Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đào tạo Edutop64

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.74 KB, 10 trang )

(1)

LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài


Hoạt động phân tích tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh


nghiệp và các đối tượng bên ngồi có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Phân tích
tài chính là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định quản trị tài chính.
Đồng thời nó cịn giúp các đối tượng khác thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp
để từ đó đưa ra quyết định cho vay, đầu tư…


Xuất phát từ nhận thức trên cùng với những kiến thức tiếp thu được trên ghế nhà
trường, luận văn chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Đào tạo EDUTOP64”.


2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu


Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính của các doanh nghiệp.


Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào


tạo EDUTOP64 để thấy được ảnh hưởng của nó đến hoạt động phân tích tài chính.


Phân tích thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư và


Phát triển Đào tạo EDUTOP64.


Đề xuất các giải pháp cơ bản để hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.


3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.


Đối tượng nghiên cứu:


Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp.


Phạm vi nghiên cứu:


Về mặt nội dung, luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phân tích tài
chính doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.


Về mặt không gian, luận văn giới hạn nghiên cứu thực trạng phân tích tài chính tại
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.(2)

4. Phƣơng pháp nghiên cứu.


Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ…


nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64. Từ đó, tìm ra những điểm hạn chế trong hoạt
động phân tích tài chính tại Công ty, nguyên nhân của những hạn chế này và đề xuất các
giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty.


5. Kết cấu của luận văn


Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, sơ đồ, tài liệu tham


khảo, luận văn gồm 3 nội dung chính như sau:


Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.


Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư và


Phát triển Đào tạo EDUTOP64.


Chương 3: Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Đào tạo EDUTOP64.


CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH


DOANH NGHIỆP1.1. Ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp.1.1.1.1. Tài chính doanh nghiệp.Tài chính doanh nghiệp (TCDN) được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh


nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế.


1.1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp.Phân tích tài chính doanh nghiệp là một quá trình kiểm tra, xem xét, xử lý các số


liệu về tài chính trong quá khứ và hiện hành của doanh nghiệp bằng các phương pháp kỹ


thuật thích hợp nhằm đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm năng tài
chính tương lai của một doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà phân tích đưa ra các quyết định
tài chính đúng đắn có liên quan đến lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó.1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp.
(3)

tài chính cho chủ sở hữu, nhà quản lý, chủ nợ, nhà đầu tư… để họ đưa ra các quyết định
đúng đắn. Phân tích tài chính doanh nghiệp giúp đánh giá được thực trạng tình hình tài
chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


1.1.3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.Phân tích TCDN nhằm trả lời một số câu hỏi như: Công ty hoạt động có tốt khơng?


Các hoạt động SXKD và tình hình tài chính của doanh nghiệp năm nay có tốt hơn năm
trước khơng? …


1.2. Quy trình phân tích tài chính.Một quy trình phân tích tài chính nói chung bao gồm các bước sau: Lập kế hoạch


phân tích, thu thập và xử lý thơng tin, xác định những biểu hiện đặc trưng, phân tích và


cuối cùng là tổng hợp, dự đốn.


1.3. Thơng tin phân tích tài chính.1.3.1. Thơng tin tài chính.Thơng tin tài chính được phản ánh khá đầy đủ trong các báo cáo tài chính, báo cáo
kế tốn quản trị, các tài liệu kế tốn chi tiết có liên quan như bảng cân đối kế toán, báo


cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…1.3.2. Thơng tin phi tài chính.Các thơng tin này được chia thành ba nhóm: thơng tin chung về tình hình kinh tế,
thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin về đặc điểm hoạt động của


doanh nghiệp.


1.4. Phƣơng pháp phân tích.1.4.1. Phương pháp so sánh.Phương pháp này được sử dụng phổ biến và thường được thực hiện ở giai đoạn đầu
của việc phân tích.


1.4.2. Phương pháp phân tổ.Phân tổ là phân chia sự kiện nghiên cứu, các kết quả kinh tế thành nhiều bộ phận,


nhiều tổ theo những tiêu thức nhất định.

