhị thức bậc nhất . . . 4


1.1.3 Ứng dụng xét dấu để giải bất phương trình . . . 4


1.2 Tam thức bậc hai . . . 7


1.2.1 Dấu của tam thức bậc hai . . . 8


1.2.2 Phương trình, bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối . 15
1.2.3 Bất phương trình vô tỉ . . . 19


1.3 Bài tập . . . 24


1.3.1 Dạngpax+b+pcx+d>k. . . 128


1.3.2 Dạngpax+b+pcx+d6k. . . 129


1.3.3 Dạngpax+bpcx+d>k. . . 131(2)

Chương 1Dấu của đa thức
1.1

Dấu nhị thức bậc nhấtĐịnh nghĩa 1.1. Nhị thức bậc nhất theo biến x là biểu thức có dạng f(x)=ax+b


(a6=0).


Định lí 1.1. Dấu f(x)=ax+b cùng dấuanếux> −b


a và trái dấuanếux<
b
a.


Ví dụ 1.1. Xét dấu nhị thức f(x)=x2.
Lời giải. Nghiệm của f(x)làx=2.


Bảng xét dấu.


x
x2


−∞ 2 +∞


− 0 +


Từ bảng xét dấu, ta có
• f(x)>0⇔x(2,+∞);
• f(x)<0⇔x(−∞, 2).Ví dụ 1.2. Xét dấu nhị thức f(x)=3−4x.Lời giải. Nghiệm của f(x)làx=3


4. Hệ số của x là−4.
Bảng xét dấu.


x


3−4x


−∞ 3


4 +∞(3)

Từ bảng xột du, ta cú
ã f(x)>0x


à


,3
4
;


ã f(x)<0x


à3
4,+
.
1.1.1

Du tớch cỏc nh thức bậc nhấtVí dụ 1.3. Xét dấu f(x)=(x−2)(3−x).
Lời giải. Nghiệm của f(x)làx=2 và x=3.


Bảng xét dấu.


x
x2
3−x
f(x)


−∞ 2 3 +∞


− 0 + +


+ + 0 −


− 0 + 0 −
Ví dụ 1.4. Xét dấu của f(x)=(x+2)(x2+5x+6).


Lời giải. f(x)=(x+2)2(x+3). Nghiệm của f(x)làx= −2và x= −3.
Chú ý là(x+2)2>0với mọi x.


Bảng xét dấu.


x


(x+2)2


x+3


f(x)


−∞ −3 −2 +∞


+ + 0 +


− 0 + +


− 0 + 0 +(4)

1.1.2

Dấu thương các nhị thức bậc nhấtVí dụ 1.5. Xét dấu f(x)=x+1


x−7.


Lời giải. f(x)=0với x= −1và f(x)không xác định tạix=7.


Bảng xét dấu.


x
x+1


x7


f(x)


−∞ −1 7 +∞


− 0 + +


− − 0 +


+ 0 − −Ví dụ 1.6. Xét dấu của f(x)= 1


x+2−
3


x+4.
Lời giải. Ta có


f(x)= − 2(x+1)
(x+2)(x+4).


f(x)=0tại x= −1và f(x)không xác định tại x= −2và x= −4.


Bảng xét dấu của f(x)như sau:


x


−2(x+1)


x+2


x+4


f(x)


−∞ −4 −2 −1 +∞


+ + + 0 −


− − 0 + +


− 0 + + +


+ − + 0 −
1.1.3

Ứng dụng xét dấu để giải bất phương trìnhVí dụ 1.7. Giải bất phương trình(2x3)(4−5x)>0.
Lời giải. Đặt f(x)=(2x3)(5−4x).


Nhận thấy rằng f(x)=0tạix=3
(5)

x


2x3
5−4x
f(x)


−∞ 54 32 +∞


− − 0 +


+ 0 − −


− 0 + 0 −


Dựa vào bảng xét dấu, tập nghiệm bất phng trỡnh ó cho l


à


5
4,


3
2
.


Vớ d 1.8. Gii bt phương trình(2x+3)2−(x2)2>0.


Ta có


(2x+3)2−(x−2)2>0⇔(x+5)(3x+1)>0.
Đặt f(x)=(x+5)(3x+1).


Nhận thấy rằng f(x)=0tạix= −5hoặc x= −1
3.
Bảng xét dấu của f(x)như sau:


x
x+5
3x+1


f(x)


−∞ −5 −13 +∞


− 0 + +


− − 0 +


+ 0 − 0 +


Dựa vào bảng xét dấu, tập nghiệm bất phương trình đã cho là(−∞;−5]∪


·


−1
3;+∞¢


.
Ví d 1.9. Gii bt phng trỡnh(x3)4160.


Li gii. Ta cú


(x3)4160Ê(x3)21Ô


ÃÊ(x3)2+1Ô


60(x4)(x2)60.
t f(x)=(x4)(x2).Bng xét dấu của f(x)như sau:


x
x2


x4


f(x)


−∞ 2 4 +∞


− 0 + +


− − 0 +(6)


Ví dụ 1.10. Giải bất phương trình(x2)(x5)px4>0.Lời giải. Điều kiện xác định của bất phương trình là x>4.
Ta thấy x=4là một nghiệm của bất phương trình đã cho.


Với x>4, thì (x2)px4>0, nên bất phương trình đã cho tương đương với
(x−5)>0hay x>5.


Vậy nghiệm bất phương trình đã cho là x=4hoặc x>5.
Ví dụ 1.11. Giải bất phương trình


p


x4


(x−5)(9−x)>0.


Lời giải. Điều kiện xác định của bất phương trình là x>4.
Ta thấy x=4là một nghiệm của bất phương trình đã cho.
Với x>4, từ bất phương trình đã cho, suy ra


(x5)(9−x)>0⇔5<x<9.


Vậy nghiệm bất phương trình đã cho là x=4hoặc5<x<9.
Ví dụ 1.12. Giải bất phương trình 1


x >1.


Lời giải. Ta có


1x>1⇔


1


x−1>0⇔


1−x
x >0.


Đặt f(x)=1−x


x .


f(x)=0tại x=1và f(x)khơng xác định tại x=0.


x
x


1−x
f(x)


−∞ 0 1 +∞


− 0 + +


+ + 0 −


− + 0 −


Dựa vào bảng xét dấu, tập nghiệm bất phương trình đã cho là(0, 1).


Lời bình. Khơng viết bất phương trình


1


x >1⇔1>x.


Vì ta chưa biết dấu của x.


Cũng có thể làm như sau: Nhận thấy x60 khơng là nghiệm của bất phương
trình. Vớix>0, bất phương trình tương đương với1>x.(7)


Ví dụ 1.13. Giải bất phương trình x+2


3x1>−2.
Lời giải. Bất phương trình đã cho tương đương x


3x1>0.
Bảng xét dấu


x
x


3x1


x


3x1


−∞ 0 13 +∞


− 0 + +


− − 0 +


+ 0 − +


Nghiệm của bất phương trình đã cho làx60∨x>1


3.


Ví dụ 1.14. Giải bất phương trình
30


x+1−
24


x+2+
3


x+3+1>0. (1.1)


Lời giải. Bất phương trình (1.1) tương đương với


x3+15x2+74x+120
(x+1)(x+2)(x+3) >0⇔


(x+4)(x+5)(x+6)(x+1)(x+2)(x+3)>0. (1.2)
Lập bảng xét dấu vế trái của (1.2), ta thu được nghiệm của (1.1) là


x6−6∨ −56x6−4∨ −3<x< −2∨x> −1.
1.2

Tam thức bậc haiĐịnh nghĩa 1.2. Tam thức bậc haitheo biến xlà biểu thức có dạng


f(x)=ax2+bx+c.
Trong đó,a,b, c là những số thực cho trước,a6=0.(8)

1.2.1

Dấu của tam thức bậc haiXét tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c. Đặt∆=b24ac.


• Nếu ∆>0, giả sử f(x)=0 có hai nghiệm phân biệt là x1<x2. Khi đó, trong
khoảng(x1;x2)dấu của f(x)trái dấu với dấu hệ số a; trên các khoảng(−∞;x1)
và(x2;+∞)dấu của f(x)cùng dấu với dấu hệ sốa.


x


∆>0


−∞ x1 x2 +∞


cùng dấua 0


trái dấu


a 0


cùng dấu


a


• Nếu ∆=0, gọi x= − b


2a là nghiệm kép của phương trình f(x)=0. Khi đó, dấu


của f(x)ln cùng dấu với dấu hệ số avi mi xR\
b
2a
.


ã Nu<0, thỡ du ca f(x)luụn cựng dấu với dấu hệ sốavới mọi xR.
Ví dụ 1.15. Xét dấu của f(x)=x25x+6.


Lời giải. Nghiệm của f(x)làx=2 hoặcx=3. Bảng xét dấux
f(x)


−∞ 2 3 +∞


+ 0 − 0 +Ví dụ 1.16. Xét dấu của tam thức f(x)= −x2+4x+5


Lời giải. Nghiệm của f(x)làx= −1 hoặcx=5. Bảng xét dấu


x
f(x)


−∞ −1 5 +∞


− 0 + 0 −Ví dụ 1.17. Giải bất phương trình6x2+11x+4>0.


Lời giải. Ta có f(x)=0⇔x= −4


3∨x= −
1(9)

x
f(x)−∞ −4


3 −


1


2 +∞


+ 0 − 0 +


Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là


·


−4
3,−


1
2


¸


.


Ví dụ 1.18. Giải bất phương trình


4x2−4x+160. (1.3)


Lời giải. Tam thức4x24x+1có∆0=4−4=0và hệ số của x2là1, nên4x24x+1>0


với mọi x∈R. Do đó, (1.3) xảy ra khi và chỉ khi 4x2−4x+1=0, tức x=1


2.


Ví dụ 1.19. Giải bất phương trình


3x2+2x+1


6x2+5x+4<1. (1.4)


Lời giải. Tam thức6x2+5x+4có∆= −71và hệ số củax2là6, nên dương với mọi x.
Do đó, (1.4) tương đương với


3x2+2x+1<6x2+5x+4⇔3x2+3x+3>0⇔x2+x+1>0.
Điều này đúng với mọi số thựcx.


Vậy tập nghiệm của (1.4) làR.


Ví dụ 1.20. Giải bất phương trình


x2+2x+3
4x2+5x+6>


2


5. (1.5)


Lời giải. Tam thức 4x2+5x+6 có∆= −71 và hệ số của x2 là4, nên4x2+5x+6>0
với mọi xR. Do đó, (1.5) tương đương với5(x2+2x+3)>2(4x2+5x+6)⇔3−3x2>0⇔ −16x61.Ví dụ 1.21. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình


x22x+3
4x25x+6 >


2


9 (1.6)(10)

Lời giải. Tam thức 4x2−5x+6 có∆= −71 và hệ số của x2 là4, nên4x2−5x+6>0
với mọi xR. Do đó, (1.6) tương đương với


9(x22x+3)>2(4x25x+6)⇔x28x+15>0⇔x63∨x>5.


Từ điều kiệnx∈[1, 10], suy ra nghiệm của bất phương trình là16x63∨56x610.
Số nghiệm nguyên trên đoạn[1, 3]là3−1+1=3và số nghiệm nguyên trên đoạn
[5, 10]là10−5+1=6.


Vậy số nghiệm nguyên của (1.6) là chín.


Ví dụ 1.22. Giải phương trình


¯


¯−x2+7x−10
¯¯=x2−7x+10. (1.7)


Lời giải. (1.7) có dạng|A| = −A. Điều này xảy ra khi và chỉ khi A60. Do đó, (1.7)
xảy ra khi và chỉ khi−x2+7x−1060hayx62hoặc x>5.
Ví dụ 1.23. Giải phương trình


¯


¯x2−5x+4
¯
¯


x2 =


x25x+4


|x2| . (1.8)


Lời giải. (1.8) tương đương với


x25x+4


x2 >0⇔16x<2∨x>4.Ví dụ 1.24. Tìm tập xác định của hàm số


f(x)=px22x15+p6x. (1.9)


Lời giải. f(x)xác định khi và chỉ khi(


x22x15>0,
6−x>0 ⇔


(


x63∨x>5,


x66 ⇔x6−3∨56x66.


Vậy tập xác định của (1.9) làD=(−∞,−3]∪[5, 6].
Ví dụ 1.25. Tìm tập xác định của hàm số


f(x)=px25x+4+p 1(11)

Lời giải. Hàm số xác định khi và chỉ khi


(


x25x+4>0,
5+4xx2>0.
Giải hệ trên, ta được−1<x61∨46x<5.


Vậy tập xác định cần tìm làD=(−1, 1]∪[4, 5).
Ví dụ 1.26. Giải bất phương trình


5x+2+
8


x+1>3.


Lời giải. Bất phương trình đã cho tương đương với
5


x+2+
8


x+1−3>0⇔


3x24x15
(x+1)(x+2) 60.
Đặt


f(x)=3x


24x15


(x+1)(x+2).
Ta có f(x)=0khi x= −5


3∨x=3; f(x)không xác định khi x= −2và x= −1.
Bảng xét dấu


x


3x24x15x+2


x+1


f(x)


−∞ −2 −5


3 −1 3 +∞


+ + 0 − − 0 +


− 0 + + + +


− − − 0 + +


+ − 0 + − 0 +


Các giá trị xthoả bất phương trình đã cho là−2<x65


3∨ −1<x63.
Ví dụ 1.27. Giải bất phương trình


2x7(12)

Lời giải. Ta có


2x7x28x+15+160⇔


x26x+8


x28x+1560.


Bảng xét dấu


x
x26x+8


x28x+15


x26x+8


x28x+15


−∞ 2 3 4 5 +∞


+ 0 − − 0 + +


+ + 0 − − 0 +


+ 0 − + 0 − +


Các giá trị xthoả bất phương trình đã cho là26x<3∨46x<5.
Ví dụ 1.28. Giải bất phương trình


4x2+2x8


1


x2+2x+2+1>0. (1.11)


Lời giải. Đặt t=x2+2x+2=(x+1)2+1>1, (1.11) trở thành
4


t10−
1


t+1>0⇔


t2−7t+10


t(t10) >0⇔


t2−7t+10


t10 >0. (1.12)
Nghiệm của (1.12) là26t65∨t>10. Khi đó


26x2+2x+265∨x2+2x+2>10. (1.13)
Nghiệm của (1.13) là


x< −4∨ −36x62∨06x61∨x>2.


Đó cũng là nghiệm của (1.11).Ví dụ 1.29. Tìm tập xác định của hàm số f(x)=


s


4xx24


x2+x2 .


Lời giải. Hàm số xác định khi và chỉ khi 4x−x


2


−4


x2+x2 >0.


Để ý rằng(13)(


−(x2)2=0,


x2+x26=0 ⇔x=2.
(−(x2)2<0,


x2+x2<0 ⇔


(


x6=2,


−2<x<1. ⇔ −2<x<1


Từ hai trường hợp trên, tập xác định của hàm số là(−2, 1)∪{2}.
Ví dụ 1.30. Với giá trị nào của tham số mthì phương trình


x2+2(m1)x+3m+7=0 (1.14)
có hai nghiệm phân biệt?


Lời giải. Ta có


∆0=(m1)2


−(3m+7)=m25m6.
(1.14) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi


∆0>0m2


−5m6>0⇔m< −1∨m>6.Ví dụ 1.31. Với giá trị nào của tham số mthì hàm sốx2+x+m2+5m+6=0 (1.15)
có hai nghiệm trái dấu?


Lời giải. (1.15) khi và chỉ khi


1·(m2+5m+6)<0⇔ −3<m< −2.Ví dụ 1.32. Với giá trị nào của tham số mthì hàm số


f(x)=p 1


x2+(m+2)x+2m+9 (1.16)


có tập xác định làR?


Lời giải. Yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi


x2+(m+2)x+2m+9>0, ∀xR.
Hay


∆=(m+2)2−4(2m+9)>0⇔m24m32>0⇔m< −4∨m>8.(14)

Ví dụ 1.33. Với giá trị nào của tham số mthì bất phương trình


(m1)x2+2(m1)x+2m+1>0 (1.17)
đúng với mọi xR?


Lời giải. Ta chia làm hai trường hợp sau:
• Vớim=1, (1.17) thành0·x2+0·x+3>0.


Điều này ln đúngxR. Do đó, m=1là một giá trị thoả yêu cầu.
• Vớim6=1, (1.17) đúngxRkhi và chỉ khi


(


m1>0,


(m1)2−(m1)(2m+1)<0 ⇔


(


m1>0,


(m1)(−m2)<0 ⇔m>1.


Từ hai trường hợp trên, (1.17) đúngxRkhi và chỉ khim>1.
Ví dụ 1.34. Tìmmsao cho phương trình


x2+(m+3)x+m+6=0 (1.18)
có hai nghiệm dương phân biệt.


Lời giải. (1.18) có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi∆>0,


S>0,


P>0

m2+2m−15>0,
−(m+3)>0,


m+6>0


⇔ −6<m< −5.Ví dụ 1.35. Tìmmsao cho phương trình


x2+(m1)x+m+7=0 (1.19)
có hai nghiệm phân biệt là hai cạnh góc vng của một tam giác vng có độ dài


cạnh huyền bằngp19.


Lời giải. Yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi (1.18) có hai nghiệm dương phân
biệt x1,x2thoả x12+x22=19. Để ý rằng


x12+x22=(x1+x2)2−2x1x2=(m1)2−2(m+7)=m24m13.
Ta có
∆>0,


S>0,


P>0,


x21+x22=19


m2−6m−27>0,
−(m−1)>0,


m+7>0,


m2−4m−13=19


⇔m= −4.Lời bình. Có thể thay x12+x22=19bởi x21+x22=32, ta được đáp số m= −5 hoặc thay(15)

1.2.2

Phương trình, bất phương trình có chứa dấu giá trị


tuyệt đốiVí dụ 1.36. Giải bất phương trình


|2x−9| + |x−2| =4. (1.20)


Lời giải. Bảng xét dấux
x2
2x9


−∞ 2 92 +∞


− 0 + +


− − 0 +


• Vớix<2, (1.20) trở thành


−(2x9)−(x2)=4⇔ −3x= −7⇔x=7


3 (loại).
• Với26x69


2, (1.20) trở thành


−(2x9)+(x2)=4⇔ −x= −3⇔x=3 (nhận).
• Vớix>9


2, (1.20) trở thành


(2x−9)+(x−2)=4⇔3x=15⇔x=5 (nhận).


Từ các trường hợp trên, nghiệm của (1.20) làx=3∨x=5.
Ví dụ 1.37. Giải bất phương trình


|2x8| + |7x9| =5x1. (1.21)Lời giải. Ta có (1.21) tương đương với


|8−2x| + |7x−9| =5x−1. (1.22)
Do


|8−2x| + |7x−9| >0,
nên ta phải có5x1>0 hayx>1(16)

Khi đó5x−1= |5x−1|.


Bất phương trình đã cho được viết lại thành


|8−2x| + |7x9| = |5x1|. (1.23)
Hay


|8−2x| + |7x9| = |(8−2x)+(7x9)|. (1.24)
Sử dụng tính chất


|a+b|6|a| + |b|.
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khia·b>0.


(1.24) xảy ra khi và chỉ khi


(8−2x)·(7x9)>0⇔9


76x64.
Vậy nghiệm của (1.21) là 9


76x64.Ví dụ 1.38. Giải bất phương trình


¯
¯x2−1


¯
¯+


¯


¯x2−5x+6
¯


¯−5x+7=0. (1.25)


Lời giải. Ta viết (1.25) dưới dạng


¯
¯x2−1


¯
¯+


¯


¯x2−5x+6
¯


¯=5x−7. (1.26)Bởi vì


(5x7)=(x21)−(x25x+6),
nên (1.26) xảy ra khi và chỉ khi


(


x21>0,


−(x25x+6)>0 ⇔


(


x61∨x>1,


26x63 ⇔26x63.


Vậy nghiệm của (1.25) là26x63.


Ví dụ 1.39. Giải bất phương trình


¯


¯x2−10x+23
¯


¯>2. (1.27)


Lời giải. (1.27) tương đương với(x210x+23)2>4⇔(x5)2(x210x+21)>0.
Đặt(17)

x


(x5)2


x2−10x+21


f(x)


−∞ 3 5 7 +∞


+ + 0 + +


+ 0 − − 0 +


+ 0 − 0 − 0 +


Từ bảng xét dấu, nghiệm của (1.27) là x63∨x=5∨x>7.
Lời bình. Có thể làm như sau:


¯


¯x2−10x+23
¯
¯>2⇔


·x210x+23>2,
−(x210x+23)>2 ⇔


·


x210x+21>0,


x210x+2560 ⇔


·


x63∨x67,


x=5.Ví dụ 1.40. Giải bất phương trình


¯


¯x2−24x+19
¯


¯6100. (1.28)


Lời giải. (1.28) tương đương với


(x224x+19)261002⇔(x224x+19+100)·(x224x+19−100)60.
Thu gọn ta được(x2−24x+119)·(x2−24x−81)60.
Đặt


f(x)=(x224x+119)·(x224x81).
Bảng xét dấu của f(x)như sau:


x
x224x+119


x224x81


f(x)


−∞ −3 7 17 27 +∞


+ + 0 − 0 + +


+ 0 − − − 0 +


+ 0 − 0 + 0 − 0 +


Từ bảng xét dấu, ta có được nghiệm của (1.28) là−36x67∨176x627.
Lời bình. Ta có thể làm như sau:


(1.28)⇔


(


x2−24x+196100,−(x2−24x+19)6100 ⇔


(


x2−24x−8160,


x2−24x+119>0 ⇔


(


−36x627,(18)

Ví dụ 1.41. Giải bất phương trình


¯


¯2x2−16x+18
¯


¯>−x2+8x−3. (1.29)


Lời giải. (1.29) tương đương với


"


2x216x+18>−x2+8x3,


−(2x216x+18)>−x2+8x3 ⇔"


3x224x+21>0,


x28x+1560. ⇔x61,


x>7,
36x65.


Từ đây, ta được nghiệm của (1.29) làx61∨36x65∨x>7.
Ví dụ 1.42. Giải bất phương trình


¯


¯3x2−16x+17
¯


¯−x2+4x−760. (1.30)


Lời giải. (1.30) tương đương với


(3x216x+17−x2+4x760,


−(3x216x+17)−x2+4x760 ⇔


(
x26x+


60,
−4¡


x25x+


60. ⇔


16x65,


"


x62,x>3.


Nghiệm của (1.30) là16x62∨36x65.


Ví dụ 1.43. Giải bất phương trình


¯


¯7x2−3x−7
¯
¯−


¯


¯6x2−10x−19
¯


¯60. (1.31)


Lời giải. (1.31) tương ng vi


(7x23x7)2(6x210x19)260.
Hay


(7x23x7+6x210x19)ÃÊ7x23x7(6x210x19)Ô60.
Tng ng


13Ăx2x


Ã(x2+7x+12)60.(19)

1.2.3

Bt phng trỡnh vụ tỉVí dụ 1.44. Giải bất phương trình


p


−x2+7x−662. (1.32)


Lời giải. (1.32) tương đương với


(


−x2+7x6>0,
−x2+7x664 ⇔


16x66,


"x62,


x>5
·


16x62,
56x66.Ví dụ 1.45. Giải bất phương trình


3px−106x−8. (1.33)


Lời giải. (1.33) tương đương với


x8>0,


x10>0,9(x10)6x216x+64

x>8,


x>10,


x225x+154>0

x>8,


x>10,


x611∨x>14.Thu gọn hệ trên, nghiệm của (1.33) là106x611∨x>14.
Ví dụ 1.46. Giải bất phương trình


p


−x218x566x2. (1.34)


Lời giải. (1.34) tương đương với


−x−2>0,


−x2−18x−56>0,


−x2−18x−566x2+4x+4


−x−2>0,


−x2−18x−56>0,
2x2+22x+60>0x6−2,
−146x6−4,


x6−6∨x>−5.


Từ đây, ta có nghiệm của (1.34) là−146x66∨ −56x64.
Ví dụ 1.47. Tính tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình


p(20)

Lời giải. (1.35) tương đương với

8−3x>0,


10x2+10x+5>0,


10x2+10x+569x248x+64

8−3x>0,


10x2+10x+5>0,


x2+58x5960


x68


3,
∀xR,
−596x61.
Thu gọn hệ trên, ta được nghiệm của (1.35) là−596x61.


Số các nghiệm nguyên thuộc đoạn[−59, 1]là
1−(−59)+1=61.


Dãy số −59,−58, . . . , 1 là một cấp số cộng gồm 61 số hạng, số hạng đầu là −59, số
hạng cuối là1, nên tổng các nghiệm nguyên của (1.35) là


61(−59+1)


2 = −3538.Ví dụ 1.48. Giải bất phương trình


p


x29x+8>12. (1.36)Lời giải. (1.36) tương đương với


x29x+8>144⇔x29x136>0⇔x68∨x>17.Ví dụ 1.49. Giải bất phương trình


p


25−x2>x+7. (1.37)


Lời giải. (1.37) tương đương với
(


x+7<0,
25−x2>0


(


x+7>0,


25−x2>(x+7)2
(


x< −7,
−56x65


(


x>−7,
−46x6−3


⇔ −46x63.(21)

Ví dụ 1.50. Giải bất phương trình


p


8x2+15x23>3x7. (1.38)


Lời giải. (1.38) tương đương với


(


−3x7<0,
8x2+15x23>0


(


−3x7>0,


8x2+15x23>(−3x7)2

(


x> −73,


x6238 x>1


(x673,
−246x63


⇔ −246x63∨x>1.Ví dụ 1.51. Giải bất phương trình


p


x2+4x+5>x+1. (1.39)


Lời giải. Ta có


p


x2+4x+5=p(x+2)2+1>p(x+2)2= |x+2|>x+2>x+1,xR.


Vậy tập ngiệm của (1.39) làR.


Ví dụ 1.52. Giải bất phương trình


p


−x2+4x+12>x+11. (1.40)


Lời giải. Điều kiện xác định của (1.40) là −x2+4x+12>0⇔ −26x66.
Ta có


06p−x2+4x+12=p16(x2)264.Với−26x66 thì56−x+11613.


Vậy (1.40) vơ nghiệm.


Ví dụ 1.53. Giải bất phương trình


(x2+8x+15)px+4>0. (1.41)(22)

• Vớix> −4, từ (1.41) ta phải có


x2+8x+15>0⇔(x+3)(x+5)>0⇔x+3>0⇔x>3.


Vậy nghiệm của (1.41) làx= −4, x>3.


Ví dụ 1.54. Giải bất phương trình


(x1)px2x2>0. (1.42)


Lời giải. Điều kiện xác định của bất phương trình là x2x2>0⇔x61∨x>2.
Các trường hợp xảy ra là:


Trường hợp 1. x2−x−2=0⇔x= −1∨x=2.
Trường hợp 2.


(


x2x2>0,


x1>0 ⇔(


(x2)(x+1)>0,


x>1 ⇔x−2>0⇔x>2.


Vậy nghiệm của (1.42) làx= −1∨x>2.


Ví dụ 1.55. Giải bất phương trình


p


−x23x+10>px2+3x+2. (1.43)


Lời giải. (1.43) tương đương với


(


−x2−3x+10>x2+3x+2,


x2+3x+2>0 ⇔


(


2x2+6x−860,


x2+3x+2>0 ⇔


(−46x61,


x6−2∨x>−1.
Thu gọn hệ trên, ta được nghiệm của (1.43) là


−46x62∨ −16x61.Ví dụ 1.56. Giải bất phương trình


p(23)

Lời giải. (1.44) tương đương với


(


−x23x+106x2+3x+2,
−x23x+10>0 ⇔


(


2x2+6x8>0,
−x23x+10>0 ⇔


(


x64∨x>1,
−56x62.
Thu gọn hệ trên, ta được nghiệm của (1.44) là−56x64∨16x62.Ví dụ 1.57. Giải bất phương trình


x220px2+13x5+13x+7060. (1.45)


Lời giải. Đặt t=px2+13x5>0, (1.45) trở thành


t220t+7560⇔56t615.
Khi đó


256x2+13x−56225⇔


(


x2+13x30>0,


x2+13x23060. ⇔


(


x615∨x>2,
−236x610.
Từ hệ trên, ta được nghiệm của (1.45) là


−236x615∨26x610.
Ví dụ 1.58. Giải bất phương trình


x2−12x−1+7p−x2+12x1160. (1.46)


Lời giải. Đặt t=px2+12x11>0, (1.46) trở thành


−t2+7t1260⇔t63∨t>4.
Do điều kiệnt>0, nên


06t63∨t>4.
Khi đó


·


06−x2+12x1169,
−x2+12x−11>16 ⇔


(


−x2+12x11>0,
−x2+12x2060,
−x2+12x27>0
Giải hệ trên, ta được nghiệm của (1.46) là


16x62∨36x69∨106x611.
(24)

1.3

Bài tậpBài tập 1.1. Với biểu thức có dạng f(x)=ax2+bx+c, ta định nghĩa∆=b24ac. Tính
∆của các biểu thức sau và xét dấu của chúng.(25)

(26)

Bài tập 1.2. Giải các bất phương trình sau:


1) x214x1560. Đáp số.16x615.


2) x213x1460. Đáp số.−16x614.


3) x212x1360. Đáp số.−16x613.


4) x211x1260. Đáp số.−16x612.


5) x210x1160. Đáp số.−16x611.


6) x29x1060. Đáp số.−16x610.


7) x2−8x−960. Đáp số. −16x69.


8) x27x860. Đáp số. 16x68.


9) x26x760. Đáp số. −16x67.


10) x25x1460. Đáp số. −26x67.


11) x25x660. Đáp số. −16x66.


12) x24x1260. Đáp số. −26x66.13) x24x560. Đáp số. −16x65.


14) x2−3x−1060. Đáp số. −26x65.


15) x23x460. Đáp số. 16x64.


16) x22x1560. Đáp số. −36x65.


17) x22x860. Đáp số. −26x64.


18) x22x360. Đáp số. −16x63.


19) x2x1260. Đáp số. −36x64.


20) x2x660. Đáp số. −26x63.


21) x2−x−260. Đáp số. −16x62.


22) x2+3x+260. Đáp số. 26x61.


23) x2+4x+360. Đáp số. −36x61.


24) x2+5x+460. Đáp số. −46x61.


25) x2+5x+660. Đáp số. −36x62.(27)

27) x2+6x+860. Đáp số. −46x6−2.


28) x2+7x+660. Đáp số. −66x6−1.29) x2+7x+1060. Đáp số. −56x62.


30) x2+7x+1260. Đáp số. −46x63.


31) x2+8x+760. Đáp số. −76x61.


32) x2+8x+1260. Đáp số. −66x62.


33) x2+8x+1560. Đáp số. −56x6−3.


34) x2+9x+860. Đáp số. 86x61.


35) x2+9x+1460. Đáp số. −76x62.


36) x2+10x+960. Đáp số. −96x61.


37) x2+11x+1060. Đáp số.−106x61.


38) x2+12x+1160. Đáp số.−116x6−1.


39) x2+13x+1260. Đáp số.−126x6−1.


40) x2+14x+1360. Đáp số.136x61.


41) x2+15x+1460. Đáp số.−146x61.


Bài tập 1.3. Giải các bất phương trình sau:(28)

12) x2−4x−12>0. Đáp số. x6−2∨x>6.


13) x2−4x−5>0. Đáp số. x6−1∨x>5.
14) x23x10>0. Đáp số. x62∨x>5.
15) x23x4>0. Đáp số. x61∨x>4.
16) x22x15>0. Đáp số. x63∨x>5.
17) x22x8>0. Đáp số. x62∨x>4.
18) x22x3>0. Đáp số. x61∨x>3.
19) x2x12>0. Đáp số. x63∨x>4.
20) x2x6>0. Đáp số. x62∨x>3.


21) x2−x−2>0. Đáp số. x6−1∨x>2.


22) x2+3x+2>0. Đáp số. x6−2∨x>−1.
23) x2+4x+3>0. Đáp số. x6−3∨x>−1.
24) x2+5x+4>0. Đáp số. x64∨x>1.
25) x2+5x+6>0. Đáp số. x63∨x>2.
26) x2+6x+5>0. Đáp số. x65∨x>1.
27) x2+6x+8>0. Đáp số. x64∨x>2.
28) x2+7x+6>0. Đáp số. x66∨x>1.
29) x2+7x+10>0. Đáp số. x65∨x>2.
30) x2+7x+12>0. Đáp số. x6−4x>−3.(29)

39) x2+13x+12>0. Đáp số. x6−12∨x>−1.
40) x2+14x+13>0. Đáp số. x6−13∨x>−1.
41) x2+15x+14>0. Đáp số. x614∨x>1.
Bài tập 1.4. Giải các bất phương trình sau:(30)

24) (x+6)(x+7)+(x+8)(x+9)626. Đáp số.−116x6−4.
25) (x+7)(x+8)+(x+9)(x+10)62. Đáp số. −96x6−8.
26) (x+7)(x+8)+(x+9)(x+10)66. Đáp số.106x67.
27) (x+7)(x+8)+(x+9)(x+10)614. Đáp số.−116x66.


28) (x+7)(x+8)+(x+9)(x+10)626. Đáp số.−126x65.
29) (x+8)(x+9)+(x+10)(x+11)62. Đáp số.−106x69.
30) (x+8)(x+9)+(x+10)(x+11)66. Đáp số.−116x68.
31) (x+8)(x+9)+(x+10)(x+11)614. Đáp số.−126x67.
32) (x+8)(x+9)+(x+10)(x+11)626. Đáp số.−136x66.
33) (x+9)(x+10)+(x+11)(x+12)62. Đáp số.−116x6−10.
34) (x+9)(x+10)+(x+11)(x+12)66. Đáp số.−126x6−9.
35) (x+9)(x+10)+(x+11)(x+12)614. Đáp số.−136x6−8.
36) (x+9)(x+10)+(x+11)(x+12)626. Đáp số.146x67.
37) (x+10)(x+11)+(x+12)(x+13)62. Đáp số.−126x611.
38) (x+10)(x+11)+(x+12)(x+13)66. Đáp số.−136x610.
39) (x+10)(x+11)+(x+12)(x+13)614. Đáp số.−146x69.
40) (x+10)(x+11)+(x+12)(x+13)626. Đáp số.−156x68.
41) (x+11)(x+12)+(x+13)(x+14)62. Đáp số.−136x612.
42) (x+11)(x+12)+(x+13)(x+14)66. Đáp số.−146x6−11.(31)

51) (x+13)(x+14)+(x+15)(x+16)614. Đáp số.−176x6−12.
52) (x+13)(x+14)+(x+15)(x+16)626. Đáp số.−186x6−11.
53) (x+14)(x+15)+(x+16)(x+17)62. Đáp số.166x615.
54) (x+14)(x+15)+(x+16)(x+17)66. Đáp số.−176x614.
55) (x+14)(x+15)+(x+16)(x+17)614. Đáp số.−186x613.
56) (x+14)(x+15)+(x+16)(x+17)626. Đáp số.−196x612.
57) (x+15)(x+16)+(x+17)(x+18)62. Đáp số.−176x616.
58) (x+15)(x+16)+(x+17)(x+18)66. Đáp số.−186x615.
59) (x+15)(x+16)+(x+17)(x+18)614. Đáp số.−196x614.
60) (x+15)(x+16)+(x+17)(x+18)626. Đáp số.−206x6−13.
61) (x+16)(x+17)+(x+18)(x+19)62. Đáp số.−186x6−17.
62) (x+16)(x+17)+(x+18)(x+19)66. Đáp số.−196x6−16.
63) (x+16)(x+17)+(x+18)(x+19)614. Đáp số.206x615.
64) (x+16)(x+17)+(x+18)(x+19)626. Đáp số.−216x614.


65) (x+17)(x+18)+(x+19)(x+20)62. Đáp số.−196x618.
66) (x+17)(x+18)+(x+19)(x+20)66. Đáp số.−206x617.
67) (x+17)(x+18)+(x+19)(x+20)614. Đáp số.−216x616.
68) (x+17)(x+18)+(x+19)(x+20)626. Đáp số.−226x615.
69) (x+18)(x+19)+(x+20)(x+21)62. Đáp số.−206x6−19.(32)

78) (x+20)(x+21)+(x+22)(x+23)66. Đáp số.−236x6−20.
79) (x+20)(x+21)+(x+22)(x+23)614. Đáp số.−246x6−19.
80) (x+20)(x+21)+(x+22)(x+23)626. Đáp số.256x618.
81) (x+21)(x+22)+(x+23)(x+24)62. Đáp số.−236x622.
82) (x+21)(x+22)+(x+23)(x+24)66. Đáp số.−246x621.
83) (x+21)(x+22)+(x+23)(x+24)614. Đáp số.−256x620.
84) (x+21)(x+22)+(x+23)(x+24)626. Đáp số.−266x619.
85) (x+22)(x+23)+(x+24)(x+25)62. Đáp số.−246x623.
86) (x+22)(x+23)+(x+24)(x+25)66. Đáp số.−256x622.
87) (x+22)(x+23)+(x+24)(x+25)614. Đáp số.−266x6−21.
88) (x+22)(x+23)+(x+24)(x+25)626. Đáp số.−276x6−20.
89) (x+23)(x+24)+(x+25)(x+26)62. Đáp số.−256x6−24.
90) (x+23)(x+24)+(x+25)(x+26)66. Đáp số.266x623.
91) (x+23)(x+24)+(x+25)(x+26)614. Đáp số.−276x622.
92) (x+23)(x+24)+(x+25)(x+26)626. Đáp số.−286x621.
93) (x+24)(x+25)+(x+26)(x+27)62. Đáp số.−266x625.
94) (x+24)(x+25)+(x+26)(x+27)66. Đáp số.−276x624.
95) (x+24)(x+25)+(x+26)(x+27)614. Đáp số.−286x623.
96) (x+24)(x+25)+(x+26)(x+27)626. Đáp số.−296x6−22.(33)

105) (x+27)(x+28)+(x+29)(x+30)62. Đáp số.−296x6−28.
106) (x+27)(x+28)+(x+29)(x+30)66. Đáp số.−306x6−27.
107) (x+27)(x+28)+(x+29)(x+30)614. Đáp số.−316x626.
108) (x+27)(x+28)+(x+29)(x+30)626. Đáp số.−326x625.


