Tải bản đầy đủ

de kthkI co dap an vat li 6789

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
Họ và tên: ……………………………...
Lớp …
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2009-2010
Môn: Cơng nghệ 9 ; Thời gian : 45’
Điểm L ời phê cua thầy cơ giáo
ĐỀ BÀI
Câu 1 : Hãy nêu 6 cơng việc trong nội dung lao động của nghề điện dân dụng mà em đã
học (1.5đ)
C©u 2: Tr×nh bÇy yªu cÇu cđa nghỊ ®iƯn d©n dơng ®èi víi ngêi lao ®éng? (2đ)
Câu 3 : Cơng dụng của đồng hồ đo điện là gì ? (1,5đ)
Câu 4 : Hãy nêu cách mắc vơn kế và ampe kế vào mạch điện để đo hiệu điện thế và
cường độ dòng ®iện (1đ).
Câu 5: Dựa vào sơ đồ ngun lí cho ở hình sau hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng
điện


A
O
đáp án biểu điểm

Cõu 1: 6 cụng vic trong ni dung lao ng ca ngh in dõn dng :
- Lp t mng in chiu sỏng trong nh 0,25
- Lp t iu hũa khụng khớ 0,25
- Lp t ng dõy h ỏp 0,25
- Sa cha qut in 0,25
- Lp t mỏy bm nc 0,25
- Bo dng v sa cha mỏy git 0,25
Cõu 2 : Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngời lao động: (3 điểm)
- Về kiến thức: Tối thiểu cần phải có trình độ văn hoá tốt nghiệp THCS. Hiểu biết
những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ thuật điện, nguyên lí làm việc (1 điểm)
- Về kĩ năng : Có kĩ năng đo lờng, sử dụng, bảo dỡng, sửa chữa, lắp đặt nhỡng thiết bị
điện và mạng điện (1 điểm)
- Về thái độ : Yêu thích nhngc công việc của nghề điện dân dụng, có ý thức bảo vệ môi
trờng, làm việc (0,5 điểm)
- Về sức khoẻ : Có đủ điều kiện về sức khoẻ, không mắc các bệnh về tim mạch, huyết
áp , thấp khớp . (0,5 điểm)
Cõu 3: ng h o in giỳp phỏt hin nhng h hng, s c k thut, hin tng lm
vic khụng bỡnh thng ca mch in v dựng in..... (1,5).
Cõu 4: - Vụn k c mc song song vi hai u mch in cần o (0,5)
- Ampe k c mc ni tip vo mch in (0,5)
Cõu 5 - V ỳng c 3 im
- V p c 1 im

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×