Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Giáo án Công nghệ 11 bài 21 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong | Lớp 11, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.33 KB, 7 trang )

(1)

Bài 21: NGUYÊN LÍ LÀM VI C C A Đ NG C Đ T TRONG Ơ Ố


I M c tiêuụ :


1. Ki n th cế ứ : D y xong bài này, giáo viên h c c n làm cho h c sinhạ ọ ầ ọ
đ t đạ ượ :c


- Hi u để ược m t s khái ni m c b n v đ ng c đ t trong.ộ ố ệ ơ ả ề ộ ơ ố
- Nguyên lí làm vi c c a đ ng c đ t trong.ệ ủ ộ ơ ố


2. Kĩ năng:


Nh n bi t đậ ế ược tên g i và các b ph n c a đ ng c đ t trong trongọ ộ ậ ủ ộ ơ ố
th c t .ự ế


3. Thái độ :


u thích mơn h c, bi t đọ ế ược vai trò c a lí thuy t.ủ ế


II Chu n bẩ ị :
1 Gáo viên :


- Chu n b nghiên c u n i dung bài 21 sgk.ẩ ị ứ ộ


- Đ c tài li u có liên quan đ n đ ng c đ t trong.ọ ệ ế ộ ơ ố


- Phóng to b ng 21.1, 21.2 và 21.3 sgk.ả


2 H c sinhọ :Xem trước n i dung bài h c nhà. ộ ọ ở


III Ho t đ ng trên l pạ ộ ớ :
1 n đ nh l pỔ ớ : (1’)


2 Ki m tra bài cũể : ( 5’)


Câu 1: S lơ ượ ịt l ch s a phát tri n đ ng c đ t trong.ủ ể ộ ơ ố


Câu 2: Khái ni m và phân lo i đ ng c đ t trong.ệ ạ ộ ơ ố


Câu 3: C u t o chung c a đ ng c đ t trong.ấ ạ ủ ộ ơ ố


3 Gi ng bài m iả ớ : 34’


Ho t đ ng 1ạ ộ (20’): Tìm hi u v l ch s phát tri n c a đ ng c đ t ề ị ơ ố(2)

TL N i dungộ Ho t đ ng c ath yạ ộ Ho t đ ng c a tròạ ộ
I. M t s khái i m c b n:ộ ố ơ ả


1. Đi m ch t c a pittông:ể ế ủ


Đi m ch t c a pittơng là v trí mà t i đóể ế ủ ị ạ
pittơng đ i chi u chuy n đ ng. Cóổ ề ể ộ
hai lo i đi m ch t:ạ ể ế


- Điêm ch t dế ưới là đi m ch t mà t iể ế ạ
đó pittơng g n tâm tr c khu u nh t.ở ầ ụ ỷ ấ
- Điêm ch t trên là đi m ch t mà t i đóế ể ế ạ
pittơng xa tâm tr c khu u nh t.ở ụ ỷ ấ2. Hành trình pittơng (S):


Hành trình pittơng là qng đườ ng


pittông đi được gi a hai đi m ch t.ữ ể ế
G i R là bán kính quay c a tr c khu uọ ủ ụ ỷ
thì S = 2R.


3. Th tích tồn ph n (Vể tp).


Th tích tồn ph n Vể ầ tp là th tích xi lanhể
khi pittơng đi m ch t dở ể ế ưới.


4. Th tích bu ng cháy (Vể bc).


Th tích bu ng cháy Vể ồ bc là th tích xiể
lanh khi pittông đi m ch t trên.ở ể ế


5. Th tích cơng tác (Vể ct).


Th tích cơng tác Vể ct là th tích xi lanhể
gi i h n b i hai đi m ch t.ớ ạ ở ể ế


Vct = Vtp - Vbc


N u g i D là đế ọ ường kính xi lanh thì


24
ct


D S


V


6. T s nén (ỉ ố ε ):


T s nén là t s gi a ỉ ố ỉ ố ữ Th tích tồn
ph n và th tích bu ng cháy ầ ể ồ


tp


bc


V
V


ε =


T s nén trong đ ng c xăng có ỉ ố ộ ơ

ε

= 6 –
10, còn đ i v i đ ng c xăng là ố ớ ộ ơ

ε

= 15–
21.


Chu trình làm vi c c a đ ng c :ệ ủ ơ


T ng h p c b n quá trình n p, nén,ổ ợ ả ố ạ
cháy – dãn n và th i g i là m t chuở ả ọ ộ
trình làm vi c c a đ ng c .ệ ủ ộ ơ8. Kì:


Kì là m t ph n c a chu trình di n raộ ầ ủ ễ
trong th i gian m t hành trình c aờ ộ ủ
pittông.


Η Hi n nay nhânệ


lo i đã ch t oạ ế ạ
được nh ng lo iữ ạ
đ ng c nào?ộ ơ


□ Gi i thi u vớ ệ ề
l ch s phát tri nị ử ể
c a đ ng c đ tủ ộ ơ ố
trong.


○ Đ ng c h iộ ơ ơ


nước (khơng cịn sử


d ng n a), đơng cụ ữ ơ
đ t trong, đ ng cố ộ ơ
đi n, đ ng c ph nệ ộ ơ ả
l c. ự(3)

(4)

Ho t đ ng 2 ạ ộ (12’) : Tìm hi u v ngun lí làm vi c c a đ ng c đ t ẹ ủ ơ ố


trong.

Tl N i dungộ Hđc a th yủ Hđ c a trịủ
II. Ngun lí làm vi c c a đ ng c đ tệ ủ ơ ố


trong :


1. Nguyên lí làm vi c c a đ ng cệ ủ ơ
điêzen 4 kì:


a. Kì 1: n pạ


Pittông đi t ĐCT xu ng ĐCD, áp su từ ố ấ


trong xi lanh gi m khơng khí trong đả ườ ng


ng n p s qua c a n p đi vào xi lanh đ ng


ố ạ ẽ ử ạ ộ


c nh s chênh áp.ơ ờ ự


b. Kì 2: nén


Pittơng đi t ĐCD lên ĐCT, áp su t và nhi từ ấ ệ


đ trong xi lanh tăng. ộ


Cu i kì nén, vịi phun phun m t lố ộ ượng nhiênli u v i áp su t cao vào xi lanh.ệ ớ ấ


c. Kì 3: cháy dãn – n :ở


- Pittơng đi t ĐCT xu ng ĐCD, hai xupapừ ố


đ u đóng. ề


- Nhiên li u đệ ược phun t i váo hòa tr n v iơ ộ ớ
khí nóng t o thành hịa khí, hịa khí t b cạ ự ố


cháy sinh ra áp su t cao đ y pittông đi xu ngấ ẩ ố


làm quay tr c khu u và sinh cơng nên kì nàyụ ỷ


cịn g i là kì sinh cơng.ọ


b. Kì 4: th i:ả


Pittông đi t ĐCD lên ĐCT, xupap n p đóngừ ạ


xupap th i m . ả ở


Khi pittơng đ n ĐCT xupap th i đóng, xupápế ả


n p m , trong xi lanh l i di n ra chu trìnhạ ở ạ ễ
m i.ớ


2. Ngun lí làm vi c c a đ ng c xăng 4ệ ủ ơ


kì:


Ngun lí làm vi c c a đ ng c xăng 4 kìệ ủ ộ ơ


cũng tương t nh đ ng c điêzen 4kì chự ư ộ ơ ỉ
khác hai đi m:ở ể


- kì n p: đ ng c xăng n p vào hòa khí.Ở ạ ộ ơ ạ
- Cu i kì nén: trong đ ng c xăng bugi b t tiaố ộ ơ ậ


l a đi n châm cháy hịa khí.ử ệ


□ Yêu c u h cầ ọ
sinh nh c l iắ ạ
th nào là đ ngế ộ
c nhi t. ơ ệ


□ Gi i thi u cácớ ệ
c s đ phânơ ở ể
lo i đ ng cạ ộ ơ
đ t trong.ố


○ L ng nghe, đ cắ ọ
sgk và ghi chép
nh ph n n iư ầ ộ
dung.


○ L ng nghe vàắ(5)

(6)

Tl N i dungộ Hđc a th yủ Hđ c a trịủ


III. Ngun lí làm vi c c a đ ng c 2 kìệ ủ ơ :


1. D c đi m c u t o c a đ ng c hai kìặ ấ ạ ơ :
C u t o c a đ ng c c hai kì đ n gi nấ ạ ủ ộ ơ ơ ơ ả
h n đ ng c 4 kì. Đ ng c khơng dùngơ ộ ơ ộ ơ


xupap, pittông làm thêm nhi m v van trệ ụ ượ t


đ đóng, m các c a. Hịa khní đ a vào xiể ở ử ư


lanh ph i có áp su t cao, nên trả ấ ước khi vào xi


lanh chúng được nén vào cacte.


2. Ngun lí làm vi c:ệ


a. Ki 1: Pittơng đi t ĐCT lên ĐCD, trong xi
lanh di n ra các quá trình cháy – dãn n , th iễ ở ả
t do và quét th i khí. C thự ả ụ ể :


- Đ u kì 1 pittơng. Khí cháy có áp su t caoầ ấ


đ y pittông đi xu ng làm quay tr c khu uẩ ố ụ ỷ


sinh công. Q trình k t thúc khi pittơng mế ở


c a th i.ủ ả


- T khi m c a th i cho t i khi m c aừ ở ủ ả ớ ở ủ
quét khí th i v i áp su t cao đả ớ ấ ược th i raả


ngồi đây là q trình th i t do.ả ự


- T khi pittông m c a quét t i khi đ nừ ở ử ớ ế


ĐCD, hịa khí có áp su t cao qua đấ ườ ng


thông vào c a quét đ n xi lanh đ y khí th iử ế ẩ ả


trong xi lanh đi ra ngồi. Đay là giai đo n qétạ


th i khí.ả


Đ ng th i t khi thân pittơng đóng c a n pồ ờ ừ ử ạ


cho t i khi pittơng đ n ĐCD, hịa khí trongớ ế


cacte được nén nên áp su t và nhi t đ c aấ ệ ộ ủ
chúng tăng cao.


b. Ki 2: Pittông đi t ĐCD lên ĐCT, trong xi
lanh di n ra các quá trình quét – th i khí, l tễ ả ọ


khí nén và cháy. C thụ ể :


Lúc đ u c a th i v n còn m hịa khí có ápầ ủ ả ẫ ở


su t cao qua đấ ường thông vào c a quát vàoử


xi lanh đ y khí th trong xi lanh ra ngồi giaiẩ ảđo n này là quét - th i khí.ạ ả


- T khí pittơng đóng c a qt cho t i khiừ ử ớ


đóng c a th i m t ph n hào khí trong xi lanhử ả ộ ầ


b l t ra ngoài. Giai đo n này g i là giai đo nị ọ ạ ọ ạ
l t khí.ọ


- T khi pittơng ừ


□ Gi i thi u haiớ ệ
h th ng và 4ệ ố
c c u chínhơ ấ
c a đ ng c đ tủ ộ ơ ố
trong.


□ Yêu c u h cầ ọ
sinh xem hình
20.1 sgk giáo
viên gi i thi uớ ệ
các chi ti tế
chính c a đ ngủ ộ
c .ơ


○ L ng nghe vàắ


ghi chép như
ph n n i dung. ầ ộ○ L ng nghe vàắ(7)

4. C ng củ ố : (4’) GV yêu c u HS nh c l i: ắ ạ


- S lơ ượ ịt l ch s a phát tri n đ ng c đ t trong.ủ ể ộ ơ ố


- Khái ni m và phân lo i đ ng c đ t trong.ệ ạ ộ ơ ố


- C u t o chung c a đ ng c đ t trong.ấ ạ ủ ộ ơ ố


5. D n dòặ : (1’)


- D n h c sinh v nhà h c bài cũ, tr l i các câu h i sách giáo khoa.ặ ọ ề ọ ả ờ ỏ

×