109) (x+28)(x+29)+(x+30)(x+31)62. Đáp số.−306x629.
110) (x+28)(x+29)+(x+30)(x+31)66. Đáp số.−316x628.
111) (x+28)(x+29)+(x+30)(x+31)614. Đáp số.−326x6−27.
112) (x+28)(x+29)+(x+30)(x+31)626. Đáp số.336x626.
113) (x+29)(x+30)+(x+31)(x+32)62. Đáp số.−316x630.
114) (x+29)(x+30)+(x+31)(x+32)66. Đáp số.−326x629.
115) (x+29)(x+30)+(x+31)(x+32)614. Đáp số.−336x628.
116) (x+29)(x+30)+(x+31)(x+32)626. Đáp số.−346x6−27.


117) (x+30)(x+31)+(x+32)(x+33)62. Đáp số.−326x6−31.
118) (x+30)(x+31)+(x+32)(x+33)66. Đáp số.336x630.
119) (x+30)(x+31)+(x+32)(x+33)614. Đáp số.−346x629.
120) (x+30)(x+31)+(x+32)(x+33)626. Đáp số.−356x628.


Bài tập 1.5. Giải các bất phương trình sau:(34)

11) (x+5)(x+6)67(x−4)(x−3). Đáp số. x61∨x>9.
12) (x+4)(x+5)615(x−3)(x−2). Đáp số. x61∨x>5.
13) (x+3)(x+4)66(x−2)(x−1). Đáp số. x60∨x>5.
14) (x−2)(x−1)66(x+3)(x+4). Đáp số. x6−7∨x>−2.
15) (x−3)(x−2)615(x+4)(x+5). Đáp số. x6−7∨x>−3.
16) (x−4)(x−3)67(x+5)(x+6). Đáp số. x6−11∨x>−3.
17) (x−5)(x−4)612(x+6)(x+7). Đáp số. x6−11∨x>−4.
18) (x−7)(x−6)63(x+8)(x+9). Đáp số. x6−29∨x>−3.
19) (x−7)(x−6)611(x+8)(x+9). Đáp số. x6−15∨x>−5.
20) (x9)(x8)620(x+10)(x+11). Đáp số. x6−16x>−7.


21) (x10)(x9)68(x+11)(x+12). Đáp số. x6−23x>−6.


22) (x13)(x12)610(x+14)(x+15). Đáp số. x627∨x>8.


23) (x14)(x13)630(x+15)(x+16). Đáp số. x622∨x>11.
24) (x17)(x16)62(x+18)(x+19). Đáp số. x6103∨x>4.
25) (x27)(x26)623(x+28)(x+29). Đáp số. x643∨x>19.
Bài tập 1.6. Giải các bất phương trình sau:


1) (x+33)(x+34)


(x32)(x31)627. Đáp số. x621∨31<x<32∨x>47.
2) (x+28)(x+29)


(x27)(x26)623. Đáp số. x617∨26<x<27∨x>41.
3) (x+18)(x+19)


(x17)(x16)62. Đáp số. x62∨16<x<17∨x>101.
4) (x+15)(x+16)


(x14)(x13)630. Đáp số. x69∨13<x<14∨x>20.
5) (x+14)(x+15)


(x13)(x12)610. Đáp số. x66∨12<x<13∨x>25.
6) (x+11)(x+12)


(x10)(x9) 68. Đáp số. x64∨9<x<10∨x>21.
7) (x+10)(x+11)(35)

8) (x+8)(x+9)


(x7)(x6)63. Đáp số. x61∨6<x<7∨x>27.
9) (x+8)(x+9)(x7)(x6)611. Đáp số. x63∨6<x<7∨x>13.
10) (x+6)(x+7)


(x5)(x4)612. Đáp số. x62∨4<x<5∨x>9.
11) (x+5)(x+6)


(x4)(x3)67. Đáp số. x61∨3<x<4∨x>9.
12) (x+4)(x+5)


(x3)(x2)615. Đáp số. x61∨2<x<3∨x>5.
13) (x+3)(x+4)


(x2)(x1)66. Đáp số. x60∨1<x<2∨x>5.
14) (x−2)(x−1)


(x+3)(x+4)66. Đáp số. x6−7∨ −4<x< −3∨x>−2.
15) (x−3)(x−2)


(x+4)(x+5)615. Đáp số. x6−7∨ −5<x< −4∨x>−3.
16) (x−4)(x−3)


(x+5)(x+6)67. Đáp số. x6−11∨ −6<x< −5∨x>−3.
17) (x−5)(x−4)


(x+6)(x+7)612. Đáp số. x6−11∨ −7<x< −6∨x>−4.
18) (x−7)(x−6)


(x+8)(x+9)63. Đáp số. x6−29∨ −9<x< −8∨x>−3.
19) (x−7)(x−6)(x+8)(x+9)611. Đáp số. x6−15∨ −9<x< −8∨x>−5.
20) (x−9)(x−8)


(x+10)(x+11)620. Đáp số. x6−16∨ −11<x< −10∨x>−7.
21) (x−10)(x−9)


(x+11)(x+12)68. Đáp số. x6−23∨ −12<x< −11∨x>−6.
22) (x−13)(x−12)


(x+14)(x+15)610. Đáp số. x6−27∨ −15<x< −14∨x>−8.
23) (x−14)(x−13)


(x+15)(x+16)630. Đáp số. x6−22∨ −16<x< −15∨x>−11.
24) (x−17)(x−16)


(x+18)(x+19)62. Đáp số. x6−103∨ −19<x< −18∨x>−4.
25) (x−27)(x−26)(36)

Bài tập 1.7. Giải các phương trình sau:


1) |6x−7| =x2+x−1. Đáp số. x= −8∨x=1∨x=2∨x=3.
2) |7x8| =x2+2x2. Đáp số. x= −10∨x=1∨x=2∨x=3.
3) |8x−9| =x2+3x−3. Đáp số. x= −12∨x=1∨x=2∨x=3.
4) |9x10| =x2+4x4. Đáp số. x= −14∨x=1∨x=2∨x=3.
5) ¯


¯x2−10x+10
¯


¯−5x+4=0 Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=14.6) ¯¯x2−9x+9
¯


¯−4x+3=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=12.


7) ¯


¯x2−8x+8
¯


¯−3x+2=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=10.


8) ¯¯x2−7x+7
¯


¯−2x+1=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=8.


9) ¯


¯2x2−7x+5
¯


¯−x+1=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3.


10) ¯


¯x2+3x−4
¯¯+x−1=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=1.


11) ¯¯x2+5x+2
¯


¯−x−7=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=1.


12) ¯


¯x2+7x+4
¯


¯−x−11=0. Đáp số. x= −7∨x= −5∨x= −3∨x=1.


13) ¯¯x2+9x+2
¯


¯+x−13=0. Đáp số. x= −11∨x= −5∨x= −3∨x=1.


14) ¯


¯x2+13x−2
¯


¯+5x−17=0. Đáp số. x= −19∨x= −5∨x= −3∨x=1.


15) ¯¯x2+15x−4
¯


¯+7x−19=0. Đáp số. x= −23∨x= −5∨x= −3∨x=1.16) ¯


¯2x2+7x−5
¯


¯+x−5=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=0∨x=1.


17) ¯¯2x2+9x+1
¯


¯−x−11=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −2∨x=1.


18) ¯


¯2x2+11x+7
¯


¯−3x−17=0. Đáp số. x= −5∨x= −4∨x= −3∨x=1.


19) ¯


¯3x2+11x−6
¯


¯+x−9=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


1


3∨x=1.


20) ¯¯4x2+15x−7


¯


¯+x−13=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


1


2∨x=1.
21) ¯¯4x2+17x−1


¯


¯−x−19=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


3


2∨x=1.
22) ¯¯5x2+19x−8


¯


¯+x−17=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


3


5∨x=1.
23) ¯¯x2+5x+1


¯¯−2x−11=0. Đáp số. x= −5∨x= −4∨x= −3∨x=2.


24) ¯


¯x2+6x−1
¯(37)

25) ¯


¯x2+8x−5
¯


¯+x−17=0. Đáp số. x= −11∨x= −4∨x= −3∨x=2.


26) ¯


¯x2+9x−7
¯


¯+2x−19=0. Đáp số. x= −13∨x= −4∨x= −3∨x=2.


27) ¯


¯2x2+5x−8
¯


¯−x−8=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x=0∨x=2.


28) ¯¯2x2+6x−5


¯


¯−2x−11=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x= −1∨x=2.


29) ¯¯2x2+7x−2
¯


¯−3x−14=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x= −2∨x=2.


30) ¯¯2x2+8x+1
¯


¯−4x−17=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x=2.


31) ¯¯2x2+3x−4
¯


¯−3x2−12x−14=0.


Đáp số. x= −6∨x= −3∨x= −2∨x= −1.
32) ¯


¯3x2+6x−2
¯


¯−4x2−15x−16=0.


Đáp số. x= −6∨x= −3∨x= −2∨x= −1.
33) ¯¯3x2+7x−4
¯


¯+x2+x−8=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
34) ¯


¯4x2+9x−7
¯


¯+2x2+3x−11=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
35) ¯


¯5x2+11x−10
¯


¯+3x2+5x−14=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
36) ¯


¯7x2+17x−6
¯


¯+x2−x−18=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.


37) ¯


¯2x2−16x+18
¯


¯= −x2+8x−3.


Đáp số. x=1∨x=3∨x=5∨x=7.
38) ¯


¯x2−9x+17
¯


¯−2x2+12x−19=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
39) ¯


¯x2−x−3
¯


¯−2x2+8x−9=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
40) ¯


¯x2+x−8
¯


¯−3x2+13x−16=0.Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
41) ¯


¯2x2−10x+9
¯


¯+x2−5x+3=0.(38)

42) ¯


¯2x2−10x+11
¯


¯−x2+5x−7=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
43) ¯


¯2x2−4x−1
¯


¯−3x2+11x−11=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
44) ¯


¯3x2−15x+13
¯¯+2x2−10x+7=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
45) ¯


¯3x2−15x+14
¯


¯+x2−5x+2=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
46) ¯


¯3x2−15x+16
¯


¯−x2+5x−8=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
47) ¯


¯3x2−15x+17
¯


¯−2x2+10x−13=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
48) ¯


¯3x2−7x+1


¯


¯−4x2+14x−13=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
49) ¯


¯3x2−5x−4
¯


¯−5x2+19x−20=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
50) ¯


¯4x2−20x+17
¯


¯+3x2−15x+11=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
51) ¯


¯4x2−20x+19
¯


¯+x2−5x+1=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
52) ¯¯4x2−10x+3
¯


¯−5x2+17x−15=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
53) ¯


¯5x2−13x+5
¯


¯−6x2+20x−17=0.


Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.
Bài tập 1.8. Giải các phương trình sau:


1) ¯¯x2+10x+9
¯


¯=x+19. Đáp số. x= −10∨x= −7∨x= −4∨x=1.


2) ¯


¯x2+6x−7
¯


¯=x+17. Đáp số. x= −8∨x= −5∨x= −2∨x=3.


3) ¯¯x2+4x−12
¯


¯=x+16. Đáp số. x= −7∨x= −4∨x= −1∨x=4.


4) ¯


¯x2+2x−15
¯(39)

5) ¯


¯x2−16
¯


¯=x+14. Đáp số. x= −5∨x= −2∨x=1∨x=6.


6) ¯


¯x2−2x−15
¯


¯=x+13. Đáp số. x= −4∨x= −1∨x=2∨x=7.


7) ¯


¯x2−4x−12
¯¯=x+12. Đáp số. x= −3∨x=0∨x=3∨x=8.


8) ¯¯x2−6x−7
¯


¯=x+11. Đáp số. x= −2∨x=1∨x=4∨x=9.


9) ¯¯x2−12x+20
¯


¯=x+8. Đáp số. x=1∨x=4∨x=7∨x=12.


10) ¯¯x2−14x+33
¯


¯=x+7. Đáp số. x=2∨x=5∨x=8∨x=13.


11) ¯¯x2−16x+48
¯


¯=x+6. Đáp số. x=3∨x=6∨x=9∨x=14.


12) ¯


¯x2−18x+65
¯


¯=x+5. Đáp số. x=4∨x=7∨x=10∨x=15.


13) ¯¯x2−20x+84
¯


¯=x+4. Đáp số. x=5∨x=8∨x=11∨x=16.


14) ¯


¯x2−22x+105
¯


¯=x+3. Đáp số. x=6∨x=9∨x=12∨x=17.


15) ¯


¯x2−24x+128
¯


¯=x+2. Đáp số. x=7∨x=10∨x=13∨x=18.


16) ¯


¯x2−26x+153
¯


¯=x+1. Đáp số. x=8∨x=11∨x=14∨x=19.


17) ¯


¯x2−30x+209


¯


¯=x−1. Đáp số. x=10∨x=13∨x=16∨x=21.


18) ¯¯x2−32x+240
¯


¯=x−2. Đáp số. x=11∨x=14∨x=17∨x=22.


19) ¯¯x2−4x−10
¯


¯=3x+8; Đáp số. x= −2∨x= −1∨x=2∨x=9.


20) ¯¯x2+x−5
¯


¯=2x+7; Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=4.


21) ¯¯x2−3x−8
¯


¯=2x+6; Đáp số. x= −2∨x= −1∨x=2∨x=7.


22) ¯


¯x2−7x−4
¯


¯=3x+7; Đáp số. x= −1∨x=1∨x=3∨x=11.23) ¯


¯x2−7x−3
¯


¯=2x+7; Đáp số. x= −1∨x=1∨x=4∨x=10.(40)

32) |7x−8| =x2+2x−2. Đáp số. x= −10∨x=1∨x=2∨x=3.
33) |8x9| =x2+3x3. Đáp số. x= −12∨x=1∨x=2∨x=3.
34) |9x10| =x2+4x4. Đáp số. x= −14∨x=1∨x=2∨x=3.
35) ¯¯x2−10x+10


¯


¯−5x+4=0 Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=14.


36) ¯


¯x2−9x+9
¯


¯−4x+3=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=12.


37) ¯


¯x2−8x+8
¯


¯−3x+2=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=10.38) ¯¯x2−7x+7
¯


¯−2x+1=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=8.


39) ¯


¯2x2−7x+5
¯


¯−x+1=0. Đáp số. x=1∨x=2∨x=3.


40) ¯¯x2+3x−4
¯


¯+x−1=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=1.


41) ¯


¯x2+5x+2
¯


¯−x−7=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=1.


42) ¯¯x2+7x+4
¯


¯−x−11=0. Đáp số. x= −7∨x= −5∨x= −3∨x=1.43) ¯


¯x2+9x+2
¯


¯+x−13=0. Đáp số. x= −11∨x= −5∨x= −3∨x=1.


44) ¯¯x2+13x−2
¯


¯+5x−17=0. Đáp số. x= −19∨x= −5∨x= −3∨x=1.


45) ¯


¯x2+15x−4
¯


¯+7x−19=0. Đáp số. x= −23∨x= −5∨x= −3∨x=1.


46) ¯


¯2x2+7x−5
¯


¯+x−5=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=0∨x=1.


47) ¯¯2x2+9x+1
¯


¯−x−11=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −2∨x=1.48) ¯


¯2x2+11x+7
¯


¯−3x−17=0. Đáp số. x= −5∨x= −4∨x= −3∨x=1.


49) ¯


¯3x2+11x−6
¯


¯+x−9=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


1


3∨x=1.
50) ¯¯4x2+15x−7


¯


¯+x−13=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


1


2∨x=1.
51) ¯¯4x2+17x−1


¯¯−x−19=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


3


2∨x=1.
52) ¯


¯5x2+19x−8
¯


¯+x−17=0. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x= −


3


5∨x=1.
53) ¯¯x2+5x+1


¯


¯−2x−11=0. Đáp số. x= −5∨x= −4∨x= −3∨x=2.


54) ¯


¯x2+6x−1
¯


¯−x−13=0. Đáp số. x= −7∨x= −4∨x= −3∨x=2.


55) ¯¯x2+8x−5


¯


¯+x−17=0. Đáp số. x= −11∨x= −4∨x= −3∨x=2.


56) ¯


¯x2+9x−7
¯(41)

57) ¯


¯2x2+5x−8
¯


¯−x−8=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x=0∨x=2.


58) ¯¯2x2+6x−5
¯


¯−2x−11=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x= −1∨x=2.


59) ¯


¯2x2+7x−2
¯


¯−3x−14=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x= −2∨x=2.


60) ¯¯2x2+8x+1
¯¯−4x−17=0. Đáp số. x= −4∨x= −3∨x=2.


61) ¯


¯2x2+3x−4
¯


¯−3x2−12x−14=0.


Đáp số. x= −6∨x= −3∨x= −2∨x= −1.
62) ¯


¯3x2+6x−2
¯


¯−4x2−15x−16=0.


Đáp số. x= −6∨x= −3∨x= −2∨x= −1.
63) ¯¯3x2+7x−4


¯


¯+x2+x−8=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
64) ¯


¯4x2+9x−7
¯¯+2x2+3x−11=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
65) ¯¯5x2+11x−10


¯


¯+3x2+5x−14=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
66) ¯


¯7x2+17x−6
¯


¯+x2−x−18=0.


Đáp số. x= −3∨x= −2∨x= −1∨x=1.
67) ¯¯x2−x−3


¯


¯=2x2−8x+9; Đáp số. x=1∨x=2∨x=3∨x=4.


68) ¯


¯x2−3x−1
¯¯=2x2−12x+19; Đáp số. x=2∨x=3∨x=4∨x=5.


69) 2¯¯x2−8x+9
¯


¯= −x2+8x−3; Đáp số. x=1∨x=3∨x=5∨x=7.


70) ¯


¯x2−2x−12
¯


¯=2(x2−8x+18). Đáp số. x=2∨x=4∨x=6∨x=8.


71) ¯¯4x2+9x−19
¯


¯=2x2+3x+1. Đáp số. x= −5∨x= −3∨x=1∨x=2.


Bài tập 1.9. Giải các phương trình sau:(42)

(43)

(44)

(45)

88) |8x+9| − |6x+15| =4. Đáp số. x= −2∨x=5.
89) |8x+9| − |6x+16| =3. Đáp số. x= −2∨x=5.
90) |8x+9| − |6x+17| =2. Đáp số. x= −2∨x=5.
91) |8x+9| − |6x+18| =1. Đáp số. x= −2∨x=5.
92) |9x+4| − |5x+19| =5. Đáp số. x= −2∨x=5.
93) |9x+4| − |5x+20| =4. Đáp số. x= −2∨x=5.
94) |9x+11| − |7x+16| =5. Đáp số. x= −2∨x=5.
95) |9x+11| − |7x+17| =4. Đáp số. x= −2∨x=5.
96) |9x+11| − |7x+18| =3. Đáp số. x= −2∨x=5.


97) |9x+11| − |7x+19| =2. Đáp số. x= −2∨x=5.
98) |9x+11| − |7x+20| =1. Đáp số. x= −2∨x=5.
99) |10x+13| − |8x+18| =5. Đáp số. x= −2∨x=5.
100) |10x+13| − |8x+19| =4. Đáp số. x= −2∨x=5.
101) |10x+13| − |8x+20| =3. Đáp số. x= −2∨x=5.
102) |11x+15| − |9x+20| =5. Đáp số. x= −2∨x=5.
103) |3x−7| − |x−5| −x2+3x=0. Đáp số. x= −1∨x=2∨x=3∨x=4.
104) |3x−7| − |x+5| −x2+5x=0. Đáp số. x= −1∨x=2∨x=3∨x=4.


Bài tập 1.10. Giải các phương trình sau:


1) |x9| + |5x10| =4x1. Đáp số. 26x69.
2) |x9| + |6x10| =5x1. Đáp số. 5


36x69.
3) |x8| + |5x9| =4x1. Đáp số. 9


56x68.
4) |x8| + |6x9| =5x1. Đáp số. 3


26x68.
5) |x−7| + |4x−8| =3x−1. Đáp số. 26x67.
6) |x7| + |5x8| =4x1. Đáp số. 8


56x67.
7) |x7| + |6x8| =5x1. Đáp số. 4(46)

8) |x6| + |4x7| =3x1. Đáp số. 7


46x66.


9) |x−6| + |5x−7| =4x−1. Đáp số. 7


56x66.
10) |x6| + |6x7| =5x1. Đáp số. 7


66x66.
11) |x5| + |3x6| =2x1. Đáp số. 26x65.
12) |x5| + |4x6| =3x1. Đáp số. 3


26x65.
13) |x5| + |5x6| =4x1. Đáp số. 6


56x65.
14) |x5| + |6x6| =5x1. Đáp số. 16x65.
15) |x4| + |3x5| =2x1. Đáp số. 5


36x64.
16) |x−4| + |4x−5| =3x−1. Đáp số. 5


46x64.
17) |x4| + |5x5| =4x1. Đáp số. 16x64.
18) |x4| + |6x5| =5x1. Đáp số. 5


66x64.
19) |x2| + |2x+1| =3x1. Đáp số. x>2.
20) |x2| + |3x+1| =4x1. Đáp số. x>2.
21) |x−2| + |4x+1| =5x−1. Đáp số. x>2.
22) |x+1| + |2x2| =3x1. Đáp số. x>1.
23) |x+1| + |3x2| =4x1. Đáp số. x>23.
24) |x+1| + |4x−2| =5x−1. Đáp số. x>1


2.
25) |x+2| + |2x3| =3x1. Đáp số. x>3


2.
26) |x+2| + |3x3| =4x1. Đáp số. x>1.
27) |x+2| + |4x−3| =5x−1. Đáp số. x>3(47)

29) |x+3| + |3x4| =4x1. Đáp số. x>4


3.
30) |x+3| + |4x4| =5x1. Đáp số. x>1.
31) |x+4| + |3x5| =4x1. Đáp số. x>5


3.
32) |x+4| + |4x5| =5x1. Đáp số. x>5


4.
33) |x+5| + |3x6| =4x1. Đáp số. x>2.
34) |x+5| + |4x6| =5x1. Đáp số. x>3


2.
35) |x+6| + |4x−7| =5x−1. Đáp số. x>7


4.
36) |x+7| + |4x−8| =5x−1. Đáp số. x>2.
37) |2x−9| + |5x−10| =3x−1. Đáp số. 26x692.
38) |2x9| + |6x10| =4x1. Đáp số. 5


36x6
9
2.
39) |2x9| + |7x10| =5x1. Đáp số. 10


7 6x6
9
2.
40) |2x−8| + |5x−9| =3x−1. Đáp số. 9


56x64.
41) |2x8| + |6x9| =4x1. Đáp số. 3


26x64.
42) |2x8| + |7x9| =5x1. Đáp số. 9


76x64.
43) |x+3| + |2x4| =3x1. Đáp số. x>2.
44) |2x4| + |3x+3| =5x1. Đáp số. x>2.
45) |x+2| + |2x3| =3x1. Đáp số. x>3


2.
46) |2x−3| + |3x+2| =5x−1. Đáp số. x>3(48)

50) |2x+1| + |3x2| =5x1. Đáp số. x>2


3.


51) |2x+2| + |3x3| =5x1. Đáp số. x>1.
52) |2x+3| + |3x−4| =5x−1. Đáp số. x>4


3.
53) |2x+4| + |3x5| =5x1. Đáp số. x>5


3.
54) |2x+5| + |3x6| =5x1. Đáp số. x>2.
55) |x−5| + |3x−6| =2x−1. Đáp số. 26x65.
56) |x+5| + |3x6| =4x1. Đáp số. x>2.
57) |2x+5| + |3x6| =5x1. Đáp số. x>2.
58) |x−4| + |3x−5| =2x−1. Đáp số. 5


36x64.
59) |x+4| + |3x5| =4x1. Đáp số. x>5


3.
60) |2x+4| + |3x5| =5x1. Đáp số. x>5


3.
61) |x+3| + |3x4| =4x1. Đáp số. x>4


3.
62) |2x+3| + |3x4| =5x1. Đáp số. x>4


3.
63) |x+2| + |3x3| =4x1. Đáp số. x>1.
64) |2x+2| + |3x3| =5x1. Đáp số. x>1.
65) |x+1| + |3x−2| =4x−1. Đáp số. x>23.
66) |2x+1| + |3x2| =5x1. Đáp số. x>2


3.
67) |x2| + |3x+1| =4x1. Đáp số. x>2.
68) |2x2| + |3x+1| =5x1. Đáp số. x>1.
69) |2x3| + |3x+2| =5x1. Đáp số. x>3(49)

72) |x+7| + |4x−8| =5x−1. Đáp số. x>2.
73) |x6| + |4x7| =3x1. Đáp số. 7


46x66.
74) |x+6| + |4x7| =5x1. Đáp số. x>7


4.
75) |x5| + |4x6| =3x1. Đáp số. 3


26x65.
76) |x+5| + |4x6| =5x1. Đáp số. x>3


2.
77) |x4| + |4x5| =3x1. Đáp số. 5


46x64.
78) |x+4| + |4x5| =5x1. Đáp số. x>5


4.
79) |x+3| + |4x4| =5x1. Đáp số. x>1.
80) |x+2| + |4x3| =5x1. Đáp số. x>34.
81) |x+1| + |4x2| =5x1. Đáp số. x>1


2.
82) |x2| + |4x+1| =5x1. Đáp số. x>2.
83) |x−9| + |5x−10| =4x−1. Đáp số. 26x69.
84) |2x9| + |5x10| =3x1. Đáp số. 26x69


2.
85) |x8| + |5x9| =4x1. Đáp số. 9


56x68.
86) |2x8| + |5x9| =3x1. Đáp số. 9


56x64.
87) |x7| + |5x8| =4x1. Đáp số. 8


56x67.
88) |x−6| + |5x−7| =4x−1. Đáp số. 7


56x66.
89) |x5| + |5x6| =4x1. Đáp số. 6


56x65.
90) |x4| + |5x5| =4x1. Đáp số. 16x64.
91) |x9| + |6x10| =5x1. Đáp số. 5(50)

92) |2x9| + |6x10| =4x1. Đáp số. 5
36x69
2.
93) |x8| + |6x9| =5x1. Đáp số. 3


26x68.
94) |2x−8| + |6x−9| =4x−1. Đáp số. 3


26x64.
95) |x7| + |6x8| =5x1. Đáp số. 4


36x67.
96) |x6| + |6x7| =5x1. Đáp số. 7


66x66.
97) |x5| + |6x6| =5x1. Đáp số. 16x65.
98) |x4| + |6x5| =5x1. Đáp số. 5


66x64.
99) |2x9| + |7x10| =5x1. Đáp số. 10


7 6x6
9
2.
100) |2x8| + |7x9| =5x1. Đáp số. 9


7 6x64.
Bài tập 1.11. Giải các bất phương trình sau:


1) |2x+1| − |x+2| −x+160. Đáp số. x>12.
2) |2x+2| − |x+3| −x+160. Đáp số. x>1.
3) |2x+3| − |x+4| −x+160. Đáp số. x>3


2.
4) |2x+4| − |x+5| −x+160. Đáp số. x>2.
5) |3x+1| − |x+2| −2x+160. Đáp số. x>1


3.
6) |3x+1| − |2x+2| −x+160. Đáp số. x>−1


3.
7) |3x+2| − |x+3| −2x+160. Đáp số. x>2


3.
8) |3x+2| − |2x+3| −x+160. Đáp số. x>2(51)

11) |3x+4| − |x+5| −2x+160. Đáp số. x>4


3.
12) |3x+4| − |2x+5| −x+160. Đáp số. x>−4


3.
13) |4x+1| − |x+2| −3x+160. Đáp số. x>1


4.
14) |4x+1| − |2x+2| −2x+160. Đáp số. x>1


4.
15) |4x+1| − |3x+2| −x+160. Đáp số. x>−14.
16) |4x+2| − |x+3| −3x+160. Đáp số. x>−1


2.
17) |4x+2| − |2x+3| −2x+160. Đáp số. x>1


2.
18) |4x+2| − |3x+3| −x+160. Đáp số. x>1


2.
19) |4x+3| − |x+4| −3x+160. Đáp số. x>3


4.
20) |4x+3| − |2x+4| −2x+160. Đáp số. x>−3


4.
21) |4x+3| − |3x+4| −x+160. Đáp số. x>3


4.
22) |4x+4| − |x+5| −3x+160. Đáp số. x>1.
23) |4x+4| − |2x+5| −2x+160. Đáp số. x>1.
24) |4x+4| − |3x+5| −x+160. Đáp số. x>1.
25) |5x+1| − |x+2| −4x+160. Đáp số. x>1


5.
26) |5x+1| − |2x+2| −3x+160. Đáp số. x>−1


5.
27) |5x+1| − |3x+2| −2x+160. Đáp số. x>15.
28) |5x+1| − |4x+2| −x+160. Đáp số. x>1


5.
29) |5x+2| − |x+3| −4x+160. Đáp số. x>2(52)

30) |5x+2| − |2x+3| −3x+160. Đáp số. x>2


5.
31) |5x+2| − |3x+3| −2x+160. Đáp số. x>−2


5.
32) |5x+2| − |4x+3| −x+160. Đáp số. x>2


5.
33) |5x+3| − |x+4| −4x+160. Đáp số. x>3


5.
34) |5x+3| − |2x+4| −3x+160. Đáp số. x>3


5.
35) |5x+3| − |3x+4| −2x+160. Đáp số. x>3


5.
36) |5x+3| − |4x+4| −x+160. Đáp số. x>−3


5.
37) |5x+4| − |x+5| −4x+160. Đáp số. x>45.
38) |5x+4| − |2x+5| −3x+160. Đáp số. x>4


5.
39) |5x+4| − |3x+5| −2x+160. Đáp số. x>−4


5.
40) |5x+4| − |4x+5| −x+160. Đáp số. x>4


5.
Bài tập 1.12. Giải các bất phương trình sau:


1) ¯


¯x2−10x+23
¯


¯−2>0. Đáp số. x63∨x=5∨x>7.


2) ¯


¯x2−8x+11
¯


¯−4>0. Đáp số. x61∨36x65∨x>7.


3) ¯


¯x2−7x+11
¯¯−1>0. Đáp số. x62∨36x64∨x>5.


4) ¯


¯x2−5x+3
¯


¯−3>0. Đáp số. x60∨26x63∨x>5.


5) ¯


¯x2+11x+21
¯


¯−3>0. Đáp số. x6−9∨ −86x6−3∨x>−2.


6) ¯


¯2x2+20x+25
¯


¯−7>0. Đáp số. x6−9∨ −86x6−2∨x>−1.


7) ¯


¯x2+7x+2
¯


¯−10>0. Đáp số. x6−8∨ −46x6−3∨x>1.8) ¯


¯x2+11x+6
¯


¯−18>0. Đáp số. x6−12∨ −86x6−3∨x>1.


9) ¯


¯2x2+20x+13
¯


¯−35>0. Đáp số. x6−11∨ −66x6−4∨x>1.


10) ¯


¯x2−8x+3
¯(53)

11) ¯


¯x2−14x+15
¯


¯−30>0. Đáp số. x6−1∨56x69∨x>15.


Bài tập 1.13. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2−11x+24
¯


¯66. Đáp số.26x65∨66x69.


2) ¯


¯x2−7x−4
¯


¯614. Đáp số.−26x62∨56x69.


3) ¯¯2x2−28x+69
¯


¯621. Đáp số.26x65∨96x612.


4) ¯¯x2−16x+51
¯


¯612. Đáp số.36x67∨96x613.


5) ¯


¯x2−12x+31
¯


¯64. Đáp số.36x65∨76x69.


6) ¯¯x2−10x+15
¯


¯66. Đáp số.16x63∨76x69.


7) ¯


¯x2+7x−24
¯


¯66. Đáp số.−106x6−9∨26x63.


8) ¯¯x2+19x+12
¯


¯678. Đáp số.−226x6−10∨ −96x63.


9) ¯¯x2+5x−43
¯


¯67. Đáp số.−106x6−9∨46x65.


10) ¯


¯x2−17x+66
¯


¯66. Đáp số.56x68∨96x612.11) ¯


¯x2−13x+26
¯


¯614. Đáp số.16x65∨86x612.


12) ¯¯x2−5x−4
¯


¯610. Đáp số.−26x62∨36x67.


13) ¯¯x2−x−24
¯


¯618. Đáp số. −66x6−2∨36x67.


14) ¯


¯2x2−20x−3
¯


¯645. Đáp số.−26x63∨76x612.


15) ¯


¯x2−13x+31
¯


¯69. Đáp số.26x65∨86x611.16) ¯¯x2−7x−17
¯


¯627. Đáp số.−46x62∨56x611.


17) ¯¯x2−15x+38
¯


¯612. Đáp số. 26x65∨106x613.


18) ¯


¯x2−7x−34
¯


¯644. Đáp số.−66x62∨56x613.


19) ¯


¯x2−20x+71
¯


¯620. Đáp số. 36x67∨136x617.


20) ¯


¯x2−10x−49
¯¯670. Đáp số.−76x63∨76x617.


21) ¯¯x2−19x+59
¯


¯625. Đáp số. 26x67∨126x617.


Bài tập 1.14. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2+10x+9


¯


¯>x+19. Đáp số. x6−10∨ −76x6−4∨x>1.


2) ¯¯x2+6x−7
¯


¯>x+17. Đáp số. x6−8∨ −56x6−2∨x>3.


3) ¯


¯x2+4x−12
¯(54)

4) ¯


¯x2+2x−15
¯


¯>x+15. Đáp số. x6−6∨ −36x60∨x>5.5) ¯


¯x2−16
¯


¯>x+14. Đáp số. x6−5∨ −26x61∨x>6.


6) ¯¯x2−2x−15
¯


¯>x+13. Đáp số. x6−4∨ −16x62∨x>7.


7) ¯¯x2−4x−12
¯


¯>x+12. Đáp số. x6−3∨06x63∨x>8.


8) ¯¯x2−6x−7
¯


¯>x+11. Đáp số. x6−2∨16x64∨x>9.


9) ¯


¯x2−12x+20
¯


¯>x+8. Đáp số. x61∨46x67∨x>12.10) ¯


¯x2−14x+33
¯


¯>x+7. Đáp số. x62∨56x68∨x>13.


11) ¯


¯x2−16x+48
¯


¯>x+6. Đáp số. x63∨66x69∨x>14.


12) ¯¯x2−18x+65
¯


¯>x+5. Đáp số. x64∨76x610∨x>15.


13) ¯¯x2−20x+84
¯


¯>x+4. Đáp số. x65∨86x611∨x>16.


14) ¯


¯x2−22x+105
¯


¯>x+3. Đáp số. x66∨96x612∨x>17.15) ¯


¯x2−24x+128
¯


¯>x+2. Đáp số. x67∨106x613∨x>18.


16) ¯


¯x2−26x+153
¯


¯>x+1. Đáp số. x68∨116x614∨x>19.


17) ¯


¯x2−30x+209
¯


¯>x−1. Đáp số. x610∨136x616∨x>21.


18) ¯¯x2−32x+240
¯


¯>x−2. Đáp số. x611∨146x617∨x>22.


Bài tập 1.15. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2+10x+9
¯


¯6x+19. Đáp số.−106x6−7∨ −46x61.


2) ¯


¯x2+6x−7
¯


¯6x+17. Đáp số. −86x6−5∨ −26x63.


3) ¯¯x2+4x−12
¯


¯6x+16. Đáp số. −76x6−4∨ −16x64.


4) ¯¯x2+2x−15
¯


¯6x+15. Đáp số. −66x6−3∨06x65.


5) ¯¯x2−16
¯


¯6x+14. Đáp số. −56x6−2∨16x66.


6) ¯


¯x2−2x−15


¯


¯6x+13. Đáp số. −46x6−1∨26x67.


7) ¯


¯x2−4x−12
¯


¯6x+12. Đáp số.−36x60∨36x68.


8) ¯


¯x2−6x−7
¯


¯6x+11. Đáp số.−26x61∨46x69.


9) ¯¯x2−12x+20
¯


¯6x+8. Đáp số.16x64∨76x612.


10) ¯¯x2−14x+33
¯


¯6x+7. Đáp số.26x65∨86x613.


11) ¯¯x2−16x+48
¯(55)

12) ¯


¯x2−18x+65
¯


¯6x+5. Đáp số. 46x67∨106x615.


13) ¯


¯x2−20x+84
¯


¯6x+4. Đáp số. 56x68∨116x616.


14) ¯¯x2−22x+105
¯


¯6x+3. Đáp số. 66x69∨126x617.


15) ¯¯x2−24x+128
¯


¯6x+2. Đáp số.76x610∨136x618.


16) ¯¯x2−26x+153
¯¯6x+1. Đáp số.86x611∨146x619.


17) ¯


¯x2−30x+209
¯


¯6x−1. Đáp số.106x613∨166x621.


18) ¯


¯x2−32x+240
¯


¯6x−2. Đáp số.116x614∨176x622.


