Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá | Lớp 10, Công Nghệ - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.78 KB, 10 trang )

(1)

BÀI 9. BI N PHÁP C I T O VÀ S D NG Đ T XÁM B C MÀU, Đ TỆ Ử Ụ
XĨI MỊN M NH TR S I ĐÁẠ Ơ Ỏ


I. M c tiêuụ


Sau khi h c xong bài này, HS ph i:ọ ả
- Ki n th cế ứ


+ HS nêu đượ ực s hình thành, tính ch t c a đ t xám b c màuấ ủ ấ ạ


+ Bi t và trình bày đế ược các bi n pháp c i t o và hệ ả ạ ướng s d ng đ t xám b cử ụ ấ ạ
màu


+ Nêu được ngun nhân gây xói mịn đ t, tính ch t c a xói mịn m nh và bi nấ ấ ủ ạ ệ
pháp c i t o, hả ạ ướng s d ng c a lo i đ t nàyử ụ ủ ạ ấ


- K năng: rèn luy n đỹ ệ ược k năng phân tích, t ng h p, so sánhỹ ổ ợ
- Thái đ : có ý th c b o v tài nguyên đ tộ ứ ả ệ ấ


II. Chu n bẩ
- GV:


+ SGK, SGV, tài li u tham kh oệ ả


+ Các tranh nh v xói mịn đ t và bi n pháp kh c ph cả ề ấ ệ ắ ụ
+ Tranh nh liên quan đ n đ t xám b c màuả ế ấ ạ


- HS: v , bút, SGKở(2)

- Phương pháp th o lu nả ậ- Phương pháp nêu v n đ và gi i quy t v n đấ ề ả ế ấ ề
IV. Ti n trình t ch c d y h cế


A. n đ nh và ki m tra sĩ sỔ ị ể ố
B. Ki m tra bài cũ: khôngể
C. Các ho t đ ng d y và h cạ ộ ạ ọ


N i dungộ Ho t đ ng d y và h cạ ộ
Ho t đ ng 1.ạ ộ


Gi i thi u bài h cớ ệ ọ


H. Xói mịn đ t nh hấ ả ưởng nh th nàoư ế
đ n đ phì nhiêu c a đ t?ế ộ ủ ấ


( Gi m đ phì nhiêu , làm cho đ t b cả ấ ạ
màu)


GV. V y c n ph i làm gì đ c i t o vàậ ầ ả ể ả ạ
s d ng đ t xám b c màu, đ t b xóiử ụ ấ ạ ấ ị
mịn m nh cho có hi u qu . Đó là n iạ ệ ả ộ
dung c n tìm hi u trong bài hôm nay.ầ ể
Ho t đ ng 2.ạ ộ


Tìm hi u đ c đi m c a đ t Vi t Namể ặ ể ủ ấ ệ
H. Nêu đ c đi m c a đ t Vi t Nam?ặ ể ủ ấ ệ(3)

I. C i t o và s d ng đ t xám b cả ạ ử ụ
màu1. Nguyên nhân hình thành
- Nguyên nhân


mùn d b khoáng hoáễ ị


- Ch t dinh dấ ưỡng d hoà tan, b r aễ ị ử


trôi


- 70% phân b vùng đ i núi nên d bố ở ễ ị


xói mịn, thối hố m nhạ


Nh v y, đ t x u nhi u h n đ t t tư ậ ấ ấ ơ ấ ố


nên c n ph i c i t o. L u ý là đ t xámầ ả ả ạ ư


b c màu, đ t xói mịn m nh tr s i đá,ạ ơ ỏ


đ t m n, đ t phèn)ấ


Ho t đ ng 3ạ ộ


Tìm hi u nguyên nhân, bi n pháp c iể ệ ả
t o và hạ ướng s d ng đ t xám b c màuử ụ ấ ạ
H. M c tiêu c a ho t đ ng c i t o vàụ ủ ạ ộ ả ạ
s d ng đ t xám b c màu là gì?ử ụ ấ ạ


