Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Hoàn thiện phân tích rủi ro kinh doanh tại chi nhánh Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20$cVõ Thị Diệu Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.02 KB, 8 trang )

(1)

TÓM TẮT LUẬN VĂNTrong nền kinh tế thị trường đầy biến động, khủng hoảng và lạm phát cao,


cạnh tranh trong mọi ngành kinh tế đều rất gay gắt không loại trừ ngành xây dựng.


Đặc trưng của ngành xây dựng lại gặp rủi ro rất cao. Chi nhánh Tổng công ty Xây


dựng và Phát triển hạ tầng - Công ty Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 hay gặp


rủi ro lớn làm cho tình hình tài chính khó khăn. Tuy nhiên, cơng tác phân tích rủi ro


ở đây vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Xuất phát từ những lý do đó tác giả đã


lựa chọn đề tài “Hồn thiện phân tích rủi ro kinh doanh tại Chi nhánhTổng công


ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Cơng ty Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20”


làm đề tài luận văn thạc sỹ. Đây là phần nêu lý do lựa chọn đề tài được tác giả trình


bày trong phần đầu tiên của luận văn đó là phần “Tổng quan về đề tài nghiên cứu”.


Cũng trong nội dung này, tác giả đã trình bày những cơng trình nghiên cứu có liên


quan đến rủi ro kinh doanh, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế của các cơng


trình nghiên cứu đó để ứng dụng những mặt ưu điểm và khắc phục những mặt hạn


chế đó trong nghiên cứu của mình. Đồng thời tác giả trình bày mục tiêu mà tác giả


cần đạt tới sau quá trình nghiên cứu; những câu hỏi đặt ra cần phải được trả lời; đốitượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp mà tác giả sử dụng để tìm ra câu trả lời


cho câu hỏi đã đặt ra; nghiên cứu đề tài có ý nghĩa như thế nào.


Trong phần cơ sở lý luận về phân tích rủi ro kinh doanh, trước tiên tác giả đã


thống kê các quan điểm khác nhau về rủi ro trên cơ sở đó để hình thành nên khái


niệm về rủi ro kinh doanh và các đặc trưng của rủi ro kinh doanh trong doanh


nghiệp. Tiếp theo tác giả căn cứ vào các tiêu chí khác nhau để phân loại rủi ro kinh


doanh trong đó quan trọng nhất là căn cứ vào tính chất của rủi ro để phân chia rủi ro


thành hai loại đó là rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính. Cách phân loại dựa vào tính


chất của rủi ro là cơ sở cho tác giả định hướng phân tích ở các chương tiếp theo của


đề tài luận văn thạc sỹ.


Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin về rủi ro kinh doanh của(2)

thơng tin từ phân tích rủi ro kinh doanh có ý nghĩa và vai trò như thế nào đối với


từng đối tượng như nhà quản trị, các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp..., điều này đã


được tác giả trình bày trong phần ý nghĩa của phân tích rủi ro kinh doanh nằm trong


phần cở sở lý luận của phân tích rủi ro kinh doanh.Phân tích rủi ro kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu


được tình hình rủi ro kinh doanh. Muốn vậy, tác giả phải xác định được những nhân


tố ảnh hưởng tới rủi ro kinh doanh để nhận biết được nguyên nhân của rủi ro kinh


doanh trong từng trường hợp cụ thể và tìm phương án giải quyết. Các nhân tố đó có


thể là những nhân tố khách quan hay chủ quan và đều là nguyên nhân có thể gây ra


rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp. Việc phân tích các nhân tố này giúp các nhà


quản trị có thể nhận biết được những rủi ro có thể xẩy ra trong hiện tại và tương lai


để tìm phương án tác động vào những nhân tố có thể gây ra rủi ro đó nhằm phịng


ngừa và hạn chế các rủi ro kinh doanh có thể xẩy ra.


Xuất phát từ ý nghĩa và vai trị của thơng tin phân tích rủi ro kinh doanh của


doanh nghiệp và nhu cầu được cung cấp từ các thông tin này rất đa dạng, phong phú


địi hỏi phân tích rủi ro kinh doanh được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác


nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng đối tượng. Các phương pháp sử


dụng trong phân tích rủi ro kinh doanh bao gồm: phương pháp so sánh, phương


pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích, phương pháp đồ thị và các phương pháp định tínhkhác. Các phương pháp phân tích định tính có ý nghĩa và đóng vai trị rất quan trọng


trong phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp xây lắp. Mỗi phương pháp đều có


những mặt mạnh và mặt hạn chế riêng của nó. Vì vậy, trong q trình phân tích rủi


ro kinh doanh cần vận dụng tổng thể các phương pháp khác nhau để tạo ra được


những thông tin phản ánh sâu sắc về rủi ro kinh doanh.