Bài tập 1.16. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2+9x−10


¯


¯6x2+11x+28. Đáp số. −196x6−9∨x>−1.


2) ¯


¯x2+7x−18
¯


¯6x2+5x+4. Đáp số. x6−7∨16x611.3) ¯


¯x2+7x−30
¯


¯6x2+3x+2. Đáp số. x6−7∨26x68.


4) ¯


¯x2+5x−24
¯


¯6x2+7x+10. Đáp số. −176x6−7∨x>1.


5) ¯¯x2+5x−36
¯


¯6x2+9x+20. Đáp số. −146x6−8∨x>1.


6) ¯¯x2+3x−28
¯


¯6x2+5x+4. Đáp số. −166x6−6∨x>2.


7) ¯¯x2+3x−28
¯


¯6x2+x−2. Đáp số. x6−5∨36x613.


8) ¯¯x2+5x−50
¯


¯6x2+9x+14. Đáp số. −166x6−9∨x>2.


9) ¯


¯x2+5x−50
¯


¯6x2+x−6. Đáp số. x6−7∨46x611.


10) ¯


¯x2+3x−40
¯


¯6x2+7x+12. Đáp số. −136x6−7∨x>2.


11) ¯¯x2+x−30
¯


¯6x2−x−2. Đáp số. x6−4∨46x614.


12) ¯¯x2+4x−60
¯


¯6x2+10x+24. Đáp số. −146x6−9∨x>2.13) ¯¯x2+3x−54
¯


¯6x2+7x+6. Đáp số. −156x6−8∨x>3.


14) ¯


¯x2+3x−54
¯


¯6x2−x−6. Đáp số. x6−6∨56x612.


15) ¯


¯x2+x−42
¯


¯6x2+5x+6. Đáp số. −126x6−6∨x>3.


16) ¯


¯x2+x−42
¯


¯6x2−3x+2. Đáp số. x6−4∨56x611.


17) ¯¯x2−x−30
¯


¯6x2+x−2. Đáp số. −146x6−4∨x>4.18) ¯¯x2+3x−70
¯


¯6x2+5x+6. Đáp số. −386x6−8∨x>4.


19) ¯


¯x2+2x−63
¯(56)

20) ¯


¯x2+2x−63
¯


¯6x2−4x+3. Đáp số. x6−5∨66x611.


21) ¯


¯x2+x−56
¯


¯6x2−3x−4. Đáp số. x6−5∨66x613.


22) ¯


¯x2−x−42
¯¯6x2+3x+2. Đáp số. −116x6−5∨x>4.


23) ¯¯x2−x−42
¯


¯6x2−5x+6. Đáp số. x6−3∨66x612.


24) ¯¯x2−3x−28
¯


¯6x2−x−2. Đáp số. −136x6−3∨x>5.


25) ¯¯x2−3x−28
¯


¯6x2−5x+4. Đáp số. x6−2∨66x616.


26) ¯¯x2+2x−80
¯


¯6x2−4. Đáp số. x6−7∨66x638.


27) ¯


¯x2+x−72
¯


¯6x2+3x+2. Đáp số. −376x6−7∨x>5.


28) ¯¯x2−64
¯


¯6x2+6x+8. Đáp số. −126x6−7∨x>4.


29) ¯


¯x2−64
¯


¯6x2−6x+8. Đáp số. x6−4∨76x612.


30) ¯


¯x2−x−56
¯


¯6x2+3x−4. Đáp số. −136x6−6∨x>5.


31) ¯


¯x2−3x−40
¯


¯6x2−7x+12. Đáp số. x6−2∨76x613.


32) ¯


¯x2−5x−24


¯


¯6x2−7x+10. Đáp số. x6−1∨76x617.


33) ¯¯x2+x−90
¯


¯6x2−5x−6. Đáp số. x6−6∨86x614.


34) ¯¯x2−81
¯


¯6x2+2x−3. Đáp số. −396x6−7∨x>6.


35) ¯¯x2−81
¯


¯6x2−2x−3. Đáp số. x6−6∨76x639.


36) ¯¯x2−x−72
¯


¯6x2−3x+2. Đáp số. x6−5∨76x637.


37) ¯


¯x2−2x−63
¯


¯6x2+4x+3. Đáp số. −116x6−6∨x>5.38) ¯


¯x2−2x−63
¯


¯6x2−8x+15. Đáp số. x6−3∨86x613.


39) ¯


¯x2−3x−54
¯


¯6x2+x−6. Đáp số. −126x6−5∨x>6.


40) ¯


¯x2−3x−54
¯


¯6x2−7x+6. Đáp số. x6−3∨86x615.


41) ¯


¯x2−5x−36
¯


¯6x2−9x+20. Đáp số. x6−1∨86x614.


42) ¯¯x2−7x−18


¯


¯6x2−5x+4. Đáp số. −116x6−1∨x>7.


43) ¯¯x2−x−90
¯


¯6x2+5x−6. Đáp số. −146x6−8∨x>6.


44) ¯¯x2−2x−80
¯


¯6x2−4. Đáp số. −386x6−6∨x>7.


45) ¯¯x2−3x−70
¯


¯6x2−5x+6. Đáp số. x6−4∨86x638.


46) ¯


¯x2−4x−60
¯(57)

47) ¯


¯x2−5x−50
¯


¯6x2−x−6. Đáp số. −116x6−4∨x>7.48) ¯


¯x2−5x−50
¯


¯6x2−9x+14. Đáp số. x6−2∨96x616.


49) ¯¯x2−7x−30
¯


¯6x2−3x+2. Đáp số. −86x6−2∨x>7.


50) ¯¯x2−9x−10
¯


¯6x2−11x+28. Đáp số. x61∨96x619.


Bài tập 1.17. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯


¯x2+9x−10
¯


¯>x2+11x+28. Đáp số. x6−19∨ −96x6−1.


2) ¯¯x2+7x−18
¯


¯>x2+5x+4. Đáp số. −76x61∨x>11.3) ¯¯x2+7x−30
¯


¯>x2+3x+2. Đáp số. −76x62∨x>8.


4) ¯¯x2+5x−24
¯


¯>x2+7x+10. Đáp số. x6−17∨ −76x61.


5) ¯


¯x2+5x−36
¯


¯>x2+9x+20. Đáp số. x6−14∨ −86x61.


6) ¯


¯x2+3x−28
¯


¯>x2+5x+4. Đáp số. x6−16∨ −66x62.


7) ¯


¯x2+3x−28
¯¯>x2+x−2. Đáp số. −56x63∨x>13.


8) ¯¯x2+5x−50
¯


¯>x2+9x+14. Đáp số. x6−16∨ −96x62.


9) ¯¯x2+5x−50
¯


¯>x2+x−6. Đáp số. −76x64∨x>11.


10) ¯¯x2+3x−40
¯


¯>x2+7x+12. Đáp số. x6−13∨ −76x62.


11) ¯


¯x2+x−30
¯


¯>x2−x−2. Đáp số. −46x64∨x>14.


12) ¯


¯x2+4x−60
¯


¯>x2+10x+24. Đáp số. x6−14∨ −96x62.13) ¯


¯x2+3x−54
¯


¯>x2+7x+6. Đáp số. x6−15∨ −86x63.


14) ¯¯x2+3x−54
¯


¯>x2−x−6. Đáp số. −66x65∨x>12.


15) ¯¯x2+x−42
¯


¯>x2+5x+6. Đáp số. x6−12∨ −66x63.


16) ¯¯x2+x−42
¯


¯>x2−3x+2. Đáp số. −46x65∨x>11.


17) ¯


¯x2−x−30
¯


¯>x2+x−2. Đáp số. x6−14∨ −46x64.18) ¯


¯x2+3x−70
¯


¯>x2+5x+6. Đáp số. x6−38∨ −86x64.


19) ¯


¯x2+2x−63
¯


¯>x2+8x+15. Đáp số. x6−13∨ −86x63.


20) ¯¯x2+2x−63
¯


¯>x2−4x+3. Đáp số. −56x66∨x>11.


21) ¯¯x2+x−56
¯


¯>x2−3x−4. Đáp số. −56x66∨x>13.


22) ¯


¯x2−x−42
¯(58)

23) ¯¯x2−x−42
¯


¯>x2−5x+6. Đáp số. −36x66∨x>12.


24) ¯


¯x2−3x−28
¯


¯>x2−x−2. Đáp số. x6−13∨ −36x65.


25) ¯


¯x2−3x−28
¯


¯>x2−5x+4. Đáp số. −26x66∨x>16.


26) ¯¯x2+2x−80
¯


¯>x2−4. Đáp số. −76x66∨x>38.


27) ¯¯x2+x−72
¯


¯>x2+3x+2. Đáp số. x6−37∨ −76x65.28) ¯¯x2−64
¯


¯>x2+6x+8. Đáp số. x6−12∨ −76x64.


29) ¯¯x2−64
¯


¯>x2−6x+8. Đáp số. −46x67∨x>12.


30) ¯


¯x2−x−56
¯


¯>x2+3x−4. Đáp số. x6−13∨ −66x65.


31) ¯


¯x2−3x−40
¯


¯>x2−7x+12. Đáp số. −26x67∨x>13.


32) ¯


¯x2−5x−24
¯


¯>x2−7x+10. Đáp số. −16x67∨x>17.33) ¯


¯x2+x−90
¯


¯>x2−5x−6. Đáp số. −66x68∨x>14.


34) ¯


¯x2−81
¯


¯>x2+2x−3. Đáp số. x6−39∨ −76x66.


35) ¯


¯x2−81
¯


¯>x2−2x−3. Đáp số. −66x67∨x>39.


36) ¯¯x2−x−72
¯


¯>x2−3x+2. Đáp số. −56x67∨x>37.


37) ¯¯x2−2x−63
¯¯>x2+4x+3. Đáp số. x6−11∨ −66x65.


38) ¯¯x2−2x−63
¯


¯>x2−8x+15. Đáp số. −36x68∨x>13.


39) ¯¯x2−3x−54
¯


¯>x2+x−6. Đáp số. x6−12∨ −56x66.


40) ¯


¯x2−3x−54
¯


¯>x2−7x+6. Đáp số. −36x68∨x>15.


41) ¯


¯x2−5x−36
¯


¯>x2−9x+20. Đáp số. −16x68∨x>14.


42) ¯


¯x2−7x−18
¯¯>x2−5x+4. Đáp số. x6−11∨ −16x67.


43) ¯


¯x2−x−90
¯


¯>x2+5x−6. Đáp số. x6−14∨ −86x66.


44) ¯


¯x2−2x−80
¯


¯>x2−4. Đáp số. x6−38∨ −66x67.


45) ¯¯x2−3x−70
¯


¯>x2−5x+6. Đáp số. −46x68∨x>38.


46) ¯¯x2−4x−60
¯


¯>x2−10x+24. Đáp số. −26x69∨x>14.


47) ¯¯x2−5x−50
¯¯>x2−x−6. Đáp số. x6−11∨ −46x67.


48) ¯¯x2−5x−50
¯


¯>x2−9x+14. Đáp số. −26x69∨x>16.


49) ¯


¯x2−7x−30
¯(59)

50) ¯


¯x2−9x−10
¯


¯>x2−11x+28. Đáp số.16x69∨x>19.


Bài tập 1.18. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2−9x+17


¯


¯−2x2+12x−19>0. Đáp số.16x62∨36x64.


2) ¯


¯x2−x−3
¯¯−2x2+8x−9>0. Đáp số.16x62∨36x64.


3) ¯


¯x2+x−8
¯


¯−3x2+13x−16>0. Đáp số.16x62∨36x64.


4) ¯


¯2x2−10x+9
¯


¯+x2−5x+3>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


5) ¯¯2x2−10x+11
¯


¯−x2+5x−7>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


6) ¯¯2x2−4x−1
¯


¯−3x2+11x−11>0. Đáp số.16x62∨36x64.


7) ¯¯2x2−2x−6
¯¯−4x2+16x−18>0. Đáp số.16x62∨36x64.


8) ¯


¯3x2−15x+13
¯


¯+2x2−10x+7>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


9) ¯


¯3x2−15x+14
¯


¯+x2−5x+2>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


10) ¯


¯3x2−15x+16
¯


¯−x2+5x−8>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


11) ¯¯3x2−15x+17
¯


¯−2x2+10x−13>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


12) ¯¯3x2−7x+1
¯¯−4x2+14x−13>0. Đáp số.16x62∨36x64.


13) ¯¯3x2−5x−4
¯


¯−5x2+19x−20>0. Đáp số.16x62∨36x64.


14) ¯


¯4x2−20x+17
¯


¯+3x2−15x+11>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


15) ¯


¯4x2−20x+18
¯


¯+2x2−10x+6>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


16) ¯


¯4x2−20x+19
¯


¯+x2−5x+1>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.


17) ¯¯4x2−10x+3


¯


¯−5x2+17x−15>0. Đáp số.16x62∨36x64.


18) ¯¯5x2−13x+5
¯


¯−6x2+20x−17>0. Đáp số.16x62∨36x64.


19) ¯¯2x2−16x+18
¯


¯>−x2+8x−3. Đáp số. x61∨36x65∨x>7.


20) ¯


¯2x2−6x−17
¯


¯+x2−3x−13>0. Đáp số. x6−2∨ −16x64∨x>5.


21) ¯


¯2x2−6x−11
¯


¯−x2+3x+1>0. Đáp số. x6−2∨ −16x64∨x>5.


22) ¯¯2x2+12x−5
¯


¯−3x2−3x−15>0. Đáp số. −26x6−1∨46x65.


23) ¯¯3x2−9x−18
¯


¯−x2+3x−2>0. Đáp số. x6−2∨ −16x64∨x>5.


24) ¯¯3x2−9x−15
¯


¯−2x2+6x+5>0. Đáp số. x6−2∨ −16x64∨x>5.


25) ¯


¯3x2+15x−3
¯(60)

26) ¯


¯4x2−12x−19
¯


¯−3x2+9x+9>0. Đáp số. x6−2∨ −16x64∨x>5.


27) ¯


¯4x2+18x−1


¯


¯−5x2−9x−19>0. Đáp số. −26x6−1∨46x65.


28) ¯


¯x2+2x−11
¯


¯−3x2+14x−1960. Đáp số. x61∨26x63∨x>5.


29) ¯


¯3x2−17x+16
¯


¯+x2−7x+460. Đáp số.16x62∨36x65.


30) ¯


¯3x2−16x+17
¯


¯−x2+4x−760. Đáp số.16x62∨36x65.


Bài tập 1.19. Giải các bất phương trình sau:
1) ¯¯x2+5x+1


¯¯−2x−1160. Đáp số.−56x6−4∨ −36x62.


2) ¯¯x2+6x−1
¯


¯−x−1360. Đáp số.−76x6−4∨ −36x62.


3) ¯¯x2+8x−5
¯


¯+x−1760. Đáp số.−116x6−4∨ −36x62.


4) ¯¯x2+9x−7
¯


¯+2x−1960. Đáp số.−136x6−4∨ −36x62.


5) ¯¯2x2+5x−8
¯


¯−x−860. Đáp số.−46x6−3∨06x62.


6) ¯¯2x2+6x−5
¯


¯−2x−1160. Đáp số.−46x6−3∨ −16x62.


7) ¯¯2x2+7x−2
¯¯−3x−1460. Đáp số.−46x6−3∨ −26x62.


8) ¯¯2x2+8x+1
¯


¯−4x−1760. Đáp số.−46x62.


Bài tập 1.20. Giải các bất phương trình sau:


1) |x−5| − |2x−5| +x2−4x+2>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.
2) |x+5| − |2x−5| +x2−6x+2>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.
3) |2x+7| − |x−3| +x2−8x+2>0. Đáp số. x62∨x=3∨x>4.
4) |3x−7| − |x+7| −x2+5x+2>0. Đáp số.−16x62∨36x64.
5) |3x+5| − |2x−5| +x2−8x+2>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.
6) |3x+7| − |x3| +x29x+2>0. Đáp số. x62∨x=3∨x>4.
7) |4x9| − |x5| −x2+2x+2>0. Đáp số.−36x62∨36x64.
8) |4x9| − |x+5| −x2+4x+2>0. Đáp số.−36x62∨36x64.
9) |4x9| − |2x+5| −x2+5x+2>0. Đáp số. 1


2


¡


3−p73¢(61)

12) |5x+5| − |2x−5| +x2−10x+2>0. Đáp số. x61∨26x63∨x>4.
Bài tập 1.21. Giải các bất phương trình sau:


1) ¯¯x2−9x−16
¯


¯−


¯


¯3x2+5x+8
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


2) ¯


¯x2−5x−9
¯
¯−


¯


¯2x2+2x+3
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


3) ¯


¯x2−3x−16
¯
¯−


¯¯3x2+7x−8
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


4) ¯


¯x2−x−11
¯
¯−


¯


¯2x2+4x−7
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


5) ¯¯x2+6x+14
¯
¯−


¯


¯3x2+10x−2
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


6) ¯¯x2+7x+9


¯
¯−


¯


¯2x2+8x+3
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


7) ¯¯x2+9x+14
¯
¯−


¯


¯3x2+11x+2
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


8) ¯


¯x2+11x+19
¯
¯−


¯


¯2x2+10x+17


¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


9) ¯


¯x2+11x+19
¯
¯−


¯


¯4x2+14x+1
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


10) ¯


¯2x2−6x−11
¯
¯−


¯


¯3x2+x+1
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.11) ¯¯2x2+2x+3
¯
¯−


¯


¯x2−5x−9
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


12) ¯¯2x2+4x−7
¯
¯−


¯


¯x2−x−11
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


13) ¯¯2x2+8x+3
¯
¯−


¯


¯x2+7x+9
¯¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


14) ¯


¯2x2+10x+17
¯
¯−


¯


¯x2+11x+19
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


15) ¯


¯2x2+10x+17
¯
¯−


¯


¯4x2+14x+1
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


16) ¯¯2x2+12x+13
¯
¯−


¯


¯3x2+13x+7
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


17) ¯¯3x2−11x−20
¯
¯−


¯


¯5x2+3x+4
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


18) ¯¯3x2+x+1
¯
¯−


¯


¯2x2−6x−11


¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


19) ¯¯3x2+5x+8
¯
¯−


¯


¯x2−9x−16
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


20) ¯


¯3x2+7x−8
¯
¯−


¯


¯x2−3x−16
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


21) ¯¯3x2+10x−2
¯
¯−


¯


¯x2+6x+14
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


22) ¯


¯3x2+11x+2
¯
¯−


¯


¯x2+9x+14
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


23) ¯¯3x2+13x+7
¯
¯−


¯¯2x2+12x+13
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


24) ¯¯3x2+14x+20
¯
¯−


¯


¯5x2+18x+4
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


25) ¯


¯3x2+17x+17
¯
¯−


¯


¯4x2+18x+11
¯(62)

26) ¯


¯4x2−8x−15


¯
¯−


¯


¯5x2−x−3
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


27) ¯


¯4x2+14x+1
¯
¯−


¯


¯x2+11x+19
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


28) ¯¯4x2+14x+1
¯
¯−


¯


¯2x2+10x+17


¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


29) ¯¯4x2+18x+11
¯
¯−


¯


¯3x2+17x+17
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


30) ¯


¯5x2−9x−17
¯
¯−


¯


¯6x2−2x−5
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


31) ¯¯5x2−x−3
¯
¯−


¯


¯4x2−8x−15
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


32) ¯


¯5x2+3x+4
¯
¯−


¯


¯3x2−11x−20
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


33) ¯¯5x2+18x+4
¯
¯−


¯¯3x2+14x+20
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


34) ¯¯6x2−10x−19
¯
¯−


¯


¯7x2−3x−7
¯


¯60. Đáp số. x6−4∨ −36x6−1∨x>2.


35) ¯¯6x2−2x−5
¯
¯−


¯


¯5x2−9x−17
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


36) ¯


¯7x2−3x−7


¯
¯−


¯


¯6x2−10x−19
¯


¯60. Đáp số. −46x6−3∨ −16x62.


Bài tập 1.22. Giải các bất phương trình sau:


1) 10


x2+2x8


7


x2+2x+2+360.


Đáp số. x< −4∨x>2.


2) 10


x2+2x8


7


x2+2x+4+360.Đáp số.−4<x6−3∨ −26x60∨16x<2.
Bài tập 1.23. Giải các bất phương trình sau:


1) px27x+666. Đáp số.36x6166x610.


2) px28x+764. Đáp số.−16x6176x69.


3) px29x+8612. Đáp số.86x6186x617.


4) px211x+1066. Đáp số. 26x61106x613.


5) px212x+11612. Đáp số. 76x61116x619.


6) px214x+1368. Đáp số. 36x61136x617.


7) px27x+1062. Đáp số.16x6256x66.(63)

10) px212x+2063. Đáp số. 16x62106x611.


11) px213x+2266. Đáp số. −16x62116x614.


12) px214x+24612. Đáp số. 66x62126x620.


13) px216x+2868. Đáp số. 26x62146x618.


14) px29x+1862. Đáp số.26x6366x67.


15) px211x+2466. Đáp số.16x6386x612.


16) px212x+2764. Đáp số.16x6396x611.17) px213x+30612. Đáp số. 66x63106x619.


18) px214x+3363. Đáp số. 26x63116x612.


19) px2−16x+39612. Đáp số. −56x63∨136x621.
20) px218x+4568. Đáp số. −16x63156x619.


21) px211x+2862. Đáp số.36x6476x68.


22) px214x+4064. Đáp số. 26x64106x612.


23) px215x+44612. Đáp số. 56x64116x620.


24) px216x+4863. Đáp số. 36x64126x613.


25) px217x+5266. Đáp số. 16x64136x616.


26) px218x+56612. Đáp số. 46x64146x622.


27) px27x+1062. Đáp số.16x6256x66.


28) px213x+4062. Đáp số.46x6586x69.


29) px215x+5066. Đáp số. 16x65106x614.


30) px216x+5564. Đáp số. 36x65116x613.


31) px217x+60612. Đáp số. 46x65126x621.32) px218x+6563. Đáp số. 46x65136x614.


33) px219x+7066. Đáp số. 26x65146x617.


34) px220x+75612. Đáp số. 36x65156x623.


35) px27x+666. Đáp số.36x6166x610.(64)

37) px215x+5462. Đáp số.56x6696x610.


38) px217x+6666. Đáp số. 26x66116x615.


39) px218x+7264. Đáp số. 46x66126x614.


40) px219x+78612. Đáp số. 36x66136x622.


41) px220x+8463. Đáp số. 56x66146x615.


42) px221x+9066. Đáp số. 36x66156x618.


43) px28x+764. Đáp số.16x6176x69.


44) px29x+1466. Đáp số.26x6276x611.


45) px211x+2862. Đáp số.36x6476x68.


46) px2−17x+7062. Đáp số. 66x67∨106x611.
47) px219x+8466. Đáp số. 36x67126x616.


48) px220x+9164. Đáp số. 56x67136x615.49) px221x+98612. Đáp số. 26x67146x623.


50) px222x+10563. Đáp số. 66x67156x616.


51) px29x+8612. Đáp số.86x6186x617.


52) px211x+2466. Đáp số.16x6386x612.


53) px213x+4062. Đáp số.46x6586x69.


54) px219x+8862. Đáp số. 76x68116x612.


55) px221x+10466. Đáp số. 46x68136x617.


56) px222x+11264. Đáp số. 66x68146x616.


57) px223x+120612. Đáp số. −16x68156x624.


58) px211x+18612. Đáp số.76x6296x618.


59) px212x+2764. Đáp số.16x6396x611.


60) px215x+5462. Đáp số.56x6696x610.


61) px221x+10862. Đáp số. 86x69126x613.


62) px223x+12666. Đáp số. 56x69146x618.(65)

64) px211x+1066. Đáp số. −26x61106x613.65) px212x+2063. Đáp số. 16x62106x611.


66) px213x+30612. Đáp số. 66x63106x619.


67) px214x+4064. Đáp số. 26x64106x612.


68) px215x+5066. Đáp số. 16x65106x614.


69) px217x+7062. Đáp số. 66x67106x611.


70) px223x+13062. Đáp số.96x610136x614.


71) px225x+15066. Đáp số.66x610156x619.


72) px212x+11612. Đáp số. 76x61116x619.


73) px2−13x+2266. Đáp số. −16x62∨116x614.
74) px214x+3363. Đáp số. 26x63116x612.


75) px215x+44612. Đáp số. −56x64116x620.


76) px216x+5564. Đáp số. 36x65116x613.


77) px217x+6666. Đáp số. 26x66116x615.


78) px219x+8862. Đáp số. 76x68116x612.


79) px225x+15462. Đáp số.106x611146x615.80) px214x+24612. Đáp số. 66x62126x620.


81) px216x+4863. Đáp số. 36x64126x613.


82) px217x+60612. Đáp số. −46x65126x621.


83) px218x+7264. Đáp số. 46x66126x614.


84) px219x+8466. Đáp số. 36x67126x616.


85) px221x+10862. Đáp số. 86x69126x613.


86) px227x+18062. Đáp số.116x612156x616.


87) px214x+1368. Đáp số. 36x61136x617.


88) px216x+39612. Đáp số. 56x63136x621.


89) px217x+5266. Đáp số. 16x64136x616.(66)

91) px219x+78612. Đáp số. −36x66136x622.


92) px220x+9164. Đáp số. 56x67136x615.


93) px221x+10466. Đáp số. 46x68136x617.


94) px223x+13062. Đáp số.96x610136x614.


95) px216x+2868. Đáp số. 26x62146x618.96) px218x+56612. Đáp số. 46x64146x622.


97) px219x+7066. Đáp số. 26x65146x617.


98) px220x+8463. Đáp số. 56x66146x615.


99) px221x+98612. Đáp số. 26x67146x623.


100) px2−22x+11264. Đáp số. 66x68∨146x616.
101) px223x+12666. Đáp số. 56x69146x618.


102) px225x+15462. Đáp số.106x611146x615.


103) px218x+4568. Đáp số. 16x63156x619.


104) px220x+75612. Đáp số. 36x65156x623.


105) px221x+9066. Đáp số. 36x66156x618.


106) px222x+10563. Đáp số. 66x67156x616.


107) px223x+120612. Đáp số. 16x68156x624.


108) px224x+13564. Đáp số. 76x69156x617.


109) px225x+15066. Đáp số.66x610156x619.


110) px227x+18062. Đáp số.116x612156x616.


111) p−x2+7x662. Đáp số.16x6256x66.112) px2+12x1163. Đáp số. 16x62106x611.


113) p−x2+12x1164. Đáp số.16x6396x611.


114) p−x2+15x1466. Đáp số. 16x65106x614.


115) p−x2+9x1462. Đáp số.26x6366x67.


116) p−x2+14x2463. Đáp số. 26x63116x612.(67)

118) p−x2+17x3066. Đáp số. 26x66116x615.


119) p−x2+11x2462. Đáp số.36x6476x68.


120) px2+16x3963. Đáp số. 36x64126x613.


121) p−x2+16x3964. Đáp số. 36x65116x613.


122) p−x2+13x3662. Đáp số.46x6586x69.


123) p−x2+18x5663. Đáp số. 46x65136x614.


124) p−x2+18x5664. Đáp số. 46x66126x614.


125) p−x2+15x5062. Đáp số.56x6696x610.


126) p−x2+20x7563. Đáp số. 56x66146x615.


127) p−x2+20x−7564. Đáp số. 56x67∨136x615.


128) p−x2+7x662. Đáp số.16x6256x66.


129) p−x2+17x6662. Đáp số. 66x67106x611.


130) px2+9x1462. Đáp số.26x6366x67.


131) p−x2+19x8462. Đáp số. 76x68116x612.


132) p−x2+11x2462. Đáp số.36x6476x68.


133) p−x2+21x10462. Đáp số. 86x69126x613.


134) p−x2+13x3662. Đáp số.46x6586x69.


135) p−x2+23x12662. Đáp số.96x610136x614.


136) p−x2+15x5062. Đáp số.56x6696x610.


137) p−x2+25x15062. Đáp số.106x611146x615.


138) p−x2+12x1163. Đáp số. 16x62106x611.


139) px2+12x1164. Đáp số.16x6396x611.


140) p−x2+17x6662. Đáp số. 66x67106x611.


141) p−x2+14x2463. Đáp số. 26x63116x612.


142) p−x2+14x2464. Đáp số. 26x64106x612.143) p−x2+19x8462. Đáp số. 76x68116x612.(68)

145) p−x2+16x3964. Đáp số. 36x65116x613.


146) p−x2+21x10462. Đáp số. 86x69126x613.


147) p−x2+15x1466. Đáp số. 16x65106x614.


148) p−x2+18x5663. Đáp số. 46x65136x614.


149) p−x2+18x5664. Đáp số. 46x66126x614.


150) p−x2+23x12662. Đáp số.96x610136x614.


151) p−x2+17x3066. Đáp số. 26x66116x615.


152) px2+20x7563. Đáp số. 56x66146x615.


153) p−x2+20x7564. Đáp số. 56x67136x615.


154) p−x2+25x15062. Đáp số.106x611146x615.


Bài tập 1.24. Giải các bất phương trình sau:(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

152) 9·px−46x+4. Đáp số.46x65∨x>68.
153) 9·px−46x+10. Đáp số.46x68∨x>53.
154) 9·px36x+5. Đáp số.36x64∨x>67.
155) 9·px26x+6. Đáp số.26x63∨x>66.
156) 9·px16x+7. Đáp số.16x62∨x>65.
157) 9·px+26x+10. Đáp số. −26x61∨x>62.


158) 10·px106x1. Đáp số. 106x611∨x>91.
159) 10·px106x+6. Đáp số. 106x614∨x>74.
160) 10·px96x+7. Đáp số.96x613∨x>73.
161) 10·px−86x+1. Đáp số.86x69∨x>89.
162) 10·px−86x+8. Đáp số.86x612∨x>72.
163) 10·px−76x+2. Đáp số.76x68∨x>88.
164) 10·px76x+9. Đáp số.76x611∨x>71.
165) 10·px66x+3. Đáp số.66x67∨x>87.
166) 10·px66x+10. Đáp số.66x610∨x>70.
167) 10·px56x+4. Đáp số.56x66∨x>86.
168) 10·px46x+5. Đáp số.46x65∨x>85.
169) 10·px36x+6. Đáp số.36x64∨x>84.
170) 10·px26x+7. Đáp số.26x63∨x>83.
171) 10·px−16x+8. Đáp số.16x62∨x>82.


172) 3·px−10>x−8. Đáp số.116x614.


173) 3·px9>x7. Đáp số.106x613.


174) 3·px8>x6. Đáp số.96x612.


175) 3·px7>x5. Đáp số.86x611.


176) 3·px6>x4. Đáp số.76x610.


177) 3·px5>x3. Đáp số. 66x69.(75)

179) 3·px−3>x−1. Đáp số. 46x67.


180) 3·px−1>x+1. Đáp số. 26x65.181) 3·px+2>x+4. Đáp số. 16x62.


182) 3·px+3>x+5. Đáp số. −26x61.


183) 3·px+5>x+7. Đáp số. −46x61.
184) 3·px+6>x+8. Đáp số. −56x62.
185) 3·px+7>x+9. Đáp số. −66x63.
186) 3·px+8>x+10. Đáp số. −76x64.


187) 4·px10>x7. Đáp số.116x619.


188) 4·px−9>x−6. Đáp số.106x618.


189) 4·px−8>x−5. Đáp số.96x617.


190) 4·px−7>x−4. Đáp số.86x616.


191) 4·px6>x3. Đáp số.76x615.


192) 4·px5>x2. Đáp số.66x614.


193) 4·px4>x1. Đáp số.56x613.


194) 4·px2>x+1. Đáp số.36x611.


195) 4·px1>x+2. Đáp số.26x610.


196) 4·px+2>x+5. Đáp số. −16x67.197) 4·px+3>x+6. Đáp số. −26x66.


198) 4·px+4>x+7. Đáp số. −36x65.


199) 4·px+5>x+8. Đáp số. −46x64.


200) 4·px+6>x+9. Đáp số. 56x63.


201) 4·px+7>x+10. Đáp số. −66x62.


202) 5·px10>x6. Đáp số.116x626.


203) 5·px10>x4. Đáp số.146x619.


204) 5·px9>x5. Đáp số.106x625.(76)

206) 5·px−8>x−4. Đáp số.96x624.


207) 5·px−8>x−2. Đáp số.126x617.


208) 5·px7>x3. Đáp số.86x623.


209) 5·px7>x1. Đáp số.116x616.


210) 5·px6>x2. Đáp số.76x622.


211) 5·px5>x1. Đáp số.66x621.


212) 5·px5>x+1. Đáp số.96x614.213) 5·px4>x+2. Đáp số.86x613.


214) 5·px3>x+1. Đáp số.46x619.


215) 5·px−3>x+3. Đáp số.76x612.


216) 5·px−2>x+2. Đáp số.36x618.


217) 5·px−2>x+4. Đáp số.66x611.


218) 5·px1>x+3. Đáp số.26x617.


219) 5·px1>x+5. Đáp số.56x610.


220) 5·px+1>x+7. Đáp số. 36x68.


221) 5·px+2>x+6. Đáp số.−16x614.


222) 5·px+2>x+8. Đáp số. 26x67.


223) 5·px+3>x+7. Đáp số.−26x613.


224) 5·px+3>x+9. Đáp số. 16x66.


225) 5·px+4>x+8. Đáp số.−36x612.


226) 5·px+5>x+9. Đáp số.−46x611.


227) 5·px+6>x+10. Đáp số.56x610.228) 6·px10>x5. Đáp số.116x635.


229) 6·px10>x2. Đáp số.146x626.


230) 6·px9>x4. Đáp số.106x634.


231) 6·px9>x1. Đáp số.136x625.(77)

233) 6·px−7>x−2. Đáp số.86x632.


234) 6·px−7>x+1. Đáp số.116x623.


235) 6·px6>x1. Đáp số.76x631.


236) 6·px6>x+2. Đáp số.106x622.


237) 6·px5>x+3. Đáp số.96x621.


238) 6·px4>x+1. Đáp số.56x629.


239) 6·px4>x+4. Đáp số.86x620.


240) 6·px3>x+2. Đáp số.46x628.


241) 6·px3>x+5. Đáp số.76x619.


242) 6·px−2>x+3. Đáp số.36x627.


243) 6·px−2>x+6. Đáp số.66x618.244) 6·px−1>x+4. Đáp số.26x626.


245) 6·px1>x+7. Đáp số.56x617.


246) 6·px+1>x+9. Đáp số.36x615.


247) 6·px+2>x+7. Đáp số.−16x623.


248) 6·px+2>x+10. Đáp số.26x614.


249) 6·px+3>x+8. Đáp số.−26x622.


250) 6·px+4>x+9. Đáp số.−36x621.


251) 6·px+5>x+10. Đáp số.−46x620.


252) 7·px−10>x−4. Đáp số.116x646.


253) 7·px−10>x+2. Đáp số.196x626.


254) 7·px9>x3. Đáp số.106x645.


255) 7·px9>x+1. Đáp số.136x634.


256) 7·px9>x+3. Đáp số.186x625.


257) 7·px8>x2. Đáp số.96x644.


258) 7·px8>x+2. Đáp số.126x633.
(78)

260) 7·px−7>x−1. Đáp số.86x643.


261) 7·px−7>x+3. Đáp số.116x632.


262) 7·px7>x+5. Đáp số.166x623.


263) 7·px6>x+4. Đáp số.106x631.


264) 7·px6>x+6. Đáp số.156x622.


265) 7·px5>x+1. Đáp số.66x641.


266) 7·px5>x+5. Đáp số.96x630.


267) 7·px5>x+7. Đáp số.146x621.


268) 7·px4>x+2. Đáp số.56x640.


269) 7·px−4>x+6. Đáp số.86x629.


270) 7·px−4>x+8. Đáp số.136x620.


271) 7·px−3>x+3. Đáp số.46x639.


272) 7·px3>x+7. Đáp số.76x628.


273) 7·px3>x+9. Đáp số.126x619.


274) 7·px2>x+4. Đáp số.36x638.275) 7·px2>x+8. Đáp số.66x627.


276) 7·px2>x+10. Đáp số.116x618.


277) 7·px1>x+5. Đáp số.26x637.


278) 7·px1>x+9. Đáp số.56x626.


279) 7·px+2>x+8. Đáp số.−16x634.


280) 7·px+3>x+9. Đáp số.−26x633.


281) 7·px+4>x+10. Đáp số.36x632.


282) 8·px10>x3. Đáp số.116x659.


283) 8·px10>x+2. Đáp số.146x646.


284) 8·px10>x+5. Đáp số.196x635.


285) 8·px9>x2. Đáp số.106x658.(79)

287) 8·px−9>x+6. Đáp số.186x634.


288) 8·px−8>x−1. Đáp số.96x657.


289) 8·px8>x+4. Đáp số.126x644.


290) 8·px8>x+7. Đáp số.176x633.291) 8·px7>x+5. Đáp số.116x643.


292) 8·px7>x+8. Đáp số.166x632.


293) 8·px6>x+1. Đáp số.76x655.


294) 8·px6>x+6. Đáp số.106x642.


295) 8·px6>x+9. Đáp số.156x631.


296) 8·px−5>x+2. Đáp số.66x654.


297) 8·px−5>x+7. Đáp số.96x641.


298) 8·px−5>x+10. Đáp số.146x630.


299) 8·px4>x+3. Đáp số.56x653.


300) 8·px4>x+8. Đáp số.86x640.


301) 8·px3>x+4. Đáp số.46x652.


302) 8·px3>x+9. Đáp số.76x639.


303) 8·px2>x+5. Đáp số.36x651.