( Tăng đ phì nhiêu, nâng cao năng su tộcây tr ngồ )


H. Nêu nguyên nhân d n t i tình tr ngẫ ớ ạ
đ t xám b c màu là gì ?ấ ạ


(- Hình thành vùng giáp ranh gi aở


đ ng b ng và mi nồ


núi(4)

- Phân bố


2. Tính ch t c a đ t xám b c màuấ ủ ấ ạ
- T ng đ t m t m ng: 10 cmầ ấ ặ ỏ
- Thành ph n c gi i nhầ ơ ớ ẹ
- Thường khô h nạ


- Chua đ n r t chua pH 3 - 4,5ế ấ
- vi sinh v t ít, ho t đ ng y uậ ạ ộ ế


- T p quán canh tác l c h u → đ tậ


thoái hoá m nhạ


- Ch t phá r ng)ặ


H. nở ước ta lo i đ t nay phân b chạ ấ ố ủ
y u đâu?ế ở( B c b , đông nam b , Tây nguyênắ )
H. Quan sát H 9. 1 cho bi t đ t xám b cế ấ ạ
màu có nh ng tính ch t n o c n chú ý? ữ ấ ả ầ


(- Hình thành vùng giáp ranh gi aở


đ ng b ng và mi n núiồ


- Đ a hình d c tho i d n đ n b r a trôiị ả ẫ ế ị ử


m nhạ


- T p quán canh tác l c h u làm cho đ tậ


b thoái hoá m nhị


- Ch t phá r ng)ặ


H. nở ước ta, lo i đ t này phân b chạ ấ ố ủ
y u đâu?ế ở


( B c b , Đông nam b và Tây nguyênắ )(5)

3. Bi n pháp c i t o và hệ ả ạ ướ ng sử
d ngụ


a. Bi n pháp c i t oệ ả ạ


Đ t ấ xám b c màu VN chi m S: 1 991ạ ế021 ha, nghèo dinh dưỡng có hàm lượ ng


mùn: 0,5 → 1,5 %; N: 0,07%; P: 0,05%;
K: 0,15%


GV: T tính ch t c a đ t xám b c màuừ ấ ủ ấ ạ
hãy đ ra bi n pháp kh c ph c?ề ệ ắ ụ


H. Hãy nêu các bi n pháp c i t o đ tệ ả ạ ấ
xám b c màu? Sau đó cho bi t tác d ngạ ế ụ
c a t ng bi n pháp đó?ủ ừ ệ


HS th o lu n → tr l iả ậ ả ờ
GV nh n xét→ b sungậ ổ


(- Xây d ng b vùng, b th a, tự ờ ử ưới tiêu


h p lý đ kh c ph c h n hán, t o môiợ


trường thu n l i cho vi sinh v t ho tậ ợ


đ ngộ


- Bón vơi: gi m chuaả


- Ln canh ( cây h đ u, cây phânọ ậ


xanh) đ tăng vi sinh v t c đ nh đ m,ể ậ ố ị


tăng dinh dưỡng- Bón phân h u c , phân hố h c h p lýữ ơ


đ tăng dinh dể ưỡng , t o môi trạ ườ ng


thu n l i cho vi sinh v t ho t đ ng)ậ ợ ạ ộ(6)

được trên đ t xám b c màu?ấ ạ


( lúa, ngô, s n, keo lá chàm, keo taiắ


tượng, l c, đ u, v ng, chè....)ạ


GV: Đ t b xói mịn gây nên tình tr ngấ ị ạ
b c màu, n u không c i t o và s d ngạ ế ả ạ ử ụ
h p lý đ t s b xói mòn m nh làm choợ ấ ẽ ị ạ
đ t tr s i đá. Đ i v i đ t tr s i đ , taấ ơ ỏ ố ớ ấ ơ ỏ ấ
ph i làm gì?ả