1.4.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ.
(4)

1.4.4. Phương pháp Dupont.Bản chất của phương pháp này là tách một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (một tỷ số)


thành tích của chuỗi các tỷ số có mối liên hệ nhân quả với nhau. Điều này cho phép phân


tích những ảnh hưởng của các tỷ số thành phần (tỷ số nhân tố) đối với tỷ số tổng hợp.

1.4.5. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả


kinh tế.
Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình thực hiện các chỉ
tiêu kinh tế có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp thay thế liên
hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối…


1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.1.5.1. Phân tích các báo cáo tài chính.Bảng cân đối kế tốn phản ánh tổng qt tình hình tài sản và cơ cấu nguồn vốn để
hình thành nên tài sản đó của doanh nghiệp một thời điểm nhất định.


Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, tình
hình thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước trong một thời


gian nhất định.


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tổng hợp việc hình thành, sử dụng lượng tiền
phát sinh trong kỳ, cung cấp thông tin về những sự kiện và nghiệp vụ kinh tế có ảnh
hưởng đến tình hình tiền tệ của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.


1.5.2. Phân tích các tỷ số tài chính.1.5.2.1. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng thanh tốn.Nhóm tỷ số này bao gồm các chỉ tiêu: tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn, tỷ số thanh toán


nhanh, tỷ số thanh tốn tức thời.


1.5.2.2. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng cân đối vốn.
Nhóm tỷ số này bao gồm các chỉ tiêu: hệ số nợ trên tổng tài sản, hệ số tự chủ tài


chính, tỷ số cơ cấu vốn, tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu, tỷ số tự tài trợ tài sản dài


hạn.


1.5.2.3. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng hoạt động.Nhóm tỷ số này bao gồm các chỉ tiêu: vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình(5)

1.5.2.4. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng sinh lời.Nhóm tỷ số này bao gồm các chỉ tiêu: tỷ số sinh lợi doanh thu, tỷ số sinh lời của tài


sản, tỷ số sinh lời của vốn chủ sở hữu, thu nhập trên một cổ phiếu.


1.5.3. Phân tích các yếu tố phi tài chínhNhà phân tích cũng cần tập trung phân tích các yếu tố phi tài chính ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp như phân tích mơi
trường kinh doanh, phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.


1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.Thứ nhất, chất lượng thông tin sử dụng.


Thứ hai, phương pháp phân tích.


Thứ ba, trình độ cán bộ phân tích.Thứ tư, công nghệ và phần mềm sử dụng trong phân tích.


Thứ năm, hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành.


Thứ sáu, môi trường kinh tế vĩ mô.


Thứ bảy, các chính sách của Nhà nước.


CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO EDUTOP64


2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64 được thành lập ngày


20/03/2008 với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục.


Công ty cung cấp hạ tầng công nghệ (lớp học online, bài giảng đa phương tiện…)


và dịch vụ hỗ trợ đào tạo cho các chương trình đào tạo trực tuyến chất lượng cao trên


toàn quốc.


2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ và


Phát triển Đào tạo EDUTOP64.2.2.1. Thực trạng quy trình phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Đào tạo EDUTOP64.
(6)

tích, thu thập và xử lý thông tin, phân tích, tổng hợp và dự đoán. Người quản lý, chịu


trách nhiệm điều phối, phân công công việc phân tích là kế tốn trưởng.


2.2.2. Thực trạng phương pháp phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tưvà Phát triển Đào tạo EDUTOP64.Hiện tại ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64 chủ yếu sử


dụng phương pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ.


2.2.3. Phân tích các báo cáo tài chính.Các báo cáo tài chính được sử dụng trong phân tích bao gồm bảng cân đối kế tốn,
báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


Qua việc phân tích bảng cân đối kế toán, xác định được cơ cấu của các tài sản đã
thay đổi về quy mô và tốc độ như thế nào giữa các năm. Việc phân tích chưa đi sâu tìm
hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đó và xem xét sự biến động đó có phù hợp với tình


hình hoạt động chung của doanh nghiệp khơng.


Việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh giúp nhà phân tích có cái nhìn tổng qt


về những thay đổi trong doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua thời gian.Căn cứ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo
EDUTOP64, ta thấy, nguồn thu tiền chủ yếu nhận được từ hoạt động kinh doanh.