304) 8·px2>x+10. Đáp số.66x638.


305) 8·px1>x+6. Đáp số.26x650.306) 8·px+2>x+9. Đáp số.−16x647.


307) 8·px+3>x+10. Đáp số.−26x646.


308) 9·px10>x2. Đáp số.116x674.


309) 9·px10>x+4. Đáp số.146x659.


310) 9·px10>x+8. Đáp số.196x646.


311) 9·px10>x+10. Đáp số.266x635.


312) 9·px9>x1. Đáp số.106x673.(80)

314) 9·px−9>x+9. Đáp số.186x645.


315) 9·px−8>x+6. Đáp số.126x657.


316) 9·px8>x+10. Đáp số.176x644.


317) 9·px7>x+1. Đáp số.86x671.


318) 9·px7>x+7. Đáp số.116x656.


319) 9·px6>x+2. Đáp số.76x670.


320) 9·px6>x+8. Đáp số.106x655.


321) 9·px5>x+3. Đáp số.66x669.322) 9·px5>x+9. Đáp số.96x654.


323) 9·px−4>x+4. Đáp số.56x668.


324) 9·px−4>x+10. Đáp số.86x653.


325) 9·px−3>x+5. Đáp số.46x667.


326) 9·px2>x+6. Đáp số.36x666.


327) 9·px1>x+7. Đáp số.26x665.


328) 9·px+2>x+10. Đáp số.−16x662.
329) 10·px10>x1. Đáp số.116x691.
330) 10·px10>x+6. Đáp số.146x674.


331) 10·px9>x+7. Đáp số.136x673.


332) 10·px8>x+1. Đáp số.96x689.


333) 10·px−8>x+8. Đáp số.126x672.


334) 10·px−7>x+2. Đáp số.86x688.


335) 10·px7>x+9. Đáp số.116x671.


336) 10·px6>x+3. Đáp số.76x687.


337) 10·px6>x+10. Đáp số.106x670.338) 10·px5>x+4. Đáp số.66x686.


339) 10·px4>x+5. Đáp số.56x685.(81)

341) 10·px−2>x+7. Đáp số.36x683.


342) 10·px−1>x+8. Đáp số.26x682.


343) px230x200>x8. Đáp số.126x611.


344) p−x228x171>x7. Đáp số.116x610.


345) p−x226x144>x6. Đáp số.106x69.


346) p−x224x119>x5. Đáp số. 96x68.


347) p−x222x96>x4. Đáp số. 86x67.


348) p−x220x75>x3. Đáp số. 76x66.


349) p−x218x56>x2. Đáp số. 66x65.


350) p−x2−16x−39>−x−1. Đáp số. −56x6−4.
351) p−x212x11>1x. Đáp số. −36x6−2.


352) p−x218x+19>5x. Đáp số. −36x6−1.


353) px24x+21>5x. Đáp số. 16x62.


354) p−x22x+24>6x. Đáp số. 26x63.355) p−x210x+75>9x. Đáp số. 16x63.


356) p25−x2>7x. Đáp số. 36x64.


357) p−x28x+84>10x. Đáp số. 26x64.


358) p−x2+2x+24>8x. Đáp số. 46x65.


359) p−x26x+91>11−x. Đáp số. 36x65.


360) p−x2+4x+21>9x. Đáp số. 56x66.


361) p−x24x+96>12−x. Đáp số. 46x66.


362) px2+6x+16>10x. Đáp số. 66x67.


363) p−x28x+153>13x. Đáp số. 16x68.


364) p−x22x+99>13x. Đáp số. 56x67.


365) p−x2+8x+9>11x. Đáp số. 76x68.


366) p−x210x+200>16x. Đáp số. 46x67.(82)

368) p100−x2>14x. Đáp số. 66x68.


369) p−x28x+209>17x. Đáp số. 56x68.


370) px24x+165>15x. Đáp số.36x610.371) p−x2+2x+99>15x. Đáp số. 76x69.


372) p−x2+12x11>13x. Đáp số.96x610.


373) p−x26x+216>18x. Đáp số. 66x69.


374) p−x22x+168>16x. Đáp số.46x611.


375) p−x2+4x+96>16x. Đáp số.86x610.


376) p−x2+14x24>14x. Đáp số.106x611.


377) p−x2−4x+221>19−x. Đáp số.76x610.


378) p169−x2>17x. Đáp số.56x612.


379) p−x2+6x+91>17−x. Đáp số.96x611.


380) px2+16x39>15x. Đáp số.116x612.


381) p−x26x+280>20x. Đáp số.56x612.


382) p−x22x+224>20x. Đáp số.86x611.


383) p−x2+2x+168>18x. Đáp số.66x613.


384) p−x2+8x+84>18x. Đáp số.106x612.


385) p−x2+18x56>16x. Đáp số.126x613.386) p−x2+4x+165>19x. Đáp số.76x614.


387) p−x2+10x+75>19x. Đáp số.116x613.


388) p−x2+20x75>17x. Đáp số.136x614.


389) px2+6x+160>20x. Đáp số.86x615.


390) p−x2+12x+64>20x. Đáp số.126x614.


391) p−x2+22x96>18x. Đáp số.146x615.


392) p−x2+24x119>19x. Đáp số.156x616.


393) p−x2+26x144>20x. Đáp số.166x617.(83)

395) p−x228x1716x7. Đáp số.−196x6−11∨ −106x6−9.


396) p−x226x1446x6. Đáp số.−186x6−10∨ −96x6−8.


397) px224x1196x5. Đáp số. 176x69∨ −86x67.


398) p−x222x966x4. Đáp số. 166x68∨ −76x66.


399) p−x220x756x3. Đáp số. 156x67∨ −66x65.


400) p−x218x566x2. Đáp số. 146x66∨ −56x64.


401) p−x216x396x1. Đáp số. 136x65∨ −46x63.402) p−x212x1161x. Đáp số. 116x63∨ −26x61.


403) p−x218x+1965x. Đáp số.196x63∨ −16x61.


404) p−x2−4x+2165−x. Đáp số.−76x61∨26x63.
405) p−x22x+2466x. Đáp số.−66x6236x64.


406) p−x210x+7569x. Đáp số.−156x6136x65.


407) p25−x267x. Đáp số.56x6346x65.


408) p−x28x+84610x. Đáp số.146x6246x66.


409) p−x2+2x+2468x. Đáp số.46x6456x66.


410) p−x26x+91611x. Đáp số.136x6356x67.


411) p−x2+4x+2169x. Đáp số.36x6566x67.


412) p−x24x+96612x. Đáp số.126x6466x68.


413) p−x2+6x+16610−x. Đáp số.−26x6676x68.


414) p−x28x+153613x. Đáp số.−176x6186x69.


415) p−x22x+99613−x. Đáp số.−116x6576x69.


416) px2+8x+9611x. Đáp số.16x6786x69.417) p−x210x+200616x. Đáp số. 206x6476x610.


418) p−x26x+160614x. Đáp số. 166x6296x610.


419) p100−x2614x. Đáp số. 106x6686x610.


420) p−x28x+209617x. Đáp số. 196x6586x611.(84)

422) p−x2+2x+99615−x. Đáp số.−96x6796x611.


423) p−x2+12x11613x. Đáp số. 16x69106x611.


424) px26x+216618x. Đáp số. 186x6696x612.


425) p−x22x+168616x. Đáp số. 146x64116x612.


426) p−x2+4x+96616x. Đáp số. 86x68106x612.


427) p−x2+14x24614x. Đáp số.26x610116x612.


428) p−x24x+221619x. Đáp số. 176x67106x613.


429) p169−x2617x. Đáp số. 136x65126x613.


430) p−x2+6x+91617x. Đáp số. 76x69116x613.


431) p−x2+16x−39615−x. Đáp số.36x611∨126x613.
432) p−x26x+280620x. Đáp số. −206x65126x614.


433) p−x22x+224620x. Đáp số. −166x68116x614.434) px2+2x+168618x. Đáp số. 126x66136x614.


435) p−x2+8x+84618x. Đáp số. 66x610126x614.


436) p−x2+18x56616x. Đáp số.46x612136x614.


437) p−x2+4x+165619x. Đáp số. 116x67146x615.


438) p−x2+10x+75619x. Đáp số. 56x611136x615.


439) p−x2+20x75617x. Đáp số.56x613146x615.


440) p−x2+6x+160620x. Đáp số. −106x68156x616.


441) p−x2+12x+64620x. Đáp số. −46x612146x616.


442) p−x2+22x96618x. Đáp số.66x614156x616.


443) px2+24x119619x. Đáp số.76x615166x617.


444) p−x2+26x144620x. Đáp số.86x616176x618.


445) p−x226x1446x+20. Đáp số.186x617∨ −166x68.


446) p−x224x1196x+19. Đáp số.176x616∨ −156x67.


447) p−x222x966x+18. Đáp số.166x615∨ −146x66.(85)

449) p−x218x566x+16. Đáp số.−146x6−13∨ −126x6−4.450) p−x216x396x+15. Đáp số.−136x6−12∨ −116x6−3.


451) px214x246x+14. Đáp số.126x611∨ −106x62.


452) p−x212x116x+13. Đáp số.116x610∨ −96x61.


453) p−x28x+96x+11. Đáp số. 96x68∨ −76x61.


454) p−x26x+166x+10. Đáp số. 86x67∨ −66x62.


455) p−x24x+216x+9. Đáp số. 76x66∨ −56x63.


456) p−x212x+646x+20. Đáp số. 166x614∨ −126x64.


457) p−x22x+246x+8. Đáp số. 66x65∨ −46x64.


458) p−x2−10x+756x+19. Đáp số. −156x6−13∨ −116x65.
459) p25−x26x+7. Đáp số. −56x6−4∨ −36x65.


460) p−x28x+846x+18. Đáp số. −146x6−12∨ −106x66.


461) px2+2x+246x+6. Đáp số. 46x63∨ −26x66.


462) p−x26x+916x+17. Đáp số.136x611∨ −96x67.


463) p−x2+4x+216x+5. Đáp số. 36x62∨ −16x67.


464) p−x24x+966x+16. Đáp số.126x610∨ −86x68.465) p−x22x+996x+15. Đáp số.116x69∨ −76x69.


466) p−x26x+1606x+20. Đáp số. 166x615∨ −86x610.


467) p100−x26x+14. Đáp số.−106x6−8∨ −66x610.


468) p−x24x+1656x+19. Đáp số. −156x6−14∨ −76x611.


469) p−x2+2x+996x+13. Đáp số.−96x6−7∨ −56x611.


470) px2+12x116x+1. Đáp số.16x6236x611.


471) p−x22x+1686x+18. Đáp số. 146x613∨ −66x612.


472) p−x2+4x+966x+12. Đáp số.86x66∨ −46x612.


473) p169−x26x+17. Đáp số. 136x612∨ −56x613.


474) p−x2+6x+916x+11. Đáp số.76x65∨ −36x613.(86)

476) p−x2+2x+1686x+16. Đáp số. −126x6−11∨ −46x614.


477) p−x2+8x+846x+10. Đáp số.−66x6−4∨ −26x614.


478) px2+18x566x2. Đáp số.46x6566x614.


479) p−x2+4x+1656x+15. Đáp số. 116x610∨ −36x615.


480) p−x2+10x+756x+9. Đáp số.56x63∨ −16x615.481) p−x2+20x756x3. Đáp số.56x6676x615.


482) p−x2+2x+2246x+20. Đáp số. 146x611∨ −86x616.


483) p−x2+6x+1606x+14. Đáp số.106x69∨ −26x616.


484) p−x2+22x966x4. Đáp số.66x6786x616.


485) p−x2+4x+2216x+19. Đáp số. −136x6−10∨ −76x617.
486) p−x2+8x+1536x+13. Đáp số.−96x6−8∨ −16x617.


487) p−x2+14x+516x+7. Đáp số.−36x6−116x617.


488) px2+24x1196x5. Đáp số.76x6896x617.


489) p−x2+6x+2166x+18. Đáp số.126x69∨ −66x618.


490) p−x2+26x1446x6. Đáp số. 86x69106x618.


491) p−x2+8x+2096x+17. Đáp số.116x68∨ −56x619.


492) p−x2+12x+1336x+11. Đáp số.76x6616x619.


493) p−x2+18x+196x+5. Đáp số.16x6136x619.


494) p−x2+28x1716x7. Đáp số.96x610116x619.


495) p−x2+6x+2806x+20. Đáp số. −146x6−12∨ −56x620.


496) p−x2+10x+2006x+16. Đáp số.−106x6−7∨ −46x620.497) px2+14x+1206x+10. Đáp số.66x6526x620.


498) p−x2+30x2006x8. Đáp số.106x611126x620.


499) p−x226x144>x+20. Đáp số.176x616.


500) p−x224x119>x+19. Đáp số.166x615.


501) p−x222x96>x+18. Đáp số.156x614.(87)

503) p−x218x56>x+16. Đáp số.−136x6−12.


504) p−x216x39>x+15. Đáp số.−126x6−11.


505) px214x24>x+14. Đáp số.116x610.


506) p−x212x11>x+13. Đáp số.106x69.


507) p−x28x+9>x+11. Đáp số. 86x67.


508) p−x26x+16>x+10. Đáp số. 76x66.


509) p−x24x+21>x+9. Đáp số. 66x65.


510) p−x212x+64>x+20. Đáp số.146x612.


511) p−x22x+24>x+8. Đáp số. 56x64.


512) p−x2−10x+75>x+19. Đáp số.−136x6−11.513) p25−x2>x+7. Đáp số. −46x6−3.


514) p−x28x+84>x+18. Đáp số.−126x6−10.


515) px2+2x+24>x+6. Đáp số. 36x62.


516) p−x26x+91>x+17. Đáp số.116x69.


517) p−x2+4x+21>x+5. Đáp số. 26x61.


518) p−x24x+96>x+16. Đáp số.106x68.


519) p−x22x+99>x+15. Đáp số. 96x67.


520) p−x26x+160>x+20. Đáp số.156x68.


521) p100−x2>x+14. Đáp số. −86x6−6.


522) p−x24x+165>x+19. Đáp số.−146x6−7.


523) p−x2+2x+99>x+13. Đáp số. −76x6−5.


524) px2+12x11>x+1. Đáp số. 26x63.


525) p−x22x+168>x+18. Đáp số.136x66.


526) p−x2+4x+96>x+12. Đáp số. 66x64.


527) p169−x2>x+17. Đáp số.126x65.528) p−x2+6x+91>x+11. Đáp số. 56x63.(88)

530) p−x2+2x+168>x+16. Đáp số.−116x6−4.


531) p−x2+8x+84>x+10. Đáp số. −46x6−2.


532) px2+18x56>x2. Đáp số. 56x66.


533) p−x2+4x+165>x+15. Đáp số.106x63.


534) p−x2+10x+75>x+9. Đáp số. 36x61.


535) p−x2+20x75>x3. Đáp số. 66x67.


536) p−x2+2x+224>x+20. Đáp số.116x68.


537) p−x2+6x+160>x+14. Đáp số. 96x62.


538) p−x2+22x96>x4. Đáp số. 76x68.


539) p−x2+4x+221>x+19. Đáp số.−106x6−7.
540) p−x2+8x+153>x+13. Đáp số. −86x6−1.


541) p−x2+14x+51>x+7. Đáp số. −16x61.


542) px2+24x119>x5. Đáp số. 86x69.


543) p−x2+6x+216>x+18. Đáp số. 96x66.544) p−x2+26x144>x6. Đáp số.96x610.


545) p−x2+8x+209>x+17. Đáp số. 86x65.


546) p−x2+12x+133>x+11. Đáp số. 66x61.


547) p−x2+18x+19>x+5. Đáp số. 16x63.


548) p−x2+28x171>x7. Đáp số.106x611.


549) p−x2+6x+280>x+20. Đáp số.−126x6−5.


550) p−x2+10x+200>x+16. Đáp số. −76x6−4.


551) px2+14x+120>x+10. Đáp số. 56x62.


552) p−x2+30x200>x8. Đáp số.116x612.


553) px25x+46x+7; Đáp số. x6146x65.


554) px27x+10<3x1; Đáp số. 1<x62x>5.


555) px29x+1865x8; Đáp số. 26x63x>6.(89)

557) px214x+405x+660; Đáp số.26x64x>10.


558) px2+9x+18+3x+460; Đáp số. x66∨ −36x62.


559) px28x20+3x+10>0; Đáp số. 6<x62x>10.560) px211x+28+3x11>0; Đáp số. 3<x64x>7.


561) px2+4x53x+5>0; Đáp số. x6−516x<3.


562) px2+2x154x+13>0; Đáp số. x6536x<4.


563) px2+14x+405x14>0; Đáp số. x610∨ −46x62.


564) px29x+18>3x+8; Đáp số. 26x63x>6.


565) px2+2x353x+19>0; Đáp số.6−756x69.


566) px24x5+5x+11>0; Đáp số. 36x61x>5.


567) p2x25x3>x+7; Đáp số. x613x>4.


568) p2x25x36x+7; Đáp số. 136x61


2∨36x64.
569) p2x25x3>x+3; Đáp số. x61x>12.


570) p2x25x36x+3; Đáp số.16x61


2∨36x612.
571) p2x2+9x+106x+8; Đáp số.276x65


2∨ −26x62.
572) p2x2+9x+10>x+8; Đáp số. x627x>2.


573) p2x2+9x+106x+4; Đáp số. 36x652∨ −26x62.
574) p2x2+9x+10>x+4; Đáp số. x63x>2.


575) p3x2+11x4>2x6; Đáp số.86x65x>1


3.
576) p3x2+11x−46−2x−6; Đáp số. x6−8∨ −56x6−4.
577) p3x2+2x8>x+8; Đáp số. x612x>3.


578) p3x2+2x86x+8; Đáp số.126x624


3 6x63.
579) p3x2+10x+86x+8; Đáp số. 46x62∨ −4(90)

580) p3x2+10x+8>x+8; Đáp số. x6−4x>7.


581) p3x28x36x+7; Đáp số.26x61


3∨36x613.
582) p3x28x3>x+7; Đáp số. x62x>13.


583) p3x28x166x+12; Đáp số.46x64


3∨46x620.
584) p3x28x16>x+12; Đáp số. x64x>20.


585) p5x214x36x+5; Đáp số. 16x61


5∨36x67.


586) p5x214x3>x+5; Đáp số. x61x>7.


587) p5x2−14x−36−x+19; Đáp số.−136x6−1


5∨36x67.
588) p5x214x3>x+19; Đáp số. x613x>7.


589) p5x214x362(x+3); Đáp số.−16x61


5∨36x639.
590) p5x214x3>2(x+3); Đáp số. x6−1x>39.


591) p5x2+8x462x+5; Đáp số.296x622


5 6x61.
592) p5x2+8x4>−2x+5; Đáp số. x6−29∨x>1.


593) p5x2+8x46x+4; Đáp số. 56x622


5 6x61.
594) p5x2+8x4>x+4; Đáp số. x65x>1.


595) p5x2+8x46x+14; Đáp số.56x622


56x610.
596) p5x2+8x4>x+14; Đáp số. x65x>10.


597) p5x2+8x462x+19; Đáp số.56x622


56x673.


598) p5x2+8x4>2x+19; Đáp số. x65x>73.


599) p5x216x166x+8; Đáp số.−26x64


5∨46x610.
600) p5x216x16>x+8; Đáp số. x62x>10.


601) p5x216x1662(x+5); Đáp số.26x64(91)

602) p5x216x16>2(x+5); Đáp số. x6−2x>58.


603) p6x23x96x+9; Đáp số. 66x613


2 6x63.
604) p6x23x9>x+9; Đáp số. x66x>3.


605) p6x23x96x+21; Đáp số.66x613


26x615.
606) p6x23x9>x+21; Đáp số. x66x>15.


607) p6x23x963(x1); Đáp số. x6126x63.


608) p6x23x9>3(x1); Đáp số. 3


26x62∨x>3.
609) p7x234x563(x1); Đáp số. x67∨ −16x61


7.
610) p7x234x5>3(x1); Đáp số. 76x61x>5.611) p7x234x56x+7; Đáp số. 16x61


7∨56x69.
612) p7x234x5>x+7; Đáp số. x61x>9.


613) p7x2−34x−563x−11; Đáp số.56x67∨x>9.
614) p7x234x5>3x11; Đáp số. x61


7∨76x69.
615) p7x234x562(x+4); Đáp số.16x61


7∨56x623.
616) p7x234x5>2(x+4); Đáp số. x61x>23.


617) p8x2x306−3x4; Đáp số. x6−23∨ −26x615


8 .
618) p8x2−x−30>−3x−4; Đáp số.−236x6−2∨x>2.
619) p8x2+15x2363x7; Đáp số. x624∨ −36x623


8 .
620) p8x2+15x23>3x7; Đáp số.246x63x>1.


621) p9x232x166x+20; Đáp số.46x64


9∨46x613.
622) p9x232x16>x+20; Đáp số. x64x>13.


623) p9x232x1662x+7; Đáp số.16x64
(92)

624) p9x232x16>2x+7. Đáp số. x6−1x>13.


Bài tập 1.25. Giải các bất phương trình sau:


1) p2x25x+6+x460. Đáp số. 56x62.


2) p2x2−5x+6+x−660. Đáp số.−106x63.
3) p2x25x+7+x360. Đáp số. −26x61.


4) p2x25x+7x160. Đáp số. 16x66.


5) p2x25x+7x760. Đáp số.26x621.


6) p2x25x+9x560. Đáp số.16x616.


7) p2x24x+3+x260. Đáp số. 16x61.


8) p2x24x+3+x660. Đáp số.116x63.


9) p2x24x+3x460. Đáp số.16x613.


10) p2x2−4x+4+x−460. Đáp số. −66x62.
11) p2x24x+6+x360. Đáp số. −36x61.


12) p2x24x+6x160. Đáp số. 16x65.


13) p2x24x+6x960. Đáp số.36x625.


14) p2x24x+9+x560. Đáp số. 86x62.15) p2x24x+9+x960. Đáp số.186x64.


16) p2x24x+9x160. Đáp số. 26x64.


17) p2x24x+9x760. Đáp số.26x620.


18) p2x24x+10+x760. Đáp số.−136x63.


19) p2x24x+10x560. Đáp số.−16x615.


20) p2x23x+2+x260. Đáp số. −26x61.


21) p2x23x+2+x460. Đáp số. 76x62.


22) p2x23x+2x660. Đáp số.26x617.


23) p2x23x+4x460. Đáp số.16x612.


24) p2x23x+5+x360. Đáp số. 46x61.(93)

26) p2x23x+5x160. Đáp số. 16x64.


27) p2x23x+7+x560. Đáp số. −96x62.


28) p2x23x+7+x760. Đáp số.146x63.


29) p2x23x+7x160. Đáp số. 26x63.


30) p2x23x+9x960. Đáp số.36x624.31) p2x23x+10+x460. Đáp số. 66x61.


32) p2x23x+10x260. Đáp số. 16x66.


33) p2x22x+1+x260. Đáp số. 36x61.


34) p2x22x+1+x960. Đáp số.206x64.


35) p2x2−2x+1−x−860. Đáp số.−36x621.
36) p2x22x+4+x360. Đáp số. −56x61.


37) p2x22x+4+x760. Đáp số.−156x63.


38) p2x22x+4x160. Đáp số. 16x63.


39) p2x22x+4x660. Đáp số.26x616.


40) p2x22x+5+x560. Đáp số.106x62.


41) p2x22x+5x460. Đáp số.16x611.


42) p2x22x+9+x460. Đáp số. 76x61.


43) p2x22x+9x260. Đáp số. 16x65.


44) p2x2x+1+x760. Đáp số.−166x63.


45) p2x2x+1x360. Đáp số. −16x68.46) p2x2x+3+x360. Đáp số. −66x61.


47) p2x2x+3+x560. Đáp số.116x62.


48) p2x2x+3x160. Đáp số. 16x62.


49) p2x2x+4x860. Đáp số.36x620.


50) p2x2x+6+x260. Đáp số. 26x61.


51) p2x2x+6x460. Đáp số.16x610.(94)

53) p2x2x+8+x460. Đáp số. −86x61.


54) p2x2x+8+x1060. Đáp số.−236x64.


55) p2x2x+8x260. Đáp số. 16x64.


56) p2x2x+10+x660. Đáp số.136x62.


57) p2x2x+10+x860. Đáp số.186x63.


58) p2x2x+10x260. Đáp số. 26x63.


59) p2x2+x+1+x360. Đáp số. 86x61.


60) p2x2+x+1x760. Đáp số.36x616.


61) p2x2+x+3+x160. Đáp số. 26x61.62) p2x2+x+3−x−360. Đáp số. −16x66.
63) p2x2+x+3x560. Đáp số.−26x611.


64) p2x2+x+4+x860. Đáp số.−206x63.


65) p2x2+x+6+x460. Đáp số.106x61.


66) p2x2+x+6+x660. Đáp số.156x62.


67) p2x2+x+6x260. Đáp số. 16x62.


68) p2x2+x+8+x260. Đáp số. 46x61.


69) p2x2+x+8x460. Đáp số. 16x68.


70) p2x2+x+8x1060. Đáp số.46x623.


71) p2x2+x+10+x260. Đáp số. −36x6−2.


72) p2x2+x+10x660. Đáp số.−26x613.


73) p2x2+x+10x860. Đáp số.−36x618.


74) p2x2+2x+1+x860. Đáp số.216x63.


75) p2x2+2x+1x260. Đáp số. 16x63.


76) p2x2+2x+1x960. Đáp số.46x620.


77) p2x2+2x+4+x160. Đáp số. 36x61.78) p2x2+2x+4+x660. Đáp số.166x62.(95)

80) p2x2+2x+4x760. Đáp số.−36x615.


81) p2x2+2x+5+x460. Đáp số.−116x61.


82) p2x2+2x+5x560. Đáp số.26x610.


83) p2x2+2x+9+x260. Đáp số. 56x61.


84) p2x2+2x+9x460. Đáp số. 16x67.


85) p2x2+3x+2+x660. Đáp số.176x62.


86) p2x2+3x+2x260. Đáp số. 16x62.


87) p2x2+3x+2x460. Đáp số. 26x67.


88) p2x2+3x+4+x460. Đáp số.126x61.


89) p2x2+3x+5+x−160. Đáp số. −46x6−1.
90) p2x2+3x+5x360. Đáp số. −16x64.


91) p2x2+3x+5x960. Đáp số.−46x619.


92) p2x2+3x+7+x160. Đáp số. 36x62.


93) p2x2+3x+7x560. Đáp số. 26x69.94) p2x2+3x+7x760. Đáp số.36x614.


95) p2x2+3x+9+x960. Đáp số.246x63.


96) p2x2+3x+10+x260. Đáp số. 66x61.


97) p2x2+3x+10x460. Đáp số. 16x66.


98) p2x2+4x+3+x460. Đáp số.−136x61.


99) p2x2+4x+3x260. Đáp số. −16x61.


100) p2x2+4x+3x660. Đáp số.−36x611.


101) p2x2+4x+4x460. Đáp số. 26x66.


102) p2x2+4x+6+x160. Đáp số. 56x61.


103) p2x2+4x+6+x960. Đáp số.256x63.


104) p2x2+4x+6x360. Đáp số. 16x63.


105) p2x2+4x+9+x160. Đáp số. 46x62.(96)

107) p2x2+4x+9x560. Đáp số. −26x68.


108) p2x2+4x+9x960. Đáp số.−46x618.


109) p2x2+4x+10+x560. Đáp số.156x61.110) p2x2+4x+10x760. Đáp số.36x613.


111) p2x2+5x+4x860. Đáp số.46x615.


112) p2x2+5x+6x460. Đáp số. 26x65.


113) p2x2+5x+6x660. Đáp số.36x610.


114) p2x2+5x+7+x160. Đáp số. 66x61.


115) p2x2+5x+7+x760. Đáp số.216x62.


116) p2x2+5x+7−x−360. Đáp số. −16x62.
117) p2x2+5x+9+x560. Đáp số.−166x61.


118) p2x2+6x+5+x760. Đáp số.−226x62.


119) p2x2+6x+5x360. Đáp số. 26x62.


120) p2x2+6x+5x1060. Đáp số.56x619.


121) p2x2+6x+8+x160. Đáp số. 76x61.


122) p2x2+6x+8+x560. Đáp số.176x61.


123) p2x2+6x+8x360. Đáp số. 16x61.


124) p2x2+6x+8x460. Đáp số. 26x64.


125) p2x2+6x+8x860. Đáp số.−46x614.126) p2x2+6x+9x660. Đáp số. −36x69.


127) p2x2+7x+7+x+160. Đáp số. −36x6−2.


128) p2x2+7x+7+x560. Đáp số.186x61.


129) p2x2+7x+7x360. Đáp số. 26x61.


130) p2x2+7x+7x560. Đáp số. 36x66.


131) p2x2+7x+9+x160. Đáp số. 86x61.


132) p2x2+7x+10+x1060. Đáp số.306x63.(97)

134) p2x2+7x+10x1060. Đáp số.−56x618.


135) p2x2+8x+9+x+160. Đáp số. −46x6−2.


136) p2x2+8x+9x760. Đáp số.46x610.


137) p2x2+8x+10+x160. Đáp số. 96x61.


138) p2x2+8x+10x560. Đáp số. 36x65.


139) p3x24x+2+x260. Đáp số. 16x61.


140) p3x24x+2x460. Đáp số. 16x67.


141) p3x24x+4+x1060. Đáp số.126x64.142) p3x24x+5+x360. Đáp số. 26x61.


143) p3x2−4x+5+x−560. Đáp số. −56x62.
144) p3x24x+5x160. Đáp số. 16x62.


145) p3x24x+5x760. Đáp số.−26x611.


146) p3x24x+9x560. Đáp số. 16x68.


147) p3x24x+10+x460. Đáp số. 36x61.


148) p3x24x+10+x860. Đáp số. 96x63.


149) p3x24x+10x260. Đáp số. 16x63.


150) p3x24x+10x1060. Đáp số.36x615.


151) p3x22x+1+x560. Đáp số. 66x62.


152) p3x22x+3+x360. Đáp số. −36x61.


153) p3x22x+3x960. Đáp số.−36x613.


154) p3x22x+4+x860. Đáp số.−106x63.


155) p3x22x+4x460. Đáp số. 16x66.


156) p3x22x+8+x460. Đáp số. 46x61.157) p3x22x+8+x660. Đáp số. 76x62.


158) p3x22x+8x260. Đáp số. 16x62.


159) p3x22x+9x760. Đáp số.26x610.(98)

161) p3x2+2x+3+x960. Đáp số.−136x63.


162) p3x2+2x+3x360. Đáp số. −16x63.


163) p3x2+2x+4+x460. Đáp số. 66x61.


164) p3x2+2x+4x860. Đáp số.36x610.


165) p3x2+2x+8+x260. Đáp số. 26x61.


166) p3x2+2x+8x460. Đáp số. 16x64.


167) p3x2+2x+8x660. Đáp số. 26x67.


168) p3x2+2x+9+x760. Đáp số.106x62.


169) p3x2+4x+2+x460. Đáp số. 76x61.


170) p3x2+4x+2−x−260. Đáp số. −16x61.
171) p3x2+4x+4x1060. Đáp số.−46x612.


172) p3x2+4x+5+x160. Đáp số. −26x6−1.


173) p3x2+4x+5+x760. Đáp số.116x62.174) p3x2+4x+5x360. Đáp số. 16x62.


175) p3x2+4x+5x560. Đáp số. 26x65.


176) p3x2+4x+9+x560. Đáp số. 86x61.


177) p3x2+4x+10+x260. Đáp số. 36x61.


178) p3x2+4x+10+x1060. Đáp số.156x63.


179) p3x2+4x+10x460. Đáp số. −16x63.


180) p3x2+4x+10x860. Đáp số. −36x69.


181) p3x2+6x+4+x1060. Đáp số.−166x63.


182) p3x2+6x+4x460. Đáp số. 26x63.


183) p3x2+6x+7+x160. Đáp số. 36x61.


184) p3x2+6x+7+x560. Đáp số. 96x61.


185) p3x2+6x+7x360. Đáp số. 16x61.


186) p3x2+6x+7x760. Đáp số. 36x67.(99)

188) p3x2+8x+6x660. Đáp số. −36x65.


189) p3x2+8x+8+x860. Đáp số.−146x62.190) p3x2+8x+8x460. Đáp số. 26x62.


191) p3x2+8x+9+x160. Đáp số. 46x61.


192) p3x2+8x+9x960. Đáp số. 46x69.


193) p4x25x+7x560. Đáp số. 16x66.


194) p4x25x+10+x460. Đáp số. 26x61.


195) p4x25x+10x260. Đáp số. 16x62.


196) p4x25x+10x860. Đáp số. 26x69.


197) p4x2−4x+1+x−260. Đáp số. −16x61.
198) p4x24x+1+x560. Đáp số. −46x62.


199) p4x24x+1+x860. Đáp số. −76x63.


200) p4x24x+1x460. Đáp số. 16x65.


201) p4x24x+1x760. Đáp số. 26x68.


202) p4x24x+1x1060. Đáp số.36x611.


203) p4x23x+3+x360. Đáp số. 26x61.


204) p4x23x+6+x660. Đáp số. 56x62.205) p4x23x+9+x960. Đáp số. 86x63.


206) p4x22x+7+x460. Đáp số. −36x61.


207) p4x22x+10x560. Đáp số. −16x65.


208) p4x2x+4x460. Đáp số. −16x64.


209) p4x2x+7x760. Đáp số. 26x67.


210) p4x2x+10x1060. Đáp số.36x610.


211) p4x2+x+4+x460. Đáp số. 46x61.


212) p4x2+x+7+x760. Đáp số. 76x62.


213) p4x2+x+10+x1060. Đáp số.106x63.(100)

215) p4x2+2x+10+x560. Đáp số. −56x61.


216) p4x2+3x+3x360. Đáp số. −16x62.


217) p4x2+3x+6x660. Đáp số. 26x65.


218) p4x2+3x+9x960. Đáp số. 36x68.


219) p4x2+4x+1+x460. Đáp số. 56x61.


220) p4x2+4x+1+x760. Đáp số. 86x62.221) p4x2+4x+1+x1060. Đáp số.116x63.


222) p4x2+4x+1x260. Đáp số. 16x61.


223) p4x2+4x+1x560. Đáp số. 26x64.


224) p4x2+4x+1−x−860. Đáp số. −36x67.
225) p4x2+5x+7+x560. Đáp số. −66x61.


226) p4x2+5x+10+x260. Đáp số. −26x6−1.


227) p4x2+5x+10+x860. Đáp số. 96x62.


228) p4x2+5x+10x460. Đáp số. 16x62.


229) p4x2+6x+6x360. Đáp số. 16x61.


230) p4x2+7x+7+x160. Đáp số. 26x61.


231) p4x2+7x+7x560. Đáp số. 26x63.


232) p4x2+7x+10x860. Đáp số. 36x66.


233) p4x2+8x+4+x560. Đáp số. −76x61.


234) p4x2+8x+4+x860. Đáp số.−106x62.


235) p4x2+8x+4x460. Đáp số. −26x62.


236) p4x2+8x+4x760. Đáp số. 36x65.237) p4x2+8x+4x1060. Đáp số. 46x68.


238) p4x2+10x+10+x160. Đáp số. 36x61.


239) p5x25x+9+2x560. Đáp số.166x61.


240) p5x25x+92x160. Đáp số. 16x68.(101)

242) p5x24x+8+2x560. Đáp số.−176x61.


243) p5x24x+8+x460. Đáp số. −26x61.


244) p5x24x+8x860. Đáp số. 26x67.


245) p5x24x+82x160. Đáp số. 16x67.


246) p5x23x+12x560. Đáp số.16x624.


247) p5x23x+7+2x560. Đáp số.186x61.


248) p5x23x+72x160. Đáp số. 16x66.


249) p5x22x+1+x360. Đáp số. 26x61.


250) p5x22x+1x760. Đáp số. 26x66.


251) p5x2−2x+1−2x−960. Đáp số.−26x640.
252) p5x22x+22x560. Đáp số.−16x623.253) p5x22x+6+2x560. Đáp số.−196x61.


254) p5x22x+62x160. Đáp số. 16x65.


255) p5x22x+9+2x960. Đáp số.366x62.


256) p5x22x+9+x760. Đáp số. 56x62.


257) p5x22x+9x560. Đáp số. 16x64.


258) p5x22x+92x160. Đáp số. 26x64.


259) p5x2x+3+2x160. Đáp số. 26x61.


260) p5x2x+32x560. Đáp số.−16x622.


261) p5x2x+32x960. Đáp số.−26x639.


262) p5x2x+5+2x560. Đáp số.−206x61.


263) p5x2x+52x160. Đáp số. 16x64.


264) p5x2x+7+2x960. Đáp số.376x62.


265) p5x2x+72x160. Đáp số. 26x63.


266) p5x2+x+3+2x560. Đáp số.226x61.


267) p5x2+x+3+2x960. Đáp số.396x62.
(102)

269) p5x2+x+5+2x160. Đáp số. −46x6−1.


270) p5x2+x+52x560. Đáp số.−16x620.


271) p5x2+x+7+2x160. Đáp số. 36x62.


272) p5x2+x+72x960. Đáp số.26x637.


273) p5x2+2x+1+2x960. Đáp số.406x62.


274) p5x2+2x+1+x760. Đáp số. 66x62.


275) p5x2+2x+1x360. Đáp số. 16x62.


276) p5x2+2x+2+2x560. Đáp số.236x61.


277) p5x2+2x+6+2x160. Đáp số. 56x61.


