Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Công nghệ 10 bài 22 Quy luật sinh trưởng phát triển của vật nuôi | Lớp 10, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.84 KB, 3 trang )

(1)

BÀI 22: QUY LU T SINH TR

ƯỞ

NG PHÁT D C


C A V T NUÔII. M c Tiêu: ụ


Sau khi h c xong bài này, h c sinh c n ph i n m đọ ọ ầ ả ắ ược:


1. Ki n th cế ứ :


- Khái ni m và vai trò c a sinh trệ ủ ưởng, phát d c.ụ


- Hi u để ược n i dung c b n và ng d ng c a các quy lu t sinh trộ ơ ả ứ ụ ủ ậ ưởng và phát


d c.ụ


- Bi t đế ược các y u t nh hế ố ả ưởng đ n quá trình sinh trế ưởng và phát d c c aụ ủ


v t nuôi.ậ


2. Thái độ:


Giúp hs hi u r h n v s phát tri n c a v t nuôi.ể ỏ ơ ề ự ể ủ ậ


3. Rèn luy nệ :


Rèn luy n kĩ năng quan sát, tìm hi u và phân tích.ệ ể


II. Phương Pháp:


- Dùng phương pháp v n đáp, gi ng gi i.ấ ả ả- Th o lu n, thuy t trình.ả ậ ế


III. Tr ng Tâm Ki n Th c: ọ ế


- Khái ni m sinh trệ ưởng, pháp d c.ụ


- Các quy lu t sinh trậ ưởng, phát d c. ụ


- Các y u t nh hế ố ả ưởng đ n sinh trế ưởng phát d c.ụ


IV. Chu n B : ẩ


Đ c SGK và tài li u tham liên quan.ọ ệ


V. Ti n Trình Lên L p: ế


1. n đ nh l p (Ki m tra s s ).Ổ ỉ ố
2. Ki m tra bài cũ:ể


3. Gi ng bài m i:ả


D n Nh pẫ ậ : Vi c phát tri n nông nghi p không ch d a vào tr ng tr t mà vi cệ ể ệ ỉ ự ồ ọ ệ


ni tr ng cũng đóng g p m t vai trị r t quan tr ng. Vì th phát tri n chăn nuôi,ồ ớ ộ ấ ọ ế ể


thu s n cũng đang là hỷ ả ướng phát tri n tích c c để ự ược nhà nước đ u t , ngầ ư ườ i


dân chú ý.


- Làm th nào đ v t ni có th phát tri n t t, trế ể ậ ể ể ố ước h t ta ph i n m đế ả ắ ược quylu t phát tri n c a v t nuôi, tìm hi u nh ng y u t nh hậ ể ủ ậ ể ữ ế ố ả ưởng đ n qua trìnhế


sinh trưởng, phat d c c a chúng. Đó cũng chính là n i dung c n n m đụ ủ ộ ầ ắ ược trong


bài h c hôm nay:ọ


Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ N i dung ki n th cộ ế


Chúng ta đã h c qua vọ ề(2)

Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ N i dung ki n th cộ ế


trong chương trình l pớ


7:


? Cho m t ví d v qộ ụ ề


trình sinh trưởng?


? V y sinh trậ ưởng là gì?


