Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Hóa học 10 bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử | Lớp 10, Hóa học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.12 KB, 4 trang )

(1)

Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả


Bài 14: TINH TH NGUYÊN T VÀ TINH THPHÂN TỬI. M C TIÊU BÀI H C Ọ :


1. V ki n th c:ề ế ứ H c sinh hi u:


- C u t o m ng tinh th nguyên t . Liên k t trong m ng tinh th nguyênấ ạ ạ ể ử ế ạ ể
t là LKCHT. Tính ch t chung c a m ng tinh th nguyên tử ấ ủ ạ ể ử


- C u t o m ng tinh th phân t . Liên k t trong m ng tinh th phân t làấ ạ ạ ể ử ế ạ ể ử
LK y u gi a các phân t . Tính ch t chung c a m ng tinh th phân tế ữ ử ấ ủ ạ ể ử


2. V kĩ năng:ề


H c sinh v n d ng:


- So sánh m ng tinh th nguyên t , m ng tinh th phân t , m ng tinh th ion.ạ ể ử ạ ể ử ạ ể


- Bi t tính ch t chung c a t ng lo i m ng tinh th đ s d ng đế ấ ủ ừ ạ ạ ể ể ử ụ ượ ốc t t các v tậ
li u có c u t o t các lo i m ng tinh th k trên. ệ ấ ạ ừ ạ ạ ể ể


II. CHU N BẨ Ị:


1. GV: Mơ hình m ng tinh th kim cạ ể ương.


2. HS: Xem sgk.III. BÀI GI NGẢ :


1. n đ nh l pỔ


2. Ki m tra bài cũ:ể


- Xác đ nh liên k t t o thành trong các ch t:ị ế ạ ấ(2)

Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả


- Vi t CT electron, CTCT các h p ch t sau: Fế ợ ấ 2, HF, N2


3. Bài m iớ :


HO T Đ NG TH Y -Ạ


TRÒ N I DUNG VI T B NGỘ


* Ho t đ ng 1:ạ ộ


H c sinh quan sát mơ hìnhọ


tinh th kim cể ương, k t h pế ợ


v i SGK đ nh n bi t c uớ ể ậ ế ấ


trúc m ng tinh th kimạ ể


cương. GV gi i thích cho rõ h n:ả ơ


− nút m ng là nguyên t C.Ở ạ ử


−Ch cho HS th y c u trúc tỉ ấ ấ ứ
di n đ u c a tinh thệ ề ủ ể
nguyên t đử ược t o ra doạ
liên k t hóa h c gi a cácế ọ ữ
nguyên t C (spử 3)


− Kho ng cách gi a cácả ữ
nguyên t C trong tinh thử ể
kim cương là 0,154 nm.


− Kim cương có đ c ng l nộ ứ ớ
nh tấ


* Ho t đ ng 2:ạ ộ


K t lu n v tính ch tế
c a m ng tinh th ngt .ủ


* L c liên k t c ng hóa trự ế ộ ị


I. TINH TH NGUYÊN TỂ Ử.


1. Tinh th nguyên t :ể


M ng tinh th kim cạ ương:M i nguyên t C liên k t c ng hóa tr v i 4 nguyênỗ ử ế ộ ị ớ
t C g n nh t n m 4 đ nh c a m t hình t di n đ u.ử ầ ấ ằ ở ỉ ủ ộ ứ ệ ề
Nguyên t C đ nh l i liên k t v i các nguyên t Cử ở ỉ ạ ế ớ ử
khác.
2. Tính ch t chung c a tinh th nguyên t :ấ


Do có l c liên k t c ng hóa tr r t l n ự ế ộ ị ấ ớ → tinh th nguyênể
t r t b n v ng, đ c ng l n, nhi t đ nóng ch y vàử ấ ề ữ ộ ứ ớ ệ ộ ả
nhi t đ sôi khá cao.ệ ộ(3)

Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả


r t l n.ấ ớ


* Tinh th ngt r t b nể ử ấ ề
v ng, c ng, khó nóngữ ứ
ch y, khó bay h i.ả ơ


Ho t đ ng 3:ạ ộ


H c sinh quan sát tranh vọ


m ng tinh th iot, bi tạ ế


đượ ấc c u trúc c a cácủ


m ng tinh th này.ạ N m trên các đ nh và tâmằ ỉ
các m t c a hình l pặ ủ ậ
phương.


 Liên k t v i nhau b ng ế ớ ằ l cự
tương tác gi a các phânữ
tử


II. TINH TH PHÂN TỂ Ử.


1. Tinh th phân t :ể


Nh ng phân t liên k t v i nhau b ng l c tữ ử ế ớ ằ ự ương tác y uế
gi a các phân t . ữ ử


Ph n l n ch t h u c , đ n ch t phi kim nhi t đ th pầ ớ ấ ữ ơ ơ ấ ở ệ ộ ấ
đ u k t tinh thành tinh th phân tề ế ể ử


* M ng tinh th phân t iotạ : I2
Tinh th iot ể

- Tính ch t: khơng b n, có th chuy n th ng tấ ề ể ể ẳ ừ
d ng r n sang d ng h i (thăng hoa)ạ ắ ạ ơ


* M ng tinh th nạ ể ước đá: H2O


2. Tính ch t chung c a tinh th phân t :ấ(4)

Giáo án Hóa h c 10 c b nọ ơ ả


HS quan sát tranh v m ngẽ ạ


tinh th nể ước đá, bi t đế ượ c


c u trúc c a các m ng tinhấ ủ ạ


th này.ể


- D nóng ch y, d bay h i.ễ ả ễ ơ


- Tinh th phân t khơng phân c c d hồ tan trongể ử ự ễ
dung môi không phân c c. ự


C NG C BÀIỦ :


×