278) p5x2+2x+6−2x−560. Đáp số.−16x619.
279) p5x2+2x+9+2x160. Đáp số. −46x6−2.


280) p5x2+2x+9+x560. Đáp số. −46x61.


281) p5x2+2x+9x760. Đáp số. 26x65.


282) p5x2+2x+92x960. Đáp số.26x636.


283) p5x2+3x+1+2x560. Đáp số.246x61.


284) p5x2+3x+7+2x160. Đáp số. 66x61.285) p5x2+3x+72x560. Đáp số.16x618.


286) p5x2+4x+4x660. Đáp số. 26x64.


287) p5x2+4x+8+2x160. Đáp số. −76x6−1.


288) p5x2+4x+8+x860. Đáp số. −76x62.


289) p5x2+4x+8x460. Đáp số. −16x62.


290) p5x2+4x+82x560. Đáp số.16x617.


291) p5x2+5x+9+2x160. Đáp số. 86x61.


292) p5x2+5x+92x560. Đáp số.16x616.


293) p5x2+6x+22x360. Đáp số. 16x67.


294) p5x2+6x+5+x560. Đáp số. 56x61.(103)

296) p5x2+6x+9x960. Đáp số. −36x66.


297) p5x2+6x+10+2x160. Đáp số. −96x6−1.


298) p5x2+6x+102x560. Đáp số.16x615.


299) p5x2+7x+3+2x+160. Đáp số. 26x61.


300) p5x2+7x+32x360. Đáp số. 16x66.301) p5x2+7x+32x760. Đáp số.26x623.


302) p5x2+8x+4+2x+160. Đáp số. 36x61.


303) p5x2+8x+4x860. Đáp số. 36x65.


304) p5x2+8x+42x360. Đáp số. 16x65.


305) p5x2+8x+5−2x−760. Đáp số.−26x622.
306) p5x2+9x+5+2x+160. Đáp số. −46x6−1.


307) p5x2+9x+52x360. Đáp số. −16x64.


308) p5x2+9x+7+2x+160. Đáp số. 36x62.


309) p5x2+9x+72x760. Đáp số.26x621.


310) p5x2+10x+6+2x+160. Đáp số. 56x61.


311) p5x2+10x+62x360. Đáp số. 16x63.


312) p5x2+10x+9+2x+160. Đáp số. 46x62.


313) p5x2+10x+9+x160. Đáp số. 26x61.


314) p5x2+10x+9+x960. Đáp số. −96x62.


315) p5x2+10x+9x560. Đáp số. −26x62.316) p5x2+10x+92x760. Đáp số.−26x620.


317) p5x2+10x+10+2x760. Đáp số.396x61.


318) p6x25x+5x560. Đáp số. 16x64.


319) p6x25x+10+x1060. Đáp số. 66x63.


320) p6x24x+4x860. Đáp số. 26x66.


321) p6x24x+7+2x560. Đáp số. 96x61.(104)

323) p6x24x+9+2x960. Đáp số.−186x62.


324) p6x24x+9+x760. Đáp số. −46x62.


325) p6x23x+6+x460. Đáp số. 26x61.


326) p6x22x+1x460. Đáp số. 16x63.


327) p6x22x+12x560. Đáp số.16x612.


328) p6x22x+5+2x560. Đáp số.106x61.


329) p6x22x+5+2x960. Đáp số.196x62.


330) p6x22x+52x160. Đáp số. 16x62.


331) p6x2+2x+1+2x560. Đáp số.126x61.332) p6x2+2x+1+x−460. Đáp số. −36x61.
333) p6x2+2x+5+2x160. Đáp số. −26x6−1.


334) p6x2+2x+52x560. Đáp số.−16x610.


335) p6x2+2x+52x960. Đáp số.26x619.


336) p6x2+3x+6x460. Đáp số. 16x62.


337) p6x2+4x+4+x860. Đáp số. 66x62.


338) p6x2+4x+7+2x160. Đáp số. 36x61.


339) p6x2+4x+72x560. Đáp số. 16x69.


340) p6x2+4x+9x760. Đáp số. 26x64.


341) p6x2+4x+92x960. Đáp số.−26x618.


342) p6x2+5x+5+x560. Đáp số. −46x61.


343) p6x2+5x+10x1060. Đáp số. −36x66.


344) p6x2+6x+4x360. Đáp số. 16x61.


345) p6x2+6x+9+2x160. Đáp số. 46x61.


346) p6x2+6x+92x560. Đáp số. 16x68.


347) p6x2+7x+6x660. Đáp số. 26x63.348) p6x2+8x+32x360. Đáp số. 16x63.(105)

350) p6x2+10x+5+2x+160. Đáp số. −26x6−1.


351) p6x2+10x+5x560. Đáp số. −26x62.


352) p6x2+10x+52x360. Đáp số. 16x62.


353) p6x2+10x+52x760. Đáp số.26x611.


354) p6x2+10x+9+2x760. Đáp số.206x61.


355) p7x25x+7+2x560. Đáp số. 66x61.


356) p7x25x+72x160. Đáp số. 16x62.


357) p7x23x+3+2x960. Đáp số.136x62.


358) p7x22x+1+x760. Đáp số. 46x62.


359) p7x2−2x+4+2x−560. Đáp số. −76x61.
360) p7x22x+4+x460. Đáp số. −26x61.


361) p7x22x+4x860. Đáp số. −26x65.


362) p7x22x+7x560. Đáp số. 16x63.


363) p7x2x+12x560. Đáp số. 16x68.364) p7x2+x+1+2x560. Đáp số. 86x61.


365) p7x2+2x+1x760. Đáp số. 26x64.


366) p7x2+2x+4+x860. Đáp số. 56x62.


367) p7x2+2x+4x460. Đáp số. 16x62.


368) p7x2+2x+42x560. Đáp số. −16x67.


369) p7x2+2x+7+x560. Đáp số. −36x61.


370) p7x2+3x+32x960. Đáp số.−26x613.


371) p7x2+5x+7+2x160. Đáp số. 26x61.


372) p7x2+5x+72x560. Đáp số. 16x66.


373) p7x2+6x+3x360. Đáp số. 16x61.


374) p7x2+6x+9+x960. Đáp số. 66x62.


375) p7x2+6x+92x960. Đáp số.26x612.(106)

377) p7x2+8x+10+2x760. Đáp số.−136x61.


378) p7x2+8x+10x460. Đáp số. −16x61.


379) p7x2+8x+10x1060. Đáp số. 36x65.380) p7x2+8x+102x560. Đáp số. 16x65.


381) p7x2+9x+32x360. Đáp số. 16x62.


382) p8x24x+1+2x960. Đáp số.106x62.


383) p8x24x+4x560. Đáp số. 16x63.


384) p8x24x+5+2x560. Đáp số. 56x61.


385) p8x22x+8+x860. Đáp số. 46x62.


386) p8x2−x+2+x−460. Đáp số. −26x61.
387) p8x2+x+2x460. Đáp số. −16x62.


388) p8x2+2x+8x860. Đáp số. −26x64.


389) p8x2+4x+12x960. Đáp số.26x610.


390) p8x2+4x+4+x560. Đáp số. 36x61.


391) p8x2+4x+52x560. Đáp số. 16x65.


392) p8x2+6x+2x360. Đáp số. 16x61.


393) p8x2+7x+7x760. Đáp số. 26x63.


394) p8x2+8x+9+2x160. Đáp số. 26x61.


395) p8x2+8x+9+2x760. Đáp số.−106x61.396) p8x2+8x+9x460. Đáp số. −16x61.


397) p8x2+8x+92x560. Đáp số. −16x64.


398) p8x2+8x+92x960. Đáp số. 26x69.


399) p8x2+9x+8+x660. Đáp số. 46x61.


400) p9x25x+5+2x560. Đáp số. 46x61.


401) p9x22x+9+x560. Đáp số. 26x61.


402) p9x2+2x+9x560. Đáp số. 16x62.(107)

404) p9x2+6x+1+x560. Đáp số. −36x61.


405) p9x2+6x+1+x960. Đáp số. −56x62.


406) p9x2+6x+1x360. Đáp số. 16x61.


407) p9x2+6x+1x760. Đáp số. 26x63.


408) p9x2+6x+12x960. Đáp số. 26x68.


409) p9x2+7x+9+2x760. Đáp số. 86x61.


410) p9x2+8x+8x460. Đáp số. 16x61.


411) p9x2+10x+102x560. Đáp số. 16x63.412) p10x25x+13x760. Đáp số.16x648.


413) p10x2−5x+10+3x−260. Đáp số. −66x6−1.
414) p10x25x+10−3x860. Đáp số.−16x654.


415) p10x24x+23x760. Đáp số.−16x647.


416) p10x24x+10+3x760. Đáp số.396x61.


417) p10x24x+103x160. Đáp số. 16x69.


418) p10x23x+3+3x160. Đáp số. 26x61.


419) p10x23x+33x760. Đáp số.16x646.


420) p10x23x+9+3x760. Đáp số.406x61.


421) p10x23x+93x160. Đáp số. 16x68.


422) p10x22x+1+2x560. Đáp số. −46x61.


423) p10x22x+4+3x160. Đáp số. −36x6−1.


424) p10x22x+43x760. Đáp số.−16x645.


425) p10x22x+8+3x760. Đáp số.416x61.


426) p10x22x+83x160. Đáp số. 16x67.427) p10x2x+5+3x160. Đáp số. 46x61.


428) p10x2x+53x760. Đáp số.16x644.


429) p10x2x+7+3x160. Đáp số. 36x62.(108)

431) p10x2x+7+x560. Đáp số. −26x61.


432) p10x2x+73x160. Đáp số. 16x66.


433) p10x2+x+5+3x760. Đáp số.446x61.


434) p10x2+x+53x160. Đáp số. 16x64.


435) p10x2+x+7+3x160. Đáp số. 66x61.


436) p10x2+x+7x560. Đáp số. 16x62.


437) p10x2+x+73x160. Đáp số. 26x63.


438) p10x2+x+73x760. Đáp số.16x642.


439) p10x2+2x+12x560. Đáp số. 16x64.


440) p10x2+2x+4+3x−760. Đáp số.−456x61.
441) p10x2+2x+43x160. Đáp số. 16x63.


442) p10x2+2x+8+3x160. Đáp số. −76x6−1.


443) p10x2+2x+83x760. Đáp số.16x641.444) p10x2+3x+3+3x760. Đáp số.466x61.


445) p10x2+3x+33x160. Đáp số. 16x62.


446) p10x2+3x+9+3x160. Đáp số. 86x61.


447) p10x2+3x+93x760. Đáp số.16x640.


448) p10x2+4x+2+3x760. Đáp số.476x61.


449) p10x2+4x+10+3x160. Đáp số. −96x6−1.


450) p10x2+4x+10−3x760. Đáp số.−16x639.


451) p10x2+5x+1+3x760. Đáp số.−486x61.


452) p10x2+5x+10+3x860. Đáp số.546x61.


453) p10x2+5x+103x260. Đáp số. 16x66.


454) p10x2+6x+9+3x860. Đáp số.556x61.


455) p10x2+6x+9+x660. Đáp số. 36x61.


456) p10x2+6x+93x260. Đáp số. 16x65.(109)

458) p10x2+7x+83x260. Đáp số. 16x64.


459) p10x2+7x+10+x1060. Đáp số. −56x62.460) p10x2+7x+10x860. Đáp số. 26x63.


461) p10x2+7x+103x260. Đáp số. 26x63.


462) p10x2+8x+23x560. Đáp số.16x623.


463) p10x2+8x+7+3x860. Đáp số.576x61.


464) p10x2+8x+7+2x760. Đáp số. 76x61.


465) p10x2+8x+7x460. Đáp số. 16x61.


466) p10x2+8x+7−2x−560. Đáp số. −16x63.
467) p10x2+8x+73x260. Đáp số. 16x63.


468) p10x2+9x+3+3x+160. Đáp số. 26x61.


469) p10x2+9x+33x560. Đáp số.16x622.


470) p10x2+9x+6+3x860. Đáp số.586x61.


471) p10x2+9x+63x260. Đáp số. 16x62.


472) p10x2+10x+4+3x+160. Đáp số. 36x61.


473) p10x2+10x+43x560. Đáp số.16x621.


474) p10x2+10x+5+3x−860. Đáp số.−596x61.
Bài tập 1.26. Giải các bất phương trình sau:1) px212x+35>px1. Đáp số. 16x64x>9.


2) px214x+48>px2. Đáp số.26x65x>10.


3) px215x+54>px1. Đáp số.16x65x>11.


4) px216x+63>px3. Đáp số.36x66x>11.


5) px217x+70>px2. Đáp số.26x66x>12.


6) px218x+80>px4. Đáp số.46x67x>12.


7) px218x+77>px1. Đáp số.16x66x>13.


8) px219x+88>px3. Đáp số.36x67x>13.(110)

10) px220x+96>px2. Đáp số.26x67x>14.


11) px221x+108>px4. Đáp số.46x68x>14.


12) px222x+120>px6. Đáp số.66x69x>14.


13) px221x+104>px1. Đáp số.16x67x>15.


14) px222x+117>px3. Đáp số.36x68x>15.


15) px223x+130>px5. Đáp số.56x69x>15.


16) px224x+143>px1. Đáp số.16x69x>16.17) px224x+143>px7. Đáp số.76x610x>15.


18) px2−23x+126>px−2. Đáp số.26x68∨x>16.
19) px224x+140>px4. Đáp số.46x69x>16.


20) px225x+154>px6. Đáp số.66x610x>16.


21) px226x+168>px2. Đáp số.26x610x>17.


22) px226x+168>px8. Đáp số.86x611x>16.


23) px224x+135>px1. Đáp số.16x68x>17.


24) px225x+150>px3. Đáp số.36x69x>17.


25) px226x+165>px5. Đáp số.56x610x>17.


26) px2−27x+180>px−7. Đáp số.76x611∨x>17.
27) px228x+195>px3. Đáp số.36x611x>18.


28) px228x+195>px9. Đáp số.96x612x>17.


Bài tập 1.27. Giải các bất phương trình sau:


1) px212x+356px1. Đáp số.46x6576x69.


2) px214x+486px2. Đáp số.56x6686x610.


3) px215x+546px1. Đáp số.56x6696x611.4) px216x+636px3. Đáp số.66x6796x611.


5) px217x+706px2. Đáp số. 66x67106x612.


6) px218x+806px4. Đáp số. 76x68106x612.(111)

8) px219x+886px3. Đáp số. 76x68116x613.


9) px220x+996px5. Đáp số. 86x69116x613.


10) px220x+966px2. Đáp số. 76x68126x614.


11) px221x+1086px4. Đáp số. 86x69126x614.


12) px222x+1206px6. Đáp số.96x610126x614.


13) px221x+1046px1. Đáp số. 76x68136x615.


14) px222x+1176px3. Đáp số. 86x69136x615.


15) px223x+1306px5. Đáp số.96x610136x615.


16) px2−24x+1436px−1. Đáp số.96x611∨136x616.
17) px224x+1436px7. Đáp số.106x611136x615.


18) px223x+1266px2. Đáp số. 86x69146x616.


19) px224x+1406px4. Đáp số.96x610146x616.20) px225x+1546px6. Đáp số.106x611146x616.


21) px226x+1686px2. Đáp số.106x612146x617.


22) px226x+1686px8. Đáp số.116x612146x616.


23) px224x+1356px1. Đáp số. 86x69156x617.


24) px2−25x+1506px−3. Đáp số.96x610∨156x617.
25) px226x+1656px5. Đáp số.106x611156x617.


26) px227x+1806px7. Đáp số.116x612156x617.


27) px228x+1956px3. Đáp số.116x613156x618.


28) px228x+1956px9. Đáp số.126x613156x617.


Bài tập 1.28. Giải các bất phương trình sau:


1) px23x+10>px2+3x+2. Đáp số. 46x62∨ −16x61.


2) p−x2+x+30>px2+x2. Đáp số. 46x6216x64.


3) p−x2+x+30>px217x+70. Đáp số. 46x65.


4) p−x2+3x+40>px27x+12. Đáp số.26x6346x67.(112)

6) p−x2+4x+45>px24x+3. Đáp số.−36x6136x67.


7) p−x2+5x+50>px2x6. Đáp số. −46x6−236x67.8) px2+5x+50>px29x+14. Đáp số.26x6276x69.


9) p−x2+6x+55>px21. Đáp số. 46x6116x67.


10) p−x2+6x+55>px212x+35. Đáp số.16x6576x610.


11) p−x2+7x+60>px25x+6. Đáp số.36x6236x69.


12) p−x2+7x+60>px29x+20. Đáp số.26x6456x610.


13) p−x2+8x+65>px26x+5. Đáp số.36x6156x610.


14) p−x2+8x+65>px210x+21. Đáp số.26x6376x611.


15) p−x2+9x+70>px2−x−2. Đáp số. −46x6−1∨26x69.
16) p−x2+9x+70>px23x10. Đáp số.−46x6−256x610.


17) p−x2+9x+70>px215x+44. Đáp số. −16x64116x613.


18) px2+3x+28>px2x2. Đáp số. 36x6126x65.


19) p−x2+3x+28>px219x+88. Đáp số. 56x66.


20) p−x2+5x+36>px29x+20. Đáp số.16x6456x68.


21) p−x2+5x+36>px223x+132. Đáp số. 66x68.


22) p−x2+6x+40>px26x+8. Đáp số.26x6246x68.23) p−x2+7x+44>px23x4. Đáp số. 36x6146x68.


24) p−x2+7x+44>px211x+24. Đáp số.−16x6386x610.


25) p−x2+9x+52>px27x+12. Đáp số.−26x6346x610.


26) p−x2+9x+52>px211x+30. Đáp số.−16x6566x611.


27) px2+9x+52>px29x+8. Đáp số.26x6186x611.


28) p−x2+10x+56>px28x+12. Đáp số.26x6266x611.


29) p−x2+10x+56>px212x+32. Đáp số.16x6486x612.


30) p−x2+11x+60>px25x6. Đáp số.36x6166x611.


31) p−x2+11x+60>px219x+88. Đáp số. 16x68116x614.(113)

33) p−x2+7x+30>px23x+2. Đáp số.−26x6126x67.


34) p−x2+7x+30>px225x+156. Đáp số. 76x69.


35) px2+8x+33>px28x+15. Đáp số.16x6356x69.


36) p−x2+10x+39>px24x+3. Đáp số.26x6136x69.


37) p−x2+10x+39>px216x+63. Đáp số.16x6796x612.


38) p−x2+11x+42>px29x+20. Đáp số.16x6456x611.39) p−x2+11x+42>px211x+18. Đáp số.16x6296x612.


40) p−x2+12x+45>px210x+21. Đáp số.16x6376x612.


41) p−x2+3x+10>px23x+2. Đáp số.16x6126x64.


42) p−x2+7x+18>px2−5x+4. Đáp số.−16x61∨46x67.
43) p−x2+7x+18>px223x+130. Đáp số. 76x68.


44) p−x2+9x+22>px2+9x+20. Đáp số. −16x61.


45) px2+9x+22>px25x+6. Đáp số.16x6236x68.


46) p−x2+9x+22>px213x+42. Đáp số.16x6676x610.


47) p−x2+9x+22>px227x+182. Đáp số.86x610.


48) p−x2+11x+26>px27x+6. Đáp số.16x6166x610.


49) p−x2+11x+26>px215x+50. Đáp số. 16x65106x612.


50) p−x2+12x+28>px26x+8. Đáp số.16x6246x610.


51) p−x2+12x+28>px218x+80. Đáp số. 26x68106x613.


52) p−x2+13x+30>px215x+56. Đáp số.16x6786x613.


53) p−x2+9x+10>px225x+154. Đáp số. 86x69.


54) px2+11x+12>px215x+56. Đáp số.26x6786x611.55) p−x2+11x+12>px229x+210. Đáp số.96x611.


56) p−x2+12x+13>px212x+35. Đáp số.16x6576x611.


57) p−x2+13x+14>px217x+66. Đáp số. 26x66116x613.


58) p−x2+14x+15>px220x+99. Đáp số. 36x69116x614.(114)

60) p−x2+13x12>px211x+28. Đáp số.26x6476x610.


61) p−x2+15x14>px2+3x+2. Đáp số. 26x64.


62) px2+15x14>px211x+30. Đáp số.26x6566x611.


63) p−x2+15x14>px219x+90. Đáp số. 46x69106x613.


64) p−x2+16x15>px216x+63. Đáp số.36x6796x613.


65) p−x23x+10>px2+3x+2. Đáp số. 46x62∨ −16x61.


66) p−x2+11x18>px211x+30. Đáp số.36x6566x68.


67) p−x2+15x26>px2+x2. Đáp số. 36x64.


68) p−x2+15x26>px213x+40. Đáp số.36x6586x611.


69) p−x2+17x−30>px2−13x+42. Đáp số.36x66∨76x612.
70) p−x2+17x30>px221x+110. Đáp số.56x610116x614.71) p−x2+13x30>px213x+42. Đáp số.46x6676x69.


72) px2+17x42>px2x2. Đáp số. 46x65.


73) p−x2+17x42>px215x+54. Đáp số.46x6696x612.


74) p−x2+15x44>px215x+56. Đáp số.56x6786x610.


75) p−x2+19x60>px217x+70. Đáp số. 56x67106x613.


76) p−x2+3x+10>px23x+2. Đáp số.16x6126x64.


77) p−x2+17x60>px217x+72. Đáp số.66x6896x611.


78) p−x2+x+30>px217x+70. Đáp số. 46x65.


79) p−x2+19x78>px219x+90. Đáp số. 76x69106x612.


80) p−x2+3x+28>px25x+4. Đáp số.−26x6146x66.


81) px2+3x+28>px219x+88. Đáp số. 56x66.


82) p−x2+21x98>px221x+110. Đáp số.86x610116x613.


83) p−x2+3x+40>px27x+12. Đáp số.26x6346x67.


84) p−x2+3x+40>px221x+110. Đáp số. 56x67.


85) p−x2+5x+24>px27x+10. Đáp số.16x6256x67.
(115)

87) p−x2+9x8>px29x+20. Đáp số.26x6456x67.


88) p−x2+23x120>px223x+132. Đáp số.96x611126x614.


89) px2+4x+45>px24x+3. Đáp số.36x6136x67.


90) p−x2+5x+36>px29x+20. Đáp số.16x6456x68.


91) p−x2+5x+36>px223x+132. Đáp số. 66x68.


92) p−x2+7x+18>px223x+130. Đáp số. 76x68.


93) p−x2+11x18>px211x+30. Đáp số.36x6566x68.


94) p−x2+5x+50>px2x6. Đáp số. 46x6236x67.


95) p−x2+5x+50>px29x+14. Đáp số.26x6276x69.


96) p−x2+6x+40>px2−6x+8. Đáp số.−26x62∨46x68.
97) p−x2+7x+30>px23x+2. Đáp số.−26x6126x67.


98) p−x2+7x+30>px225x+156. Đáp số. 76x69.


99) px2+9x+10>px211x+28. Đáp số.16x6476x69.


100) p−x2+9x+10>px225x+154. Đáp số. 86x69.


101) p−x2+13x30>px213x+42. Đáp số.46x6676x69.


102) p−x2+6x+55>px21. Đáp số. 46x6116x67.103) p−x2+6x+55>px212x+35. Đáp số.16x6576x610.


104) p−x2+6x+55>px228x+195. Đáp số.76x610.


105) p−x2+7x+44>px23x4. Đáp số. −36x6−146x68.


106) p−x2+7x+44>px211x+24. Đáp số.−16x6386x610.


107) p−x2+8x+33>px28x+15. Đáp số.−16x6356x69.


108) px2+9x+22>px2+9x+20. Đáp số. 16x61.


109) p−x2+9x+22>px25x+6. Đáp số.16x6236x68.


110) p−x2+9x+22>px213x+42. Đáp số.16x6676x610.


111) p−x2+9x+22>px227x+182. Đáp số.86x610.


112) p−x2+15x44>px215x+56. Đáp số.56x6786x610.(116)

114) p−x2+7x+60>px29x+20. Đáp số.−26x6456x610.


115) p−x2+11x+12>px215x+56. Đáp số.26x6786x611.


116) px2+11x+12>px229x+210. Đáp số.96x611.


117) p−x2+13x12>px215x+54. Đáp số.36x6696x611.


118) p−x2+17x60>px217x+72. Đáp số.66x6896x611.119) p−x2+8x+65>px26x+5. Đáp số.36x6156x610.


120) p−x2+8x+65>px210x+21. Đáp số.26x6376x611.


121) p−x2+9x+52>px27x+12. Đáp số.26x6346x610.


122) p−x2+9x+52>px211x+30. Đáp số.16x6566x611.


123) p−x2+9x+52>px2−9x+8. Đáp số.−26x61∨86x611.
124) p−x2+10x+39>px24x+3. Đáp số.−26x6136x69.


125) p−x2+10x+39>px216x+63. Đáp số.16x6796x612.


126) px2+11x+26>px27x+6. Đáp số.16x6166x610.


127) p−x2+11x+26>px215x+50. Đáp số. 16x65106x612.


128) p−x2+12x+13>px212x+35. Đáp số.16x6576x611.


129) p−x2+15x26>px2+x2. Đáp số. 36x64.


130) p−x2+15x26>px217x+70. Đáp số. 46x67106x612.


131) p−x2+19x78>px219x+90. Đáp số. 76x69106x612.


132) p−x2+9x+70>px2x2. Đáp số. −46x6−126x69.


133) p−x2+9x+70>px23x10. Đáp số.−46x6−256x610.134) p−x2+9x+70>px215x+44. Đáp số. −16x64116x613.


135) px2+10x+56>px28x+12. Đáp số.26x6266x611.


136) p−x2+10x+56>px212x+32. Đáp số.16x6486x612.


137) p−x2+11x+42>px29x+20. Đáp số.16x6456x611.


138) p−x2+11x+42>px211x+18. Đáp số.16x6296x612.


139) p−x2+12x+28>px26x+8. Đáp số.16x6246x610.(117)

141) p−x2+13x+14>px217x+66. Đáp số. 26x66116x613.


142) p−x2+15x14>px2+3x+2. Đáp số. 26x64.


143) px2+15x14>px211x+30. Đáp số.26x6566x611.


144) p−x2+15x14>px219x+90. Đáp số. 46x69106x613.


145) p−x2+17x42>px2x2. Đáp số. 46x65.


146) p−x2+17x42>px219x+88. Đáp số. 56x68116x613.


147) p−x2+21x98>px221x+110. Đáp số.86x610116x613.


148) p−x2+11x+60>px25x6. Đáp số.36x6166x611.


149) p−x2+11x+60>px2−19x+88. Đáp số. 16x68∨116x614.
150) p−x2+12x+45>px210x+21. Đáp số.−16x6376x612.151) px2+13x+30>px215x+56. Đáp số.16x6786x613.


152) p−x2+14x+15>px220x+99. Đáp số. 36x69116x614.


153) p−x2+16x15>px216x+63. Đáp số.36x6796x613.


154) p−x2+17x30>px213x+42. Đáp số.36x6676x612.


155) p−x2+17x30>px221x+110. Đáp số.56x610116x614.


156) p−x2+19x60>px221x+108. Đáp số. 66x69126x614.


157) p−x2+23x−120>px2−23x+132. Đáp số.96x611∨126x614.
Bài tập 1.29. Giải các bất phương trình sau:


1) p−x23x+106px2+3x+2. Đáp số. 56x6416x62.


2) p−x2+x+306px2+x2. Đáp số. −56x6−446x66.


3) p−x2+x+306px217x+70. Đáp số.−56x6456x66.


4) p−x2+3x+406px27x+12. Đáp số. −56x6−276x68.


5) px2+3x+406px221x+110. Đáp số.56x6576x68.


6) p−x2+4x+456px24x+3. Đáp số. 56x6376x69.


7) p−x2+5x+506px2x6. Đáp số.56x6476x610.8) p−x2+5x+506px29x+14. Đáp số.56x6296x610.(118)

10) p−x2+6x+556px212x+35. Đáp số.−56x6−1106x611.


11) p−x2+7x+606px25x+6. Đáp số.−56x6−396x612.


12) px2+7x+606px29x+20. Đáp số.56x62106x612.


13) p−x2+8x+656px26x+5. Đáp số.56x63106x613.


14) p−x2+8x+656px210x+21. Đáp số.56x62116x613.


15) p−x2+9x+706px2x2. Đáp số.56x6496x614.


16) p−x2+9x+706px23x10. Đáp số.56x64106x614.


17) p−x2+9x+706px215x+44. Đáp số.56x61136x614.


18) p−x2+3x+286px2x2. Đáp số. 46x6356x67.


19) p−x2+3x+286px2−19x+88. Đáp số.−46x65∨66x67.
20) p−x2+5x+366px29x+20. Đáp số. −46x6−186x69.


21) p−x2+5x+366px223x+132. Đáp số.−46x6686x69.


22) px2+6x+406px26x+8. Đáp số.46x6286x610.


23) p−x2+7x+446px23x4. Đáp số.46x6386x611.


24) p−x2+7x+446px211x+24. Đáp số.46x61106x611.25) p−x2+9x+526px27x+12. Đáp số.46x62106x613.


26) p−x2+9x+526px211x+30. Đáp số.46x61116x613.


27) p−x2+9x+526px29x+8. Đáp số.46x62116x613.


28) p−x2+10x+566px28x+12. Đáp số.−46x6−2116x614.


29) p−x2+10x+566px212x+32. Đáp số.−46x6−1126x614.


30) p−x2+11x+606px25x6. Đáp số.−46x6−3116x615.


31) px2+11x+606px219x+88. Đáp số. 46x61146x615.


32) p−x2+5x+246px221x+108. Đáp số.36x6676x68.


33) p−x2+7x+306px23x+2. Đáp số.36x6276x610.


34) p−x2+7x+306px225x+156. Đáp số.36x6796x610.


35) p−x2+8x+336px28x+15. Đáp số.36x6196x611.(119)

37) p−x2+10x+396px216x+63. Đáp số. −36x61126x613.


38) p−x2+11x+426px29x+20. Đáp số.−36x6−1116x614.


39) px2+11x+426px211x+18. Đáp số.36x61126x614.


40) p−x2+12x+456px210x+21. Đáp số.36x61126x615.41) p−x2+3x+106px23x+2. Đáp số. 26x6146x65.


42) p−x2+7x+186px25x+4. Đáp số. 26x6176x69.


43) p−x2+7x+186px223x+130. Đáp số.26x6786x69.


44) p−x2+9x+226px2+9x+20. Đáp số.26x6116x611.


45) p−x2+9x+226px25x+6. Đáp số.26x6186x611.


46) p−x2+9x+226px2−13x+42. Đáp số. −26x61∨106x611.
47) p−x2+9x+226px227x+182. Đáp số. −26x68106x611.


48) p−x2+11x+266px27x+6. Đáp số.−26x6−1106x613.


49) px2+11x+266px215x+50. Đáp số. 26x61126x613.


50) p−x2+12x+286px26x+8. Đáp số.26x61106x614.


51) p−x2+12x+286px218x+80. Đáp số. 26x62136x614.


52) p−x2+13x+306px215x+56. Đáp số. 26x61136x615.


53) p−x2+9x+106px225x+154. Đáp số.16x6896x610.


54) p−x2+11x+126px215x+56. Đáp số. 16x62116x612.


55) p−x2+11x+126px229x+210. Đáp số. −16x69116x612.56) p−x2+12x+136px212x+35. Đáp số. −16x61116x613.


57) p−x2+13x+146px217x+66. Đáp số. −16x62136x614.


58) px2+14x+156px220x+99. Đáp số. 16x63146x615.


59) p−x2+9x86px29x+20. Đáp số.16x6276x68.


60) p−x2+13x126px211x+28. Đáp số. 16x62106x612.


61) p−x2+15x146px2+3x+2. Đáp số.16x6246x614.


62) p−x2+15x146px211x+30. Đáp số. 16x62116x614.(120)

64) p−x2+16x156px216x+63. Đáp số. 16x63136x615.


65) p−x23x+106px2+3x+2. Đáp số. −56x6−416x62.


66) px2+11x186px211x+30. Đáp số.26x6386x69.


67) p−x2+15x266px2+x2. Đáp số.26x6346x613.


68) p−x2+15x266px213x+40. Đáp số. 26x63116x613.


69) p−x2+17x306px213x+42. Đáp số. 26x63126x615.


70) p−x2+17x306px221x+110. Đáp số. 26x65146x615.


71) p−x2+13x306px213x+42. Đáp số.36x6496x610.72) p−x2+17x426px2x2. Đáp số.36x6456x614.


73) p−x2+17x−426px2−15x+54. Đáp số. 36x64∨126x614.
74) p−x2+15x446px215x+56. Đáp số. 46x65106x611.


75) p−x2+19x606px217x+70. Đáp số. 46x65136x615.


76) px2+3x+106px23x+2. Đáp số. 26x6146x65.


77) p−x2+17x606px217x+72. Đáp số. 56x66116x612.


78) p−x2+x+306px217x+70. Đáp số.56x6456x66.


79) p−x2+19x786px219x+90. Đáp số. 66x67126x613.


80) p−x2+3x+286px25x+4. Đáp số. 46x6266x67.


81) p−x2+3x+286px219x+88. Đáp số.46x6566x67.


82) p−x2+21x986px221x+110. Đáp số. 76x68136x614.


83) p−x2+3x+406px27x+12. Đáp số. −56x6−276x68.


84) p−x2+3x+406px221x+110. Đáp số.−56x6576x68.


85) px2+5x+246px27x+10. Đáp số. 36x6176x68.


86) p−x2+5x+246px221x+108. Đáp số.36x6676x68.


87) p−x2+9x86px29x+20. Đáp số.16x6276x68.88) p−x2+23x1206px223x+132. Đáp số. 86x69146x615.


89) p−x2+4x+456px24x+3. Đáp số. 56x6376x69.(121)

91) p−x2+5x+366px223x+132. Đáp số.−46x6686x69.


92) p−x2+7x+186px223x+130. Đáp số.−26x6786x69.


93) px2+11x186px211x+30. Đáp số.26x6386x69.


94) p−x2+5x+506px2x6. Đáp số.56x6476x610.


95) p−x2+5x+506px29x+14. Đáp số.56x6296x610.


96) p−x2+6x+406px26x+8. Đáp số.46x6286x610.


97) p−x2+7x+306px23x+2. Đáp số.36x6276x610.


98) p−x2+7x+306px225x+156. Đáp số.36x6796x610.


99) p−x2+9x+106px211x+28. Đáp số.16x6196x610.


100) p−x2+9x+106px2−25x+154. Đáp số.−16x68∨96x610.
101) p−x2+13x306px213x+42. Đáp số.36x6496x610.


102) p−x2+6x+556px21. Đáp số.−56x6−476x611.


103) px2+6x+556px212x+35. Đáp số.56x61106x611.104) p−x2+6x+556px228x+195. Đáp số. 56x67106x611.


105) p−x2+7x+446px23x4. Đáp số.46x6386x611.


106) p−x2+7x+446px211x+24. Đáp số.46x61106x611.


107) p−x2+8x+336px28x+15. Đáp số.36x6196x611.


108) p−x2+9x+226px2+9x+20. Đáp số.26x6116x611.


109) p−x2+9x+226px25x+6. Đáp số.−26x6−186x611.


110) p−x2+9x+226px213x+42. Đáp số. −26x61106x611.


111) p−x2+9x+226px227x+182. Đáp số. −26x68106x611.


112) px2+15x446px215x+56. Đáp số. 46x65106x611.


113) p−x2+7x+606px25x+6. Đáp số.56x6396x612.


114) p−x2+7x+606px29x+20. Đáp số.56x62106x612.


115) p−x2+11x+126px215x+56. Đáp số. 16x62116x612.


116) p−x2+11x+126px229x+210. Đáp số. 16x69116x612.(122)

118) p−x2+17x606px217x+72. Đáp số. 56x66116x612.


119) p−x2+8x+656px26x+5. Đáp số.−56x6−3106x613.120) px2+8x+656px210x+21. Đáp số.56x62116x613.


121) p−x2+9x+526px27x+12. Đáp số.46x62106x613.


122) p−x2+9x+526px211x+30. Đáp số.46x61116x613.


123) p−x2+9x+526px29x+8. Đáp số.46x62116x613.


124) p−x2+10x+396px24x+3. Đáp số.36x6296x613.


125) p−x2+10x+396px216x+63. Đáp số. 36x61126x613.


126) p−x2+11x+266px27x+6. Đáp số.26x61106x613.


127) p−x2+11x+266px2−15x+50. Đáp số. −26x61∨126x613.
128) p−x2+12x+136px212x+35. Đáp số. −16x61116x613.


129) p−x2+15x266px2+x2. Đáp số.26x6346x613.


130) px2+15x266px217x+70. Đáp số. 26x64126x613.


131) p−x2+19x786px219x+90. Đáp số. 66x67126x613.


132) p−x2+9x+706px2x2. Đáp số.56x6496x614.


133) p−x2+9x+706px23x10. Đáp số.56x64106x614.


134) p−x2+9x+706px215x+44. Đáp số.56x61136x614.


135) p−x2+10x+566px28x+12. Đáp số.46x62116x614.136) p−x2+10x+566px212x+32. Đáp số.−46x6−1126x614.


137) p−x2+11x+426px29x+20. Đáp số.−36x6−1116x614.


138) p−x2+11x+426px211x+18. Đáp số.−36x6−1126x614.


139) px2+12x+286px26x+8. Đáp số.26x61106x614.


140) p−x2+12x+286px218x+80. Đáp số. 26x62136x614.


141) p−x2+13x+146px217x+66. Đáp số. 16x62136x614.


