Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hòa Bình - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.98 KB, 3 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo29-Tỉnh Hoà BìnhCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


1 Đặng Hữu Hiếu 29.01.02 21/07/1995 Kinh Nam Toán 14.00 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


2 Trần Phơng Thảo 29.01.04 06/05/1994 Kinh Nữ Toán 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


3 Nguyễn Thế Tiến Đạt 29.02.01 19/12/1994 Kinh Nam Vật lí 23.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


4 Lª Kim HËu 29.02.02 23/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 23.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


5 Phan T©n 29.02.04 31/03/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


6 Tạ Quang ViƯt 29.02.05 18/09/1994 M−êng Nam VËt lÝ 24.50 Nh× 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


7 Nguyễn Thành Dơng 29.03.01 22/12/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 19.50 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ8 Đỗ Sơn Tùng 29.03.06 01/11/1994 Mờng Nam Hoá học 24.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


9 Phạm Hoàng Giang 29.03.03 03/03/1994 Kinh Nữ Hoá học 20.75 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


10 Hà Thu Thuý 29.04.06 21/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 25.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


11 Vị Anh §øc 29.04.02 03/01/1994 Kinh Nam Sinh häc 29.50 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


12 Nguyễn TiÕn Vò 29.04.08 18/09/1994 Kinh Nam Sinh häc 19.50 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


13 Nguyễn Đông 29.04.01 22/10/1994 Kinh Nam Sinh học 29.25 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


14 Lê Ngọc Hạnh 29.04.03 31/07/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


15 Lơng Thu Hằng 29.04.04 12/10/1995 Mờng Nữ Sinh học 26.50 Nhì 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


16 Lê Thanh Sơn 29.05.04 23/10/1994 Kinh Nam Tin học 14.85 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


17 Nguyễn Thanh Tïng 29.05.05 10/12/1994 Kinh Nam Tin häc 16.35 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


18 Trần Quý Vinh 29.05.06 11/04/1994 Kinh Nam Tin häc 25.10 Ba 12 THPT chuyªn Hoàng Văn Thụ(2)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo29-Tỉnh Hoà BìnhCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


19 Vũ Đức Mạnh 29.05.02 03/02/1995 Kinh Nam Tin häc 17.20 K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hoàng Văn Thụ


20 Vũ Hồng Hạnh 29.06.03 25/11/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


21 Phan Thị Ngọc Anh 29.07.01 24/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


22 Nguyễn Đức Khánh 29.07.02 26/11/1994 Mờng Nam Lịch sử 16.25 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


23 Đoàn Thị Thuỳ Linh 29.07.03 22/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


24 Nguyễn Thuỳ Linh 29.07.04 31/10/1994 Mờng Nữ Lịch sử 15.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


25 Nguyễn Thị Lan Phơng 29.07.05 12/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 16.00 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


26 Đăng Thị Thu Uyên 29.07.06 06/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


27 Phạm Thanh Tùng 29.08.08 30/04/1994 Kinh Nam Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


28 Nguyễn Thuý Hiền 29.08.02 26/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ29 Nguyễn Thị Thuý 29.08.05 27/04/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.75 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


30 Bùi Thị Thanh Tâm 29.08.04 06/08/1994 Mờng Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


31 Bùi Thị Quỳnh Trang 29.08.06 30/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


32 Bùi Văn Duy 29.08.01 21/02/1994 Mờng Nam Địa lí 12.75 K.Khích 12 PT DTNT tØnh


33 Bïi Thanh Tïng 29.09.05 25/09/1994 Kinh Nam T. Anh 13.40 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


34 Nguyễn Thị Kiều Mi 29.10.02 15/08/1994 Kinh Nữ T. Nga 16.65 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


35 Phạm Thị Bích Thảo 29.10.03 04/10/1994 Kinh Nữ T. Nga 16.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


36 Lê Huyền Nhung 29.11.03 25/06/1994 Kinh Nữ T. Pháp 15.70 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo29-Tỉnh Hoà BìnhCc Kho thớ v Kim nh


Cht lng giỏo dc
Ngày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)


37 Đặng Quỳnh Hơng 29.12.03 03/08/1994 Kinh Nữ T. Trung 13.70 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


38 Nguyễn Minh Tâm 29.12.04 31/10/1994 Kinh Nữ T. Trung 14.65 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


39 Nguyễn Thu Thảo 29.12.05 22/05/1994 Mờng Nữ T. Trung 14.20 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ


Danh sách này gồm 39 thí sinh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục tr

ởng cục khảo thí và kđclgd


×