Tiếp theo, tác giả trình bày các nội dung trong phân tích rủi ro kinh doanh.


Trước hết là phân tích rủi ro hoạt động thơng qua chỉ tiêu địn bẩy hoạt động


và các chỉ tiêu phản ánh mức độ an tồn. Phân tích rủi ro hoạt động thơng qua địn


bẩy hoạt động cho biết mối quan hệ giữa cơ cấu định phí so với biến phí và lợi(3)

doanh không thuận lợi dễ dẫn doanh nghiệp đến rủi ro hoạt động, phá sản doanh


nghiệp từ đó giúp nhà quản trị lựa chọn cơ cấu chi phí phù hợp trong những điều


kiện kinh doanh cụ thể nhằm tăng mức độ an toàn trong kinh doanh. Phân tích rủi ro


hoạt động thơng qua các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn cũng thể hiện mối quan


hệ giữa cơ cấu định phí và biến phí với mức độ an toàn của doanh nghiệp như


doanh thu an toàn, hệ số doanh thu an toàn, sản lượng an toàn. Các chỉ tiêu nàycàng cao càng tốt. Vì vậy, việc phân tích giúp nhà quản trị lựa chọn cơ cấu chi phí


để gia tăng mức độ an toàn trong kinh doanh.


Phân tích rủi ro tài chính được tiến hành thơng qua nghiên cứu diễn biến của


các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, công nợ phải thu phải trả, địn bẩy tài


chính, hiệu quả kinh doanh và các hệ số hoạt động.


Phân rủi ro tài chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của


doanh nghiệpđể giúp các nhà quản lý biết được tình khả năng thanh tốn hiện tại


của doanh nghiệp và mức độ rủi ro tài chính như thế nào. Các tài sản hiện có của


doanh nghiệp có khả năng đảm bảo cho các khoản nợ được thanh tốn kịp thời hay


khơng, từ đó có những quyết định đúng đắn trong việc sử dụng vốn hợp lý tránh


tình trạng tồn đọng vốn hay chiếm dụng vốn quá nhiều đồng thời có phương án


thanh tốn các khoản cơng nợ.


Phân tích rủi ro tài chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh công nợ phải thu,


phải trả cho biết mức độ chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp ra


sao. Mức độ chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn quá cao hay quá thấp đều có thểgây ra rủi ro tài chính. Vì vậy để đảm bảo an ninh tài chính cho doanh nghiệp, cần


phải tìm cách duy trì một cơ cấu giữa vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng phù


hợp với doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp không lâm vào nguy cơ rủi ro tài


chính xuất hiện.


Phân tích rủi ro tài chính thơng qua địn bẩy tài chính cho biết mối quan hệ


giữa việc sử dụng vốn vay và vốn chủ sở hữu để hành thành nên tổng tài sản và tạo


ra lợi nhuận. Nếu việc sử dụng nợ lớn mà lợi nhuận tạo ra không đáp ứng được chi(4)

nghiệp cần phải tìm cách tăng lợi nhuận nhằm đảm bảo chi phí lãi vay và phần còn


lại bù đắp vào nguồn vốn chủ sở hữu mới góp phần vào giảm thiểu rủi ro tài chính


xuất hiện.


Phân tích rủi ro tài chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh


cho biết trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt được


kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Thực chất của hiệu quả kinh doanh là so sánh


giữa các kết quả đầu ra với các yếu tố đầu vào của một tổ chức kinh tế được xem


xét trong một kỳ nhất định; Thơng qua đó cho thấy được mức độ rủi ro tài chính củadoanh nghiệp và giúp nhà quản trị có phương pháp kiểm sốt chi phí để tăng mức


độ an tồn trong kinh doanh.


Phân tích rủi ro tài chính thơng qua các hệ số hoạt động cho biết tốc độ luân


chuyển của hàng tồn kho. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho càng nhanh thì thời


gian dự trữ hàng tồn kho càng ít và giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Từ đó, nhà quản


trị phải có phương án cụ thể trong việc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho


hạn chế nguy cơ rủi ro tài chính xuất hiện.