142) p−x2+15x146px2+3x+2. Đáp số.16x6246x614.


143) p−x2+15x146px211x+30. Đáp số. 16x62116x614.(123)

145) p−x2+17x426px2x2. Đáp số.36x6456x614.


146) p−x2+17x426px219x+88. Đáp số. 36x65136x614.


147) px2+21x986px221x+110. Đáp số. 76x68136x614.


148) p−x2+11x+606px25x6. Đáp số.46x63116x615.


149) p−x2+11x+606px219x+88. Đáp số. 46x61146x615.


150) p−x2+12x+456px210x+21. Đáp số.36x61126x615.


151) p−x2+13x+306px215x+56. Đáp số. 26x61136x615.152) p−x2+14x+156px220x+99. Đáp số. 16x63146x615.


153) p−x2+16x−156px2−16x+63. Đáp số. 16x63∨136x615.
154) p−x2+17x306px213x+42. Đáp số. 26x63126x615.


155) px2+17x306px221x+110. Đáp số. 26x65146x615.


156) p−x2+19x606px221x+108. Đáp số. 46x66146x615.


157) p−x2+23x1206px223x+132. Đáp số. 86x69146x615.


Bài tập 1.30. Giải các bất phương trình sau:


1) px23x+2>2px218x+77. Đáp số. 66x67116x617.


2) px24x+3>2px213x+42. Đáp số.56x6676x611.


3) px24x+3>2px219x+90. Đáp số. 76x69106x617.


4) px24x+3>2px225x+156. Đáp số.96x612136x623.


5) px25x+6>2px220x+96. Đáp số. 76x68126x618.


6) px26x+8>2px215x+56. Đáp số.66x6786x612.


7) px26x+8>2px221x+110. Đáp số.86x610116x618.


8) px26x+8>2px227x+182. Đáp số.106x613146x624.9) px27x+12>2px222x+117. Đáp số. 86x69136x619.


10) px26x+5>2px218x+80. Đáp số. 76x68106x615.


11) px26x+5>2px224x+143. Đáp số.96x611136x621.


12) px28x+15>2px217x+72. Đáp số.76x6896x613.(124)

14) px28x+15>2px229x+210. Đáp số.116x614156x625.


15) px29x+20>2px224x+140. Đáp số.96x610146x620.


16) px27x+6>2px225x+150. Đáp số.96x610156x622.


17) px28x+12>2px220x+99. Đáp số. 86x69116x616.


18) px28x+12>2px226x+168. Đáp số.106x612146x622.


19) px210x+24>2px219x+90. Đáp số. 86x69106x614.


20) px210x+24>2px225x+156. Đáp số.106x612136x620.


21) px211x+30>2px226x+165. Đáp số.106x611156x621.


22) px210x+21>2px222x+120. Đáp số.96x610126x617.


23) px2−10x+21>2px2−28x+195. Đáp số.116x613∨156x623.
24) px212x+35>2px221x+110. Đáp số.96x610116x615.


25) px212x+35>2px227x+182. Đáp số.116x613146x621.26) px29x+8>2px221x+110. Đáp số.96x610116x616.


27) px212x+32>2px224x+143. Đáp số.106x611136x618.


28) px214x+48>2px223x+132. Đáp số.106x611126x616.


29) px214x+48>2px229x+210. Đáp số.126x614156x622.


30) px211x+18>2px223x+132. Đáp số.106x611126x617.


31) px214x+45>2px226x+168. Đáp số.116x612146x619.


32) px216x+63>2px225x+156. Đáp số.116x612136x617.


33) px213x+30>2px225x+156. Đáp số.116x612136x618.


34) px216x+60>2px24x+3. Đáp số.−46x6136x64.


35) px216x+60>2px228x+195. Đáp số.126x613156x620.


36) px218x+80>2px23x+2. Đáp số.66x6126x64.


37) px218x+80>2px227x+182. Đáp số.126x613146x618.


38) px215x+44>2px23x+2. Đáp số.46x6126x63.


39) px215x+44>2px227x+182. Đáp số.126x613146x619.(125)

41) px220x+99>2px25x+6. Đáp số.−56x6236x65.42) px220x+99>2px229x+210. Đáp số.136x614156x619.


43) px221x+110>2px26x+5. Đáp số.56x6156x66.


44) px217x+60>2px25x+6. Đáp số.36x6236x64.


45) px217x+60>2px229x+210. Đáp số.136x614156x620.


46) px220x+96>2px28x+15. Đáp số.26x6356x66.


47) px222x+120>2px27x+12. Đáp số.46x6346x66.


48) px223x+132>2px28x+12. Đáp số.46x6266x67.


49) px2−19x+78>2px2−7x+12. Đáp số.−26x63∨46x65.
50) px220x+91>2px25x+4. Đáp số.−56x6146x65.


51) px222x+117>2px210x+24. Đáp số.16x6466x67.


52) px224x+143>2px23x+2. Đáp số.96x6126x65.


53) px224x+143>2px29x+20. Đáp số.36x6456x67.


54) px225x+156>2px210x+21. Đáp số.36x6376x68.


55) px221x+98>2px29x+20. Đáp số.16x6456x66.


56) px222x+112>2px27x+10. Đáp số.46x6256x66.57) px2−26x+168>2px2−5x+6. Đáp số.−86x62∨36x66.
58) px226x+168>2px211x+30. Đáp số.−26x6566x68.


59) px227x+182>2px212x+32. Đáp số.26x6486x69.


60) px224x+135>2px29x+18. Đáp số.36x6366x67.


61) px225x+150>2px27x+6. Đáp số.66x6166x67.


62) px226x+165>2px214x+48. Đáp số.16x6686x69.


63) px228x+195>2px27x+12. Đáp số.76x6346x67.


64) px228x+195>2px213x+42. Đáp số.16x6676x69.


65) px229x+210>2px214x+45. Đáp số.−16x6596x610.


Bài tập 1.31. Giải các bất phương trình sau:(126)

2) px24x+362px213x+42. Đáp số. x6136x65x>11.


3) px24x+362px219x+90. Đáp số. x6136x67x>17.


4) px24x+362px225x+156. Đáp số. x6136x69x>23.


5) px25x+662px220x+96. Đáp số. x6236x67x>18.


6) px26x+862px215x+56. Đáp số. x6246x66x>12.


7) px26x+862px221x+110. Đáp số. x6246x68x>18.8) px26x+862px227x+182. Đáp số. x6246x610x>24.


9) px27x+1262px222x+117. Đáp số. x6346x68x>19.


10) px26x+562px218x+80. Đáp số. x6156x67x>15.


11) px2−6x+562px2−24x+143. Đáp số. x61∨56x69∨x>21.
12) px28x+1562px217x+72. Đáp số. x6356x67x>13.


13) px28x+1562px223x+132. Đáp số. x6356x69x>19.


14) px28x+1562px229x+210. Đáp số. x6356x611x>25.


15) px29x+2062px224x+140. Đáp số. x6456x69x>20.


16) px27x+662px225x+150. Đáp số. x6166x69x>22.


17) px28x+1262px220x+99. Đáp số. x6266x68x>16.


18) px28x+1262px226x+168. Đáp số. x6266x610x>22.


19) px210x+2462px219x+90. Đáp số. x6466x68x>14.


20) px210x+2462px225x+156. Đáp số. x6466x610x>20.


21) px211x+3062px226x+165. Đáp số. x6566x610x>21.


22) px210x+2162px222x+120. Đáp số. x6376x69x>17.23) px210x+2162px228x+195. Đáp số. x6376x611x>23.


24) px212x+3562px221x+110. Đáp số. x6576x69x>15.


25) px212x+3562px227x+182. Đáp số. x6576x611x>21.


26) px29x+862px221x+110. Đáp số. x6186x69x>16.


27) px212x+3262px224x+143. Đáp số. x6486x610x>18.(127)

29) px214x+4862px229x+210. Đáp số. x6686x612x>22.


30) px211x+1862px223x+132. Đáp số. x6296x610x>17.


31) px214x+4562px226x+168. Đáp số. x6596x611x>19.


32) px216x+6362px225x+156. Đáp số. x6796x611x>17.


33) px213x+3062px225x+156. Đáp số. x63106x611x>18.


34) px216x+6062px24x+3. Đáp số. x6446x66x>10.


35) px216x+6062px228x+195. Đáp số. x66106x612x>20.


36) px218x+8062px23x+2. Đáp số. x6646x68x>10.


37) px218x+8062px227x+182. Đáp số. x68106x612x>18.


38) px2−15x+4462px2−3x+2. Đáp số. x6−4∨36x64∨x>11.
39) px215x+4462px227x+182. Đáp số. x64116x612x>19.40) px218x+7762px26x+8. Đáp số. x6−356x67x>11.


41) px220x+9962px25x+6. Đáp số. x6556x69x>11.


42) px220x+9962px229x+210. Đáp số. x69116x613x>19.


43) px221x+11062px26x+5. Đáp số. x6566x610x>11.


44) px217x+6062px25x+6. Đáp số. x6346x65x>12.


45) px217x+6062px229x+210. Đáp số. x65126x613x>20.


46) px220x+9662px28x+15. Đáp số. x6266x68x>12.


47) px222x+12062px27x+12. Đáp số. x6−466x610x>12.


48) px223x+13262px28x+12. Đáp số. x6−476x611x>12.


49) px219x+7862px27x+12. Đáp số. x6−256x66x>13.


50) px220x+9162px25x+4. Đáp số. x6556x67x>13.


51) px222x+11762px210x+24. Đáp số. x6176x69x>13.


52) px224x+14362px23x+2. Đáp số. x6956x611x>13.


53) px224x+14362px29x+20. Đáp số. x6376x611x>13.


54) px225x+15662px210x+21. Đáp số. x6386x612x>13.
(128)

56) px222x+11262px27x+10. Đáp số. x6−466x68x>14.


57) px2−26x+16862px2−5x+6. Đáp số. x6−8∨66x612∨x>14.
58) px226x+16862px211x+30. Đáp số. x6−286x612x>14.


59) px227x+18262px212x+32. Đáp số. x6296x613x>14.


60) px224x+13562px29x+18. Đáp số. x6376x69x>15.


61) px225x+15062px27x+6. Đáp số. x6676x610x>15.


62) px226x+16562px214x+48. Đáp số. x6196x611x>15.


63) px228x+19562px27x+12. Đáp số. x6776x613x>15.


64) px228x+19562px213x+42. Đáp số. x6196x613x>15.


65) px229x+21062px214x+45. Đáp số. x61106x614x>15.


1.3.1

Dạng

p

ax

+

b

+

p

cx

+

d

>

k

.


Giải các bất phương trình sau:


1) p10−3x+px+6>6. Đáp số. −56x62.
2) p7−3x+px+7>6. Đáp số. −66x63.
3) p4−3x+px+8>6. Đáp số. −76x64.
4) p1−3x+px+9>6. Đáp số. 86x65.
5) p3x2+px+10>6. Đáp số. 96x66.
6) p7−2x+px+10>6. Đáp số. −96x6−1.
7) p10−3x+p2x+5>5. Đáp số. −26x62.


8) p7−3x+p2x+7>5. Đáp số. −36x61.
9) p10−x+p2x+7>6. Đáp số. 16x69.
10) p10−x+p3x−2>6. Đáp số. 66x69.


11) p9−x+p3x+1>6. Đáp số. 56x68.


12) p8−x+p3x+4>6. Đáp số. 46x67.(129)

15) p−5x−1+p3x+7>4. Đáp số. −26x6−1.
16) p7−2x+p3x+7>5. Đáp số. −16x63.


17) p7−x+p3x+7>6. Đáp số. 36x66.


18) p−9x2+p3x+10>6. Đáp số. −36x62.
19) p−7x5+p3x+10>5. Đáp số. −36x62.
20) p−5x−6+p3x+10>4. Đáp số. −36x6−2.
21) p5−2x+p3x+10>5. Đáp số. −26x62.
22) p6−x+p3x+10>6. Đáp số. 26x65.
23) p10−6x+p4x+5>5. Đáp số. −16x61.
24) p10−3x+p5x6>4. Đáp số. 26x63.
25) p7−3x+p5x1>4. Đáp số. 16x62.
26) p5−4x+p6x+10>5. Đáp số. −16x61.
27) p10−3x+p7x−5>5. Đáp số. 26x63.
28) p7−3x+p7x+2>5. Đáp số. 16x62.
29) p10−3x+p9x2>6. Đáp số. 26x63.
30) p7−3x+p9x+7>6. Đáp số. 16x62.


1.3.2

Dạng

p

ax

+

b

+

p

cx

+

d

6

k

.1) p10−3x+px+666. Đáp số. −66x65∨ −26x6103 .
2) p7−3x+px+766. Đáp số.−76x66∨ −36x67


3.
3) p4−3x+px+866. Đáp số.86x67∨ −46x64


3.
4) p1−3x+px+966. Đáp số.−96x6−8∨ −56x61


3.
5) p−3x2+px+1066. Đáp số.−106x69∨ −66x62


3.
6) p7−2x+px+1066. Đáp số. −106x69∨ −16x67(130)

7) p10−3x+p2x+565. Đáp số.−5


26x6−2∨26x6
10


3 .
8) p7−3x+p2x+765. Đáp số.−7


26x6−3∨16x6
7
3.
9) p10−x+p2x+766. Đáp số. −7


26x61∨96x610.


10) p10−x+p3x266. Đáp số. 2


36x66∨96x610.
11) p9−x+p3x+166. Đáp số. −1


36x65∨86x69.
12) p8−x+p3x+466. Đáp số. −4


36x64∨76x68.
13) p7−9x+p3x+766. Đáp số. −7


36x6−2∨ −16x6
7
9.
14) p2−7x+p3x+765. Đáp số. −7


36x6−2∨ −16x6
2
7.
15) p−5x1+p3x+764. Đáp số. −7


36x6−2∨ −16x6−
1
5.
16) p7−2x+p3x+765. Đáp số.−7


36x6−1∨36x6
7
2.
17) p7−x+p3x+766. Đáp số. −736x63∨66x67.
18) p−9x2+p3x+1066. Đáp số.−10


3 6x6−3∨ −26x6−
2
9.
19) p−7x5+p3x+1065. Đáp số.−10


3 6x6−3∨ −26x6−
5
7.
20) p−5x−6+p3x+1064. Đáp số.−10


3 6x6−3∨ −26x6−
6
5.
21) p5−2x+p3x+1065. Đáp số.−10


3 6x6−2∨26x6
5
2.
22) p6−x+p3x+1066. Đáp số. 10


3 6x62∨56x66.
23) p10−6x+p4x+565. Đáp số.−5


46x6−1∨16x6
5
3.


24) p10−3x+p5x664. Đáp số. 6


56x62∨36x6
10


3 .
25) p7−3x+p5x164. Đáp số. 1(131)

26) p5−4x+p6x+1065. Đáp số.−5


36x6−1∨16x6
5
4.
27) p10−3x+p7x565. Đáp số. 5


76x62∨36x6
10


3 .
28) p7−3x+p7x+265. Đáp số.−2


76x61∨26x6
7
3.
29) p10−3x+p9x266. Đáp số. 2


96x62∨36x6
10


3 .


30) p7−3x+p9x+766. Đáp số.−7


96x61∨26x6
7
3.


1.3.3

Dạng

p

ax

+

b

p

cx

+

d

>

k

.1) p−10x6−p−9x8>1. Đáp số. x633∨ −16x68


9.
2) p−10x−6−p−8x−7>1. Đáp số. x6−7∨ −16x6−7


8.
3) p−10x−4−p−9x−9>1. Đáp số. x6−26∨ −26x6−1.
4) p−10x−4−p−8x−7>1. Đáp số. x6−4∨ −26x6−7


8.
5) p−10x4−p−6x8>2. Đáp số. x64∨ −26x64


3.
6) p−10x−4−p−4x−7>3. Đáp số. x6−4∨ −26x6−7


4.
7) p−10x1−p−9x9>1. Đáp số. x617∨ −56x61.
8) p−10x1−p−9x8>2. Đáp số. x6137∨ −16x68


9.
9) p10x1−p−9x5>1. Đáp số. x629∨ −16x659.
10) p−10x1−p−8x7>2. Đáp số. x629∨ −16x67


8.
11) p−10x1−p−8x4>1. Đáp số. x65∨ −16x61


2.
12) p−10x1−p−6x5>2. Đáp số. x65∨ −16x65


6.
13) p1−10xp9x8>1. Đáp số. x612∨ −86x68(132)

14) p4−10xp9x5>1. Đáp số. x614∨ −66x65


9.
15) p5−10xp9x9>2. Đáp số. x6122∨ −26x61.
16) p5−10xp9x2>1. Đáp số. x622∨ −26x62


9.
17) p5−10xp8x7>2. Đáp số. x622∨ −26x67


8.
18) p5−10x−p−7x−10>3. Đáp số. x6−22∨ −26x6−10


7 .
19) p6−10xp9x8>3. Đáp số. x6313∨ −16x68


9.
20) p6−10xp9x5>2. Đáp số. x6129∨ −16x659.
21) p6−10xp9x2>1. Đáp số. x619∨ −36x62


9.
22) p6−10xp8x8>2. Đáp số. x619∨ −36x61.
23) p6−10xp8x7>3. Đáp số. x667∨ −16x67


8.
24) p6−10x−p−8x−4>2. Đáp số. x6−25∨ −16x6−1


2.
25) p6−10x−p1−8x>1. Đáp số. x6−3∨ −16x61


8.
26) p6−10x−p−7x−6>3. Đáp số. x6−25∨ −16x6−6


7.
27) p6−10xp6x2>2. Đáp số. x63∨ −16x61


3.
28) p6−10xp4x3>3. Đáp số. x63∨ −16x63


4.
29) p9−10xp8x7>2. Đáp số. x616∨ −46x67


8.
30) p9x9−p−10x4>−1. Đáp số.266x62.
31) p−9x9−p−10x1>−1. Đáp số.−176x65.
32) p−9x9−p5−10x>2. Đáp số.−1226x62.
33) p9x9−p−7x10>1. Đáp số. x65∨ −26x610
(133)

34) p−9x9−p−5x9>2. Đáp số. x65∨ −26x69


5.
35) p−9x−8−p−10x−6>−1. Đáp số.−336x6−1.
36) p−9x−8−p−10x−1>−2. Đáp số.−1376x6−1.
37) p−9x−8−p1−10x>−1. Đáp số.−126x6−8.
38) p−9x−8−p6−10x>−3. Đáp số.−3136x6−1.
39) p−9x−5−p−10x−1>−1. Đáp số.−296x6−1.
40) p−9x5−p4−10x>−1. Đáp số.−146x6−6.


41) p−9x5−p6−10x>−2. Đáp số.−1296x6−1.


42) p−9x−5−p−8x−7>1. Đáp số. x6−29∨ −16x6−7
8.
43) p−9x−5−p−7x−6>1. Đáp số. x6−6∨ −16x6−6


7.
44) p9x2−p5−10x>1. Đáp số.226x62.
45) p9x2−p6−10x>1. Đáp số.196x63.
46) p9x2−p−8x8>1. Đáp số. x619∨ −36x61.
47) p−9x2−p−8x7>1. Đáp số. x622∨ −26x67


8.
48) p9x2−p−7x10>2. Đáp số. x622∨ −26x610


7 .
49) p−9x−2−p−7x−5>1. Đáp số. x6−3∨ −26x6−5


7.


50) p−9x−2−p−5x−6>2. Đáp số. x6−3∨ −26x6−6


5.
51) p−9x2−p−3x5>3. Đáp số. x63∨ −26x65


3.
52) p1−9xp8x7>1. Đáp số. x611∨ −76x67


8.
53) p4−9xp8x4>1. Đáp số. x613∨ −56x61


2.
54) p4−9xp7x10>2. Đáp số. x613∨ −56x610


7 .
55) p7−9xp8x7>2. Đáp số. x6106∨ −26x67(134)

56) p7−9xp8x7>3. Đáp số. x6277∨ −16x67


8.
57) p7−9xp8x4>2. Đáp số. x6113∨ −16x61


2.
58) p7−9xp1−8x>1. Đáp số. x621∨ −16x61


8.
59) p7−9x−p−7x−10>3. Đáp số. x6−53∨ −26x6−10


7 .
60) p7−9xp7x6>3. Đáp số. x658∨ −16x667.
61) p7−9xp7x5>2. Đáp số. x618∨ −26x65


7.
62) p7−9xp7x3>2. Đáp số. x621∨ −16x63


7.
63) p7−9xp2−7x>1. Đáp số. x62∨ −16x62


7.
64) p7−9x−p−6x−8>3. Đáp số. x6−18∨ −26x6−4


3.
65) p7−9xp6x5>3. Đáp số. x621∨ −16x65


6.
66) p7−9x−p−5x−9>4. Đáp số. x6−18∨ −26x6−9


5.
67) p7−9xp5x1>2. Đáp số. x62∨ −16x61


5.
68) p7−9xp3x2>3. Đáp số. x62∨ −16x62


3.
69) p9−9xp8x8>2. Đáp số. x699∨ −36x61.
70) p9−9x−p1−8x>1. Đáp số. x6−15∨ −36x61


8.


71) p9−9xp7x5>2. Đáp số. x615∨ −36x65


7.
72) p9−9xp6x9>3. Đáp số. x615∨ −36x63


2.
73) p9−9xp3x8>5. Đáp số. x68∨ −36x68


3.
74) p10−9xp1−8x>1. Đáp số. x610∨ −66x61(135)

75) p10−9xp7x6>2. Đáp số. x610∨ −66x66


7.
76) p−8x−8−p6−10x>−2. Đáp số.−196x6−3.
77) p−8x−8−p−9x−2>−1. Đáp số.−196x6−3.
78) p−8x−8−p9−9x>−2. Đáp số.−996x6−3.
79) p−8x−7−p−10x−6>−1. Đáp số. −76x6−1.
80) p−8x−7−p−10x−4>−1. Đáp số. −46x6−2.
81) p−8x−7−p−10x−1>−2. Đáp số.−296x6−1.
82) p−8x−7−p5−10x>−2. Đáp số.−226x6−2.
83) p−8x−7−p6−10x>−3. Đáp số.−676x6−1.
84) p−8x−7−p9−10x>−2. Đáp số.−166x6−4.
85) p−8x−7−p−9x−5>−1. Đáp số.−296x6−1.
86) p−8x−7−p−9x−2>−1. Đáp số.−226x6−2.
87) p−8x−7−p1−9x>−1. Đáp số.−116x6−7.
88) p−8x−7−p7−9x>−3. Đáp số.−2776x6−1.
89) p−8x−7−p7−9x>−2. Đáp số.−1066x6−2.
90) p8x7−p−7x10>1. Đáp số. x622∨ −26x6107 .
91) p−8x−7−p−6x−8>1. Đáp số. x6−4∨ −26x6−4


3.
92) p−8x−7−p−4x−7>2. Đáp số. x6−4∨ −26x6−7


4.
93) p−8x−4−p−10x−1>−1. Đáp số. −56x6−1.
94) p−8x−4−p6−10x>−2. Đáp số.−256x6−1.
95) p8x4−p4−9x>1. Đáp số.136x65.
96) p8x4−p7−9x>2. Đáp số.1136x61.
97) p−8x4−p−7x10>1. Đáp số. x613∨ −56x610


7 .
98) p8x4−p−7x6>1. Đáp số. x625∨ −16x66(136)

99) p−8x4−p−6x5>1. Đáp số. x65∨ −16x65


6.
100) p1−8xp6−10x>1. Đáp số. 36x61.
101) p1−8xp7−9x>1. Đáp số.−216x61.
102) p1−8xp9−9x>1. Đáp số.−156x63.
103) p1−8x−p10−9x>−1. Đáp số.−106x6−6.
104) p1−8xp7x6>1. Đáp số. x610∨ −66x66


7.
105) p1−8xp7x6>2. Đáp số. x6105∨ −16x66


7.
106) p1−8xp7x5>1. Đáp số. x615∨ −36x657.
107) p1−8x−p−7x−3>1. Đáp số. x6−21∨ −16x6−3


7.
108) p1−8xp6x9>2. Đáp số. x615∨ −36x63


2.
109) p1−8xp6x5>2. Đáp số. x621∨ −16x65


6.
110) p1−8xp6x2>1. Đáp số. x63∨ −16x61


3.
111) p1−8x−p−4x−8>3. Đáp số. x6−6∨ −36x6−2.
112) p1−8xp4x3>2. Đáp số. x63∨ −16x63


4.
113) p4−8xp7x3>1. Đáp số. x612∨ −46x63


7.
114) p4−8xp6x8>2. Đáp số. x612∨ −46x64


3.
115) p8−8xp7x6>3. Đáp số. x6241∨ −16x66


7.
116) p8−8xp7x3>2. Đáp số. x697∨ −16x63


7.


117) p8−8x−p2−7x>1. Đáp số. x6−17∨ −16x62


7.
118) p8−8xp6x5>3. Đáp số. x649∨ −16x65(137)

119) p8−8xp6x2>2. Đáp số. x617∨ −16x61


3.
120) p8−8xp5x4>3. Đáp số. x617∨ −16x64


5.
121) p8−8xp4x3>3. Đáp số. x67∨ −16x63


4.
122) p9−8xp7x10>2. Đáp số. x677∨ −56x610


7 .
123) p9−8x−p−7x−10>3. Đáp số. x6−230∨ −26x6−10


7 .
124) p9−8x−p−7x−5>2. Đáp số. x6−90∨ −26x6−5


7.
125) p9−8x−p1−7x>1. Đáp số. x6−9∨ −56x61


7.
126) p9−8xp2−7x>1. Đáp số. x614∨ −26x62


7.
127) p9−8xp6x8>3. Đáp số. x644∨ −26x643.
128) p9−8xp6x5>2. Đáp số. x69∨ −56x65


6.
129) p9−8xp6x3>2. Đáp số. x614∨ −26x61


2.
130) p9−8xp5x9>3. Đáp số. x69∨ −56x69


5.
131) p9−8xp5x6>3. Đáp số. x614∨ −26x66


5.
132) p9−8xp4x7>4. Đáp số. x614∨ −26x67


4.
133) p9−8xp4x4>3. Đáp số. x65∨ −26x61.
134) p9−8xp2x9>6. Đáp số. x69∨ −56x69(138)

139) p−7x−10−p7−9x>−3. Đáp số.−536x6−2.
140) p−7x−10−p−8x−7>−1. Đáp số.−226x6−2.
141) p−7x10−p−8x4>−1. Đáp số.−136x65.
142) p−7x10−p9−8x>3. Đáp số.−2306x62.
143) p−7x10−p9−8x>2. Đáp số.−776x65.
144) p−7x10−p−5x9>1. Đáp số. x65∨ −26x69


5.
145) p−7x−6−p6−10x>−3. Đáp số.−256x6−1.
146) p−7x−6−p−9x−5>−1. Đáp số. −66x6−1.


147) p−7x6−p7−9x>3. Đáp số.−586x61.
148) p−7x6−p10−9x>2. Đáp số.−106x66.
149) p−7x6−p−8x4>−1. Đáp số.−256x61.
150) p−7x6−p1−8x>2. Đáp số.−1056x61.
151) p−7x6−p1−8x>1. Đáp số.−106x66.
152) p−7x6−p8−8x>3. Đáp số.−2416x61.
153) p−7x5−p−9x2>−1. Đáp số. −36x62.
154) p−7x5−p7−9x>2. Đáp số.−186x62.
155) p7x5−p9−9x>2. Đáp số.156x63.
156) p−7x−5−p1−8x>−1. Đáp số.−156x6−3.
157) p−7x−5−p9−8x>−2. Đáp số.−906x6−2.
158) p−7x−5−p−6x−9>1. Đáp số. x6−15∨ −36x6−3


2.
159) p−7x5−p−6x8>1. Đáp số. x618∨ −26x64


3.
160) p−7x5−p−5x9>2. Đáp số. x618∨ −26x69


5.
161) p−7x5−p−5x6>1. Đáp số. x63∨ −26x66


5.
162) p7x5−p−3x5>2. Đáp số. x63∨ −26x65(139)

163) p−7x−3−p7−9x>−2. Đáp số.−216x6−1.
164) p−7x−3−p1−8x>−1. Đáp số.−216x6−1.
165) p−7x3−p4−8x>1. Đáp số.−126x64.
166) p−7x3−p8−8x>2. Đáp số.−976x61.
167) p−7x3−p−6x8>1. Đáp số. x612∨ −46x643.
168) p−7x3−p−6x5>1. Đáp số. x621∨ −16x65


6.
169) p−7x3−p−5x4>1. Đáp số. x64∨ −16x64


5.
170) p1−7xp9−8x>1. Đáp số. −96x65.
171) p1−7xp6x5>1. Đáp số. x69∨ −56x65


6.
172) p1−7xp5x9>2. Đáp số. x69∨ −56x69


5.
173) p1−7xp2x9>5. Đáp số. x69∨ −56x69


2.
174) p2−7xp7−9x>1. Đáp số. −26x61.
175) p2−7xp8−8x>1. Đáp số.−176x61.
176) p2−7xp9−8x>1. Đáp số.−146x62.
177) p2−7xp6x8>2. Đáp số. x682∨ −26x64


3.
178) p2−7xp6x5>2. Đáp số. x689∨ −16x65


6.
179) p2−7x−p−6x−3>1. Đáp số. x6−14∨ −26x6−1


2.


180) p2−7xp6x2>1. Đáp số. x617∨ −16x61


3.
181) p2−7xp5x9>3. Đáp số. x641∨ −26x69


5.
182) p2−7xp5x6>2. Đáp số. x614∨ −26x66


5.
183) p2−7xp5x4>2. Đáp số. x617∨ −16x64(140)

184) p2−7xp5x1>1. Đáp số. x62∨ −16x61


5.
185) p2−7xp4x7>3. Đáp số. x614∨ −26x67


4.
186) p2−7xp3x2>2. Đáp số. x62∨ −16x62


3.
187) p4−7xp6x9>2. Đáp số. x675∨ −36x63


2.
188) p4−7xp6x2>1. Đáp số. x611∨ −36x61


3.
189) p4−7xp5x6>2. Đáp số. x611∨ −36x66


5.
190) p4−7xp4x8>3. Đáp số. x611∨ −36x62.


191) p4−7x−p−3x−8>4. Đáp số. x6−11∨ −36x6−8


3.
192) p8−7xp6x8>2. Đáp số. x668∨ −46x64


3.
193) p8−7xp1−6x>1. Đáp số. x68∨ −46x61


6.
194) p8−7x−p−5x−4>2. Đáp số. x6−8∨ −46x6−4


5.
195) p8−7xp4x7>3. Đáp số. x68∨ −46x67


4.
196) p8−7x−p−3x−8>4. Đáp số. x6−8∨ −46x6−8


3.
197) p8−7xp2x7>5. Đáp số. x68∨ −46x67


2.
198) p9−7x−p−6x−5>3. Đáp số. x6−205∨ −16x6−5


6.
199) p9−7xp6x2>2. Đáp số. x681∨ −16x61


3.
200) p9−7xp3−6x>1. Đáp số. x613∨ −16x61


2.


201) p9−7xp5x4>3. Đáp số. x640∨ −16x64


5.
202) p9−7xp5x1>2. Đáp số. x613∨ −16x61(141)

203) p9−7xp4x3>3. Đáp số. x613∨ −16x63


4.
204) p−6x−9−p9−9x>−3. Đáp số.−156x6−3.
205) p6x9−p1−8x>2. Đáp số.156x63.
206) p−6x9−p−7x5>−1. Đáp số.−156x63.
207) p−6x9−p4−7x>2. Đáp số.−756x63.
208) p−6x−8−p−10x−4>−2. Đáp số. −46x6−2.
209) p6x8−p7−9x>3. Đáp số.186x62.
210) p−6x8−p−8x7>−1. Đáp số. −46x62.
211) p−6x8−p4−8x>2. Đáp số.−126x64.
212) p−6x−8−p9−8x>−3. Đáp số.−446x6−2.
213) p6x8−p−7x5>−1. Đáp số.186x62.
214) p−6x8−p−7x3>−1. Đáp số.−126x64.
215) p−6x8−p2−7x>2. Đáp số.−826x62.
216) p−6x−8−p8−7x>−2. Đáp số.−686x6−4.
217) p−6x8−p−5x9>1. Đáp số. x618∨ −26x69


5.
218) p−6x8−p−4x7>1. Đáp số. x64∨ −26x67(142)

228) p−6x−5−p9−7x>−3. Đáp số.−2056x6−1.
229) p−6x5−p−5x9>1. Đáp số. x69∨ −56x69


5.


230) p−6x5−p−2x9>4. Đáp số. x69∨ −56x69


2.
231) p−6x3−p9−8x>2. Đáp số.−146x62.
232) p−6x−3−p2−7x>−1. Đáp số.−146x6−2.
233) p−6x−3−p−5x−9>2. Đáp số. x6−74∨ −26x6−9


5.
234) p−6x3−p−5x6>1. Đáp số. x614∨ −26x66


5.
235) p−6x3−p−4x7>2. Đáp số. x614∨ −26x67


4.
236) p6x2−p6−10x>2. Đáp số. 36x61.
237) p−6x−2−p1−8x>−1. Đáp số. −36x6−1.
238) p−6x2−p8−8x>2. Đáp số.−176x61.
239) p−6x2−p2−7x>1. Đáp số.−176x61.
240) p−6x−2−p4−7x>−1. Đáp số.−116x6−3.
241) p−6x2−p9−7x>−2. Đáp số.−816x6−1.


242) p−6x2−p−5x6>1. Đáp số. x611∨ −36x66


5.
243) p−6x2−p−5x4>1. Đáp số. x617∨ −16x64


5.
244) p−6x2−p−4x8>2. Đáp số. x611∨ −36x62.
245) p−6x2−p−4x3>1. Đáp số. x63∨ −16x634.
246) p−6x2−p−3x8>3. Đáp số. x611∨ −36x68


3.
247) p1−6xp8−7x>1. Đáp số. −86x64.
248) p1−6xp5x4>1. Đáp số. x68∨ −46x64


5.
249) p1−6xp4x7>2. Đáp số. x68∨ −46x67(143)

250) p1−6xp3x8>3. Đáp số. x68∨ −46x68


3.
251) p1−6x−p−2x−7>4. Đáp số. x6−8∨ −46x6−7


2.
252) p3−6xp9−7x>1. Đáp số.−136x61.
253) p3−6xp5x4>2. Đáp số. x673∨ −16x64


5.
254) p3−6xp5x1>1. Đáp số. x613∨ −16x61


5.
255) p3−6x−p−4x−3>2. Đáp số. x6−13∨ −16x6−3


4.
256) p4−6xp5x9>3. Đáp số. x6170∨ −26x69


5.
257) p4−6xp5x6>2. Đáp số. x666∨ −26x665.
258) p4−6x−p−5x−1>1. Đáp số. x6−10∨ −26x6−1


5.
259) p4−6xp4x7>3. Đáp số. x632∨ −26x67


4.
260) p4−6xp4x4>2. Đáp số. x610∨ −26x61.
261) p4−6xp3x5>3. Đáp số. x610∨ −26x65


3.
262) p6−6xp5x9>2. Đáp số. x653∨ −56x69


5.
263) p7−6x−p−5x−10>2. Đáp số. x6−47∨ −76x6−2.
264) p7−6xp5x6>2. Đáp số. x659∨ −36x66


5.
265) p7−6x−p1−5x>1. Đáp số. x6−7∨ −36x61


5.
266) p7−6x−p−4x−8>3. Đáp số. x6−27∨ −36x6−2.
267) p7−6xp4x3>2. Đáp số. x67∨ −36x63


4.
268) p7−6xp3x8>4. Đáp số. x619∨ −36x68


3.
269) p7−6xp3x5>3. Đáp số. x67∨ −36x65
(144)

270) p7−6xp2x5>4. Đáp số. x67∨ −36x65


2.
271) p10−6xp5x9>2. Đáp số. x641∨ −96x69


5.
272) p10−6xp5x4>3. Đáp số. x6169∨ −16x64


5.
273) p10−6x−p−5x−1>2. Đáp số. x6−65∨ −16x6−1


5.
274) p10−6x−p4−5x>1. Đáp số. x6−9∨ −16x64


5.
275) p10−6xp6−5x>1. Đáp số. x615∨16x66


5.
276) p10−6xp4x3>3. Đáp số. x631∨ −16x63


4.
277) p10−6xp5−4x>1. Đáp số. x61∨16x65


4.
278) p10−6xp3x2>3. Đáp số. x69∨ −16x62


3.
279) p−5x−10−p7−6x>−2. Đáp số.−476x6−7.
280) p−5x9−p−9x9>−2. Đáp số. −56x62.


281) p−5x9−p7−9x>4. Đáp số.−186x62.
282) p−5x−9−p9−8x>−3. Đáp số. −96x6−5.
283) p5x9−p−7x10>−1. Đáp số. 56x62.
284) p−5x9−p−7x5>−2. Đáp số.−186x62.
285) p−5x9−p1−7x>2. Đáp số. −96x65.
286) p−5x−9−p2−7x>−3. Đáp số.−416x6−2.
287) p−5x9−p−6x8>−1. Đáp số.−186x62.
288) p−5x9−p−6x5>−1. Đáp số. −96x65.
289) p−5x9−p−6x3>−2. Đáp số.−746x6−2.(145)

293) p−5x9−p−2x9>3. Đáp số. x69∨ −56x69


2.
294) p−5x6−p−9x2>−2. Đáp số. −36x6−2.


