Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (456.71 KB, 12 trang )

(1)


(2)

KI M TRA BÀI CŨCâu 1 Nêu khái ni m ki u hình và cho ví d .ệ ể ụ(3)

Bài 3: LAI M T C P TÍNH TR NG (TT)III. Lai phân tích


IV. Ý nghĩa c a tủ ương quan tr i – l nộ(4)

III. Lai phân tícha. Khái ni mCâu 1: Th nào là ki u gen?ế ể


Câu 2: Th nào là th đ ng h p? Th d h p.ế ể ồ ợ ể ị ợ


- Ki u gen: là t h p toàn b các gen trong t bào c a ể ổ ợ ộ ế ủ
c th .ơ ể


- Th đ ng h p: là ki u gen g m 2 gen tể ồ ợ ể ồ ương ng ứ
gi ng nhau.ố


+ Đ ng h p tr i: AAồ ợ ộ
+ Đ ng h p l n: aaồ ợ ặ(5)

III. Lai phân tíchb. Lai phân tích
Hãy xác đ nh k t qu c a nh ng phép lai sau:ị ế ả ủ


P Hoa đ x Hoa tr ngỏ ắ P Hoa đ x Hoa tr ngỏ ắ


AA aa Aa aa


P: Hoa đ x Hoa tr ngỏ ắ
AA aa


G: A a
F1: Aa (100% hoa đ ) ỏ
KG: 1 Aa


KH: hoa đ ỏ


Cá th đem lai có KG đ ng
h p tr i


P: Hoa đ x Hoa tr ngỏ ắ
Aa aa


G: A, a a


F1: Aa (hoa đ ), aa (hoa tr ng)ỏ ắ
KG: 1 Aa và 1aa


KH: 1 hoa đ và 1 hoa tr ngỏ ắ(6)

III. Lai phân tích
b. Lai phân tíchPhép lai phân tích là phép lai gi a cá th mang tính ữ ể
tr ng . . . c n xác đ nh . . . v i cá th ạ ầ ị ớ ể
mang tính tr ng . . . N u k t qu c a phép lai ạ ế ế ả ủ
là đ ng tính thì cá th mang tính tr ng tr i có ki u ồ ể ạ ộ ể
gen . . . còn k t qu lai là phân tính thì cá th ế ả ể
đó có ki u gen . . . .ể


tr iộ


đ ng h pồ ợ


ki u genể
l nặ(7)

IV. Ý nghĩa c a tủ ương quan tr i – l nộ


Câu h iỏ : Em nêu m t vài ví d v s tộ ụ ề ự ương quan tr i – l n.ộ ặ


Câu h iỏ : S tự ương quan tr i – l n có ý nghĩa gì?ộ ặ


Qu tr n và qu nhănả ơ ả


Thân cao v i thân th pớ ấ(8)

V. Tr i khơng hồn tồnộ


Thí nghi m c a Men đen:ệ ủP: Hoa đ x Hoa tr ngỏ ắ


AA aa


G: A a


F1: Aa (hoa h ng)ồ
F1 x F1: Aa x Aa
GF1: A, a A, a
F2: AA, Aa, Aa và aa(9)

V. Tr i khơng hồn tồnộ(10)

KI M TRA ĐÁNH GIÁỂ


Câu 1: Mu n xác đ nh ki u gen mang tính tr ng tr i ố ị ể ạ ộ
ta c n ph i làm gì?ầ ả(11)

H

ƯỚ

NG D N H C NHÀ

Ọ ỞV nhà h c bài và tr l i các câu h i vào t p.

ả ờLàm ti p các bài t p còn l i vào v .

ếĐ c và xem ti p bài 4: L

ế

ai Hai C p Tính Tr ng
(12)

Ch

úcS

c K
h

e QThy C

ô
×