Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Giáo án Công nghệ 10 bài 3 Sản xuất giống cây trồng | Lớp 10, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111 KB, 6 trang )

(1)

BÀI 3. S N XU T GI NG CÂY TR NGI. M c tiêuụ


Sau khi h c xong bài này, HS ph i:ọ ả


- Ki n th cế ứ


+ Bi t đế ược m c đích c a cơng tác s n xu t gi ng cây tr ngụ ủ ả ấ ố ồ


+ Nêu được h th ng s n xu t gi ng cây tr ngệ ố ả ấ ố ồ


- K năng: rèn luy n k năng quan sát, so sánh, phân tíchỹ ệ ỹ


- Thái đ : Nh n đ nh độ ậ ị ượ ầc t m quan tr ng c a công tác s n xu t gi ng cây tr ngọ ủ ả ấ ố ồ


II. Chu n bẩ


- GV: SGK, SGV, tài li u tham kh oệ ả


- HS: SGK, v , bútở


III. Phương pháp th c hi nự


- PP v n đápấ


- PP th o lu nả ậ


- PP s d ng PHTử ụ


- PP thuy t trình & gi i thíchế ảIV. Tiến trình t ch c d y h cổ


A. n đ nh và ki m tra sĩ sỔ ị ể ố


B. Ki m tra bài cũể(2)

- Trình bày thí nghi m ki m tra k thu t?ệ ể ỹ ậ


C. Các ho t đ ng d y & h cạ ộ ạ ọ


N i dungộ Ho t đ ng d y & h cạ ộ


I. M c đích c a cơng tác s n xu t gi ngụ
cây tr ngồ


- C ng c , duy trì gi ng t tủ ố ố ố


Ho t đ ng 1ạ ộ . Gi i thi u bài h cớ ệ ọ


GV. Trong s n xu t nông, lâm, ng nghi p : ư


gi ng là m t y u t quan tr ng quy t đ nhố ế ế


năng su t, ch t lấ ấ ượng nông s n hay h t gi ngả


là chìa khố c a s thành công, song th c tủ ự ế


cho th y sau m t th i gian s d ng gi ngấ ử ụthường b thoái hoá, l n t p kém ph m ch t.ị ẫ ạ


Vì v y, đ s n xu t có hi u qu c n t p trungậ ể ả ả ầ ậ


làm t t khâu gi ng. Bài h c này giúp tìm hi uố


nh ng n i dung c b n c a công tác gi ngữ ơ ả


cây tr ngồ


Ho t đ ng 2.ạ ộ


Tìm hi u h th ng s n xu t gi ng cây tr ng.ể ệ ố ả ấ ố ồ


H. T i sao ph i có cơng tác s n xu t gi ng câyạ ả ả ấ ố
tr ng?ồ


Ho t đ ng3.ạ ộ(3)

- Cung c p đ s lấ ủ ố ượng gi ngố


- Ph bi n gi ng t tổ ế ố ố


II. H th ng s n xu t gi ng cây tr ngệ ố


- S n xu t h t gi ng SNCả ấ ạ ố


- S n xu t h t gi ng NCả ấ ạ ố


- S n xu t h t gi ng XNả ấ ạ ốH. + H th ng s n xu t gi ng cây tr ng đệ ố ả ấ ố ồ ượ c
th c hi n qua nh ng giai đo n nào?ự ệ ữ ạ


+ Nh ng đi m khác nhau trong t ng giai đo nữ ể ừ ạ
( nhi m v , s n ph m, n i th c hi n)ệ ụ ả ẩ ơ ự ệ


