Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Lập trình Servo Mitsubishi Cơ bản và nâng cao P2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (766.23 KB, 10 trang )

Bài 2 : HỆ THỐNG SERVO QD77MS

I Cấu hình phần cứng
I.
II. Cấu hình phần mền
III.Lập trình điều khiển vị trí
CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


I. Cấu hình phần cứng hệ thống QD77 MS
1. Sơ đồ khối
Servo
Motor
Motor
cáp

PLC
CPU
Q CPU

Đọc/ghi
dữ liệu

QD77 MS
MODULE

M
SSCNET
III (H)
SSCNET


III

MR J4 B
MR J3 B

Encoder
cáp

PLG

QD77 MS2
QD77 MS4
QD77 MS16

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


I. Cấu hình phần cứng hệ thống QD77 MS
2. Sơ đồ đấu nối
Nguồn mạch
lực

3 Phase 200
– 230VAC
Digital I/O

Nguồn mạch
Điều khiển


1 Phase 200
– 230VAC
Servo
motor

SSCNET III/H MRJ4 B
SSCNET III MRJ3 B

Up/Down sensor
Dog sensor

QD77 MS
MODULE

Encoder

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


I. Cấu hình phần cứng hệ thống QD77 MS
3. Sơ đồ đấu nối chi tiết MRJ3,J4 B

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


II. Cấu hình phần mền hệ thống QD77 MS
1.Phần mền Melsoft serial simple motion


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


II. Cấu hình phần mền hệ thống QD77 MS
2.Tham số cài đặt

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


III. Lập trình điều khiển vị trí QD77 MS
1. Tổng quan
Bước 1

Bước 2

Khởi tạo
hệ thống

Chạy chế
độ JOG

Bước 3

Đặt vị trí gốc
cho hệ thống

Bước 4


Lập trình
Lậ
t ì h điều
điề
khiển vị trí

X0 Y0 X1 Y1 khởi tạo
X0, Y0 , X1, Y1 khởi
t

Axis#1
Y8 : Chạy thuận
Y9 : Chạy nghịch
U0\G1518 : Tốc độ jog
U0\G12 : Thời
\
ggian tăngg tốc
U0\G14 : Thời gian giảm tốc
OPR control
{ 9001 } Machine OPR
{ 9002 } Fast OPR

Y10 : Chạy
Y10
: Chạy vị trí
U0\G1500 : Position No.
U0\G2006 : Vị trí đặt
U0\G2004 : Tốc đọ đặt

Axis#2

YA : Chạy thuận
YB : Chạy nghịch
U0\G1618 : Tốc độ jog
U0\G162 : Thời
\
ggian tăngg tốc
U0\G164 : Thời gian giảm tốc
Position No .  
U0\G1500 : axis #1
U0\G1500 : axis #1
U0\G1600 : axis #2
Y11 : Chạy vị trí
U0\G1600 : Position No.
U0\G8006 : Vị trí đặt
U0\G8004 : Tốc đọ đặt


III. Lập trình điều khiển vị trí QD77 MS
2.Lập trình thực tế

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com


III. Lập trình điều khiển vị trí QD77 MS
2.Lập trình thực tế

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.comIII. Lập trình điều khiển vị trí QD77 MS
2.Lập trình thực tế

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC
https://www.khinen-festo.com×