Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Phát sinh giao tử và thụ tinh | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (812.53 KB, 18 trang )

(1)


(2)

Ki m tra bài cũ

:
(3)

Nh ng di n bi n c b n c a

ế

ơ ả

ủ NSTL n phân bào I

L n phân bào II


Kì đ u

NST kép co ng n, cácNST kép trong c p t

ặ ươ

ng


đ ng ti p h p nhau.

ếNST kép co l i th y rõ s


l

ượ

ng NST kép (đ n b i).

ơKì gi a

Các NST kép t

ươ

ng đ ng


x p thành 2 hàng m t

ế

ở ặ


ph ng xích đ o c a thoi


phân bào.Các NST kép x p thành 1

ế


hàng m t ph ng xích

ở ặ


đ o c a thoi phân bào.Kì sau

Các c p NST kép t

ươ

ng


đ ng phân li đ c l p v 2

ộ ậ


c c c a t bào.

ự ủ ếT ng NST kép tách r i

ờ ở


tâm đ ng thành 2 NST đ n

ơ


phân li v 2 c c c a t

ự ủ ếbào.
Kì cu i

Các NST kép n m trong


nhân m i, t o nên b

ớ ạ


NST đ n b i (kép).

ơCác NST đ n n m trong

ơ


nhân t o thành b NST


đ n b i.

ơNh ng di n bi n c b n c a NST các kì c a gi m phân.

ế

ơ ả
(4)

Nh ng di n bi n c b n c a

ế

ơ ả

ủ NSTL n phân bào I

L n phân bào II


Kì đ u

NST kép co ng n, cácNST kép trong c p t

ặ ươ

ng


đ ng ti p h p nhau.

ếNST kép co l i th y rõ s


l

ượ

ng NST kép (đ n b i).

ơKì gi a

Các NST kép t

ươ

ng đ ng


x p thành 2 hàng m t

ế

ở ặ


ph ng xích đ o c a thoi


phân bào.Các NST kép x p thành 1

ế


hàng m t ph ng xích

ở ặ


đ o c a thoi phân bào.
Kì sau

Các c p NST kép t

ươ

ng


đ ng phân li đ c l p v 2

ộ ậ


c c c a t bào.

ự ủ ếT ng NST kép tách r i

ờ ở


tâm đ ng thành 2 NST đ n

ơ


phân li v 2 c c c a t

ự ủ ếbào.Kì cu i

Các NST kép n m trong


nhân m i, t o nên b

ớ ạ


NST đ n b i (kép).

ơCác NST đ n n m trong

ơ


nhân t o thành b NST


đ n b i.

ơNh ng di n bi n c b n c a NST các kì c a gi m

ế

ơ ả


phân.
(5)

BÀI 11: PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINHI/. S phát sinh giao tSau khi t bào con đ

ế

ượ ạ

c t o thành qua gi m phân


chúng ti p t c phát tri n nh th nào ?

ế ụ

ư ếT bào con đ

ế

ượ ạ

c t othành qua gi m phâns phát tri n


thành giao tửQuan sáthình 11 trang 34 SGK
(6)

S đ phát sinh giao t đ ng v t

ơ ồ

ử ở ộNguy

ên phân


Gi

ảm phân 1


Gi

ảm phân 2
2n


S t o noãnự ạ


2n 2n


2n
Noãn nguyên
bào


Noãn bào b c ậ
1


Noãn bào b c ậ


2


Th c c ể ự
th 1ứ


n n n


n


Th c c th 2ể ự ứ


Tr ngứ


S t o tinhự ạ


Tinh nguyên bào


2n


2n


2n 2n


Tinh bào b c 1ậ


Tinh bào b c 2ậ


n n n n


Tinh trùng


I/. S phát sinh giao tn


n n


n


1/ Hãy trình bày quá trình phát sinh giao t Đ ng v t?

ử ở ộ2/ K t qu c a quá trình phát sinh giao t ?

