Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Hóa học 11 bài 38 Hệ thống hóa hiđrocacbon | Lớp 11, Hóa học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.25 KB, 3 trang )

(1)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11


HỆ THỒNG HỐ VỀ HIĐROCACBON
I.Mục tiêu:


1.Kiến thức:


-hệ thống hố các loại hiđrocacbon quan trọng:ankan,anken,ankin,ankylbenzen về đặc điểm cấu
tạo, tính chất vật lí, tính chất hố học đặc trưng và ứng dụng


- Nắm được mối quan hệ giữa hiđrocacbon với nhau
2. Vận dụng:


- viết được các phương trình hh minh hoạ cho tính chất của các hiđrocacbon,chuyển hố giữa
hiđrocacbon, nhận biết và điều chế các hiđrocacbon


- Làm một số bài tập về hidrocacbon
II.Phương tiện:


Máy tính + máy chiếu
III.Phương pháp:


Đàm thoại kiểm ta,tổng kết
IV.Tiến trình lên lớp:


1. Ổn định tổ chức:


Ngày: …… lớp11B3:………. Ngày:…. .lớp11B7:…….
Ngày: ….. lớp11B8:……… Ngày: …... lớp11B6:…….
Ngày:…….. lớp11B4:……… Ngày: …... lớp11B5:…….
2. Kiểm tra bài cũ (xen vào bài mới)3. Bài mới


hoạt động của thầy và trò kiến thức cơ bản


HĐ1: GV chia bảng thành 5 cột
yêu cầu 1 Hs lên bảng viết các
công thức chung của


ankan,anken,ankin.ankylbennze
n


HĐ2:


gọi 4 hs lên bảng trình bày đặc
điểm cấu tạo phân tử của


ankan,anken,ankin.ankylbennze
n


HĐ3:


4 hs trình bày tính chất hố học
của mỗi loại hiđrocacbon,cho
thí dụ minh hoạ


hs nhận xét


I.hệ thống hoá về hiđrocacbon
(Gv: bảng 7.2 –SGK- 171)II.sự chuyển hoá giữa các loại hiđrocacbon:


tách H2 tách H2


ankan--->xicloankan--->
benzen và đ


III>Bài tập:


bài2(172)


phân biệt các bình đựng khí riêng


ankin


ankin


anken
+H2d,Ni


, -H2,xt,t0


ankan


+H2,Pd/


PbCO3
(2)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11


HĐ4: Hướng dẫn hs làm bài
tập:


bài 2(172-SGK)


axetilen nhận biết bằng thuốc
thử nào?


etilen nhận biết bằng thuốc thử
nào/


Bài 4(172)


hs viết pt cháy tổng quát rồi
nhận xét tỉ lệ giữa số mol của
CO2 và H2O
bài 3(172)


hoàn thành dãy chuyển hố
saughi rõ đk (nếu có)


a.etan--->etilen---->polietilen


b.metan--->axetilen----


>vinylaxetilen--->butađien--->polibutađien


biêt:H2,O2,CH4,C2H4, C2H2


-dẫn từn khí qua AgNO3/NH3 khí cho kết tủa


vàng nhạt: C2H2


-dẫn lần lượt 4 khí cịn lại qua dung dịch Br2 khí


nào làm mất màu Br2: C2H4


- 3khí cịn lại nhận khí O2 bằng tàn đóm


- 2 khí cịn lại cho tác ụng với oxi: khí nào cho
sản phảm làm đục nước vơi trong đó là : CH4


Bài 4(172)


3n+1 t0


CnH2n +2 + O2--->nCO2+ (n+1)H2O


2
nCO2


---<1
nH2O


3n t0CnH2n + O2--->nCO2+ nH2O


2
nCO2


---=1
nH2O


3n-1 t0


CnH2n -2 + O2--->nCO2+ (n-1)H2O


2
nCO2


--- >1
nH2O


3n-3


CnH2n -6 + O2--->nCO2+ (n-3)H2O


2
nCO2


--- >1
nH2O


bài 3


a.


1. C2H6 --->C2H4 + H2


2. n CH2= CH2--->(-CH2 - CH2-)n


b. 15000(3)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11
c.benzen--->brombenzen.


xt,t0


(2). 2CH CH--->CH2 = CH – C CH


Pd/PbCO3


3. CH2 = CH – C + H2--->CH2=CH- CHCH CH2
t0,p,xt


4. nCH2=CH- CH --->(- CH2-CH=CH
CH2 CH2 -)n
c.

4.Củng cố:


so sánh tính chất hố học của anken so với ankin
5.Hướng dẫn học ở nhà:


-Soạn:


dẫn xuất halogen


Fe,t0
+ Br2--->

×