Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2004-2005 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.99 KB, 1 trang )

(1)

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm học 2004 - 2005


---
h−íng dÉn chÊm THI


đề chính thức Mơn: Tiếng PHáP (hệ 3 năm)
(Bản h−ớng dẫn chấm gồm 01 trang)


I. H−íng dÉn chung


* Nếu thí sinh làm bài khơng theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ
điểm nh− h−ớng dẫn quy định (đối với từng phần).


* Việc chi tiết hố thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong h−ớng dẫn chấm
phải đảm bảo không sai lệch với h−ớng dẫn chấm và đ−ợc thống nhất thực hiện trong
Hội đồng chấm thi.


* Sau khi cộng điểm tồn bài mới làm trịn điểm thi, theo ngun tắc: Điểm tồn
bài đ−ợc làm trịn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm trũn thnh 1
im).


II. Đáp án và thang điểm
Đọc hiểu (5 điểm).


Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. ( có thể chấp nhận một số lỗi diễn đạt )
1-(1 đim) Il vient de "Les clés de l'actualité Junior, 20 novembre 1999".
2-(1đim).


- Plus de 250 millions d'enfants. (0,5 điểm).- Ils travaillent dans les champs, les mines, les usines. (0,5 điểm).
3-(1đim) Non, ils ne vont pas tous à l'école.


4-(1đim) Ils sont vendus en Europe.


5-(1đim) (Plusieurs associations de protection des enfants alertent les consommateurs
en leur donnant des informations sur les entreprises qui emploient des enfants et) on
demande aux consommateurs de ne plus acheter les produits de ces entreprises.


Kiến thức ngôn ngữ (5 điểm).


1- (1,5 đim) Mỗi động từ chia đúng được 0,25 điểm.(0,25 x 6 = 1,5đ)


a - est arrivée / travaillait
b - est revenu /n'avait plus
c - est sortie / faisait


2- (1 đim) Mỗi đại từ chọn đúng được 0,25 điểm. (0,25 x 4 = 1đ)
a - où b - qui c - que d - dont


3- (1 đim) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. (0,25 x 4 = 1đ)
a - à cause d' b - grâce à c - à cause du d - grâce aux


4- (1,5 đim) Mỗi câu chuyển đúng được 0,5 điểm. (0,5 x 3 = 1,5đ)


a - Un pont sera construit ici.


b - La voiture est réparée par le mécanicien.
c - Ces enfants ont été soignés par le médecin.


×