Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề cương ôn tập kiến thức Tiếng Anh lớp 4 tuần 25: Unit 9 What's the fastest animal in the world - Lesson 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (665.01 KB, 3 trang )

(1)

Tam Binh Primary school Grade 4


Unit 9: Lesson 2 Family and Friends


1 | P a g e
Name: ... Class: ...


Unit 9: What's the fastest animal in the world?Lesson 2 : Grammar


Script:


Tính từ ngắn là tính từ đa số chỉ có một âm tiết. ( tall/ short/ big/ small/ fast/ slow..)


 So sánh hơn của tính từ ngắn (comparative of short adjectives): là so sánh giữa 2 người, 2 vật hoặc
2 con vật.


Ex: A cheetah is faster than a mouse. (con báo thì nhanh hơn con chuột)


S1 + am/is/are + tt ngắn +ER + than + S2


 So sánh nhất của tính từ ngắn ( superlative of short adjectives): là so sánh từ 3 người , 3 vật hoặc 3
con vật trở lên.


Ex: The fastest animal in the world is the cheetah. (Động vật nhanh nhất trên thế giới là con báo)


The + tt ngắn +est + am/ is / are + O .


The cheetah is the fastest animal in the world.


(2)

Tam Binh Primary school Grade 4


Unit 9: Lesson 2 Family and Friends


2 | P a g e
S ( subject) : chủ từ


S1( subject 1) :chủ từ 1
S2 (subject 2) :chủ từ 2
O ( object) : túc từ


Exercise1. Read and write T (true) or F (false).


1. Nam is the tallest boy. T
2. Duy is faster than Nam. ___
3. Bao is the faster boy. ___
4. Nam is slower than Duy. ___
5. Bao is taller than Duy. ___
6. Duy is shortest boy. ___
Hướng dẫn:


2 – F
3 – T
4 – F
5 – T
6 – T
2. Write.1. The U.S.A is bigger(big) than Viet Nam.


2. Mount Everest is the ___ (high) mountain in the world.
3. Cars are ___ (fast) than bikes.


4. Grapes are ___ (small) than apples.(3)

Tam Binh Primary school Grade 4


Unit 9: Lesson 2 Family and Friends


3 | P a g e
3.Write sentences,using the comparative adjective of the word in brackets.


3.(big) ………. 4. (wide) ………..


5.(quiet) 6.(tall ) ………..


………..


Hướng dẫn:
1 .


2 – F
3 – T
4 – F
5 – T
6 – T


2.2. highest.
3. faster
4. smaller
5. deepest
6. slower


3.


2. A is older than B.
3. B is bigger than A.
4. B is wider than A.
5. A is quieter than B.
6. A is taller than
1. (high) A is higher than B×