2.2.4. Phân tích các tỷ số tài chính.Các tỷ số tài chính được tập trung phân tích bao gồm các nhóm chỉ tiêu: Nhóm tỷ số


phản ánh khả năng thanh tốn, nhóm tỷ số phản ánh khả năng cân đối vốn, nhóm tỷ số về


khả năng hoạt động, nhóm tỷ số về khả năng sinh lợi.

2.2.5. Phân tích các yếu tố phi tài chính.Ngồi phân tích tình hình tài chính qua số liệu trên các báo cáo tài chính, nhà phân
tích cũng cần phân tích các yếu tố phi tài chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khả
năng sinh lời của doanh nghiệp. Các yếu tố phi tài chính được tập trung phân tích bao
gồm: yếu tố kinh tế, yếu tố cơng nghệ, yếu tố văn hóa xã hội,tình hình chính trị ổn định,


yếu tố cạnh tranh.


2.3. Đánh giá hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ và


Phát triển Đào tạo EDUTOP64.
(7)

Thứ nhất, về phương pháp phân tích, việc sử dụng phương pháp so sánh và phương
pháp tỷ lệ đã giúp Công ty đưa ra những kết quả so sánh giữa năm nay so với năm trước.


Thứ hai, về thơng tin phân tích, thơng tin được sử dụng chủ yếu để phân tích được
lấy từ các báo cáo tài chính của Cơng ty. Thời gian thu thập thơng tin phân tích ngắn, tạo
điều kiện rút ngắn thời gian phân tích.


Thứ ba, về nội dung phân tích, Cơng ty đã tập trung phân tích số liệu trên các báo


cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu của Cơng ty.


Thứ tư, cán bộ phụ trách phân tích tài chính là kế toán trưởng hoặc kế tốn tổng
hợp. Đây là những người có kinh nghiệm kế tốn nói chung và có những kiến thức nhất
định về phân tích tài chính.


2.3.2. Hạn chế.Thứ nhất, về thơng tin sử dụng trong phân tích, Cơng ty chủ yếu sử dụng thông tin
từ các báo cáo tài chính trong nội bộ doanh nghiệp, ít sử dụng các thơng tin từ bên ngồi.


Thứ hai, về phương pháp phân tích, việc sử dụng phương pháp so sánh và tỷ lệ chỉ
phân tích, so sánh các chỉ tiêu chỉ rời rạc, chưa đặt sự biến động của các chỉ tiêu trong


mối liên hệ với nhau để đánh giá xem sự thay đổi đó là tốt hay xấu.


Thứ ba, về nội dung phân tích, việc phân tích các chỉ tiêu rời rạc khiến kết quả phân
tích khơng được bao qt tồn diện để thấy được tồn diện tình hình tài chính của Cơng
ty.


Thứ tư, về tổ chức cơng tác phân tích, Cơng ty chưa có bộ phận độc lập để thực hiện
việc phân tích tài chính và phân tích báo cáo tài chính.


2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế.Nguyên nhân chủ quan.


Công ty chưa quan tâm và đánh giá đúng mức đến công tác phân tích tài chính.
Trình độ của cán bộ phân tích tài chính doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu đặtra.


Chất lượng nguồn thơng tin phân tích chưa cao.
Phương pháp phân tích chưa đa dạng.


Nguyên nhân khách quan.(8)

Về phía cơ quan quản lý tài chính kế tốn (Bộ Tài chính) chưa đưa ra được các chỉ


tiêu tài chính trung bình của ngành để làm cơ sở so sánh, đối chiếu khi tiến hành phân


tích tài chính.


CHƢƠNG 3HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI


CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠOEDUTOP643.1. Định hƣớng hồn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần


Đầu tƣ và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.Để góp phần hồn thiện hoạt động phân tích tài chính, Cơng ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Đào tạo EDUTOP64 cần quán triệt một số định hướng hồn thiện sau:


Hoạt động phân tích tài chính cần phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.


Hồn thiện thơng tin sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp.Hồn thiện về phương pháp phân tích tài chính.


Hồn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.


Hồn thiện về cơng tác tổ chức phân tích tài chính.


