Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Công nghệ 12 bài 7 Khái niệm về mạch điện tử chỉnh lưu nguồn một chiều | Lớp 12, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.18 KB, 3 trang )

(1)

Bài 7 - KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ CHỈNH LƯU
VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU


I- MỤC TIÊU
1- Kiến thức:


- Biết được khái niệm phân loại mạch điện tử.
2- Kĩ năng:


- Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.
3- Thái độ:


- Có ý thức trong q trình học tập, u thích bài học.
II- CHUẨN BỊ


1- Chuẩn bị nội dung:


- Nghiên cứu nội dung bài 7 sgk.
- Tham khảo tài liệu liên quan.
2- Chuẩn bị đồ dùng:


- Tranh vẽ các hình 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk
- Vật mẫu: Mach nguồn một chiều.


III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1- Ổn định lớp:


Lớp Sĩ số vắng Có phép Khơng phép


12A1 4212A2 45


12A6 45


2- Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV&HS Nội dung kiến thức
HĐ1- Tìm hiểu về khái niệm và phân loại:


* GV: Lấy một số mạch trog thực tế để giới
thiệu khái niệm và phân loại mạch điện tử.


* HS: Quan sát sơ đồ hình 7-1 sgk để phân
loại mạch điện tử.


I- Khái niệm, phân loại mạch điện tử.
1- Khái niệm:


- Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp
giữa các linh kiện điện tử để thức hiện 1
nhiệm vụ nào đó.


2- Phân loại:


a. Theo chức năng và nhiệm vụ:
- Mạch khuếch đại.


- Mạch tạo sóng hình sinh.
- Mạch tạo xung.- Mạch nguồn chỉnh lưu, lọc và ổn áp.


b. Theo phương thức gia cơng, xử lí tín hiệu.
- Mạch kĩ thuật tương tự.


- Mạch kĩ thuật số.
HĐ2- Tìm hiểu về mạch chỉnh lưu:


* GV: Sử dụng tranh vẽ các hình 7-2; 7-3; 7-4(2)

sgk để giới thiệu các mạch chỉnh lưu.


* HS: Quan sát và cho biết ng lí làm việc của
các mạch.


* GV: Trong hình 7-3 nếu mắc cả hai điốt
ngược chiều thì sẽ ra sao ?


* HSTL:


* GV: Hình 7-4 nếu một điốt nào mắc ngược
hoặc bị đánh thủng thì sao ?


* HSTL:


- Dùng các điốt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều
thành điện một chiều.


+Có nhiều cách mắc mạch chỉnh lưu:
a. Mạch điện chỉnh lưu nữa chu kì:(7.2)b. Mạch chỉnh lưu hai nữa chu kì (7.3)


c. Mạch chỉnh lưu cầu (7.4)


HĐ3- Tìm hiểu về nguồn một chiều:
* GV: Dùng tranh vẽ hình 7-5; 7-6 để chỉ ra
các khối chức năng trong mạch nguồn một
chiều.


* HS: Quan sát chỉ ra được dịng điện chạy
trong mạch và dạng sóng minh họa điện áp ở
các điểm 1,2,3,4 trong mạch.


2- Nguồn một chiều:


a- Sơ đồ chức năng của mạch nguồn một
chiều:


Sơ đồ khối của mạch nguồn hình( 7.6)
1. Biến áp nguồn.


2. Mạch chỉnh lưu.
3. Mạch lọc nguồn.
4. Mạch ổn áp.
5. Mạch bảo vệ.


b- Mạch nguồn điện thực tế:
- Biến áp nguồn.- +
D
T
N1 ; N2


U2


R
tải(3)

* GV: Dựa vào sơ đồ mạch nguồn một chiều
thực tế hãy giải thích nguyên lí làm việc của
mạch lọc nguồn?


* HSTL:


- Mạch chỉnh lưu.
- Mạch lọc nguồn.


- Mạch ổn định điện áp một chiều.


* Mạch nguồn một chiều thực tế và dng súng minh ha


U~220V U2


Đ1


Đ2
Đ3
Đ4


IC ổn áp


7812


Khối 1 Khèi 2 Khèi 3 Khèi 4


 2  3 4 5 6 7 8


+ 12 V


14 V L


C1 C2 C


U2 ~


U2


-


U3-


U4-Khối 1: Biến áp nguồn


Khối 2: mạch chỉnh lưu.


Khối 3: mạch lọc nguồn.


Khối 4: mạch ổn áp.


IV. TNG KT, NH GIÁ


* GV: Đặt các câu hỏi theo mục tiêu của bài học để tổng kết, đánh giá nhận thức của HS.
+ Mạch chỉnh lưu gồm những mạch nào ? Ng lí làm việc ?


+ Các khối chức năng của nguồn một chiều ? Mạch nguồn trong thực tế ?
- Nhận xét quá trình tiếp thu của hs.


- HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
V. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ

×