Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hưng Yên - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.46 KB, 3 trang )

(1)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo30-Tỉnh H

ng YênCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)
1 Trần Văn Hữu 30.01.05 04/12/1994 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
2 Vị NhËt Kh¸nh 30.01.06 06/08/1994 Kinh Nam To¸n 14.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
3 Lơng §øc HiÕu 30.01.04 29/07/1994 Kinh Nam To¸n 22.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
4 Dơng Mạnh Cờng 30.01.03 12/05/1995 Kinh Nam Toán 21.50 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên
5 An Mạnh Công 30.01.02 02/12/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
6 Đào Việt Anh 30.01.01 06/01/1995 Kinh Nam Toán 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên
7 Cao Trần Mạnh §¹t 30.02.01 19/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.75 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn
8 An Ngäc Hun 30.02.03 31/10/1994 Kinh Nữ Vật lí 16.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
9 Ngô Gia Đức 30.02.02 12/04/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.50 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn
10 Trơng Hoàng Nhật 30.02.06 03/04/1995 Kinh Nam Vật lí 19.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên
11 Hoàng Trung Kiªn 30.02.05 07/07/1995 Kinh Nam VËt lÝ 17.75 K.KhÝch 11 THPT Chuyên Hng Yên
12 Hoàng Khánh Lam 30.03.03 15/10/1994 Kinh Nữ Hoá học 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
13 Nguyễn Văn Huân 30.03.02 04/10/1995 Kinh Nam Hoá học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên
14 Đoàn Ngân Hoa 30.03.01 09/10/1995 Kinh Nữ Hoá học 22.00 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên


15 Nguyễn Việt Thắng 30.03.06 03/09/1994 Kinh Nam Hoá học 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
16 Trần Thị Kim Ngân 30.03.04 27/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 27.75 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên
17 Ngun Nam Nhí 30.03.05 23/08/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
18 Đoàn Thị Minh Thùy 30.03.07 30/12/1994 Kinh Nữ Hoá học 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn(2)

Sè TT Hä và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo30-Tỉnh H

ng YênCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)
19 Nguyễn Thị Lan Anh 30.04.01 04/09/1994 Kinh N÷ Sinh häc 20.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Hng Yên
20 Hoàng Thị Thu Hằng 30.04.02 18/02/1994 Kinh N÷ Sinh häc 21.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Hng Yên
21 Luyện Bảo Anh 30.05.01 11/11/1995 Kinh Nam Tin häc 16.35 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn
22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 30.06.04 27/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
23 Lê Thị Hồng Nhung 30.06.05 06/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
24 Đoàn Thị Hồng 30.06.01 09/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
25 Lê Thị Thanh Vân 30.06.06 01/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
26 Lê Thị Thu Hơng 30.06.03 24/05/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên


27 Phạm Thùy Linh 30.07.05 21/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
28 Trần Thị Thùy Dung 30.07.02 18/12/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
29 Phạm Thị Bích Huyền 30.07.03 25/06/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.75 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
30 Chu Thị Luyến 30.07.06 24/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.75 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
31 Nguyễn Thị Dịu 30.07.01 22/08/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
32 Nguyễn Thị Tuyết 30.07.08 26/06/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.75 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
33 Nguyễn Đặng Khánh Ly 30.07.07 26/09/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
34 Phạm Ngọc Khánh 30.07.04 12/04/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
35 Đặng Thị Hằng 30.08.02 28/09/1994 Kinh Nữ Địa lí 17.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên
36 Nguyễn Thị Thu Trang 30.08.07 27/07/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.00 Nhì 12 THPT Chuyên Hng Yên(3)

Số TT Họ và tên thí sinh báo danhSố Dân tộc


Danh sách thí sinh đoạt giảitrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT


Năm 2012Bộ Giáo dục và Đào tạo30-Tỉnh H

ng YênCc Kho thớ v Kim nh


Cht l

ng giỏo dcNgày sinh Nam/


Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT)
37 Trần Thị Dịu 30.08.01 28/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
38 Hoàng Trọng Huấn 30.08.03 07/02/1994 Kinh Nam Địa lí 13.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên


39 Đỗ Thị Trang 30.09.08 31/05/1994 Kinh Nữ T. Anh 12.40 K.Khích 12 THPT Chuyên Hng Yên
40 Đỗ Thị Thu Hà 30.09.02 27/07/1995 Kinh Nữ T. Anh 13.35 Ba 11 THPT Chuyên Hng Yên
41 DoÃn Thị Thùy Trang 30.09.07 14/06/1994 Kinh Nữ T. Anh 14.60 Ba 12 THPT Chuyên Hng Yên
42 Trần Thị Anh Th 30.09.05 10/10/1995 Kinh Nữ T. Anh 13.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Hng Yên
43 Nguyễn Phơng Thảo 30.09.06 08/02/1995 Kinh Nữ T. Anh 13.30 K.Khích 11 THPT Chuyên Hng Yên


Danh sách này gồm 43 thÝ sinh

Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012KT Ch tch Hi ngTrần Văn KiênPhú Ch tch Hi ngphó cục trởng cục khảo thí và kđclgd


×