295) p−5x−6−p9−8x>−3. Đáp số.−146x6−2.
296) p5x6−p−7x5>−1. Đáp số. 36x62.
297) p−5x6−p2−7x>2. Đáp số.−146x62.
298) p−5x6−p4−7x>2. Đáp số.−116x63.
299) p−5x6−p−6x3>−1. Đáp số.−146x62.
300) p−5x6−p−6x2>−1. Đáp số.−116x63.
301) p−5x−6−p4−6x>−2. Đáp số.−666x6−2.
302) p−5x−6−p7−6x>−2. Đáp số.−596x6−3.
303) p5x6−p−4x8>1. Đáp số. x611∨ −36x62.
304) p−5x6−p−4x7>1. Đáp số. x614∨ −26x67


4.
305) p−5x6−p−3x8>2. Đáp số. x611∨ −36x68


3.


306) p−5x6−p−3x5>1. Đáp số. x63∨ −26x65


3.
307) p−5x6−p−x10>6. Đáp số. x614∨ −116x610.
308) p−5x−4−p8−8x>−3. Đáp số.−176x6−1.
309) p−5x−4−p−7x−3>−1. Đáp số. −46x6−1.
310) p5x4−p2−7x>2. Đáp số.176x61.
311) p−5x4−p8−7x>2. Đáp số. −86x64.
312) p−5x4−p9−7x>3. Đáp số.−406x61.
313) p−5x4−p−6x2>−1. Đáp số.−176x61.
314) p−5x4−p1−6x>1. Đáp số. −86x64.
315) p−5x−4−p3−6x>−2. Đáp số.−736x6−1.
316) p−5x−4−p10−6x>−3. Đáp số.−1696x6−1.
317) p−5x4−p−4x7>1. Đáp số. x68∨ −46x67(146)

318) p−5x4−p−3x8>2. Đáp số. x68∨ −46x68


3.
319) p−5x4−p−2x7>3. Đáp số. x68∨ −46x67


2.
320) p−5x1−p7−9x>2. Đáp số. −26x61.
321) p−5x−1−p2−7x>−1. Đáp số. −26x6−1.
322) p−5x−1−p9−7x>−2. Đáp số.−136x6−1.
323) p−5x1−p3−6x>1. Đáp số.−136x61.
324) p−5x1−p4−6x>1. Đáp số.−106x62.
325) p−5x1−p10−6x>2. Đáp số.−656x61.
326) p−5x1−p−4x7>2. Đáp số. x658∨ −26x67


4.


327) p−5x1−p−4x4>1. Đáp số. x610∨ −26x61.
328) p−5x1−p−4x3>1. Đáp số. x613∨ −16x63


4.
329) p−5x−1−p−3x−5>2. Đáp số. x6−10∨ −26x6−5


3.
330) p−5x1−p−3x2>1. Đáp số. x62∨ −16x62


3.
331) p−5x1−p−x9>6. Đáp số. x613∨ −106x69.
332) p1−5xp7−6x>1. Đáp số. −76x63.
333) p1−5xp4x8>2. Đáp số. x651∨ −36x62.
334) p1−5xp4x3>1. Đáp số. x67∨ −36x63


4.
335) p1−5x−p−3x−8>3. Đáp số. x6−24∨ −36x6−8


3.
336) p1−5xp3x5>2. Đáp số. x67∨ −36x65


3.
337) p1−5xp2x5>3. Đáp số. x67∨ −36x65


2.
338) p4−5xp10−6x>1. Đáp số. −96x61.
339) p4−5xp4x3>2. Đáp số. x657∨ −16x63(147)

340) p4−5xp3x2>2. Đáp số. x69∨ −16x623.
341) p4−5x−p−x−8>6. Đáp số. x6−12∨ −96x6−8.
342) p5−5xp4x7>2. Đáp số. x644∨ −46x67


4.
343) p5−5xp3x8>3. Đáp số. x619∨ −46x68


3.
344) p6−5xp10−6x>1. Đáp số.−156x61.
345) p6−5xp4x8>2. Đáp số. x638∨ −66x62.
346) p6−5x−p−4x−7>3. Đáp số. x6−134∨ −26x6−7


4.
347) p6−5xp4x4>2. Đáp số. x650∨ −26x61.
348) p6−5xp1−4x>1. Đáp số. x66∨ −26x61


4.
349) p6−5x−p−3x−9>3. Đáp số. x6−15∨ −66x6−3.
350) p6−5xp3x5>3. Đáp số. x623∨ −26x65


3.
351) p6−5xp3x2>2. Đáp số. x66∨ −26x62


3.
352) p6−5xp2x3>3. Đáp số. x66∨ −26x63


2.
353) p9−5xp4x8>2. Đáp số. x627∨ −116x62.
354) p9−5xp4x7>2. Đáp số. x632∨ −86x674.
355) p9−5xp5−4x>1. Đáp số. x611∨16x65


4.
356) p9−5xp3x8>3. Đáp số. x611∨ −86x68


3.
357) p9−5x−p−x−7>6. Đáp số. x6−11∨ −86x6−7.
358) p10−5x−p−4x−8>3. Đáp số. x6−123∨ −36x6−2.
359) p10−5xp4x3>2. Đáp số. x643∨ −36x63


4.
360) p10−5xp3x8>4. Đáp số. x643∨ −36x68(148)

361) p10−5xp3x5>3. Đáp số. x618∨ −36x65


3.
362) p−4x8−p1−8x>3. Đáp số. −66x63.
363) p−4x8−p4−7x>3. Đáp số.−116x63.
364) p−4x−8−p−6x−2>−2. Đáp số.−116x6−3.
365) p−4x8−p7−6x>3. Đáp số.−276x63.
366) p−4x8−p−5x6>−1. Đáp số.−116x63.
367) p4x8−p1−5x>2. Đáp số.516x63.
368) p−4x8−p6−5x>2. Đáp số.−386x66.
369) p−4x−8−p9−5x>−2. Đáp số.−276x6−11.
370) p−4x8−p10−5x>3. Đáp số.−1236x63.
371) p−4x8−p−3x8>1. Đáp số. x611∨ −36x68(149)

387) p−4x7−p−3x8>1. Đáp số. x68∨ −46x683.
388) p−4x7−p−2x7>2. Đáp số. x68∨ −46x67


2.
389) p−4x4−p9−8x>3. Đáp số. −56x62.
390) p−4x4−p4−6x>2. Đáp số.−106x62.
391) p−4x−4−p−5x−1>−1. Đáp số.−106x6−2.
392) p−4x4−p6−5x>2. Đáp số.−506x62.
393) p−4x4−p−3x5>1. Đáp số. x6−10∨ −26x65


3.
394) p−4x−4−p−2x−9>3. Đáp số. x6−17∨ −56x6−9


2.
395) p−4x3−p6−10x>3. Đáp số. −36x61.
396) p−4x−3−p1−8x>−2. Đáp số. −36x6−1.
397) p−4x3−p8−8x>3. Đáp số. −76x61.
398) p−4x3−p9−7x>3. Đáp số.−136x61.
399) p−4x−3−p−6x−2>−1. Đáp số. −36x6−1.
400) p−4x3−p3−6x>2. Đáp số.−136x61.
401) p−4x3−p7−6x>2. Đáp số. −76x63.
402) p−4x−3−p10−6x>−3. Đáp số.−316x6−1.
403) p−4x3−p−5x1>−1. Đáp số.−136x61.
404) p−4x3−p1−5x>1. Đáp số. −76x63.
405) p−4x−3−p4−5x>−2. Đáp số.−576x6−1.
406) p−4x3−p10−5x>2. Đáp số.−436x63.
407) p−4x−3−p−3x−8>2. Đáp số. x6−43∨ −36x6−8


3.
408) p4x3−p−3x5>1. Đáp số. x67∨ −36x653.
409) p−4x−3−p−2x−10>3. Đáp số. x6−13∨ −76x6−5.
410) p−4x3−p−2x5>2. Đáp số. x67∨ −36x65(150)

411) p1−4x−p6−5x>−1. Đáp số. −66x6−2.
412) p1−4x−p−3x−9>2. Đáp số. x6−30∨ −66x6−3.
413) p1−4x−p−3x−5>2. Đáp số. x6−42∨ −26x6−5


3.
414) p1−4x−p−3x−2>1. Đáp số. x6−6∨ −26x6−2


3.
415) p1−4xp2x8>3. Đáp số. x612∨ −66x64.
416) p1−4xp2x3>2. Đáp số. x66∨ −26x63


2.
417) p4−4xp3x8>2. Đáp số. x624∨ −86x68


3.
418) p4−4xp3x8>3. Đáp số. x699∨ −36x68


3.
419) p4−4x−p−3x−5>2. Đáp số. x6−35∨ −36x6−5


3.
420) p4−4x−p−2x−5>3. Đáp số. x6−15∨ −36x6−5


2.
421) p5−4x−p10−6x>−1. Đáp số. −16x61.


422) p5−4xp9−5x>1. Đáp số.116x61.
423) p5−4xp3x8>2. Đáp số. x619∨ −116x68


3.
424) p5−4xp3x6>2. Đáp số. x629∨ −56x62.
425) p5−4xp3x2>2. Đáp số. x641∨ −16x62


3.
426) p5−4xp1−3x>1. Đáp số. x65∨ −16x61


3.
427) p5−4xp2x9>4. Đáp số. x629∨ −56x69


2.
428) p5−4xp2x6>3. Đáp số. x611∨ −56x63.
429) p5−4x−p−2x−1>2. Đáp số. x6−5∨ −16x6−1


2.
430) p5−4x−p−x−10>6. Đáp số. x6−19∨ −116x6−10.
431) p8−4xp3x5>2. Đáp số. x623∨ −76x65(151)

432) p8−4xp3x5>3. Đáp số. x698∨ −26x65


3.
433) p8−4xp3x2>2. Đáp số. x634∨ −26x62


3.
434) p8−4xp4−3x>1. Đáp số. x67∨16x64


3.


435) p8−4x−p−2x−10>4. Đáp số. x6−23∨ −76x6−5.
436) p8−4xp2x3>3. Đáp số. x614∨ −26x63


2.
437) p9−4x−p−3x−8>3. Đáp số. x6−88∨ −46x6−8


3.
438) p9−4xp3x5>2. Đáp số. x618∨ −106x65


3.
439) p9−4xp3x3>2. Đáp số. x628∨ −46x61.
440) p9−4xp2x7>4. Đáp số. x628∨ −46x67(152)

456) p−3x−8−p10−5x>−4. Đáp số.−436x6−3.
457) p−3x8−p−4x8>−1. Đáp số.−116x63.
458) p−3x8−p−4x7>−1. Đáp số. −86x64.
459) p−3x−8−p−4x−3>−2. Đáp số.−436x6−3.
460) p−3x8−p4−4x>3. Đáp số.−996x63.
461) p−3x8−p4−4x>2. Đáp số.−246x68.
462) p−3x−8−p5−4x>−2. Đáp số.−196x6−11.
463) p−3x8−p9−4x>3. Đáp số.−886x64.
464) p−3x8−p−2x7>1. Đáp số. x68∨ −46x67


2.
465) p3x8−p−x10>4. Đáp số. x619∨ −116x610.
466) p−3x8−p−x7>3. Đáp số. x611∨ −86x67.
467) p−3x6−p5−4x>2. Đáp số.−296x65.
468) p−3x6−p−2x9>2. Đáp số. x629∨ −56x69(153)

482) p−3x−5−p8−4x>−3. Đáp số.−986x6−2.


483) p−3x−5−p8−4x>−2. Đáp số.−236x6−7.
484) p3x5−p9−4x>2. Đáp số.186x610.
485) p−3x5−p−2x10>2. Đáp số. x623∨ −76x65.
486) p−3x5−p−2x5>1. Đáp số. x67∨ −36x65


2.
487) p−3x−5−p−x−9>4. Đáp số. x6−18∨ −106x6−9.
488) p−3x−5−p−x−6>3. Đáp số. x6−10∨ −76x6−6.
489) p3x3−p9−4x>2. Đáp số.286x64.
490) p−3x3−p−2x7>2. Đáp số. x628∨ −46x67


2.
491) p−3x2−p7−9x>3. Đáp số. −26x61.
492) p−3x2−p2−7x>2. Đáp số. −26x61.
493) p−3x−2−p10−6x>−3. Đáp số. −96x6−1.
494) p−3x−2−p−5x−1>−1. Đáp số. −26x6−1.
495) p−3x2−p4−5x>2. Đáp số. −96x61.
496) p−3x2−p6−5x>2. Đáp số. −66x62.
497) p−3x2−p1−4x>1. Đáp số. −66x62.
498) p−3x2−p5−4x>2. Đáp số.−416x61.
499) p−3x2−p8−4x>2. Đáp số.−346x62.
500) p−3x−2−p−2x−9>2. Đáp số. x6−17∨ −96x6−9


2.
501) p−3x2−p−2x8>2. Đáp số. x622∨ −66x64.
502) p−3x2−p−2x3>1. Đáp số. x66∨ −26x63


2.
503) p−3x2−p−x8>4. Đáp số. x617∨ −96x68.
504) p−3x−2−p−x−5>3. Đáp số. x6−9∨ −66x6−5.


505) p1−3x−p5−4x>−1. Đáp số. −56x6−1.
506) p1−3xp2x9>3. Đáp số. x665∨ −56x69(154)

507) p1−3xp2x7>2. Đáp số. x616∨ −86x67


2.
508) p1−3xp2x6>2. Đáp số. x621∨ −56x63.
509) p1−3xp2x1>1. Đáp số. x65∨ −16x61


2.
510) p1−3xpx7>4. Đáp số. x616∨ −86x67.
511) p1−3xpx4>3. Đáp số. x68∨ −56x64.
512) p3−3xp2x3>2. Đáp số. x626∨ −26x63


2.
513) p3−3x−p−x−10>5. Đáp số. x6−26∨ −116x6−10.
514) p4−3xp8−4x>1. Đáp số. −76x61.
515) p4−3x−p−2x−10>3. Đáp số. x6−55∨ −76x6−5.
516) p4−3xp2x7>3. Đáp số. x664∨ −46x67


2.
517) p4−3xp2x5>2. Đáp số. x615∨ −76x65


2.
518) p4−3xp2x4>2. Đáp số. x620∨ −46x62.
519) p4−3xpx6>4. Đáp số. x615∨ −76x66.
520) p4−3x−p−x−3>3. Đáp số. x6−7∨ −46x6−3.
521) p6−3xp2x1>2. Đáp số. x625∨ −16x61


2.


522) p6−3xpx9>5. Đáp số. x625∨ −106x69.
523) p7−3xp2x8>3. Đáp số. x654∨ −66x64.
524) p7−3xp2x5>3. Đáp số. x663∨ −36x65


2.
525) p7−3xp2x3>2. Đáp số. x614∨ −66x63


2.
526) p7−3x−p−2x−2>2. Đáp số. x6−19∨ −36x6−1.
527) p7−3xp3−2x>1. Đáp số. x63∨16x63(155)

530) p7−3x−p−x−2>3. Đáp số. x6−6∨ −36x6−2.
531) p9−3xp2x9>3. Đáp số. x645∨ −96x69


2.
532) p9−3xpx8>5. Đáp số. x624∨ −96x68.
533) p10−3xp2x10>3. Đáp số. x637∨ −136x65.
534) p10−3xp2x9>4. Đáp số. x6117∨ −56x69


2.
535) p10−3xp2x6>3. Đáp số. x653∨ −56x63.
536) p10−3xp2x3>3. Đáp số. x662∨ −26x63


2.
537) p10−3xp2x1>2. Đáp số. x613∨ −56x61


2.
538) p10−3xp5−2x>1. Đáp số. x62∨26x65(156)

554) p−2x−9−p−3x−2>−2. Đáp số.−176x6−9.


555) p−2x−9−p1−3x>−3. Đáp số.−656x6−5.
556) p2x9−p9−3x>3. Đáp số.456x69.
557) p−2x9−p10−3x>4. Đáp số.−1176x65.
558) p−2x9−p−x8>2. Đáp số. x617∨ −96x68.
559) p−2x8−p1−4x>3. Đáp số.−126x66.
560) p−2x8−p−3x2>−2. Đáp số.−226x66.
561) p−2x8−p7−3x>3. Đáp số.−546x66.
562) p−2x7−p8−7x>5. Đáp số. −86x64.
563) p−2x−7−p1−6x>−4. Đáp số. −86x6−4.
564) p−2x−7−p−5x−4>−3. Đáp số. −86x6−4.
565) p−2x−7−p−4x−7>−2. Đáp số. −86x6−4.
566) p2x7−p9−4x>4. Đáp số.286x64.
567) p−2x7−p−3x8>−1. Đáp số. −86x64.
568) p−2x7−p−3x3>−2. Đáp số.−286x64.
569) p−2x7−p1−3x>2. Đáp số.−166x68.
570) p−2x7−p4−3x>3. Đáp số.−646x64.
571) p−2x7−p−x7>2. Đáp số. x616∨ −86x67.
572) p−2x6−p5−4x>−3. Đáp số.−116x6−5.(157)

581) p−2x−5−p4−3x>−2. Đáp số.−156x6−7.
582) p−2x−5−p7−3x>−3. Đáp số.−636x6−3.
583) p2x5−p−x6>2. Đáp số. x615∨ −76x66.
584) p−2x4−p9−4x>3. Đáp số.−106x64.
585) p−2x4−p4−3x>2. Đáp số.−206x64.
586) p−2x4−p−x9>3. Đáp số. x634∨ −106x69.
587) p−2x3−p6−5x>3. Đáp số. −66x62.
588) p−2x3−p1−4x>2. Đáp số. −66x62.
589) p−2x3−p8−4x>3. Đáp số.−146x62.
590) p−2x−3−p−3x−2>−1. Đáp số. −66x6−2.
591) p−2x−3−p3−3x>−2. Đáp số.−266x6−2.


592) p−2x−3−p7−3x>−2. Đáp số.−146x6−6.
593) p2x3−p10−3x>3. Đáp số.626x62.
594) p−2x3−p−x10>3. Đáp số. x626∨ −146x610.
595) p−2x3−p−x5>2. Đáp số. x614∨ −66x65.
596) p−2x2−p7−3x>2. Đáp số.−196x63.
597) p−2x2−p−x8>3. Đáp số. x633∨ −96x68.
598) p−2x1−p5−4x>2. Đáp số. −56x61.
599) p−2x1−p1−3x>−1. Đáp số. −56x6−1.(158)

608) p3−2x−p−x−10>4. Đáp số. x6−59∨ −116x6−10.
609) p3−2x−p−x−7>3. Đáp số. x6−23∨ −116x6−7.
610) p3−2xpx2>2. Đáp số. x611∨ −36x62.
611) p4−2xpx5>3. Đáp số. x630∨ −66x65.
612) p5−2xp10−3x>1. Đáp số. −26x62.
613) p5−2xpx9>4. Đáp số. x658∨ −106x69.
614) p5−2xpx6>3. Đáp số. x622∨ −106x66.
615) p5−2xpx1>2. Đáp số. x610∨ −26x61.
616) p6−2xpx4>3. Đáp số. x629∨ −56x64.
617) p7−2x−p−x−8>4. Đáp số. x6−57∨ −96x6−8.
618) p7−2x−p−x−5>3. Đáp số. x6−21∨ −96x6−5.
619) p8−2x−p−x−10>4. Đáp số. x6−46∨ −146x6−10.
620) p8−2xpx3>3. Đáp số. x628∨ −46x63.
621) p9−2xpx7>4. Đáp số. x656∨ −86x67.
622) p9−2xpx4>3. Đáp số. x620∨ −86x64.
623) p10−2xpx9>4. Đáp số. x645∨ −136x69.
624) p10−2xpx2>3. Đáp số. x627∨ −36x62.
625) p−x10−p−5x6>−6. Đáp số.−146x611.
626) p−x10−p5−4x>−6. Đáp số.−196x6−11.(159)

635) p−x−9−p9−4x>−6. Đáp số.−186x6−10.


636) p−x−9−p−3x−5>−4. Đáp số.−186x6−10.
637) px9−p6−3x>5. Đáp số.256x610.
638) p−x9−p10−3x>5. Đáp số.−186x613.
639) p−x9−p−2x4>−3. Đáp số.−346x610.
640) p−x9−p−2x1>−3. Đáp số.−256x613.
641) p−x9−p5−2x>4. Đáp số.−586x610.
642) p−x9−p10−2x>4. Đáp số.−456x613.
643) p−x8−p4−5x>6. Đáp số.−126x69.
644) p−x−8−p−3x−2>−4. Đáp số.−176x6−9.
645) p−x−8−p9−3x>−5. Đáp số.−246x6−9.
646) p−x−8−p−2x−9>−2. Đáp số.−176x6−9.
647) px8−p−2x2>−3. Đáp số.336x69.
648) p−x8−p1−2x>3. Đáp số.−246x612.
649) p−x8−p7−2x>4. Đáp số.−576x69.
650) p−x7−p9−5x>6. Đáp số.−116x68.
651) p−x7−p−3x8>−3. Đáp số.−116x68.
652) p−x7−p1−3x>4. Đáp số.−166x68.
653) p−x7−p−2x7>−2. Đáp số.−166x6−8.(160)

(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

797) p2x+2−px−6>3. Đáp số.66x67∨x>31.
798) p2x+3−px−10>4. Đáp số. 106x611∨x>59.
799) p2x+3−px7>3. Đáp số.76x611∨x>23.
800) p2x+3−px2>2. Đáp số.26x63∨x>11.
801) p2x+3−p3x+7>−1. Đáp số. −16x63.
802) p2x+4−px5>3. Đáp số.56x66∨x>30.
803) p2x+5−px9>4. Đáp số.96x610∨x>58.
804) p2x+5−px6>3. Đáp số.66x610∨x>22.
805) p2x+5−px1>2. Đáp số.16x62∨x>10.
806) p2x+5−p3x+10>−1. Đáp số. −26x62.
807) p2x+6−px4>3. Đáp số.46x65∨x>29.


808) p2x+7−px8>4. Đáp số.86x69∨x>57.
809) p2x+7−px5>3. Đáp số.56x69∨x>21.
810) p2x+8−px10>4. Đáp số. 106x614∨x>46.
811) p2x+8−px−3>3. Đáp số.36x64∨x>28.
812) p2x+9−px−7>4. Đáp số.76x68∨x>56.
813) p2x+9−px−4>3. Đáp số.46x68∨x>20.
814) p2x+10−px−9>4. Đáp số.96x613∨x>45.
815) p2x+10−px2>3. Đáp số.26x63∨x>27.
816) p3x9−p4x+1>−2. Đáp số.66x630.
817) p3x9−p5x+6>−3. Đáp số.66x615.
818) p3x8−px10>4. Đáp số. 106x611∨x>19.
819) p3x8−px7>3. Đáp số.76x68∨x>11.
820) p3x8−p2x7>1. Đáp số. 7(166)

823) p3x−8−p4x−3>−2. Đáp số.36x643.
824) p3x8−p4x+4>−3. Đáp số.36x699.
825) p3x8−p4x+4>−2. Đáp số.86x624.
826) p3x−8−p4x+5>−2. Đáp số.116x619.
827) p3x8−p4x+9>−3. Đáp số.46x688.
828) p3x8−p5x6>−2. Đáp số.36x611.
829) p3x−8−p5x−4>−2. Đáp số. 46x68.
830) p3x8−p5x+1>−3. Đáp số.36x624.
831) p3x8−p5x+5>−3. Đáp số.46x619.
832) p3x−8−p5x+9>−3. Đáp số.86x611.
833) p3x8−p5x+10>−4. Đáp số.36x643.
834) p3x8−p6x2>−3. Đáp số.36x611.
835) p3x−8−p6x+1>−3. Đáp số. 46x68.
836) p3x8−p6x+7>−4. Đáp số.36x619.
837) p3x8−p7x+4>−4. Đáp số.36x611.
838) p3x−8−p7x+8>−4. Đáp số. 46x68.


839) p3x8−p9x+9>−5. Đáp số. 36x68.
840) p3x6−p2x9>2. Đáp số. 9


26x65∨x>29.
841) p3x6−p4x+5>−2. Đáp số.56x629.
842) p3x5−px9>4. Đáp số.96x610∨x>18.
843) p3x5−px6>3. Đáp số.66x67∨x>10.
844) p3x5−p2x10>2. Đáp số.56x67∨x>23.
845) p3x5−p2x5>1. Đáp số. 5(167)

849) p3x−5−p4x+4>−2. Đáp số.36x635.
850) p3x5−p4x+8>−3. Đáp số.26x698.
851) p3x5−p4x+8>−2. Đáp số.76x623.
852) p3x5−p4x+9>−2. Đáp số.106x618.
853) p3x5−p5x6>−1. Đáp số. 26x63.
854) p3x−5−p5x−1>−2. Đáp số.26x610.
855) p3x5−p5x+1>−2. Đáp số. 36x67.
856) p3x5−p5x+6>−3. Đáp số.26x623.
857) p3x5−p5x+10>−3. Đáp số.36x618.
858) p3x5−p6x+4>−3. Đáp số.26x610.
859) p3x−5−p6x+7>−3. Đáp số. 36x67.
860) p3x5−p7x5>−2. Đáp số. 26x63.
861) p3x5−p9x2>−3. Đáp số. 26x63.
862) p3x3−p2x7>2. Đáp số. 7


26x64∨x>28.
863) p3x−3−p4x+9>−2. Đáp số.46x628.
864) p3x2−px8>4. Đáp số.86x69∨x>17.
865) p3x2−px5>3. Đáp số. 56x66∨x>9.
866) p3x−2−p2x−9>2. Đáp số. 926x69∨x>17.
867) p3x2−p2x8>2. Đáp số.46x66∨x>22.
868) p3x2−p2x3>1. Đáp số. 3(168)

874) p3x−2−p5x+6>−2. Đáp số. 26x66.
875) p3x−2−p6x+10>−3. Đáp số. 16x69.
876) p3x2−p7x+2>−2. Đáp số. 16x62.
877) p3x2−p9x+7>−3. Đáp số. 16x62.
878) p3x+1−px7>4. Đáp số.76x68∨x>16.
879) p3x+1−px4>3. Đáp số. 46x65∨x>8.
880) p3x+1−p2x−9>3. Đáp số. 9


26x65∨x>65.
881) p3x+1−p2x7>2. Đáp số. 7


26x68∨x>16.
882) p3x+1−p2x−6>2. Đáp số.36x65∨x>21.
883) p3x+1−p2x1>1. Đáp số. 1


26x61∨x>5.
884) p3x+1−p4x+5>−1. Đáp số. 16x65.
885) p3x+3−px10>5. Đáp số. 106x611∨x>26.
886) p3x+3−p2x−3>2. Đáp số. 3


26x62∨x>26.
887) p3x+4−px6>4. Đáp số.66x67∨x>15.
888) p3x+4−px3>3. Đáp số. 36x64∨x>7.
889) p3x+4−p2x10>3. Đáp số.56x67∨x>55.
890) p3x+4−p2x7>3. Đáp số. 726x64∨x>64.
891) p3x+4−p2x5>2. Đáp số. 5


26x67∨x>15.
892) p3x+4−p2x4>2. Đáp số.26x64∨x>20.
893) p3x+4−p4x+8>−1. Đáp số. −16x67.
894) p3x+6−px−9>5. Đáp số.96x610∨x>25.
895) p3x+6−p2x1>2. Đáp số. 1(169)

898) p3x+7−px−2>3. Đáp số. 26x63∨x>6.
899) p3x+7−p2x8>3. Đáp số.46x66∨x>54.
900) p3x+7−p2x5>3. Đáp số. 5


26x63∨x>63.
901) p3x+7−p2x3>2. Đáp số. 3


26x66∨x>14.
902) p3x+7−p2x2>2. Đáp số.16x63∨x>19.
903) p3x+7−p2x+3>1. Đáp số.−3


26x6−1∨x>3.
904) p3x+9−px8>5. Đáp số.86x69∨x>24.
905) p3x+9−p2x9>3. Đáp số. 9


26x69∨x>45.
906) p3x+10−px9>5. Đáp số.96x613∨x>18.
907) p3x+10−px4>4. Đáp số.46x65∨x>13.
908) p3x+10−px1>3. Đáp số. 16x62∨x>5.
909) p3x+10−p2x10>3. Đáp số.56x613∨x>37.


910) p3x+10−p2x9>4. Đáp số. 9


26x65∨x>117.
911) p3x+10−p2x−6>3. Đáp số.36x65∨x>53.
912) p3x+10−p2x3>3. Đáp số. 3


26x62∨x>62.
913) p3x+10−p2x1>2. Đáp số. 1


26x65∨x>13.
914) p3x+10−p2x+5>1. Đáp số.−5


26x6−2∨x>2.
915) p4x8−p3x8>1. Đáp số. 8(170)

921) p4x−8−p6x−2>−2. Đáp số.36x611.
922) p4x8−p6x+7>−3. Đáp số.36x627.
923) p4x−8−p7x+4>−3. Đáp số.36x611.
924) p4x8−p8x+1>−3. Đáp số. 36x66.
925) p4x7−p2x7>2. Đáp số. 7


26x64∨x>8.
926) p4x7−p3x8>1. Đáp số. 8


36x64∨x>8.
927) p4x7−p5x6>−1. Đáp số.26x614.
928) p4x7−p5x4>−1. Đáp số. 46x68.
929) p4x7−p5x1>−2. Đáp số.26x658.
930) p4x7−p5x+5>−2. Đáp số.46x644.
931) p4x7−p5x+6>−3. Đáp số.26x6134.


932) p4x7−p5x+9>−2. Đáp số.86x632.
933) p4x7−p6x8>−1. Đáp số. 26x64.
934) p4x7−p6x3>−2. Đáp số.26x614.
935) p4x7−p6x+1>−2. Đáp số. 46x68.
936) p4x−7−p6x+4>−3. Đáp số.26x632.
937) p4x7−p7x+2>−3. Đáp số.26x614.
938) p4x−7−p7x+8>−3. Đáp số. 46x68.
939) p4x7−p8x7>−2. Đáp số. 26x64.
940) p4x−7−p8x+9>−4. Đáp số.26x614.
941) p4x7−p10x4>−3. Đáp số. 26x64.
942) p4x4−p2x9>3. Đáp số. 9


26x65∨x>17.
943) p4x4−p3x5>1. Đáp số. 5(171)

946) p4x−4−p6x+4>−2. Đáp số.26x610.
947) p4x4−p8x+9>−3. Đáp số. 26x65.
948) p4x3−p2x10>3. Đáp số.56x67∨x>13.
949) p4x3−p2x5>2. Đáp số. 5


26x63∨x>7.
950) p4x3−p3x8>2. Đáp số. 8


36x63∨x>43.
951) p4x3−p3x5>1. Đáp số. 5


36x63∨x>7.
952) p4x3−p5x1>−1. Đáp số.16x613.
953) p4x3−p5x+1>−1. Đáp số. 36x67.
954) p4x−3−p5x+4>−2. Đáp số.16x657.


955) p4x3−p5x+10>−2. Đáp số.36x643.
956) p4x3−p6x2>−1. Đáp số. 16x63.
957) p4x3−p6x+3>−2. Đáp số.16x613.
958) p4x−3−p6x+7>−2. Đáp số. 36x67.
959) p4x3−p6x+10>−3. Đáp số.16x631.
960) p4x3−p7x+9>−3. Đáp số.16x613.
961) p4x3−p8x+1>−2. Đáp số. 16x63.
962) p4x−3−p8x+8>−3. Đáp số. 16x67.
963) p4x3−p10x+6>−3. Đáp số. 16x63.
964) p4x+1−p2x8>3. Đáp số.46x66∨x>12.
965) p4x+1−p2x3>2. Đáp số. 3


26x62∨x>6.
966) p4x+1−p3x9>2. Đáp số.36x66∨x>30.
967) p4x+1−p3x−5>2. Đáp số. 5


36x62∨x>42.
968) p4x+1−p3x2>1. Đáp số. 2(172)

970) p4x+4−p2x5>3. Đáp số. 5


26x63∨x>15.
971) p4x+4−p3x8>2. Đáp số. 8


36x68∨x>24.
972) p4x+4−p3x8>3. Đáp số. 8


36x63∨x>99.
973) p4x+4−p3x5>2. Đáp số. 536x63∨x>35.
974) p4x+5−px10>6. Đáp số. 106x611∨x>19.
975) p4x+5−p2x9>4. Đáp số. 9


26x65∨x>29.
976) p4x+5−p2x−6>3. Đáp số.36x65∨x>11.
977) p4x+5−p2x−1>2. Đáp số. 1


26x61∨x>5.
978) p4x+5−p3x8>2. Đáp số. 8


36x611∨x>19.
979) p4x+5−p3x6>2. Đáp số.26x65∨x>29.
980) p4x+5−p3x2>2. Đáp số. 2


36x61∨x>41.
981) p4x+5−p3x+1>1. Đáp số.−1


36x61∨x>5.
982) p4x+5−p5x+9>−1. Đáp số.−16x611.
983) p4x+5−p6x+10>−1. Đáp số. −16x61.
984) p4x+8−p2x10>4. Đáp số.56x67∨x>23.
985) p4x+8−p2x3>3. Đáp số. 3


26x62∨x>14.
986) p4x+8−p3x5>2. Đáp số. 5


36x67∨x>23.
987) p4x+8−p3x5>3. Đáp số. 536x62∨x>98.
988) p4x+8−p3x2>2. Đáp số. 2


36x62∨x>34.
989) p4x+8−p3x+4>1. Đáp số.−4(173)

991) p4x+9−p2x7>4. Đáp số. 7


26x64∨x>28.
992) p4x+9−p2x4>3. Đáp số.26x64∨x>10.
993) p4x+9−p3x8>3. Đáp số. 8


36x64∨x>88.
994) p4x+9−p3x5>2. Đáp số. 5


36x610∨x>18.
995) p4x+9−p3x3>2. Đáp số.16x64∨x>28.
996) p5x10−p6x+7>−2. Đáp số.76x647.
997) p5x9−p2x9>3. Đáp số. 9


26x65∨x>9.
998) p5x−9−p6x−8>−1. Đáp số.26x618.
999) p5x−9−p6x−5>−1. Đáp số. 56x69.
1000) p5x9−p6x3>−2. Đáp số.26x674.
1001) p5x9−p6x+4>−3. Đáp số.26x6170.
1002) p5x9−p6x+6>−2. Đáp số.56x653.
1003) p5x9−p6x+10>−2. Đáp số.96x641.
1004) p5x−9−p7x−10>−1. Đáp số. 26x65.
1005) p5x−9−p7x−5>−2. Đáp số.26x618.
1006) p5x9−p7x+1>−2. Đáp số. 56x69.


1007) p5x9−p7x+2>−3. Đáp số.26x641.
1008) p5x9−p8x+9>−3. Đáp số. 56x69.
1009) p5x9−p9x9>−2. Đáp số. 26x65.
1010) p5x−9−p9x+7>−4. Đáp số.26x618.
1011) p5x−6−px−10>6. Đáp số. 106x611∨x>14.
1012) p5x6−p3x8>2. Đáp số. 8


36x63∨x>11.
1013) p5x6−p3x5>1. Đáp số. 5(174)

1015) p5x6−p4x7>1. Đáp số. 7


46x62∨x>14.
1016) p5x6−p6x3>−1. Đáp số.26x614.
1017) p5x6−p6x2>−1. Đáp số.36x611.
1018) p5x6−p6x+4>−2. Đáp số.26x666.
1019) p5x6−p6x+7>−2. Đáp số.36x659.
1020) p5x6−p7x5>−1. Đáp số. 26x63.
1021) p5x−6−p7x+2>−2. Đáp số.26x614.
1022) p5x6−p7x+4>−2. Đáp số.36x611.
1023) p5x6−p8x+9>−3. Đáp số.26x614.
1024) p5x6−p9x2>−2. Đáp số. 26x63.
1025) p5x−4−p2x−7>3. Đáp số. 7


26x64∨x>8.
1026) p5x4−p3x8>2. Đáp số. 8


36x64∨x>8.
1027) p5x−4−p4x−7>1. Đáp số. 746x64∨x>8.
1028) p5x−4−p6x−2>−1. Đáp số.16x617.
1029) p5x4−p6x+1>−1. Đáp số. 46x68.
1030) p5x4−p6x+3>−2. Đáp số.16x673.
1031) p5x−4−p6x+10>−3. Đáp số.16x6169.
1032) p5x4−p7x3>−1. Đáp số. 16x64.
1033) p5x4−p7x+2>−2. Đáp số.16x617.
1034) p5x4−p7x+8>−2. Đáp số. 46x68.
1035) p5x−4−p7x+9>−3. Đáp số.16x640.
1036) p5x4−p8x+8>−3. Đáp số.16x617.
1037) p5x1−px9>6. Đáp số.96x610∨x>13.
1038) p5x1−p3x5>2. Đáp số. 5(175)

1039) p5x1−p3x2>1. Đáp số. 2


36x61∨x>2.
1040) p5x1−p4x7>2. Đáp số. 7


46x62∨x>58.
1041) p5x1−p4x4>1. Đáp số.16x62∨x>10.
1042) p5x1−p4x3>1. Đáp số. 3


46x61∨x>13.
1043) p5x1−p6x+3>−1. Đáp số.16x613.
1044) p5x1−p6x+4>−1. Đáp số.26x610.
1045) p5x−1−p6x+10>−2. Đáp số.16x665.
1046) p5x−1−p7x+2>−1. Đáp số. 16x62.
1047) p5x1−p7x+9>−2. Đáp số.16x613.
1048) p5x1−p9x+7>−2. Đáp số. 16x62.
1049) p5x+1−p2x5>3. Đáp số. 526x63∨x>7.
1050) p5x+1−p3x8>3. Đáp số. 8


36x63∨x>24.
1051) p5x+1−p3x−5>2. Đáp số. 5


36x63∨x>7.
1052) p5x+1−p4x−8>2. Đáp số.26x63∨x>51.
1053) p5x+1−p4x−3>1. Đáp số. 3


46x63∨x>7.
1054) p5x+1−p6x+7>−1. Đáp số. 36x67.
1055) p5x+4−px−8>6. Đáp số.86x69∨x>12.
1056) p5x+4−p3x−2>2. Đáp số. 2


36x61∨x>9.
1057) p5x+4−p4x3>2. Đáp số. 3


46x61∨x>57.
1058) p5x+4−p6x+10>−1. Đáp số. 16x69.
1059) p5x+5−p3x8>3. Đáp số. 8


36x64∨x>19.
1060) p5x+5−p4x7>2. Đáp số. 7(176)

1061) p5x+6−p2x3>3. Đáp số. 3


26x62∨x>6.
1062) p5x+6−p3x9>3. Đáp số.36x66∨x>15.