Nhằm phục vụ cho phân tích rủi ro kinh doanh cần phải có các tài liệu phục vụ


cho việc phân tích đó là các thơng tin bên trong (các báo cáo tài chính, báo cáo quản


trị của doanh nghiệp, các thông tin nội bộ của doanh nghiệp) và các thơng tin bên


ngồi (thơng tin kinh tế, chính trị, thơng tin theo ngành, thông tin về môi trường


pháp luật..).


Đồng thời, việc phân tích cần được thực hiện theo một quy trình khoa học thì


các thơng tin phân tích mới khoa học và phản ánh sâu sắc được thực trạng rủi ro


kinh doanh. Quy trình phân tích rủi ro kinh doanh bao gồm các cơng việc: Lập kếhoạch phân tích, thực hiện phân tích và hồn thành phân tích. Lập kế hoạch là phải


xác định rõ mục tiêu phân tích và xây dựng chương trình phân tích bao gồm: nội


dung, phạm vi, thời gian và cách tổ chức phân tích; Thực hiện phân tích chính là


việc sưu tầm, xử lý số liệu, tính tốn, phân tích và dự đốn. Hồn thành phân tích là(5)

Trong phần nội dung tiếp theo của luận văn, tác giả tiến hành trình bày thực


trạng phân tích rủi ro kinh doanh tại Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và Phát


triển hạ tầng – Cơng ty Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20. Nội dung này thể hiện


những kết quả phân tích rủi ro kinh doanh mà đơn vị đã thực hiện trong năm 2010.


Đơn vị đã tiến hành phân tích rủi ro hoạt động thơng qua các chỉ tiêu phản ánh mức


độ an toàn như doanh thu an toàn và hệ số doanh thu an tồn; Phân tích rủi ro tài


chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, các chỉ tiêu phản ánh


công nợ phải thu phải trả, đòn bẩy tài chính, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh


doanh, hệ số hoạt động.


Thông qua quá trình nghiên cứu thực trạng, tác giả đã tiến hành đánh giá trên


các mặt tổ chức phân tích, nội dung phân tích và phương pháp phân tích.Về tổ chức phân tích: Tài liệu chủ yếu là thơng tin trên bảng cân đối kế toán,


báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bản thuyết minh báo cáo tài chính và báo


cáo quản trị; tổ chức phân tích chưa khoa học, mang nặng tính hình thức, chưa có


bộ phận phân tích độc lập; Về nội dung phân tích thì trong các nội dung đó chỉ có


phân tích rủi ro tài chính thơng qua chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán được đơn


vị phân tích khá kỹ và sâu sắc. Ngồi ra, hầu hết các nội dung phân tích rủi ro kinh


doanh tại Licogi 20 được thực hiện vẫn còn sơ sài, hệ thống chỉ tiêu chưa phong


phú và chưa phù hợp với phân tích rủi ro kinh doanh. Về phương pháp phân tích mà


cơng ty sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh sự biến động của các chỉ tiêu trong


đơn vị theo thời gian mà chưa có sự so sánh với các đơn vị trong ngành nghề kinh


doanh, trong Tổng cơng ty. Vì vậy thơng tin phân tích chưa phản ánh sâu sắc thực


trạng rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp nên chưa có hiệu quả trong việc đưa ra


quyết định quản lý của nhà quản trị và đối tượng sử dụng thông tin.


Từ cơ sở lý luận và thực trạng phân tích rủi ro kinh doanh tại Licogi 20 và


những kết quả thu được sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã tổng hợp kết quảnghiên cứu trong phần thảo luận và hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu đồng thời


đưa ra các giải pháp hồn thiện phân tích rủi ro kinh doanh tai Licogi 20 trên các(6)

những hạn chế về điều kiện thực hiện trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tổng kết


những ưu điểm và hạn chế của đề tài, những nội dung mà đề tài luận văn thạc sỹ của


tác giả chưa thực hiện được và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp tục trong tương lai.


Điểm mới của luận văn trước hết là tác giả đã hệ thống hóa được cơ sở lý


luận về phân tích rủi ro kinh doanh tương đối đầy đủ với hệ thống các chỉ tiêu thuộc


rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính mà các cơng trình nghiên cứu trước đây mới chỉ


nghiên cứu riêng rủi ro hoạt động hoặc rủi ro tài chính. Đồng thời, là hệ thống các


phương pháp nghiên cứu phù hợp với phân tích rủi ro kinh doanh tại Licogi 20 nói


riêng và trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp nói chung.


