Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Công nghệ 10 bài 5 Thực hành - Xác định sức sống của hạt | Lớp 10, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.89 KB, 4 trang )

(1)

BÀI 5. TH C HÀNH: XÁC Đ NH S C S NG C A H TỰ Ị Ứ Ố Ủ Ạ


I M c tiêuụ


Sau khi h c xong bài này, HS ph i:ọ ả


- Ki n th c: Xác đ nh đế ứ ị ượ ứ ốc s c s ng c a h t m t s cây tr ng nông nghi p.ủ ạ ộ ố ồ ệ


- K năng: Th c hi n đúng quy trình, b o đ m an tồn lao đ ng và v sinh môiỹ ự ệ ả ả ộ ệ
trường.


- Thái đ : Rèn luy n tính c n th n, khéo léo, có ý th c t ch c k lu t, tr t tộ ệ ẩ ậ ứ ổ ứ ỷ ậ ậ ự


II. Chu n bẩ


1. Chu n b n i dungẩ ị ộ


Nghiên c u SGK, SGVứ


2. Chu n b d ng c , v t li uẩ ị ụ ụ ậ ệ


- H t gi ng ( lúa, ngô, đ u đ ...) t 100 - 200 h tạ ố ậ ỗ ừ ạ


- H p petri: 1ộ


- Panh (k p):1ẹ


- Lam kính: 1


- Dao c t h t: 1ắ ạ- Gi y th m : t 4 - 5 tấ ấ ừ ờ


- Thu c th : 1 lố ử ọ(2)

+ Cân 1 g carmin, hoà tan trong 10 ml c n 96, thêm 90 ml nồ ướ ấc c t, thu được dd
A


+ L y 2 ml axit sunfuric đ c ( d = 1,84), hoà tan trong 98 ml nấ ặ ướ ấc c t, thu đượ c
dd B


+ L y 20 ml ddB đ vào dd A, thu đấ ổ ược thu c thố ử


III Phương pháp th c hi nự


- PP bi u di n thí nghi mể ễ ệ


- PP di n gi ngễ ả


IV Ti n trình t ch c th c hànhế


A. n đ nh và ki m tra sĩ sỔ ị ể ố


B. Các ho t đ ng c a GV và HSạ ộ ủ


Ho t đ ng 1.ạ ộ


Gi i thi u bài th c hàớ ệ ự nh


- GV nêu m c tiêu bài th c hànhụ ự- GV v a bi u di n thí nghi m v a di n gi ng đ gi i thi u quy trình th c hànhừ ể ễ ệ ừ ễ ả ể ớ ệ ự


Bước 1: L y m t m u kho ng 50 h t gi ng, dùng gi y th m lau s ch,sau đóấ ộ ẫ ả ạ ố ấ ấ ạ
x p vào h p petri .ế ộ(3)

Bước 3: Sau khi ngâm, l y h t ra, dùng gi y th m lau s ch thu c th vấ ạ ấ ấ ạ ố ử ở ỏ
h tạ


Bước 4: Dùng panh k p ch t h t, sau đó đ t lên t m kính và dùng dao c tẹ ặ ạ ặ ấ ắ
đôi h t và quan sát n i nhũạ ộ


+ N u n i nhũ b nhu m màu là h t ch tế ộ ị ộ ạ ế


+ N u n i nhũ không b nhu m màu là h t s ngế ộ ị ộ ạ ố


- GV hướng d n HS tính, ghi k t qu và t nh n xét k t qu th c hànhẫ ế ả ự ậ ế ả ự


Tính t l h t s ngỷ ệ ạ ố


T l h t s ng A% = B/C .100ỉ ệ ạ ố


Trong đó: B: S h t s ngố ạ ố


C:T ng s h t thí nghi mổ ố ạ ệ


K t qu thí nghi m đế ả ệ ược ghi theo m u b ng sau:ẫ ả


T ng s h t thíổ ố ạ
nghi mệS h t b nhu mố ạ ị ộ
màu (H t ch t)ạ ế


S h t không bố ạ ị
nhu m màu (H tộ ạ
s ng)ố


T l h t s ngỷ ệ ạ ố
(%)
M u b ng t đánh giá k t qu th c hànhẫ ả ự ế ả ự


Ch tiêuỉ
đánh giá


K t quế ả Người đánh giá


T tố Đ tạ Khơng đ tạ(4)

quy trình


GV ki m tra n u HS đã n m để ế ắ ược quy trình th c hành, GV chuy n sang ho tự ể ạ
đ ng 2ộ


Ho t đ ng 2.ạ ộ T ch c , phân cơng nhómổ ứ


- Phân nhóm HS th c hành (4nhóm)ự- Phân cơng v trí th c hành cho các nhómị ự


- Ki m tra s chu n b c a HSể ự ẩ ị ủ


Ho t đ ng 3.ạ ộ Th c hànhự


- HS th c hi n quy trình th c hànhự ệ ự


- GV quan sát các nhóm , nh c nh HS làm đúng quy trìnhắ ở


Ho t đ ng 4.ạ ộ Đánh giá k t qu th c hànhế ả ự


- HS t hoàn thi n vào m u k t qu thí nghi m và m u t đánh giá k t quự ệ ẫ ế ả ệ ẫ ự ế ả
th c hànhự


- GV căn c vào k t qu th c hành và k t qu t đánh giá c a HS đ đánh giáứ ế ả ự ế ả ự ủ ể
gi h cờ ọ


C. C ng củ ố

×