Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Phát

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (666.72 KB, 6 trang )

(1)

TÓM TẮT LUẬN VĂN


Trong điều kiện hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ngày càng sâu rộng,
vì vậy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao, không chỉ các doanh nghiệp trong
nước với nhau mà cả với các doanh nghiệp nước ngồi. Để có thể cạnh tranh được với các doanh
nghiệp trên trường quốc tế thì bản thân doanh nghiệp phải biết “sức khỏe” của mình tới đâu có
nghĩa là doanh nghiệp phải biết tình hình tài chính của mình như thế nào? Để chủ động nhận biết
rằng mình đã làm được gì, chưa làm được gì? Và kế hoạch đặt ra là như thế nào cho tương lai của
mình. Từ đó có những biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và có những quyết định và có
những quyết định đúng đắn về đầu tư, cho vay, đi vay, mua hàng hóa, hay thuế mướn lao động
…Để làm được điều này cơng tác phân tích báo cáo tài chính là rất quan trọng. Tuy nhiên trên
thực tế cơng tác phân tích báo cáo tài chính chưa được chú trọng và quan tâm. Có nhiều đơn vị
gần như chỉ mới tập trung làm các báo cáo gửi các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền.
Mà quên đi mất rằng phải ngồi lại phân tích báo cáo tài chính của mình để có cái nhìn tổng quan
về tình hình tài chính tại doanh nghiệp và có những quyết định đúng đắn và hiệu quả cho doanh
nghiệp.


Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát chuyên hoạt động xây dựng và lắp
đặt, ngồi ra cịn kinh doanh thêm một số mặt hàng với tư cách làm thương mại bán sơn, đá, các
thiết bị xây dựng…Trong những năm gần đây do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và để
đứng trụ được trên thị trường thì Cơng ty bắt đầu quan tâm đến việc phân tích báo cáo tài chính
và tìm ra các điểm mạnh kinh doanh của mình. Tuy nhiên, tình trạng phân tích báo cáo tài chính
của doanh nghiệp cịn ở tình trạng sơ khai, chưa chuyên nghiệp, chưa thường xuyên và đầy đủ. Từ
trước tới nay chưa có đề tài nghiên cứu khoa học của tác giả nào về hồn thiện phân tích báo cáo
tại Cơng ty. Xuất phát từ những thực trạng trên nên tôi chọn đề tài : “Hồn thiện phân tích báo


cáo tài chính Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát” cho luận văn thạc sỹ


của mình với mong muốn đóng góp một số ý kiến nhằm hồn thiện tình hình phân tích báo cáo tài
chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát để có thể cung cấp những thơng
tin hữu ích cho nhà quản trị và các đối tượng quan tâm.Với mong muốn góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về phân tích


Báo cáo tài chính. Đồng thời thơng qua việc đánh giá thực trạng phân tích báo


cáo tài chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát,


luận văn đã chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong q trình phân tích Báo cáo


tài chính tại Cơng ty. Trên cơ sở đó, luận văn đã đề ra một số các giải pháp có


tính khả thi nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích Báo cáo tài


chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát.
(2)

nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu. Đồng thời, nhấn mạnh được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.


Kết cấu luận văn gồm 4 chương:


Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu


Chương 2: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp


Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và
Thương mại Việt An Phát giai đoạn năm 2013 – 2014.


Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hồn thiện phân tích báo cáo
tài chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát.


Trong chương 2, Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Sau khi khái


quát các vấn đề liên quan đến phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp như khái niệm, vai trị của
phân tích báo cáo tài chính, ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính. Luận văn đi sâu trình bày các vấn
đề về nội dung phân tích, phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.Về phương pháp phân tích báo cáo tài chính: tác giả đã khái quát và tổng hợp các phương
pháp phân tích cơ bản như: Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ
cân đối, Mơ hình Dupont.


Về nội dung phân tích báo cáo tài chính: tác giả đã tổng hợp các nội dung phân tích báo
cáo tài chính gồm: đánh giá khái qt tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính, phân tích
tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích công nợ và khả năng thanh tốn,
phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích dịng lưu chuyển tiền tệ, phân tích dấu hiệu rủi ro tài
chính.


Đánh giá khái qt tình hình tài chính:


Dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán
và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính của doanh nghiệp. Qua đó các
nhà quản lý có thể xác định đúng về thực trạng tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết
định cần thiết, các chiến lược thích hợp để nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình tài
chính là: Tổng nguồn vốn, hệ số tài trợ, hệ số tài trợ tài sản dài hạn, hệ số khả năng thanh toán
tổng quát, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, tỷ suất sinh
lời của vốn chủ sở hữu.


Phân tích cấu trúc tài chính:


Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái qt tình hình huy động vốn, sử dụng vốn
của doanh nghiệp và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh
nghiệp.