3.2. Giải pháp hồn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần


Đầu tƣ và Phát triển Đào tạo EDUTOP64.3.2.1. Hoàn thiện quy trình phân tích.Để hoạt động phân tích tài chính phát huy hiệu quả hơn nữa, Cơng ty cần hồn thiện
quy trình phân tích theo các bước: Lập kế hoạch phân tích, thu thập và xử lý thơng tin,
xác định những biểu hiện đặc trưng, phân tích và cuối cùng là tổng hợp, dự đốn.


3.2.2. Hồn thiện nội dung phân tích.Cơng ty cần tập trung phân tích các nhân tố và các nguyên nhân gây nên sự biến
động của các chỉ tiêu phân tích.


3.2.3. Hồn thiện phương pháp phân tích.Ngồi việc sử dụng các phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, Công ty cần tham


khảo, nghiên cứu để sử dụng thêm một số phương pháp khác phù hợp với điều kiện phát(9)

lệch, phương pháp Dupont.


3.2.4. Hồn thiện nguồn thơng tin phân tích.
Ngồi việc sử dụng chủ yếu các thơng tin từ báo cáo tài chính, Cơng ty cần sử dụng


thêm các nguồn thơng tin từ bên ngồi và các thông tin về đặc điểm hoạt động của Công
ty như mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chính sách tài chính, chính sách đầu tư…


3.2.5. Nâng cao trình độ cán bộ phân tích tài chính.Xây dựng bộ quy tắc tiêu chuẩn đối với nhân sự làm công tác phân tích.


Ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến nhằm xây dựng chương trình đào tạo, nội
dung đào tạo tại chỗ cho nhân viên mới cũng như các nhân viên cũ khi có sự thay đổi,
cập nhật nội dung mới, quy định mới về phân tích tài chính doanh nghiệp.


Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ
năng lập kế hoạch.


3.2.6. Hồn thiện tổ chức bộ máy phân tích tài chính.Cơng ty cần thành lập một bộ phận phân tích bao gồm các chuyên viên phân tích. Bộ


phận này sẽ lập kế hoạch và tiến hành hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. Đồng


thời, bộ phận này cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận cung cấp thông tin để thu thập


thông tin phục vụ hoạt động phân tích kịp thời, chính xác.


3.2.7. Tăng cường cơng nghệ, cơ sở vật chất phân tích tài chính.Cơng ty cần có sự đầu tư cho phần mềm phân tích tài chính cùng hệ thống máy mócthiết bị phù hợp.


Xây dựng hệ thống liên kết thông tin nội bộ giữa các phịng ban trong Cơng ty.


3.3. Một số kiến nghị.3.3.1. Đối với chính phủ.Ổn định chính sách kinh tế vĩ mơ, tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh
nghiệp.


Hoàn thiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, quản lý tài chính tạo điều kiện cho các


doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn

3.3.2. Đối với Bộ, ngành liên quan.Hồn thiện chế độ kế tốn. Hồn thiện chế độ kế toán tạo điều kiện cho bộ máy kế


tốn hoạt động hiệu quả, cơng tác kế tốn được thực hiện tốt góp phần nâng cao thơng tin(10)

để áp dụng hệ thống các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.


Xây dựng và ban hành những chỉ tiêu tài chính trung bình của ngành và được cập


nhật thường xun để doanh nghiệp có kênh thơng tin tham khảo, đồng thời là cơ sở để


phân tích, so sánh với các chỉ tiêu của doanh nghiệp, từ đó có thể xác định được vị trí của
mình trong ngành, lĩnh vực hoạt động.


KẾT LUẬN
Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại


Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64, luận văn đã hoàn thành


những vấn đề sau:


- Tổng hợp và hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.


- Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Đào tạo EDUTOP64


- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64 và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế
trong cơng tác phân tích tài chính của công ty.


- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích tài chính tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư và


Phát triển Đào tạo EDUTOP64, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt
động phân tích tài chính tại Cơng ty.


Hy vọng với những kết quả đạt được của luận văn, hoạt động phân tích tài chính tại


Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP64 sẽ ngày càng hoàn thiện hơn,
là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.


Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, luận văn không thể tránh


khỏi những sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cơ để đề tài được hồn


×