Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Công nghệ 10 bài 7 Một số tính chất của đất trồng | Lớp 10, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.1 KB, 5 trang )

(1)

BÀI 7: M T S TÍNH CH T C A Đ T TR NGI. M c Tiêu: ụ


Sau khi h c xong bài này, h c sinh c n ph iọ ọ ầ ả :


1. V ki n th c:ề ế


Bi t đế ược keo đ t là gì. Th nào là kh năng h p ph c a đ t. Th nào là ph nấ ế ả ấ ụ ủ ấ ế ả
ng c a dung d ch đ t và đ phì nhiêu c a dung d ch đ t.


ứ ủ ị ấ ộ ủ ị ấ


2. V k năng:ề ỹ


Phát tri n k năng quan sát, so sánh, khái quát, t ng h pể ỹ ổ ợ


3. V thái đ :ề


H c sinh có ý th c tìm hi u đ c đi m các lo i đ t tr ng đ a phọ ứ ể ặ ể ạ ấ ồ ở ị ương.


II. Chu n B .ẩ
1. Đ dùng:ồ


Tranh v hình 7: s đ c u t o c a keo đ tẽ ơ ồ ấ ạ ủ ấ


Tranh v phẽ ương trình trao đ i ion khi bón vơi vào đ tổ ấ


2. Phương pháp:


Tr c quan, v n đáp tìm tịi b ph n....ự ấ ộ ậIII. Ti n Trình T Ch c Bài H c.ế
1. n đ nh t ch c: Ổ


2. Ki m tra bài cũể


Câu 1: Nêu c s khoa h c c a phơ ở ọ ủ ương pháp nuôi c y mô t bào?ấ ế


Câu 2: Trình bày qui trình cơng ngh nhân gi ng cây tr ng b ng nuôi c y mô tệ ố ồ ằ ấ ế
bào?


3. Ho t đ ng d y h c.ạ ộ


ĐVĐ: Trong s n xu t tr ng tr t, đ t là môi trả ấ ồ ọ ấ ường s ng c a m i lo i cây tr ng.ố ủ ọ ạ ồ
Vì v y mu n s n xu t tr ng tr t có hi u qu ph i bi t các tính ch t c a đ t đậ ố ả ấ ồ ọ ệ ả ả ế ấ ủ ấ ể
t đó có bi n pháp c i t o và s d ng h p lý.ừ ệ ả ạ ử ụ ợ


Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ N i dung ki n th cộ ế


- GV: G i 1 h c sinhọ ọ
đ c khái ni m v keoọ ệ ề


- HS l ng ngheắ I. Keo đ t và kh năng h p phấ
c a đ t.ủ(2)

đ tấ


- GV gi i thích rõ kháiả
ni m:ệ+ V kích thề ướ c:
Trong đ t có r tấ ấ
nhi u h t có kíchề ạ
thước khác nhau, h tạ
keo có kích thướ ấ c r t
nh , nhỏ ỏ h nơ
1àm(1àm = 10-3mm)


+ Tr ng thái huy nạ ề
phù: Tr ng thái lạ ơ
l ng trong nử ước.


- GV treo tranh H 7
Tr22:


? Hãy quan sát hình 7
và ch ra nh ng đi mỉ ữ ể
gi ng nhau gi a haiố ữ
lo i keo đ t?ạ ấ


+ V y keo đ t đậ ấ ượ c
c u t o b i m yấ ạ ở ấ
ph n?ầ


+ Quan sát hình 7 và
nghiên c u SGK hãyứ
ch ra v trí và vai trịỉ ị
các l p ion ?ớ


(GV gi i thích thêmả


v s bù đi n tíchề ự ệ
gi a hai l p ion ngoàiữ ớ
cùng)


GV nh n m nh thêmấ ạ
v vai trò c a l p ionề ủ ớ


- HS quan sát, th o lu n,ả ậ
tr l iả ờ


- HS nghiên c u, tr l iứ ả ờ


- HS quan sát, nghiên
c u SGK, tr l iứ ả ờ


- HS quan sát, th o lu n,ả ậ
tr l i.ả ờ


- HS tr l iả ờ


- HS th o lu n, tr l i ả ậ ả ờ


- HS liên h th c tệ ự ế
th o lu n, tr l iả ậ ả ờ


a. Khái ni m:ệ


Keo đ t là nh ng ph n t nh cúấ ữ ầ ử ỏ
k ch thớ ước dưới 1àm kh ng hoà tanụ
trong nước mà tr ng th i huy nở ạ ỏ ề


ph .ự


b. C u t o keo đ t:ấ ạ


Ch tiêu soỉ
sánh


Keo
âm


Keo
dươn


g
Nhân (Có hay


khơng)


Có Có


L pớ
iơn


L p iơnớ
quy t đ nhế ị


- +


Lớ
p


iôn


Iôn b tấ


đ ngộ +
-Iôn


khuy cế
h tán(3)

-khuy ch tán.ế


+ quan sát hình 7 và
ch ra s khác nhauỉ ự
gi a hai lo i keo?ữ ạ
? Th nào là kh năngế ả
h p ph c a đ t? Doấ ụ ủ ấ
đâu đ t có kh năngấ ả
h p ph ?ấ ụ


? M i quan h gi aố ệ ữ
tính h p ph v i sấ ụ ớ ố
lượng h t keo?ạ


? Bi n pháp đ làmệ ể
tăng kh năng h pả ấ
ph cho đ t?ụ ấ


(GV g i ý: đ t cóợ ấ


nhi u mùn, nhi uề ề
ch t h u c thì nhi uấ ữ ơ ề
h t keo)ạ


- GV yêu c u HSầ
nh c l i:ắ ạ


? Khái ni m dung d chệ ị
đ t đã h c l p 7?ấ ọ ở ớ
? Ph n ng c a dungả ứ ủ
d ch đ t?ị ấ


? Vai trò c a n ng đủ ồ ộ
H+ và OH- trong vi c


quy t đ nh ph n ngế ị ả ứ
c a dung d ch đ t?ủ ị ấ


? Y u t nào quy tế ố ế
đ nh đ chua ho tị ộ ạ
tính?