? Cho m t ví d v qộ ụ ề


trình phát d c?ụ


? V y cho bi t th nàoậ ế ế


là phát d c? ụ? V y sinh trậ ưởng và


phát d c có m i quanụ ố


h nh th nào?ệ ư ế


- Nh n xét ậ


HS đ c SGKọ


? Cho bi t sinh trế ưở ng


và phát d c tuân theoụ


nh ng quy lu t nào?ữ ậ


? Nh n xétậ


? Cho ví d v q trìnhụ ề


sinh trưởng và phát d cụ


theo giai đo n?ạ


? Cho ví d v q trìnhụ ề


sinh trưởng và phát d cụ


theo quy lu t khơngậđ u?ề


? Hãy cho ví d v quáụ ề


trình sinh trưởng và phát


d c theo chu kỳ?ụ


HS nêu ví d : ụ


Tr l iả ờ


HS nêu ví d : ụ


Tr l iả ờ


Hs suy nghĩ, tr l i câuả ờ
h iỏ


- B sungổ


- Tr l i câu h iả ờ ỏ


- B sung.ổ


- Đ a ra ví d : Quá trìnhư ụ


sinh trưởng và phát d cục a v t nuôi theo nh ngủ ậ ữ


giai đo n: giai đo n phôiạ ạ


thai → giai đo n con nonạ


→ con l n → con trớ ưở ng


thành → già c i.ỗ


- Ví d : Quá trình phátụ


tri n c a xể ủ ương: giaiở


đo n con non đ n trạ ế ưở ng


thành thì xương phát tri nể


m nh, sau giai đo n nàyạ ạ


xương ch m và khơngậ


phát tri n.ể


- Đ a ra ví d : ư ụ


Quy lu t này rõ nh t đ iậ ấ ố


v i chu kì sinh d c c aớ ụ ủv t nuôi: Đ n th i kỳậ ế ờ


tr ng chín và r ng →ứ ụ


1. Khái ni m:ệ


- Sinh trưởng: Là quá trình tăng


v kh i lề ố ượng, kích thước c a củ ơ


th .ể


- Phát d c: Là q trình:ụ


+ Phân hố đ t o ra các c quan,ể ạ ơ


b ph n c a c th .ộ ậ ủ ơ ể


+ Hoàn thi n các ch c năng sinhệ ứ
2. M i liên quan gi a sinhố
trưởng và phát tri n:ể


Sinh trưởng và phát d c là hai quáụ


trình khác nhau nh ng có m iư ố


quan h th ng nh t, sinh trệ ố ấ ưở nglà ti n đ cho quá trình phát d cề ề ụ


và phát d c l i là c s cho quáụ ạ ơ ở


trình sinh trưởng và phát d c ti pụ ế


theo.


II. Quy Lu t Sinh Trậ ưởng Và
Phát D c.ụ


Có ba quy lu t sinh trậ ưởng và


phát d c c a v t nuôi: ụ ủ ậ


1. Quy lu t sinh trậ ưởng và phát
d c theo giai đo n:ụ


Tr i dài su t c quá trình s ngả ố ả ố


c a v t nuôi.ủ ậ


2. Quy lu t sinh trậ ưởng và phát
d c không đ ng đ u:ụ(3)

Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ N i dung ki n th cộ ế


Nh ng ngữ ười chăn nuôikhi n m b t đắ ắ ược quy


lu t sinh trậ ưởng và phát


d c c a v t nuôi s cóụ ủ ậ ẽ


nh ng tác đ ng tích c cữ ộ ự


đ đem l i hi u qu caoể ạ ệ ả


trong chăn nuôi .


? Quá trình sinh trưở ng


và phát d c ch u nhụ ị ả


hưởng c a nh ng y uủ ữ ế


t nào?ố


đ ng d c.ộ ụ


HS


Có hai y u t chính nhế ố ả


hưởng đ n quá trình sinhế


trưởng và phát d c c aụ ủv t nuôi.ậ


III. Các Y u T nh Hế ố Ả ưở ng
Đ n Sinh Trế ưởng Và Phát D c.ụ
1. Y u t bên trong:ế ố


- Nh ng đ c tính di truy nữ ặ ề


- Tu iổ


- Tr ng thái s c khoạ ứ ẻ


2. Y u t bên ngoài:ế ố


- Th c ănứ


- Ch đ chăm sóc, qu n lýế ộ ả


- Môi trường s ng c a v t nuôi.ố ủ ậ


4. C ng c : ủ


N u mu n v t nuôi sinh trế ố ậ ưởng và phát tri n t t, ngể ố ười chăn nuôi tác


đ ng vào y u t nào thì đem l i k t qu t t nh t.ộ ế ố ạ ế ả ố ấ


5. D n Dòặ :


- H c bài, tr l i các câu h i sách giáo khoa.ọ ả ờ ỏ


×