Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

Menden và di truyền học | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 16 trang )

(1)

BÀI 1:MENDEN
(2)

Ph n I. DI TRUY N VÀ BI N DCh

ươ

ng I.
(3)

Bài 1MENDEN
(4)

Phân bi t hi n tệ ệ ượng di truy n và bi n dề ế
qua các hình nh sau:ả


1

23
(5)

I. Di truy n h c:ề


Hãy liên h v i b n thân ệ ớ ả
và xác đ nh xem mình ị
gi ng và khác b m ố ố ẹ ở


nh ng đi m nào ?ữ


Di truy n và bi n d là ề ế ị


hai hi n tệ ượng song song,
g n li n v i quá trình ắ ề ớsinh s n.ả
- Di truy n:ề


- Bi n d :ế ị Th nào là di truy n?ế(6)

Bố Mẹ Khác B ,Mố ẹ


Vóc dáng


Màu da


Khn m tặ


Tóc


M tắ


Mũi


Mi ngệ


Hi n tệ ượng


DI TRUY NHi n tệ ượng


BI N D

(7)

I. Di truy n h c:ề


Di truy n và bi n d là ề ế ị


hai hi n tệ ượng song song,
g n li n v i quá trình ắ ề ớ


sinh s n.ả
- Di truy n:ề
- Bi n d :ế ị


Th o lu n: 2 ả
phút


Đ i tố ượng, n i dung ộ
và ý nghĩa c a di ủ
truy n h c là gì?ề


- Di truy n h c nghiên ề ọ
c u c s v t ch t, c ứ ơ ở ậ ấ ơ
ch và tính quy lu t c a ế ậ ủ
hi n tệ ượng di truy n và ề
bi n d .ế ị


Di truy n h c nghiên c u:ề ọ ứ


• C s v t ch t và c ch ơ ở ậ ấ ơ ế


c a hi n tủ ệ ượng di truy n.ề• Các quy lu t di truy n.ậ ề
• Nguyên nhân và quy lu t ậ


bi n d .ế ị(8)

Bài 1. MENDEN VÀ DI TRUY N H CI. Di truy n h c:ề


II. Menden – ngườ ặ ềi đ t n n móng cho di truy n h c:ề


Tìm hi u s lể ơ ược v ti u s c a ề ể ử ủ
Menden(9)

I. Di truy n h c:ề


II. Menden – ngườ ặ ềi đ t n n móng cho di truy n h c:ề


Phương pháp nghiên c u c a ứ
Menden(10)

Bài 1. MENDEN VÀ DI TRUY N H CI. Di truy n h c:ề


Phương pháp nghiên c u ứ
c a Mendenủ(11)

(12)

Bài 1. MENDEN VÀ DI TRUY N H C
I. Di truy n h c:ề


II. Menden – ngườ ặ ềi đ t n n móng cho di truy n h c:ề


Phương pháp nghiên
c u c a Menden là gì?ứ


Phương pháp phân tích các th ế
h lai c a Menden:ệ ủ


- Lai các c p b m khác ặ ố ẹ


nhau v m t ho c m t s ề ộ ặ ộ ố
c p tính tr ng thu n ặ ạ ầ
ch ng tủ ương ph n.ả


- Theo dõi s di truy n riêng ự ề


r c a t ng c p tính tr ng ẽ ủ ừ ặ ạ
đó trên con cháu .


- Dùng toán th ng kê phân ố(13)

I. Di truy n h c:ề


II. Menden – ngườ ặ ềi đ t n n móng cho di truy n h c:ề


III. M t s thu t ng và kí hi u c b n c a di truy n h c:ộ ố ơ ả
1. M t s thu t ng :ộ ố ậ ữ- Tính tr ngạ


- C p tính tr ng tặ ạ ương ph nả
- Nhân t di truy nố ề


- Gi ng (dòng) thu n ch ngố ầ ủ


2. M t s kí hi u: ộ ố ệ


P: C p b m xu t phátặ ố ẹ ấ
X: Phép lai


G: Giao tử(14)

Bài 1. MENDEN VÀ DI TRUY N H CCác


c p ặ


tính


tr ng ạ


Trong
thí


nghi m ệ


c a ủ
(15)

Hãy ch n câu tr l i đúng trong các câu sau:ọ ả ờ


1.Phương pháp nghiên c u đ c đáo c a Menden là:ứ


a. Phương pháp phân tích các th h lai.ế ệ
b. Phương pháp lai phân tích.


c. Dùng tốn th ng kê đ phân tích s li u thu đố ố ệ ược.
d. Thí nghi m nhi u l n trên đ u hà lanệ ề ầ


e. Câu a và c đúng


2. Đ i tố ượng c a DTH là nghiên c u:ủ


a. Các quy lu t di truy n.ậ


b. C s v t ch t, c ch và tính quy lu t c a ơ ở ậ ơ ế ậ ủ


HTDT(16)

H

ướ

ng d n v nhà- H c bài và tr l i câu h i 1, 2, 3 SGK trang 7.ọ ả ờ
- Đ c bài 2. Lai m t c p tính tr ng.ọ ộ ặ


- K b ng 2 vào v bài t pẻ ả


- Chú ý các thu t ng và kí hi u c b n c a ậ ơ ả


×