? Y u t nào quy tế ố ế


- HS nh l i ki n th cớ ạ ế ứ
cũ, th o lu n, tr l iả ậ ả ờ


- HS nghiên c u SGK,ứ
tr l iả ờ- HS nghiên c u SGK,ứ
tr l iả ờ


- HS nghiên c u, th oứ ả
lu n, tr l iậ ả ờ


- HS nghiên c u SGK,ứ
tr l iả ờ


- HS nghiên c u SGK,ứ
th o lu n, tr l iả ậ ả ờ


- HS th o lu n, tr l i.ả ậ ả ờ


2. Kh năng h p ph c a đ tả ụ ủ


- Là s hút bám các iôn, các phân tự ử
nh nh limôn, h t s t vào b m tỏ ư ạ ộ ề ặ
ngoài c a keo đ t nh ng không thayủ ấ ư
đ i b n ch t.ổ ả ấ


- V keo đ t cú c c l p i n baoỡ ấ ỏ ớ ụ
quanh nhõn và t o ra năng lạ ượng bề
m t h t keo.ặ ạ


[KĐ] H+H+ + (NH4)2→


[KĐ] NH4+NH4+ + H2SO4


II. Ph n ng c a dung d ch đ t:ả ứ- Dung d ch đ t:ị ấ


- Ph n ng c a dung d ch đ t:ả ứ ủ ị ấ
+ [H+] > [OH-]: tính axít


+ [OH-] = [H+]: trung tính


+ [OH-] >[H+]: tính ki m


1. Ph n ng chua c a đ t:ả ứ
a. Đ chua ho t tínhộ


Đ chua ho t tính do Hộ ạ + hoà tan


trong dung d ch đ t gây nênị ấ
b. Đ chua ti m tàngộ ề


Đ chua ti m tàng do Hộ ề + và AL3+ h p(4)

đ nh đ chua ti mị ộ ề
tàng?


? T i sao g i là đạ ọ ộ
chua ho t tính? đạ ộ
chua ti m tàng?ề


? T i sao đ t ch aạ ấ ứ
nhi u mu i Naề ố 2CO3,CaCO3 thì có tính


ki m?ề


(GV g i ý đ HS vi tợ ể ế
phương trình)


? Nghiên c u tínhứ
chua, tính ki m c aề ủ
dung d ch đ t nh mị ấ ằ
m c đích gì?ụ


? Em cho bi t đ cế ặ
đi m c a 1 s lo iể ủ ố ạ
đ t tr ng ấ ồ ở Vi tệ
Nam?


? Em cho bi t bi nế ệ
pháp s d ng hi uử ụ ệ
qu nh ng lo i đ tả ữ ạ ấ
này?


(GV g i ý: Cây tr ngợ ồ
phù h p? bi n phápợ ệ
c i t o?)ả ạ


- GV: HS nghiên c uứ
SGK tr l i câu h iả ờ ỏ
sau:+ Cho bi t y u t nàoế ế ố
quy t đ nh đ phìế ị ộ
nhiêu c a đ t?ủ ấ


+ Bi n pháp làm tăngệ
đ phì nhiêu c a đ t?ộ ủ ấ


- HS nghiên c u SGK, th oứ ả
lu n, tr l i.ậ ả ờ


- HS th o lu n, tr l iả ậ ả ờ
- HS nghiên c u SGK,ứ
th o lu n, tr l iả ậ ả ờ


- HS th o lu n, tr l i.ả ậ ả ờ


2. Ph n ng ki m c a đ t.ả ứ


Đ t ch a nhi u mu i Naấ ứ ề ố 2CO3,


CaCO3 c c mu i này thu phõn t oỏ ố ỷ ạ


thành c c hydroxit NaOH vàỏ
Ca(OH)2


III. Đ phì nhiêu c a đ t:ộ
1. Khái ni mệ


Đ t t i x p, gi đấ ơ ố ữ ược nước, phõn là
ch t kho ng c n thi t cho cõy, đấ ỏ ầ ế ủ


O2 cho ho t đ ng c a VSV và rạ ộ ủ ễ


cõy.


2. Phân lo iạ(5)

- GV: S khác nhauự
gi a đ phì nhiêu tữ ộ ự
nhiên và đ phì nhiêuộ
nhân t o?ạ


- GV: Vai trị c a conủ
người tr ng vi c hìnhọ ệ
thành và phát tri n để ộ
phì nhiêu c a đ t?ủ ấ


4. T ng k t đánh giáổ ế


- C u t o, vai trò c a keo đ t?ấ ạ ủ ấ


- Đ t có m y lo i ph n ng? ý nghĩa c a vi c nghiên c u ph n ng dung d chấ ấ ạ ả ứ ủ ệ ứ ả ứ ị
đ tấ


- Bi n pháp làm tăng đ phì nhiêu c a đ t?ệ ộ ủ ấ
- Tr l i câu h i cu i bàiả ờ ỏ ố

×