Ho t đ ng 4.ạ ộ


Tìm hi u bi n pháp c i t o và s d ngể ệ ả ạ ử ụ
đ t xói mịn m nh tr s i đá.ấ ạ ơ ỏ


H. Xói mịn đ t là gì? Ngun nhân nào
gây nên xói mịn đ t?ấ


H. Xói mịn x y ra m nh hay y u phả ạ ế ụ
thu c vào y u t n o?ộ ế ố ảHS th o lu n và tr l iả ậ ả ờ
GV k t lu nế ậ


(- Lượng nước m aư


- Đ d c và chi u dài c a d c ộ ố


- Đ che ph m t đ t)ộ ủ ặ ấ(7)

b. S d ng đ t xám b c màuử ụ ấ ạ


II. C i t o và s d ng đ t xói mịnả ạ ử ụ
m nh tr s i đáạ ơ ỏ


1. Nguyên nhân gây xói mịn đ tấ


- Khái ni m: Xói mòn là hi n tệ ệ ượ ng
bào mòn l p đ t m tớ ấ ặ


- Nguyên nhân: nước m a, nư ướ c
tuy t, tuy t tan, gió.ế ế


nhi u là gì?ề


( Do ch t phá r ng đ u ngu n làm tăngặ


t c đ dịng ch y làm tăng xói mòn)ố


H. T các nguyên nhân trên em hãy cho
bi t : xói mịn đ t thế ấ ường x y ra đâu?ả ở


Đ t nông nghi p và đ t lâm nghi p đ tấ ệ ấ ệ ấ
nào ch u tác đ ng c a q trình xói mịnị ộ ủ
đ t m nh h n? T i sao? ấ ạ ơ ạ


HS th o lu n và tr l iả ậ ả ờ
GV k t lu n ế ậ


( Thường x y ra đ i núi có đ d cả ở ồ ộ ố


l n. Đ t lâm nghi p tác đ ng m nh h nớ ơ


vì đ t lâm thấ ường vùng đ i núi có đở


d c l n)ố ớ


H. Nêu tính ch t c a đ t xói mịn m nhấ ủ ấ ạ
tr s i đá?ơ ỏ


(- Hình thành ph u di n khơng hồnẫ


ch nhỉ


- Cát s i chi m u thỏ ế ư ế


- Chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng


- Vi sinh v t, ho t đ ng y u)ậ ạ ộ ế(8)

- Ph thu cụ ộ Bi n phápệ Tác d ngụ
Bi n phápệcơng trình

-Bi n phápệ


nơng h cọHS th o lu n nhóm → hoàn thànhả ậ
GV t ng k tổ ế(9)

2. Tính ch t c a đ t xói mịn m nhấ ủ ấ ạ
tr s i đáơ ỏ


3. C i t o và s d ng đ t xói mịnả ạ ử ụ ấ
m nhạ


D. C ng c ủ ố(10)

( M a l n phá v k t c u đ t, đ a hình d c nên b r a trôi m nh)ư ớ ỡ ế ấ ấ ị ố ị ử ạH. So sánh tính ch t c a đ t xám b c màu và đ t xói mịn m nh tr s i đá?ấ ủ ấ ạ ấ ạ ơ ỏ
( Gi ng: - T ng đ t m t m ng thố ầ ấ ặ ỏ ường khô h nạ


- Chua, nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn
- Vi sinh v t ít, ho t đ ng kémậ ạ ộ


Khác: - Đ t xám b c màu: thành ph n c gi i nhấ ạ ầ ơ ớ ẹ


- Đ t xói mịn m nh, t ng đ t m t b bào mòn m nh tr s i đá, cát s i đá chi mấ ạ ầ ấ ặ ị ạ ơ ỏ ỏ ế
u th )


ư ế


E. Hướng d n câu h i v nhàẫ ỏ ề

×