HS quan sát H 3.1 th o lu n r i tr l iả ậ ồ ả ờ


GV nh n xét và k t lu nậ ế ậ


H. T i sao h t gi ng SNC, NC c n đạ ạ ố ầ ượ ả c s n
xu t t i các c s s n xu t gi ng chuyênấ ạ ơ ở ả ấ ố
nghi p?ệ


( H t gi ng SNC, NC ch t lạ ấ ượng cao đòi h iỏ


ph i đả ượ ảc s n xu t n i có trình đ chunấ ở ơ


mơn cao đ m b o v c s v t ch t th c hi nả ề ơ ở ậ


đúng quy trình s n xu t h p lýả ấ ợ )


Ho t đ ng 4.ạ ộ


Tìm hi u quy trình s n xu t gi ng cây tr ngể ả ấ ố ồ


H. cây tr ng có nh ng phở ồ ữ ương th c sinh s nứ ả
nào?(- Sinh s n vơ tínhả(4)

III. Quy trình s n xu t gi ng cả ây tr ngồ


1. S n xu t gi ng cây tr ng nông nghi pả ấ ố ồ ệ


a. S n xu t gi ng cây tr ng t th ph nả ấ ố ở ồ ự ụ ấ


- S đ duy trì: khi có gi ng do tác gi cungơ ồ ố ả
c p ho c có h t gi ng SNCấ ặ ạ ố


I H t SNCạ


H t tác giạ ả


II II # II # II


+ giao ph nấ )


GV. T các phừ ương th c sinh s n trên ngứ ả ườ i
ta chia ra 3 quy trình s n xu t gi ng cây tr ngả ấ ố ồ
tương ng v i t ng phứ ớ ừ ương th c sinh s n.ứ ả


GV gi i thích khái ni m " dòng" là nh ng câyả ệ ữ
sinh s n ra t h t c a m t cây m .ả ừ ạ ủ ộ ẹ


H. Quan sát k H3.2, H 3.3 k t h p nghiên c uỹ ế ợ ứ
n i dung trong SGK hãy tr l i câu h i vào vộ ả ờ ỏ ở+ N i dung t ng quy trìnhộ ừ


+ Nh ng đi m khác nhauữ ể


+ Trường h p nào dùng s đ duy trì, trợ ơ ồ ườ ng
h p nào dùng s đ ph c trángợ ơ ồ ụ


HS th o lu n r i hoàn thi n vào v sau đó trả ậ ồ ệ ở ả
l iờ


GV nh n xét, b sungậ ổ


( Nh n m nh đi m khác nhauấ


S đ ph c tráng.ơ ồ


+ Đánh giá dòng 2 l nầ


+ Năm th 3 h n h p h t chia làm 2)ứ(5)

III SNC


NC


XN


- S đ ph c tráng: khi gi ng b thoái hoáơ ồ ụ ố ị
ho c có gi ng nh p n iặ ố ậ ộ


VLKĐII # II # II


Nhân gi ng s b Thí nghi m so sánhố ơ ộ ệ
s đ ph c tráng?ơ ồ ụ


HS th o lu n và tr l iả ậ ả ờ


GV nh n xét và đ a ra k t lu nậ ư ế ậ


( - V t li u kh i đ uậ ệ ở ầ


- S nămố(6)

SNC SNC
NC


XN


D. C ng c ủ ố


- M t h c sinh nêu m c đích, h th ng s n xu t gi ng cây tr ngộ ọ ụ ệ ố ả ấ ố ồ


- M t h c sinh v s đ quy trình s n xu t gi ng duy trìộ ọ ẽ ơ ồ ả ấ ố- M t h c sinh v s đ quy trình s n xu t gi ng ph c trángộ ọ ẽ ơ ồ ả ấ ố ụ


E. Hướng d n v nhàẫ ề


- H c câu h i 1,2,3,4 SGKọ ỏ


- S gi ng nhau và khác nhau gi a quy trình s n xu t gi ng theo s đ duy trì và ph cự ố ữ ả ấ ố ơ ồ ụ
tráng


- Quy trình s n xu t gi ng cây tr ng nông nghi p t th ph nả ấ ố ồ ệ ự ụ ấ

×