Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.03 KB, 1 trang )

(1)

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG
LẦN THỨ XI


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10
Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2015


Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 01 trang)


Câu 1 (2,5 điểm)


Phân tích nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII. Từ những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng
chiến này anh/chị hãy rút ra một bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
hiện nay.


Câu 2 (2,5 điểm)


Hãy đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc thế kỉ XVIII.
Câu 3 (3,0 điểm)


Sự thành lập triều Nguyễn đầu thế kỉ XIX có điểm khác biệt cơ bản gì so với sự
thành lập các triều đại phong kiến Việt Nam ở các thế kỉ XI - XV? Vào giữa thế kỉ
XIX, những thách thức lịch sử nào đặt ra cho triều Nguyễn? Tại sao triều Nguyễn lại
duy trì đường lối bảo thủ?


Câu 4 (3,0 điểm)


Phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(1858 - 1884).Câu 5 (3,0 điểm)


Trình bày hồn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX. Chiếu Cần
vương ban ra đã tác động như thế nào đến bộ phận văn thân, sĩ phu yêu nước?


Câu 6 (3,0 điểm)


Vì sao cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là sự kiện vĩ
đại trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại?


Câu 7 (3,0 điểm)


Nêu nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở các nước
tư bản.


---Hết---
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

×