Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

giai bai toan bang cach lap phuong trinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.66 KB, 6 trang )

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP
PHƯƠNG TRÌNH
Ngày soạn: Ngày dạy:
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập
phương trình
2.Kĩ năng.
HS biết vận dụng để giải 1 số dạng toán bậc nhất không
quá phức tạp
3.Thái độ.
Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS
B.Phương pháp.
Nêu và giải quyết vấn đề
C.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên.
Bảng phụ, soạn kĩ giáo án
2.Học sinh
Ôn lại cách giải phương trình đưa được về dạng
ax +b=0
Đọc trước bài mới
D.Tiến trình dạy học
1.Bài cũ.
Giải phương trình:2x+4(36-x)=0
2.Bài mới
a,Đặt vấn đề:
Bài toán:Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sau con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà,bao nhiêu chó?


Ở tiểu học các em đã được học cách giải bài toán này
bằng cách đặt giả thiết tạm.Vậy còn cách nào nhanh
hơn nữa không.Bài học hôm nay chung ta cùng nghiên
cứu điều đó.
b, Triển khai bài
Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
Hoạt động 1:Biểu diễn 1
đại lượng bởi biểu thức
chứa ẩn
GV:trong bài toán chuyển
động có những đaịo lượng
nào?
HS: s ,v, t
GV:hãy lập công thức biểu
thị mối quan hệ giữa các
đại lượng đó?
GV:Nếu gọi x(km/h) là vận
tốc của 1 ôtô.Khi đó quãng
đường ôtô đi được trong
5h là bao nhiêu?
GV: Thời gian để ôtô đi
hết quảng đường 100 km là
bao nhiêu?
Tương tự như vậy 1 em lên
bảng làm ?1
VD:Gọi x(km/h)là vận tốc
của 1 ôtô.Khi đó:
-Quảng đường ôtô đi được
trong 5h là 5x(km)
-Thời gian để ôtô đi hết

quảng đường 100 km là:
x
100
(h)
?1 t=x (phút)
a, v=180(m/phút)
S=180x(m)
b, S=4500m=4,5km
t=x(phút)=
60
x
(h)
xxt
s
v
270
60.5,4
===⇒
Gv cho lớp nhận xét
Yêu cầu hS đọc ?2
GV hướng dẫn:Cho số 12
là số tự nhiên có 2 chữ
số.Nếu thêm chữ số 5 vào
bên trái số 12 ta được số
mới là 512 tức là bằng
500+12
Nếu thêm chữ số 5 vào bên
phải số 12 ta được số mới
là 125, tức là bằng 12.10+5
Tương tự như vậy 1 em lên

làm ?2
Gọi 1 HS lên bảng làm
GV:ta đã biểu diễn 1 đại
lượng thông qua biểu thức
chứa ẩn .Đó cũng là 1 bước
quan trọng trong giải toán
bằng cách lập phương
trình
?2:
x là số tự nhiên có hai chữ
số
a,thêm chữ số 5 vào bên
trái x:
xx
+=
5005
b,Thêm chữ số 5 vào bên
phải x:
5105
+=
xx
Hoạt động 2:Ví dụ về giải
bài toán bằng cách lập
phương trình
Gv đưa đề bài lên bảng
phụ,yêu cầu 2 hs đọc đề bài
GV:bài toán có những đối
tượng nào?
GV:cho ta biết điều gì?
HS:số gà và chó là 36 con

Bài toán:bảng phụ
số chân gà và chân chó là
100 chân
GV: bài toán yêu cầu tìm
gì?
Gv vẽ bảng phụ sẵn
GV đặt câu hỏi gợi ý
hướng dẫn HS điền các giá
trị vào bảng đó
GV đặt câu hỏi hướng dẫn
HS:Giả sử gọi x(con) là số
gà.x phải có điều kiện gì?
GV:theo bài ra ta có tổng
số gà và chó là bao nhiêu?
GV:vậy số chó là bao
nhiêu?
Số gà là x (con),mỗi con gà
có 2 chân.Vậy số chân gà là
bao nhiêu?
Số chó là 36-x(con).Mỗi
con chó có 4 chân .vậy số
chân chó là bao nhiêu?
Theo bài ra cả chân gà và
chó là 100 chân, từ đó ta có
phương trình nào
Gọi 1 hS lên bảng giải
phương trình
GV:nhận xét,đối chiếu
điều kiện để kết luận
Giải:

Gọi x là số gà
ĐK: x nguyên dương,x<36
Khi đó số chân gà là 2x
Vì cảc gà và chó có 36 con
nên số chó là 36-x
số chân chó là 4(36-x)
Tổng số chân chó là 100
nên ta có phương trình:
2x+4(36-x)=100
Giải phương trình:
2x+4(36-x)=100
10041442
=−+⇔
xx
22
244
=⇔
=⇔
x
x
x=22 (TMĐK)
Vậy số gà là 22 con
nghiệm
GV:qua ví dụ trên hãy cho
biết để giải bài toán bằng
cách lập phương trình ta
cần tiến hành những bước
nào?
Gọi 3 hs đọc lại các bước
giải

GV yêu cầu hs đọc và
làm ?3
Giải bài toán trong VD 2
bằng cách chọn x là số chó
Hướng dẫn hs điền các giá
trị vào bảng
GV gọi 1 hs đứng dậy trình
bày lời giải như ví dụ trên
Yêu cầu cả lớp về nhà cùng
làm lại ?3 vào vở
Số chó là 36-22=14 con
+Các bước giải bài toán
bằng cách lập phương
trình:bảng phụ
Hoạt động 3:Luyên tập
Yêu cầu hs đọc BT 34 tr 25
SGK
GV:bài toán cho biết điều
gì?Yêu cầu tìm cái gì?
GV:bài toán yêu cầu tìm
phân số ban đầu,phân số
có tử và mẫu ta nên chon
tử số hoặc mẫu số làm ẩn
GV:nếu gọi mẫu số là x thì
x cần có điều kiện gì?
Hãy biểu diễn tử số của
phân số đã cho?
BT43 tr25 SGK
Gọi mẫu số là x
ĐK:x nguyên duơng,

0

x
vậy tư số là:x-3
Phân số đã cho là
x
x 3
=
nếu tăng cả tử và mẫu của
nó thêm 2 đơn vị thì phân
số mới là:
2
1
2
23


=
+−
=
x
x
x
x
Theo bài ra ta có phương
trình:
2
1
2
1

=


x
x
ĐK:
2

x
4
222
2)1(2
=⇔
+=−⇔
+=−⇒
x
xx
xx

Xem Thêm

×