Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hải Dương - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.67 KB, 5 trang )

(1)

báo danh Nữ


1 Nguyễn Quốc Hiệp 26.01.01 30/03/1994 Kinh Nam Toán 25.00 Nhì 12 chuyên Ngun Tr·i
2 Ngun Ph−¬ng Hïng 26.01.02 01/01/1994 Kinh Nam Toán 26.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
3 Mạc Lu Phong 26.01.03 11/12/1994 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
4 Lu Hữu Phúc 26.01.04 23/11/1994 Kinh Nam Toán 26.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
5 Vị Phó TrÝ 26.01.05 18/11/1994 Kinh Nam To¸n 33.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi
6 Nguyễn Thị Thanh Yên 26.01.06 16/07/1994 Kinh Nữ Toán 26.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
7 Lê Đại Giáp 26.02.02 19/01/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.25 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i
8 Đinh Hoàng Hải 26.02.04 25/08/1994 Kinh Nam Vật lí 16.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
9 Đoàn Thị Trang Ly 26.02.05 16/09/1994 Kinh Nữ Vật lí 18.75 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
10 Phạm Văn Tiến 26.02.06 04/01/1994 Kinh Nam Vật lí 25.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
11 Đào Văn Trung 26.02.07 12/03/1994 Kinh Nam Vật lÝ 18.50 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i
12 Ngun Q TuÊn 26.02.08 06/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
13 Vũ Thị Kiều Anh 26.03.01 10/09/1994 Kinh Nữ Hoá học 28.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi
14 Đào Thu Giang 26.03.03 15/05/1994 Kinh Nữ Hoá học 17.75 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
15 Chu Thị Hạnh 26.03.04 25/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 25.00 Ba 12 chuyên Ngun Tr·i
16 Ngun ThÞ Ngäc Minh 26.03.05 28/01/1994 Kinh Nữ Hoá học 22.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
17 Nguyễn Đình Nam 26.03.06 05/08/1994 Kinh Nam Hoá học 23.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
18 Đào Thị Thanh Nhàn 26.03.07 13/04/1994 Kinh Nữ Hoá học 28.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi(2)

báo danh Nữ


19 Phùng Đức Phó 26.03.08 16/10/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 21.25 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i
20 Chu Ngäc Anh 26.04.01 16/06/1994 Kinh Nữ Sinh học 26.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
21 Trần Thị Huyền 26.04.03 10/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.00 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i
22 Ngun Hång H−ng 26.04.04 04/08/1994 Kinh Nam Sinh häc 19.50 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun TrÃi
23 Phạm Thuỳ Linh 26.04.05 09/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 24.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
24 Nguyễn Thị Phợng 26.04.06 12/02/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.00 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
25 Vũ Tuấn Toàn 26.04.07 12/08/1994 Kinh Nam Sinh häc 23.25 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i
26 §inh Quang Trung 26.04.08 13/04/1994 Kinh Nam Sinh häc 25.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi


27 Hoàng Hà 26.05.04 08/03/1994 Kinh Nam Tin häc 22.90 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i
28 Bùi Thị Kim Oanh 26.05.06 15/10/1994 Kinh Nữ Tin học 28.45 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
29 Nguyễn Minh V−¬ng 26.05.08 25/09/1994 Kinh Nam Tin häc 16.50 K.KhÝch 12 chuyên Nguyễn TrÃi
30 Nguyễn Thảo Chinh 26.05.01 09/01/1995 Kinh Nữ Tin học 19.85 Ba 11 chuyên Nguyễn TrÃi
31 Nguyễn Đức Đại 26.05.02 14/01/1995 Kinh Nam Tin học 20.90 Ba 11 chuyên Nguyễn TrÃi
32 Nguyễn Hữu Điều 26.05.03 31/03/1995 Kinh Nam Tin häc 18.45 K.KhÝch 11 chuyªn Ngun Tr·i
33 Ngun Phóc Lỵi 26.05.05 19/03/1995 Kinh Nam Tin học 17.45 K.Khích 11 chuyên Nguyễn TrÃi
34 Phạm Ngọc Phó 26.05.07 04/09/1995 Kinh Nam Tin häc 25.25 Ba 11 chuyên Nguyễn TrÃi
35 Hồ Thị Minh Anh 26.06.02 27/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
36 Đoàn Thị Quỳnh Anh 26.06.01 15/12/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi(3)

báo danh Nữ


37 Phạm Thị Vân Anh 26.06.03 17/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
38 Nguyễn Thị Thu Hà 26.06.04 18/02/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
39 Vũ Thị Khánh Linh 26.06.06 19/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
40 Đào Thị Hải Vân 26.06.07 23/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
41 Vũ Thị Vân 26.06.08 10/02/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
42 Lơng Đình Bảo 26.07.02 13/10/1994 Kinh Nam Lịch sử 17.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi
43 Đào Phơng Bình 26.07.01 19/06/1994 Kinh Nam Lịch sử 18.00 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi
44 Nguyễn Phơng Chinh 26.07.03 07/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.75 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
45 Nguyễn Tiến Đạt 26.07.04 29/08/1994 Kinh Nam Lịch sử 15.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
46 Nguyễn Việt Hà 26.07.05 28/07/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
47 Phan Văn Long 26.07.06 07/01/1994 Kinh Nam Lịch sử 17.50 Nhất 12 chuyên Ngun Tr·i
48 Ph¹m Quang Léc 26.07.07 17/09/1994 Kinh Nam Lịch sử 17.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
49 Vơng Quỳnh Trang 26.07.08 12/12/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.75 Nhì 11 chuyên Nguyễn TrÃi
50 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26.08.01 08/07/1994 Kinh Nữ Địa lí 15.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
51 Vũ Hiền Lơng 26.08.04 28/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
52 Trần Văn Thạo 26.08.07 16/08/1994 Kinh Nam Địa lí 16.25 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
53 Trần Thị Thuý 26.08.08 27/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi


54 Phạm Quỳnh Anh 26.09.01 29/06/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.10 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi(4)

báo danh Nữ


55 Nguyễn Phơng Hoa 26.09.03 20/05/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.75 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i
56 Ngun Mü Linh 26.09.04 31/08/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.95 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi
57 Lê Thuỳ Trang 26.09.07 24/01/1994 Kinh Nữ T. Anh 13.15 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i
58 Lª Hoàng Hạnh 26.09.02 26/08/1995 Kinh Nữ T. Anh 14.00 Ba 11 chuyªn Ngun Tr·i
59 Phan Ngäc Mai 26.10.02 09/07/1992 Kinh Nữ T. Nga 17.25 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
60 Ngun Thanh Th 26.10.05 10/07/1994 Kinh N÷ T. Nga 14.65 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
61 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 26.10.01 24/09/1995 Kinh N÷ T. Nga 16.55 Ba 11 chuyªn Ngun Tr·i
62 L−u Qnh Anh 26.11.01 08/01/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.75 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
63 Đỗ Thanh Bình 26.11.02 14/04/1994 Kinh Nữ T. Pháp 16.95 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
64 Nguyễn Anh Đức 26.11.03 01/10/1994 Kinh Nam T. Pháp 16.95 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi
65 Trịnh Thị Thanh Huyền 26.11.05 25/11/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.30 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
66 Nguyễn Phơng Thảo 26.11.08 13/01/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.95 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi
67 Nguyễn Minh Phơng 26.11.06 15/10/1995 Kinh Nữ T. Pháp 16.80 Nhì 11 chuyên Nguyễn TrÃi(5)

báo danh Nữ


Danh sách này gồm 67 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd×