Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Công nghệ 11 bài 16 Công nghệ chế tạo phôi | Lớp 11, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.63 KB, 4 trang )

(1)

Ph n 2 : CH T O C KHÍẾ Ạ Ơ


Chương III: V T LI U C KHÍ VÀ CƠNG NGH CH T O PHÔIẬ Ơ Ế Ạ


Bài 16 : CÔNG NGH CH T O PHÔI Ế Ạ


I M c tiêuụ :


1. Ki n th cế ứ : D y xong bài này, giáo viên h c c n làm cho h c sinhạ ọ ầ ọ
đ t đạ ượ :c


- Bi t đế ược b n ch t c a công ngh ch t o phôi b ng phả ấ ủ ệ ế ạ ằ ươ ng
pháp đúc.


- Bi t đế ược b n ch t c a công ngh ch t o phôi b ng phả ấ ủ ệ ế ạ ằ ươ ng
pháp gia công áp l c và hàn.ự


2. Kĩ năng:


- Bi t đế ược các bướ ủc c a công ngh ch t o phôi trong khuôn cát.ệ ế ạ


- Nh n bi t đậ ế ược các d ng c dùng trong công ngh ch t o phơi.ụ ụ ệ ế ạ


- Trí tưởng tượng và óc th m m , phong phú h n.ẩ ỹ ơ


3. Thái độ : Có thái đ u thích mơn h c và kh năng làm vi c có khoaộ ọ ả ệ
h c.ọ


II Chu n bẩ ị :
1 Gáo viên :- Chu n b nghiên c u n i dung bài 16 SGK.ẩ ị ứ ộ


- S u t m thơng tin có liên quan đ n phư ầ ế ương pháp ch t o phôiế ạ
b ng phằ ương pháp đúc, gia công áp l c và hàn.ự


- Tranh v phóng to các hình 16.1a, 16.2 và b ng 16.1 sách giáoẽ ả
khoa.


- Chu n b m t s s n ph m đẩ ị ộ ố ả ẩ ược ch t o b ng công ngh trên.ế ạ ằ ệ


2 H c sinhọ : Xem trước n i dung bài h c nhà. ộ ọ ở


III Ho t đ ng trên l pạ ộ ớ :
1 n đ nh l pỔ ớ : (1’)


2 Ki m tra bài cũể : ( 5’)


Câu 1: M t s tính ch t đ c tr ng c a v t li u?ộ ố ấ ặ ư ủ ậ ệ


Câu 2: Nêu tên, thành ph n, tính ch t, ng d ng c a t ng lo iầ ấ ứ ụ ủ ừ ạ v tậ
li u trong b ng 15.1 sgk.ệ ả


3 Gi ng bài m iả ớ : 33’


Ho t đ ng 1ạ ộ (20’): Tìm hi u cơng ngh ch t o phôi b ng ế ạ


phương pháp đúc.(2)

Rót kim lo i l ngạ ỏ


vào khuôn


I. Công ngh ch t o phôi b ngệ ế ạ
phương pháp đúc:


1. B n ch tả ấ : Đúc là rót kim lo i l ngạ ỏ
vào khuôn, sau khi kim lo i l ng k tạ ỏ ế
tinh và ngu i ngộ ười ta nh n đậ ược v tậ
đúc có hình d ng và kích thạ ướ ủ c c a
lịng khn.


2. u và nhƯ ược đi m:ể
a. u đi m:Ư


- Đúc được các kim lo i và h p kimạ ợ
khác nhau.


- Có th đúc để ược các v t có kh iậ ố
lượng nh đ n kh i lỏ ế ố ượng r t l n vàấ ớ
v t th có nhi u chi ti t ph c t p.ậ ể ề ế ứ ạ
- Có đ chính xác và năng su t r t caoộ ấ ấ
h chi phí s n xu t.ạ ả ấ


b. Nhược đi mể :


Có th t o ra các khuy t t t nh r khí,ể ạ ế ậ ư ổ
r x , không đi n đ y h t lịng khn,ổ ỉ ề ầ ế
v t đúc b n t.ậ ị ứ


3. Công ngh ch t o phôi b ngệ ế ạ


phương pháp đúc trong khn cát:


Q trình đúc trong khuôn cát đượ c
th c hi n theo s đ sauự ệ ơ ồ :


□ Yêu c u h c sinhầ ọ
k tên các v t để ậ ượ c
ch t o b ngế ạ ằ


phương pháp đúc.


Η B n ch t c a đúcả ấ ủ
là gì ?


□ Em hãy nêu uư
đi m c a phể ủ ươ ng
pháp đúc.


Η Nhược đi m c aể ủ
phương pháp đúc là
gì ?


□ Gi i thi u vớ ệ ề
phương pháp đúc
trong khuôn cát.


○ K tên m t s v tể ộ ố ậ
đúc.


○ Đúc là rót kim lo iạ


l ng vào khuôn, sauỏ
khi kim lo i l ng k tạ ỏ ế
tinh và ngu i ngộ ười ta
nh n đậ ược v t đúc.ậ
○ Tr l i nh ph nả ờ ư ầ
n i dung.ộ


○ Có th t o ra cácể ạ
khuy t t t nh rế ậ ư ổ
khí, r x , khơng đi nổ ỉ ề
đ y h t lịng khn,ầ ế
v t đúc b n t.ậ ị ứ


○ Quan sát hình v vàẽ
l ng nghe. ắ


Tl N i dungộ Hđ th yầ Hđ trò


□ Yêu
c u h cầ ọ
sinh vẽ
s đơ ồ
16.1


○ V sẽ ơ
đồ


Ho t đ ng 2 ạ ộ (13’) : Tìm hi u cơng ngh ch t o phôi b ng ph ế ạ ương pháp gia


công áp l c.ự .Chu n b m u và v t ẩ ị ẫ ậ
li u làm khuônệ


Chu n b v t li u n uẩ ị ậ ệ ấ


Ti n hànhế
làm khuôn


N u ch y ấ ả
Kim lo iạ


Khuôn(3)

Ho t đ ng3 ạ ộ (13’) : Tìm hi u cơng ngh ch t o phôi b ng ph ế ạ ương pháp


hàn..


Tl N i dungộ Ho t đ ng c ath yạ ộ Ho t đ ng c atròạ ộ
II. Công ngh ch ệ ế t o phôi b ngạ


phương pháp gia công áp l c:ự


1. B n ch t: ả ấ Gia công kim lo i b ngạ ằ
áp l c là dùng các ngo i l c tác d ngự ạ ự ụ
thông qua cácd ng c ho c thi t b (búaụ ụ ặ ế ị
tay ho c búa máy) làm cho kim lo i bi nặ ạ ế
d ng d o theo m t đ nh hạ ẻ ộ ị ướng trướ c
nh m t o đằ ạ ược m t v t th có hìnhộ ậ ể
d ng, kích thạ ước theo u c u.ầM t s phộ ố ương pháp gia công : Rèn tự
do, d p th tích.ậ ể


2. u nhƯ ược, đi m:ể


a. u đi m: Ư Phơi gia cơng áp l c cóự
trính c cao d p th tích đ c khí hóa,ơ ậ ể ễ ơ
t o đạ ược ph i có đ chính xác cao, ti tố ộ ế
ki m đệ ược kim lo i và gi m chi phí choạ ả
gia cơng c t g t.ắ ọ


b. Nhược đi m: ể Không th ch t oể ế ạ
được v t th có hình d ng k t c u ph cậ ể ạ ế ấ ứ
t p kích thạ ướ ớc l n. Rèn t do có đự ộ
chính xác và năng su t th p, đi u ki nấ ấ ề ệ
làm vi c n ng nh c.ệ ặ ọ


Η Gia cơng áp l cự
là gì ?


Η V y em hãy nêuậ
b n ch t c a giaả ấ ủ
công kim lo i b ngạ ằ
áp l cự


Η K tên m t sể ộ ố
phương pháp gia
công b ng áp l c.ằ ự
□ Gia công kim lo iạ


b ng áp l c có uằ ự ư
và nhược đi mể
gì ?.


□ Gi i thích thêmả
và nêu m t s ví dộ ố ụ
vè ph n u vàầ ư


nhược đi m c aể ủ
phương pháp gia
công áp l cự


○ Là dùng ngo iạ
l c tác d ng lênự ụ
v t li u làm nóậ ệ
thay đ i hình d ngổ ạ
theo ý mu n.ố


○ Tr l i nh ph nả ờ ư ầ
n i dung. ộ


○ Rèn t do, d pự ậ
th tích.ể


○ Đ c sách giáoọ
khoa và tr l i nhả ờ ư
ph n n i dung.ầ ộ


○ L ng nghe và ghiắ
chép nh ph n n iư ầ ộ


dung.


Tl N i dungộ Ho t đ ng c a th yạ ộ Ho t đ ng c atrịạ ộ
III. Cơng ngh ch t o phôi b ngệ ế ạ


phương pháp hàn :


1. B n ch t: ả ấ Hàn là phương pháp n iố
các chi ti t kim lo i v i nhau b ng cáchế ạ ớ ằ
nung nóng ch n i đ n tr ng thái ch y,ổ ố ế ạ ả
sau khi kim lo i k t tinh s t o thànhạ ế ẽ ạ
m i hàn. ố


2. u nhƯ ược, đi m:ể


a. u đi m: Ư Ti t ki m đế ệ ược kim lo i,ạ
có th n i để ố ược các kim lo i có tínhạ
ch t khác nhau. Hàn t o ra đấ ạ ược các chi
ti t có hình d ng, k t c u ph c t p.ế ạ ế ấ ứ ạ
M i hàn có đ b n cao.ố ộ ề


b. Nhược đi m: ể Chi ti t hàn d bế ễ ị
cong, vênh , n c do bi n d ng nhi tứ ế ạ ệ
không đ u.ề


Η Gia công b ngằ
phương pháp hàn là
gì ?


Η V y em hãy nêu b nậ ả


ch t c a gia công kimấ ủ
lo i b ng áp l cạ ằ ự
□ Gia công kim lo iạ
b ng phằ ương pháp hàn
có u và như ược đi mể
gì ?.


□ Gi i thích thêm vàả
nêu m t s ví d vèộ ố ụ
ph n u và nhầ ư ượ c
đi m c a phể ủ ươ ng
pháp


○ Tr l i nhả ờ ư
ph n n i dung. ầ ộ


○ Tr l i nhả ờ ư
ph n n i dung. ầ ộ


○ Đ c sách giáoọ
khoa và tr l iả ờ
nh ph n n iư ầ ộ
dung.(4)

4. C ng c ố : (5’) G i h c sinh nh c l iọ ọ ắ ạ :


- Công ngh ch t o phôi b ng phệ ế ạ ằ ương pháp đúc.


- Công ngh ch t o phôi b ng phệ ế ạ ằ ương pháp gia công áp l c.ự
- Công ngh ch t o phôi b ng phệ ế ạ ằ ương pháp hàn.5. D n dòặ : (1’)


- D n h c sinh v nhà h c bài cũ, tr l i các câu h i sách giáo khoa.ặ ọ ề ọ ả ờ ỏ

×