1063) p5x+6−p3x5>3. Đáp số. 5


36x62∨x>23.
1064) p5x+6−p3x2>2. Đáp số. 2


36x62∨x>6.
1065) p5x+6−p4x8>2. Đáp số.26x66∨x>38.
1066) p5x+6−p4x7>3. Đáp số. 7


46x62∨x>134.
1067) p5x+6−p4x4>2. Đáp số.16x62∨x>50.
1068) p5x+6−p4x+1>1. Đáp số.−1


46x62∨x>6.
1069) p5x+6−p6x+10>−1. Đáp số.−16x615.
1070) p5x+9−px7>6. Đáp số.76x68∨x>11.
1071) p5x+9−p3x8>3. Đáp số. 8


36x68∨x>11.
1072) p5x+9−p4x8>2. Đáp số.26x611∨x>27.
1073) p5x+9−p4x−7>2. Đáp số. 7


46x68∨x>32.
1074) p5x+9−p4x+5>1. Đáp số.−5


46x6−1∨x>11.
1075) p5x+10−p3x8>4. Đáp số. 8


36x63∨x>43.
1076) p5x+10−p3x5>3. Đáp số. 536x63∨x>18.
1077) p5x+10−p4x8>3. Đáp số.26x63∨x>123.
1078) p5x+10−p4x−3>2. Đáp số. 3(177)

1083) p6x8−p4x7>1. Đáp số. 7


46x62∨x>4.
1084) p6x−8−p5x−9>1. Đáp số. 9


56x62∨x>18.
1085) p6x−8−p7x−5>−1. Đáp số.26x618.
1086) p6x8−p7x3>−1. Đáp số.46x612.
1087) p6x8−p7x+2>−2. Đáp số.26x682.
1088) p6x8−p7x+8>−2. Đáp số.46x668.
1089) p6x−8−p8x−7>−1. Đáp số. 26x64.
1090) p6x8−p8x+4>−2. Đáp số.46x612.
1091) p6x8−p8x+9>−3. Đáp số.26x644.
1092) p6x−8−p9x+7>−3. Đáp số.26x618.
1093) p6x8−p10x4>−2. Đáp số. 26x64.
1094) p6x5−p2x9>4. Đáp số. 9


26x65∨x>9.
1095) p6x−5−p5x−9>1. Đáp số. 9


56x65∨x>9.
1096) p6x−5−p7x−3>−1. Đáp số.16x621.
1097) p6x5−p7x+1>−1. Đáp số. 56x69.
1098) p6x5−p7x+2>−2. Đáp số.16x689.
1099) p6x5−p7x+9>−3. Đáp số.16x6205.


1100) p6x−5−p8x−4>−1. Đáp số. 16x65.
1101) p6x5−p8x+1>−2. Đáp số.16x621.
1102) p6x5−p8x+8>−3. Đáp số.16x649.
1103) p6x−5−p8x+9>−2. Đáp số. 56x69.
1104) p6x5−p9x+7>−3. Đáp số.16x621.
1105) p6x5−p10x1>−2. Đáp số. 16x65.
1106) p6x3−p4x7>2. Đáp số. 7(178)

1107) p6x3−p5x9>2. Đáp số. 9


56x62∨x>74.
1108) p6x3−p5x6>1. Đáp số. 6


56x62∨x>14.
1109) p6x−3−p7x+2>−1. Đáp số.26x614.
1110) p6x−3−p8x+9>−2. Đáp số.26x614.
1111) p6x2−p3x8>3. Đáp số. 8


36x63∨x>11.
1112) p6x2−p4x8>2. Đáp số.26x63∨x>11.
1113) p6x2−p4x3>1. Đáp số. 3


46x61∨x>3.
1114) p6x2−p5x6>1. Đáp số. 6


56x63∨x>11.
1115) p6x2−p5x4>1. Đáp số. 4


56x61∨x>17.
1116) p6x2−p7x+2>−1. Đáp số.16x617.


1117) p6x−2−p7x+4>−1. Đáp số.36x611.
1118) p6x−2−p7x+9>−2. Đáp số.16x681.
1119) p6x−2−p8x+1>−1. Đáp số. 16x63.
1120) p6x−2−p8x+8>−2. Đáp số.16x617.
1121) p6x2−p10x+6>−2. Đáp số. 16x63.
1122) p6x+1−p2x7>4. Đáp số. 7


26x64∨x>8.
1123) p6x+1−p3x8>3. Đáp số. 8


36x64∨x>8.
1124) p6x+1−p4x−7>2. Đáp số. 7


46x64∨x>8.
1125) p6x+1−p5x4>1. Đáp số. 4


56x64∨x>8.
1126) p6x+1−p7x+8>−1. Đáp số. 46x68.
1127) p6x+3−p4x3>2. Đáp số. 3


46x61∨x>13.
1128) p6x+3−p5x4>2. Đáp số. 4(179)

1129) p6x+3−p5x1>1. Đáp số. 1


56x61∨x>13.
1130) p6x+3−p7x+9>−1. Đáp số.16x613.
1131) p6x+4−p3x−5>3. Đáp số. 5


36x62∨x>10.


1132) p6x+4−p4x7>3. Đáp số. 7


46x62∨x>32.
1133) p6x+4−p4x4>2. Đáp số.16x62∨x>10.
1134) p6x+4−p5x9>3. Đáp số. 9


56x62∨x>170.
1135) p6x+4−p5x6>2. Đáp số. 6


56x62∨x>66.
1136) p6x+4−p5x1>1. Đáp số. 1


56x62∨x>10.
1137) p6x+6−p5x−9>2. Đáp số. 9


56x65∨x>53.
1138) p6x+7−p2x5>4. Đáp số. 5


26x63∨x>7.
1139) p6x+7−p3x8>4. Đáp số. 8


36x63∨x>19.
1140) p6x+7−p3x−5>3. Đáp số. 5


36x63∨x>7.
1141) p6x+7−p4x−8>3. Đáp số.26x63∨x>27.
1142) p6x+7−p4x3>2. Đáp số. 3


46x63∨x>7.
1143) p6x+7−p5x10>2. Đáp số.26x67∨x>47.


1144) p6x+7−p5x−6>2. Đáp số. 6


56x63∨x>59.
1145) p6x+7−p5x+1>1. Đáp số.−1


56x63∨x>7.
1146) p6x+10−p3x2>3. Đáp số. 2


36x61∨x>9.
1147) p6x+10−p4x3>3. Đáp số. 3


46x61∨x>31.
1148) p6x+10−p4x+5>1. Đáp số.−5(180)

1149) p6x+10−p5x9>2. Đáp số. 9


56x69∨x>41.
1150) p6x+10−p5x4>3. Đáp số. 4


56x61∨x>169.
1151) p6x+10−p5x−1>2. Đáp số. 1


56x61∨x>65.
1152) p6x+10−p5x+4>1. Đáp số.4


56x61∨x>9.
1153) p6x+10−p5x+6>1. Đáp số.−6


56x6−1∨x>15.
1154) p7x10−p5x9>1. Đáp số. 956x62∨x>5.
1155) p7x−10−p8x−7>−1. Đáp số.26x622.
1156) p7x10−p8x4>−1. Đáp số.56x613.
1157) p7x10−p8x+9>−3. Đáp số.26x6230.
1158) p7x−10−p8x+9>−2. Đáp số.56x677.
1159) p7x10−p9x9>−1. Đáp số. 26x65.
1160) p7x10−p9x2>−2. Đáp số.26x622.
1161) p7x10−p9x+4>−2. Đáp số.56x613.
1162) p7x10−p9x+7>−3. Đáp số.26x653.
1163) p7x10−p10x+5>−3. Đáp số.26x622.
1164) p7x6−p8x4>−1. Đáp số.16x625.
1165) p7x−6−p8x+1>−2. Đáp số.16x6105.
1166) p7x6−p8x+1>−1. Đáp số.66x610.
1167) p7x6−p8x+8>−3. Đáp số.16x6241.
1168) p7x−6−p9x−5>−1. Đáp số. 16x66.
1169) p7x6−p9x+7>−3. Đáp số.16x658.
1170) p7x6−p9x+10>−2. Đáp số.66x610.
1171) p7x6−p10x+6>−3. Đáp số.16x625.
1172) p7x5−p3x5>2. Đáp số. 5(181)

1173) p7x5−p5x9>2. Đáp số. 9


56x62∨x>18.
1174) p7x5−p5x6>1. Đáp số. 6


56x62∨x>3.
1175) p7x5−p6x9>1. Đáp số. 3


26x63∨x>15.


1176) p7x5−p6x8>1. Đáp số. 4


36x62∨x>18.
1177) p7x5−p8x+1>−1. Đáp số.36x615.
1178) p7x5−p8x+9>−2. Đáp số.26x690.
1179) p7x5−p9x2>−1. Đáp số. 26x63.
1180) p7x5−p9x+7>−2. Đáp số.26x618.
1181) p7x5−p9x+9>−2. Đáp số.36x615.
1182) p7x3−p5x4>1. Đáp số. 4


56x61∨x>4.
1183) p7x3−p6x8>1. Đáp số. 4


36x64∨x>12.
1184) p7x3−p6x5>1. Đáp số. 5


66x61∨x>21.
1185) p7x−3−p8x+1>−1. Đáp số.16x621.
1186) p7x−3−p8x+4>−1. Đáp số.46x612.
1187) p7x−3−p8x+8>−2. Đáp số.16x697.
1188) p7x−3−p9x+7>−2. Đáp số.16x621.
1189) p7x+1−p2x9>5. Đáp số. 9


26x65∨x>9.
1190) p7x+1−p5x−9>2. Đáp số. 9


56x65∨x>9.
1191) p7x+1−p6x−5>1. Đáp số. 5


66x65∨x>9.


1192) p7x+1−p8x+9>−1. Đáp số. 56x69.
1193) p7x+2−p3x2>2. Đáp số. 2


36x61∨x>2.
1194) p7x+2−p4x7>3. Đáp số. 7(182)

1195) p7x+2−p5x9>3. Đáp số. 9


56x62∨x>41.
1196) p7x+2−p5x−6>2. Đáp số. 6


56x62∨x>14.
1197) p7x+2−p5x4>2. Đáp số. 4


56x61∨x>17.
1198) p7x+2−p5x1>1. Đáp số. 1


56x61∨x>2.
1199) p7x+2−p6x−8>2. Đáp số. 4


36x62∨x>82.
1200) p7x+2−p6x5>2. Đáp số. 5


66x61∨x>89.
1201) p7x+2−p6x3>1. Đáp số. 1


26x62∨x>14.
1202) p7x+2−p6x−2>1. Đáp số. 1


36x61∨x>17.


1203) p7x+2−p8x+8>−1. Đáp số.16x617.
1204) p7x+2−p8x+9>−1. Đáp số.26x614.
1205) p7x+2−p9x+7>−1. Đáp số. 16x62.
1206) p7x+4−p3x8>4. Đáp số. 8


36x63∨x>11.
1207) p7x+4−p4x−8>3. Đáp số.26x63∨x>11.
1208) p7x+4−p5x6>2. Đáp số. 6


56x63∨x>11.
1209) p7x+4−p6x−9>2. Đáp số. 3


26x63∨x>75.
1210) p7x+4−p6x2>1. Đáp số. 1


36x63∨x>11.
1211) p7x+8−p2x7>5. Đáp số. 7


26x64∨x>8.
1212) p7x+8−p3x8>4. Đáp số. 8


36x64∨x>8.
1213) p7x+8−p4x−7>3. Đáp số. 7


46x64∨x>8.
1214) p7x+8−p5x4>2. Đáp số. 4(183)

1215) p7x+8−p6x8>2. Đáp số. 4


36x64∨x>68.


1216) p7x+8−p6x+1>1. Đáp số.−1


66x64∨x>8.
1217) p7x+9−p4x3>3. Đáp số. 3


46x61∨x>13.
1218) p7x+9−p5x4>3. Đáp số. 4


56x61∨x>40.
1219) p7x+9−p5x−1>2. Đáp số. 1


56x61∨x>13.
1220) p7x+9−p6x5>3. Đáp số. 5


66x61∨x>205.
1221) p7x+9−p6x2>2. Đáp số. 1


36x61∨x>81.
1222) p7x+9−p6x+3>1. Đáp số. −1


26x61∨x>13.
1223) p8x−8−p9x−2>−1. Đáp số.36x619.
1224) p8x8−p9x+9>−2. Đáp số.36x699.
1225) p8x−8−p10x+6>−2. Đáp số.36x619.
1226) p8x7−p4x7>2. Đáp số. 7


46x62∨x>4.
1227) p8x7−p6x8>1. Đáp số. 4


36x62∨x>4.


1228) p8x7−p7x10>1. Đáp số. 10(184)

1237) p8x−7−p10x+5>−2. Đáp số.26x622.
1238) p8x7−p10x+6>−3. Đáp số.16x667.
1239) p8x7−p10x+9>−2. Đáp số.46x616.
1240) p8x4−p6x5>1. Đáp số. 5


66x61∨x>5.
1241) p8x4−p7x10>1. Đáp số. 10


7 6x65∨x>13.
1242) p8x−4−p7x−6>1. Đáp số. 6


76x61∨x>25.
1243) p8x4−p9x+4>−1. Đáp số.56x613.
1244) p8x4−p9x+7>−2. Đáp số.16x6113.
1245) p8x4−p10x1>−1. Đáp số. 16x65.
1246) p8x4−p10x+6>−2. Đáp số.16x625.
1247) p8x+1−p4x8>3. Đáp số. 26x63∨x>6.
1248) p8x+1−p4x3>2. Đáp số. 3


46x61∨x>3.
1249) p8x+1−p6x9>2. Đáp số. 3


26x63∨x>15.
1250) p8x+1−p6x5>2. Đáp số. 5


66x61∨x>21.
1251) p8x+1−p6x2>1. Đáp số. 136x61∨x>3.
1252) p8x+1−p7x−6>1. Đáp số. 6


76x66∨x>10.
1253) p8x+1−p7x6>2. Đáp số. 6


76x61∨x>105.
1254) p8x+1−p7x5>1. Đáp số. 5


76x63∨x>15.
1255) p8x+1−p7x−3>1. Đáp số. 3(185)

1259) p8x+1−p10x+6>−1. Đáp số. 16x63.
1260) p8x+4−p6x8>2. Đáp số. 4


36x64∨x>12.
1261) p8x+4−p7x−3>1. Đáp số. 3


76x64∨x>12.
1262) p8x+8−p4x3>3. Đáp số. 3


46x61∨x>7.
1263) p8x+8−p5x4>3. Đáp số. 4


56x61∨x>17.
1264) p8x+8−p6x−5>3. Đáp số. 5


66x61∨x>49.
1265) p8x+8−p6x2>2. Đáp số. 136x61∨x>17.
1266) p8x+8−p7x6>3. Đáp số. 6


76x61∨x>241.
1267) p8x+8−p7x3>2. Đáp số. 3


76x61∨x>97.
1268) p8x+8−p7x+2>1. Đáp số. −2


76x61∨x>17.
1269) p8x+9−p2x−9>6. Đáp số. 9


26x65∨x>9.
1270) p8x+9−p4x7>4. Đáp số. 7


46x62∨x>14.
1271) p8x+9−p4x4>3. Đáp số. 16x62∨x>5.
1272) p8x+9−p5x9>3. Đáp số. 9


56x65∨x>9.
1273) p8x+9−p5x6>3. Đáp số. 6


56x62∨x>14.
1274) p8x+9−p6x8>3. Đáp số. 4


36x62∨x>44.
1275) p8x+9−p6x5>2. Đáp số. 5


66x65∨x>9.
1276) p8x+9−p6x−3>2. Đáp số. 126x62∨x>14.
1277) p8x+9−p7x10>2. Đáp số. 10(186)

1278) p8x+9−p7x10>3. Đáp số. 10


7 6x62∨x>230.
1279) p8x+9−p7x5>2. Đáp số. 5


76x62∨x>90.
1280) p8x+9−p7x+1>1. Đáp số.−1


76x65∨x>9.
1281) p8x+9−p7x+2>1. Đáp số. 2


76x62∨x>14.
1282) p9x−9−p5x−9>2. Đáp số. 9


56x62∨x>5.
1283) p9x−9−p7x−10>1. Đáp số. 10


7 6x62∨x>5.
1284) p9x9−p10x4>−1. Đáp số.26x626.
1285) p9x9−p10x1>−1. Đáp số.56x617.
1286) p9x9−p10x+5>−2. Đáp số.26x6122.
1287) p9x8−p10x6>−1. Đáp số.16x633.
1288) p9x8−p10x1>−2. Đáp số.16x6137.
1289) p9x8−p10x+1>−1. Đáp số.86x612.
1290) p9x8−p10x+6>−3. Đáp số.16x6313.
1291) p9x5−p7x6>1. Đáp số. 676x61∨x>6.
1292) p9x5−p8x7>1. Đáp số. 7


86x61∨x>29.
1293) p9x5−p10x1>−1. Đáp số.16x629.
1294) p9x5−p10x+4>−1. Đáp số.66x614.
1295) p9x5−p10x+6>−2. Đáp số.16x6129.
1296) p9x2−p3x5>3. Đáp số. 5


36x62∨x>3.
1297) p9x2−p5x6>2. Đáp số. 6


56x62∨x>3.
1298) p9x2−p7x10>2. Đáp số. 10


7 6x62∨x>22.
1299) p9x2−p7x5>1. Đáp số. 5(187)

1300) p9x−2−p8x−8>1. Đáp số.16x63∨x>19.
1301) p9x2−p8x7>1. Đáp số. 7


86x62∨x>22.
1302) p9x−2−p10x+5>−1. Đáp số.26x622.
1303) p9x2−p10x+6>−1. Đáp số.36x619.
1304) p9x+1−p8x−7>1. Đáp số. 7


86x67∨x>11.
1305) p9x+4−p7x10>2. Đáp số. 107 6x65∨x>13.
1306) p9x+4−p8x4>1. Đáp số. 1


26x65∨x>13.
1307) p9x+7−p3x2>3. Đáp số. 2


36x61∨x>2.
1308) p9x+7−p5x9>4. Đáp số. 9


56x62∨x>18.
1309) p9x+7−p5x−1>2. Đáp số. 1


56x61∨x>2.
1310) p9x+7−p6x8>3. Đáp số. 4


36x62∨x>18.
1311) p9x+7−p6x5>3. Đáp số. 5


66x61∨x>21.
1312) p9x+7−p7x10>3. Đáp số. 10


7 6x62∨x>53.
1313) p9x+7−p7x−6>3. Đáp số. 6


76x61∨x>58.
1314) p9x+7−p7x5>2. Đáp số. 5


76x62∨x>18.
1315) p9x+7−p7x3>2. Đáp số. 376x61∨x>21.
1316) p9x+7−p7x+2>1. Đáp số.−2


76x61∨x>2.
1317) p9x+7−p8x−7>2. Đáp số. 7


86x62∨x>106.
1318) p9x+7−p8x7>3. Đáp số. 7(188)

1319) p9x+7−p8x4>2. Đáp số. 1


26x61∨x>113.
1320) p9x+7−p8x+1>1. Đáp số. −1


86x61∨x>21.
1321) p9x+9−p3x8>5. Đáp số. 8


36x63∨x>8.
1322) p9x+9−p6x9>3. Đáp số. 3


26x63∨x>15.
1323) p9x+9−p7x5>2. Đáp số. 5


76x63∨x>15.
1324) p9x+9−p8x8>2. Đáp số.16x63∨x>99.
1325) p9x+9−p8x+1>1. Đáp số. −1


86x63∨x>15.
1326) p9x+10−p7x6>2. Đáp số. 676x66∨x>10.
1327) p9x+10−p8x+1>1. Đáp số. −1


86x66∨x>10.
1328) p10x−6−p8x−7>1. Đáp số. 7


86x61∨x>7.
1329) p10x−6−p9x−8>1. Đáp số. 8


96x61∨x>33.
1330) p10x4−p4x7>3. Đáp số. 7


46x62∨x>4.
1331) p10x−4−p6x−8>2. Đáp số. 4


36x62∨x>4.
1332) p10x4−p8x7>1. Đáp số. 7


86x62∨x>4.
1333) p10x4−p9x9>1. Đáp số.16x62∨x>26.
1334) p10x−1−p6x−5>2. Đáp số. 5


66x61∨x>5.
1335) p10x1−p8x7>2. Đáp số. 7


86x61∨x>29.
1336) p10x1−p8x4>1. Đáp số. 1(189)

1338) p10x1−p9x8>2. Đáp số. 896x61∨x>137.
1339) p10x−1−p9x−5>1. Đáp số. 5


96x61∨x>29.
1340) p10x+1−p9x8>1. Đáp số. 8


96x68∨x>12.
1341) p10x+4−p9x−5>1. Đáp số. 5


96x66∨x>14.
1342) p10x+5−p7x10>3. Đáp số. 10


7 6x62∨x>22.
1343) p10x+5−p8x−7>2. Đáp số. 7


86x62∨x>22.
1344) p10x+5−p9x−9>2. Đáp số.16x62∨x>122.
1345) p10x+5−p9x2>1. Đáp số. 2


96x62∨x>22.
1346) p10x+6−p4x−3>3. Đáp số. 3


46x61∨x>3.
1347) p10x+6−p6x2>2. Đáp số. 1


36x61∨x>3.
1348) p10x+6−p7x6>3. Đáp số. 6


76x61∨x>25.
1349) p10x+6−p8x8>2. Đáp số.16x63∨x>19.


1350) p10x+6−p8x7>3. Đáp số. 7


86x61∨x>67.
1351) p10x+6−p8x−4>2. Đáp số. 1


26x61∨x>25.
1352) p10x+6−p8x+1>1. Đáp số.−1


86x61∨x>3.
1353) p10x+6−p9x8>3. Đáp số. 8


96x61∨x>313.
1354) p10x+6−p9x5>2. Đáp số. 5


96x61∨x>129.
1355) p10x+6−p9x2>1. Đáp số. 2


96x63∨x>19.
1356) p10x+9−p8x7>2. Đáp số. 7(190)

1.3.4

Dạng

p

ax

+

b

p

cx

+

d

6

k

.
(191)

27) p6−10x−p−6x−262. Đáp số. −36x6−1.
28) p6−10xp4x363. Đáp số. 36x61.
29) p9−10xp8x762. Đáp số.−166x64.
30) p−9x9−p−10x46−1. Đáp số. x626∨ −26x61.
31) p−9x9−p−10x16−1. Đáp số. x617∨ −56x61.
32) p−9x−9−p5−10x6−2. Đáp số. x6−122∨ −26x6−1.
33) p9x9−p−7x1061. Đáp số. 56x62.
34) p−9x9−p−5x962. Đáp số. −56x62.


35) p−9x8−p−10x66−1. Đáp số. x633∨ −16x68


9.
36) p−9x8−p−10x16−2. Đáp số. x6−137∨ −16x68


9.
37) p−9x−8−p1−10x6−1. Đáp số. x6−12∨ −86x6−8


9.
38) p−9x−8−p6−10x6−3. Đáp số. x6−313∨ −16x6−8


9.
39) p9x5−p−10x16−1. Đáp số. x629∨ −16x65


9.
40) p−9x5−p4−10x61. Đáp số. x614∨ −66x65


9.
41) p−9x5−p6−10x62. Đáp số. x6129∨ −16x65


9.
42) p−9x−5−p−8x−761. Đáp số.−296x6−1.
43) p−9x−5−p−7x−661. Đáp số. −66x6−1.
44) p−9x2−p5−10x61. Đáp số. x622∨ −26x62


9.
45) p−9x2−p6−10x61. Đáp số. x619∨ −36x62(192)

50) p−9x−2−p−5x−662. Đáp số. −36x6−2.
51) p−9x−2−p−3x−563. Đáp số. −36x6−2.


52) p1−9xp8x761. Đáp số.116x67.
53) p4−9xp8x461. Đáp số.−136x65.
54) p4−9xp7x1062. Đáp số.−136x65.
55) p7−9xp8x762. Đáp số.−1066x62.
56) p7−9xp8x763. Đáp số.−2776x61.
57) p7−9xp8x462. Đáp số.−1136x61.
58) p7−9xp1−8x61. Đáp số.−216x61.
59) p7−9x−p−7x−1063. Đáp số.−536x6−2.
60) p7−9x−p−7x−663. Đáp số.−586x6−1.
61) p7−9x−p−7x−562. Đáp số.−186x6−2.
62) p7−9xp7x362. Đáp số.216x61.
63) p7−9xp2−7x61. Đáp số. −26x61.
64) p7−9xp6x863. Đáp số.−186x62.
65) p7−9xp6x563. Đáp số.−216x61.
66) p7−9xp5x964. Đáp số.−186x62.
67) p7−9xp5x162. Đáp số. −26x61.
68) p7−9xp−3x263. Đáp số. −26x6−1.(193)

77) p−8x−8−p−9x−26−1. Đáp số. x6−19∨ −36x6−1.
78) p8x8−p9−9x62. Đáp số. x699∨ −36x61.
79) p−8x7−p−10x66−1. Đáp số. x67∨ −16x67


8.
80) p−8x7−p−10x46−1. Đáp số. x64∨ −26x67


8.
81) p−8x7−p−10x16−2. Đáp số. x629∨ −16x67


8.
82) p−8x7−p5−10x62. Đáp số. x622∨ −26x678.
83) p−8x7−p6−10x6−3. Đáp số. x6−67∨ −16x67


8.
84) p−8x−7−p9−10x6−2. Đáp số. x6−16∨ −46x6−7


8.
85) p−8x−7−p−9x−56−1. Đáp số. x6−29∨ −16x6−7


8.
86) p8x7−p−9x26−1. Đáp số. x622∨ −26x67


8.
87) p−8x7−p1−9x61. Đáp số. x611∨ −76x67


8.
88) p−8x7−p7−9x63. Đáp số. x6277∨ −16x67


8.
89) p−8x7−p7−9x62. Đáp số. x6106∨ −26x67


8.
90) p−8x−7−p−7x−1061. Đáp số.−226x6−2.
91) p8x7−p−6x861. Đáp số. 46x62.
92) p−8x7−p−4x762. Đáp số. −46x62.
93) p−8x4−p−10x16−1. Đáp số. x65∨ −16x61


2.
94) p−8x4−p6−10x62. Đáp số. x625∨ −16x612.
95) p−8x4−p4−9x61. Đáp số. x613∨ −56x61


2.
96) p−8x4−p7−9x62. Đáp số. x6113∨ −16x61(194)

97) p−8x−4−p−7x−1061. Đáp số.−136x6−5.
98) p−8x4−p−7x661. Đáp số.−256x61.
99) p−8x−4−p−6x−561. Đáp số. −56x6−1.
100) p1−8xp6−10x61. Đáp số. x63∨ −16x61


8.
101) p1−8x−p7−9x6−1. Đáp số. x6−21∨ −16x61


8.
102) p1−8xp9−9x61. Đáp số. x615∨ −36x61


8.
103) p1−8xp10−9x61. Đáp số. x610∨ −66x61


8.
104) p1−8xp7x661. Đáp số.−106x66.
105) p1−8x−p−7x−662. Đáp số.−1056x6−1.
106) p1−8xp7x561. Đáp số.−156x63.
107) p1−8x−p−7x−361. Đáp số.−216x6−1.
108) p1−8xp6x962. Đáp số.−156x63.
109) p1−8x−p−6x−562. Đáp số.−216x6−1.
110) p1−8xp6x261. Đáp số. −36x61.
111) p1−8xp−4x863. Đáp số. −66x6−3.
(195)

122) p9−8x−p−7x−1062. Đáp số.−776x6−5.
123) p9−8xp7x1063. Đáp số.2306x62.
124) p9−8xp7x562. Đáp số.−906x62.
125) p9−8xp1−7x61. Đáp số. −96x65.
126) p9−8xp2−7x61. Đáp số.−146x62.
127) p9−8x−p−6x−863. Đáp số.−446x6−2.
128) p9−8x−p−6x−562. Đáp số. −96x6−5.
129) p9−8xp6x362. Đáp số.−146x62.
130) p9−8xp5x963. Đáp số. −96x65.
131) p9−8xp5x663. Đáp số.−146x62.
132) p9−8xp4x764. Đáp số.−146x62.
133) p9−8x−p−4x−463. Đáp số. −56x6−2.
134) p9−8xp2x966. Đáp số. 96x65.
135) p−7x10−p5−10x63. Đáp số. x622∨ −26x610


7 .
136) p−7x10−p−9x96−1. Đáp số. x65∨ −26x610


7 .
137) p−7x10−p−9x26−2. Đáp số. x622∨ −26x610


7 .
138) p−7x10−p4−9x62. Đáp số. x613∨ −56x610


7 .
139) p−7x−10−p7−9x6−3. Đáp số. x6−53∨ −26x6−10


7 .
140) p−7x−10−p−8x−76−1. Đáp số. x6−22∨ −26x6−107 .
141) p−7x−10−p−8x−46−1. Đáp số. x6−13∨ −56x6−10


7 .
142) p−7x−10−p9−8x6−3. Đáp số. x6−230∨ −26x6−10


7 .
143) p7x10−p9−8x62. Đáp số. x677∨ −56x610(196)

145) p−7x6−p6−10x63. Đáp số. x625∨ −16x66


7.
146) p−7x6−p−9x56−1. Đáp số. x66∨ −16x66


7.
147) p−7x6−p7−9x63. Đáp số. x658∨ −16x66


7.
148) p−7x−6−p10−9x6−2. Đáp số. x6−10∨ −66x6−6


7.
149) p−7x−6−p−8x−46−1. Đáp số. x6−25∨ −16x6−6


7.
150) p−7x6−p1−8x62. Đáp số. x6105∨ −16x66


7.
151) p−7x6−p1−8x61. Đáp số. x610∨ −66x667.
152) p−7x6−p8−8x63. Đáp số. x6241∨ −16x66


7.
153) p−7x5−p−9x26−1. Đáp số. x63∨ −26x65


7.
154) p−7x5−p7−9x62. Đáp số. x618∨ −26x65


7.
155) p−7x−5−p9−9x6−2. Đáp số. x6−15∨ −36x6−5


7.
156) p−7x−5−p1−8x6−1. Đáp số. x6−15∨ −36x6−5


7.
157) p7x5−p9−8x62. Đáp số. x690∨ −26x65


7.
158) p−7x5−p−6x961. Đáp số.−156x63.
159) p−7x−5−p−6x−861. Đáp số.−186x6−2.
160) p7x5−p−5x962. Đáp số.186x62.
161) p−7x5−p−5x661. Đáp số. −36x62.
162) p−7x5−p−3x562. Đáp số. −36x62.
163) p−7x−3−p7−9x6−2. Đáp số. x6−21∨ −16x6−3


7.
164) p7x3−p1−8x61. Đáp số. x621∨ −16x63(197)

165) p−7x3−p4−8x61. Đáp số. x612∨ −46x637.
166) p−7x3−p8−8x62. Đáp số. x697∨ −16x63


7.
167) p−7x3−p−6x861. Đáp số.−126x64.
168) p7x3−p−6x561. Đáp số.216x61.
169) p−7x−3−p−5x−461. Đáp số. −46x6−1.
170) p1−7x−p9−8x6−1. Đáp số. x6−9∨ −56x61


7.
171) p1−7x−p−6x−561. Đáp số. −96x6−5.
172) p1−7xp5x962. Đáp số. −96x65.
173) p1−7xp2x965. Đáp số. −96x65.
174) p2−7xp7−9x61. Đáp số. x62∨ −16x62


7.
175) p2−7xp8−8x61. Đáp số. x617∨ −16x62


7.
176) p2−7x−p9−8x6−1. Đáp số. x6−14∨ −26x62(198)

189) p4−7x−p−5x−662. Đáp số.−116x6−3.
190) p4−7x−p−4x−863. Đáp số.−116x6−3.
191) p4−7xp3x864. Đáp số.−116x63.
192) p8−7xp6x862. Đáp số.−686x64.
193) p8−7xp1−6x61. Đáp số. −86x64.
194) p8−7xp5x462. Đáp số. −86x64.
195) p8−7x−p−4x−763. Đáp số. −86x6−4.
196) p8−7x−p−3x−864. Đáp số. −86x6−4.


197) p8−7xp2x765. Đáp số. −86x64.
198) p9−7xp6x563. Đáp số.−2056x61.
199) p9−7xp6x262. Đáp số.−816x61.
200) p9−7xp3−6x61. Đáp số.−136x61.
201) p9−7x−p−5x−463. Đáp số.−406x6−1.
202) p9−7x−p−5x−162. Đáp số.−136x6−1.
203) p9−7xp4x363. Đáp số.−136x61.
204) p−6x9−p9−9x63. Đáp số. x615∨ −36x63


2.
205) p−6x9−p1−8x62. Đáp số. x615∨ −36x63


2.
206) p−6x9−p−7x56−1. Đáp số. x615∨ −36x63


2.
207) p6x9−p4−7x62. Đáp số. x675∨ −36x63


2.
208) p−6x−8−p−10x−46−2. Đáp số. x6−4∨ −26x6−4


3.
209) p−6x−8−p7−9x6−3. Đáp số. x6−18∨ −26x6−4


3.
210) p6x8−p−8x76−1. Đáp số. x64∨ −26x64


3.
211) p6x8−p4−8x62. Đáp số. x612∨ −46x64
(199)

212) p−6x8−p9−8x63. Đáp số. x644∨ −26x64


3.
213) p−6x−8−p−7x−56−1. Đáp số. x6−18∨ −26x6−4


3.
214) p−6x8−p−7x36−1. Đáp số. x612∨ −46x64


3.
215) p−6x8−p2−7x62. Đáp số. x682∨ −26x64


3.
216) p−6x−8−p8−7x6−2. Đáp số. x6−68∨ −46x6−4


3.
217) p−6x8−p−5x961. Đáp số.−186x62.
218) p−6x−8−p−4x−761. Đáp số. −46x6−2.
219) p−6x5−p−10x16−2. Đáp số. x65∨ −16x65


6.
220) p−6x−5−p7−9x6−3. Đáp số. x6−21∨ −16x6−5


6.
221) p−6x5−p−8x46−1. Đáp số. x65∨ −16x65


6.
222) p−6x5−p1−8x62. Đáp số. x621∨ −16x65


6.
223) p−6x−5−p8−8x6−3. Đáp số. x6−49∨ −16x6−56.
224) p−6x5−p9−8x62. Đáp số. x69∨ −56x65


6.
225) p−6x5−p−7x36−1. Đáp số. x621∨ −16x65


6.
226) p−6x−5−p1−7x6−1. Đáp số. x6−9∨ −56x6−5


6.
227) p−6x5−p2−7x62. Đáp số. x689∨ −16x65


6.
228) p−6x5−p9−7x63. Đáp số. x6205∨ −16x65


6.
229) p−6x5−p−5x961. Đáp số. −96x65.
230) p−6x5−p−2x964. Đáp số. −96x65.
231) p−6x3−p9−8x62. Đáp số. x614∨ −26x61(200)

232) p−6x3−p2−7x61. Đáp số. x614∨ −26x61


2.
233) p−6x−3−p−5x−962. Đáp số.−746x6−2.
234) p−6x3−p−5x661. Đáp số.−146x62.
235) p−6x3−p−4x762. Đáp số.−146x62.
236) p6x2−p6−10x62. Đáp số. x63∨ −16x61


3.


237) p−6x2−p1−8x61. Đáp số. x63∨ −16x61


3.
238) p−6x2−p8−8x62. Đáp số. x617∨ −16x61


3.
239) p−6x−2−p2−7x6−1. Đáp số. x6−17∨ −16x6−1


3.
240) p−6x−2−p4−7x6−1. Đáp số. x6−11∨ −36x6−1


3.
241) p−6x2−p9−7x62. Đáp số. x681∨ −16x61


3.
242) p−6x−2−p−5x−661. Đáp số.−116x6−3.
243) p−6x2−p−5x461. Đáp số.−176x61.
244) p−6x2−p−4x862. Đáp số.−116x63.
245) p−6x−2−p−4x−361. Đáp số. −36x6−1.
246) p−6x2−p−3x863. Đáp số.−116x63.
247) p1−6xp8−7x61. Đáp số. x68∨ −46x61


6.
248) p1−6xp5x461. Đáp số. −86x64.
249) p1−6xp4x762. Đáp số. −86x64.
250) p1−6x−p−3x−863. Đáp số. −86x6−4.
251) p1−6xp2x764. Đáp số. −86x64.
252) p3−6x−p9−7x6−1. Đáp số. x6−13∨ −16x61


×