ế

ả ủ
(7)

S đ phát sinh giao t đ ng v t

ơ ồ

ử ở ộNguy

ên phân
2n


S t o noãnự ạ


2n 2n


2n
Noãn nguyên
bào


Noãn bào b c ậ
1


S t o tinhự ạTinh nguyên bào


2n


2n


2n 2n


Tinh bào b c 1ậ


I/. S

ự phát sinh giao tử


Bài 11: PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINH-Các t bào m m đ u th c hi n nguyên phân liên ti p

ế

ế


nhi u l n t o ra

ề ầ ạ

Noãn bào b c 1
(8)

S đ phát sinh giao t đ ng v t

ơ ồ

ử ở ộNguy

ên phân


Gi

ảm phân 1


Gi

ảm phân 2
2n


S t o noãnự ạ


2n 2n2n
Noãn nguyên
bào


Noãn bào b c ậ
1


Noãn bào b c ậ
2


Th c c ể ự
th 1ứ


n n n


n


Th c c ể ự
th 2ứ


Tr ngứ


S t o tinhự ạ


Tinh nguyên bào


2n


2n2n 2n


Tinh bào b c 1ậ


Tinh bào b c 2ậ


n n n n


Tinh trùng


I/. S

ự phát sinh giao tử


n


n n


n(9)

Gi ng nhau

:Khác nhau

:I/. S phát sinh giao tBài 11: PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINH- Các t bào m m đ u th c hi n nguyên phân liên ti p nhi u

ế

ế


l n t o ra noãn bào b c 1 và tinh bào b c 1

ầ ạ- Noãn bào b c 1 và tinh bào b c 1 đ u th c hi n gi m phânđ t o ra giao t

ể ạPhát sinh giao t cái

Phát sinh giao t đ c

ử ự-Noãn bào b c 1 qua gi m phân

I

choth c c th 1

ể ự

noãn bào b c 2- Noãn bào b c 2 qua gi m phân 2 choth c c th 2 và 1 t bào tr ng

ể ự

ế-M i noãn bào b c 1 qua gi m phân cho3 th c c và 1 t bào tr ng

ể ự

ế-Tinh bào b c 1qua gi m phân 1 cho

2tinh bào b c 2- M i tinh bào b c 2 qua gi m phân 2 cho2 trùng-M i tinh bào b c 1 qua gi m phân cho

4
(10)

Gi ng nhau

:Khác nhau

:
I/. S phát sinh giao tBài 11: PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINH-

Các t bào m m đ u th c hi n nguyên phân liên ti p nhi u l n

ế

ế

ề ầ- Noãn bào b c 1 và tinh bào b c 1 đ u th c hi n gi m phân đ t o ra giao t

ể ạII/ Th tinhPhát sinh giao t cái ử Phát sinh giao t đ cử ự


-Noãn bào b c 1 qua gi m phân ậ ả I cho th ể
c c th 1ự và noãn bào b c 2


- Noãn bào b c 2 qua gi m phân 2 cho ậ ả th ể
c c th 2 và 1 t bào tr ngự ế


-M i noãn bào b c 1 qua gi m phân cho ỗ ậ ả 3 th ể
c c và 1 t bào tr ngự ế


-Tinh bào b c 1qua gi m phân 1 cho ậ ả 2 tinh
bào b c 2ậ


- M i tinh bào b c 2 qua gi m phân 2 cho ỗ ậ ả 2
trùng(11)

nn
Tinh trùngTr ngTh tinhH p t

ợ ử

2n1/ Khái ni m th tinh?2/ B n ch t c a quá trình

ấ ủ


th tinh?
(12)