Điểm mới tiếp theo của luận văn nằm trong phương hướng hoàn thiện


phương pháp phân tích, nội dung phân tích và tổ chức phân tích rủi ro kinh doanh


tại Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Cơng ty Kỹ thuật Nền


móng và Xây dựng 20. Hướng hồn thiện phân tích rủi ro kinh doanh tại Licogi 20là hoàn thiện các nội dung đã được đơn vị phân tích cịn sơ sài, bổ sung các chỉ tiêu


phân tích trong từng nội dung phân tích nhằm đảm bảo các thơng tin phân tích phản


ánh thống nhất xu hướng biến động rủi ro kinh doanh, tránh trường hợp các thông


tin phân tích trong cùng một nội dung lại rút ra kết luận trái chiều nhau và xây dựng


thêm một số nội dung bổ sung vào báo cáo phân tích. Sử dụng đa dạng, kết hợp các


phương pháp phân tích, tổ chức phân tích một cách khoa học có hiệu quả đảm bảo


thơng tin phân tích phục vụ cho mọi đối tượng trong việc ra quyết định một cách có


hiệu quả.


Đối với hồn thiện phương pháp phân tích, Cơng ty nên vận dụng thêm


phương pháp đồ thị, phương pháp chi tiết các chỉ tiêu phân tích và các phương pháp


phân tích định tính kết hợp với phương pháp so sánh đơn vị đang sử dụng vào phân


tích rủi ro kinh doanh.


Đối với nội dung phân tích, Licogi 20 cần hồn thiện phân tích rủi ro hoạt


động thơng qua chỉ tiêu địn bẩy hoạt động bằng cách bổ sung chỉ tiêu; hoàn thiện


phân tích rủi ro hoạt động thơng qua chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn bằng cách so
(7)

tích rủi ro tài chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh công nợ phải thu phải trả bằng


cách bổ sung thêm một số chỉ tiêu; hoàn thiện phân tích rủi ro tài chính thơng qua


địn bẩy tài chính bằng cách bổ sung thêm một số chỉ tiêu; hồn thiện phân tích rủi


ro tài chính thơng qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh bằng cách bổ sung


thêm chỉ tiêu; hoàn thiện phân tích rủi ro tài chính thơng qua hệ số hoạt động bằng


cách bổ sung thêm một số chỉ tiêu và so sánh với đơn vị cùng Tổng công ty (Licogi


13-NMXD).


Đối với tổ chức phân tích, về tài liệu phục vụ cho phân tích, Licogi 20 cần sử


dụng kết hợp các tài liệu bên trong và bên ngồi doanh nghiệp để phân tích có sự so


sánh và khách quan hơn đặc biệt là các thông tin của các đơn vị cùng Tổng công ty,


cùng nghành nghề và chỉ tiêu trung bình ngành. Việc phân tích cần được thực hiện


theo một quy trình khoa học thì các thơng tin phân tích mới khoa học và phản ánh


sâu sắc được thực trạng rủi ro kinh doanh. Quy trình phân tích rủi ro kinh doanh bao


gồm các cơng việc: Lập kế hoạch phân tích, thực hiện phân tích và hồn thành phân


tích. Lập kế hoạch là phải xác định rõ mục tiêu phân tích và xây dựng chương trìnhphân tích. Hồn thành phân tích là lập báo cáo phân tích, báo cáo trực tiếp với ban


lãnh đạo về thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp và lưu hồ sơ phân tích.


Với sự cố gắng của mình trong q trình nghiên cứu, tác giả mong muốn rằng


Licogi 20 vận dụng tốt những đề xuất hướng hoàn thiện phân tích rủi ro kinh doanh


của đề tài nhằm phần nào giúp cho đơn vị và các đối tượng sử dụng có được những


thơng tin về rủi ro kinh doanh khá sâu sắc và kịp thời trong việc ra quyết định quản


lý hay đầu tư, kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh có thể xảy ra, tình hình


an ninh tài chính ngày càng được đảm bảo, tình hình kinh doanh ngày càng phát


triển ổn định trong nền kinh tế thị trường.(8)×