Phân tích bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh:(3)

nghiệp. Khi phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh các chuyên gia thường


xem xét tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm:


►Phân tích bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn
►Phân tích bảo đảm vốn theo quan điểm nguồn tài trợ
Phân tích cơng nợ và khả năng thanh tốn


Là việc phân tích tình hình cơng nợ phải thu và cơng nợ phải trả. Cơng việc phân tích này
có vai trị rất quan trọng nhằm đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp về tình hình vay nợ
và tình hình trả nợ.


Phân tích hiệu quả kinh doanh:


Một nội dung cơ bản của phân tích tài chính nhằm góp phần cho doanh nghiệp tồn tại và
phát triển không ngừng. Mặt khác hiệu quả kinh doanh còn là chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh
doanh của các doanh nghiệp, góp phần tăng thêm sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị
trường.


Phân tích dịng lưu chuyển tiền tệ:


Phân tích dịng tiền từ hoạt động kinh doanh
Phân tích dịng tiền từ hoạt động đầu tư
Phân tích dịng tiền từ hoạt động tài chính
Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính:


Hệ số khả năng thanh tốn tiền lãi
Hệ số địn bảy tài chính


Trong chương 3, thực trạng phân tích báo cáo tài chính của Cơng ty Cổ phần Xây dựng và


Thương mại Việt An Phát giai đoạn năm 2013-2014. Sau khi giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ


phẩn Xây dựng và Thương mại Việt An Phát bao gồm: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát
triển; mơ hình tổ chức bộ máy quản lý cơng ty; mơ hình tổ chức hoạt động kế toán, chế độ kế
toán. Luận văn tiến hành xem xét thực trạng q trình phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty Cổ
phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát của các nhà phân tích tài chính của Cơng ty giai đoạn
2013 – 2014. Các nhà phân tích báo cáo tài chính của Cơng ty phân tích theo hướng tiếp cận sau:


Về phương pháp phân tích của Cơng ty: Trong q trình thực hiện việc phân tích báo cáo
tài chính tại Cơng ty, phương pháp so sánh là phương pháp phân tích được sử dụng phổ biến. Đây
là phương pháp mà hầu hết người làm cơng tác phân tích nào cũng sử dụng. Phương pháp so
sánh được thực hiện theo cả 2 cách là so sánh ngang và so sánh dọc, chủ yếu là so sánh bằng số
tuyệt đối và số tương đối. Khi sử dụng phương pháp so sánh, Công ty đã đảm bảo các điều kiện so
sánh của các chỉ tiêu và gốc so sánh được chọn

.
(4)

quả kinh doanh.Đánh giá khái quát tình hình tài chính:Các nhà phân tích báo cáo tài chính của Cơng ty đã đưa ra được các chỉ


tiêu cơ bản nhằm để đánh giá khái quát tình hình tài chính tại Cơng ty như:


Tổng số nguồn vốn, hệ số tài trợ, hệ số tự tài trợ, hệ số khả năng thanh toántổng quát, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số thanh toán của tiền


và các khoản tương đương tiền, tỷ suất đầu tư, suất sinh lời của vốn chủ sở


hữu. Qua các chỉ tiêu này có được các nhà phân tích của Công ty đã đưa ranhững nhận xét khái quát về tình hình tài chính của Cơng ty.Phân tích cơng nợ và khả năng thanh tốn:


Trong phân tích cơng nợ và khả năng thanh tốn các nhà phân tích tại Cơng ty cũng đã phân


tích những nội dung như: Phân tích các khoản phải thu, phân tích các khoản phải trả, phân tích khả
năng thanh tốn nợ ngắn hạn và nợ dài hạn và đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình cơng nợ
và khả năng thanh tốn của Cơng ty tại hai thời điểm cuối năm 2013 và cuối năm 2014.


Phân tích cấu trúc tài chính:


Các nhà phân tích cũng đã đưa ra các chỉ tiêu để phân tích về cơ cấu tài sản và cơ cấu về
nguồn vốn về tình hình tài chính của Công ty và đưa ra những nhận xét cơ bản về cấu trúc tài
chính tại hai thời điểm cuối năm 2013 và 2014.


Phân tích hiệu quả kinh doanh:


Có nhiều chỉ tiêu để giúp các nhà phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tuy
nhiên các nhà phân tích tại Cơng ty mới chỉ sử dụng chỉ tiêu: phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
ngắn hạn, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn, phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
để phân tích hiệu quả kinh doanh của Cơng ty. Và qua đó để đánh giá hiệu quả kinh doanh của
Công ty.


Trong chương 4, Thảo luận kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hồn thiện


phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát.


Dựa vào kết quả đã nghiên cứu và thực trạng về tình hình phân tích báo cáo tài chính tại
Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt An Phát tác giả đã tổng hợp và đánh giá đưa ra
những điểm mà nhà phân tích tại Cơng ty đã làm được trong q trình phân tích về mặt phương
pháp và nội dung phân tích và những điểm khiếm khuyết mà các nhà phân tích tại Cơng ty chưa
làm được. Ngun nhân dẫn tới các khiếm khuyết chưa làm được.(5)

(6)
×