S đ phát sinh giao t đ ng v t

ơ ồ

ử ở ộNguy

ên phân


Gi

ảm phân 1


Gi

ảm phân 2
2n


S t o noãnự ạ


2n 2n


2n
Noãn nguyên
bàoNoãn bào b c ậ
1


Noãn bào b c ậ
2


Th c c ể ự
th 1ứ


n n n


n


Th c c th 2ể ự ứ


Tr ngứ


S t o tinhự ạ


Tinh nguyên bào


2n


2n


2n 2n


Tinh bào b c 1ậTinh bào b c 2ậ


n n n n


Tinh trùng


I/. S

ự phát sinh giao tử


n


n n


n


Tinh trùng
Tr ngứ


Th tinhụ(13)

Bài 11:

PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINHI/. S phát sinh giao t


II/ Th tinh- Th c ch t c a quá trình th tinh

ấ ủ

: là s k t

ự ếh p gi a 2 b nhân đ n b i(n NST) t o ra b nhân

ơ


l

ưỡ

ng b i( 2nNST)- Th tinh

: là s t h p ng u nhiên gi a 1 giao t đ c

ự ổ ợ

ử ựvà 1 giao t cái t o thành h p t

ợ ử
(14)

III/ Ý nghĩa c a gi m phân và th tinh


I/. S

ự phát sinh giao tử


Tinh trùng


S đ phát sinh giao t đ ng v t

ơ ồ

ử ở ộNguy

ên phân


Gi

ảm phân 1


Gi

ảm phân 2
2n


S t o noãnự ạ


2n 2n


2n
Noãn nguyên
bào


Noãn bào b c ậ
1


Noãn bào b c ậ
2Th c c ể ự
th 1ứ


n n n


n


Th c c th 2ể ự ứ


Tr ngứ


S t o tinhự ạ


Tinh nguyên bào


2n


2n


2n 2n


Tinh bào b c 1ậ


Tinh bào b c 2ậ


n n n n


Tinh trùng
nn n


n


Tinh trùng
Tr ngứ


Th tinhụ


H p tợ ử


2n
n


n(15)

Bài 11:

PHÁT SINH GIAO T VÀ TH TINHI/. S phát sinh giao t


II/ Th tinh- Th c ch t c a quá trình th tinh

ấ ủ

: là s k t

ự ếh p gi a 2 b nhân đ n b i(n NST) t o ra b nhân

ơ


l

ưỡ

ng b i( 2nNST)- Th tinh

: là s t h p ng u nhiên gi a 1 giao t đ c

ự ổ ợ

ử ự


và 1 giao t cái t o thành h p t

ợ ửIII/ . Ý nghĩa c a gi m phân và th tinh

:
+ Duy trì b NST đ c tr ng c a loài sinh v t

ư
(16)

1


2


3


4


5


6G I M P H Â NNh có q trình này mà giao t mang b NST đ n b i

ơCHÌA KHỐP

NĐây là q trình t h p b NST c a giao t đ c và giao t cái

ổ ợ

ử ựT H T I N HT

IĐây là b nhân c a h p t

ợ ửL N G B I

Ư

IQuá trình này giúp t o ra nhi u tinh nguyên bào và noãn nguyên bào
N G U Y Ê N P H Â N

HGiao t đ c có kh năng này

ử ựD I C H U Y Ê N

ÊGiao t có b NST nàyĐ N B Ô I

ƠD


Ơ

B


EM


C


H


NCÂU


NÀO?


Ô
(17)

.S ki n quan tr ng nh t trong quá trình th tinh

ự ệ

:a) S k t h p theo nguyên t c: m t giao t đ c v i m t giao t cái

ự ế ợ

ử ựb) S k t h p nhân c a 2 giao t đ n b i

ự ế ợ

ử ơc) S t h p b NST c a giao t đ c và giao t cái

ự ổ ợ

ử ựd) S t o thành h p t

ự ạ

ợ ử
* Ch n câu tr l i đúng nh t

ả ờo
(18)

H C BÀI: TR L I CÁC CÂU H I

Ả Ờ


1,2,3,4,5 TRANG 36 SGK.


×