Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2005-2006 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.15 KB, 1 trang )

(1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNGNĂM 2006


Mơn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm

Đ

ÁP ÁNTT Câu Đáp án Câu Đáp án


1 Câu 1 D Câu 26 B
2 Câu 2 B Câu 27 C
3 Câu 3 B Câu 28 D
4 Câu 4 A Câu 29 B
5 Câu 5 A Câu 30 B
6 Câu 6 A Câu 31 A
7 Câu 7 D Câu 32 D
8 Câu 8 D Câu 33 B
9 Câu 9 B Câu 34 C
10 Câu 10 C Câu 35 B
11 Câu 11 C Câu 36 B
12 Câu 12 C Câu 37 A
13 Câu 13 A Câu 38 C
14 Câu 14 B Câu 39 D
15 Câu 15 C Câu 40 D
16 Câu 16 A Câu 41 A
17 Câu 17 A Câu 42 D
18 Câu 18 B Câu 43 A
19 Câu 19 D Câu 44 B
20 Câu 20 C Câu 45 D
21 Câu 21 D Câu 46 C


22 Câu 22 C Câu 47 C
23 Câu 23 B Câu 48 B
24 Câu 24 D Câu 49 C
25 Câu 25 B Câu 50 B

×