Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Bài tập vận dụng định luật ôm | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.67 KB, 11 trang )

(1)

Bài 6BÀI T P V ND NG
(2)

I. M c tiêuV n d ng các ki n th c đã h c

ế


đ gi i đ

ể ả ượ

c các bài t p đ n

ơgi n v m ch đi n g m nhi u

ề ạ
(3)

2. Rtd =R1 / n


Đ c bi t khi ặ ệ


R1=R2=...=Rn và m c // ắ


thì:


I = I1 + I2 +...+ In


U = U1 = U2 =...= Un


n
R
R
R
R
1


...
1
1
1
2
1
+
+
+
=
1
2
2
1
2
2
1


1. .


R
R
II
R
I
R


I = ⇒ =


1. I1 = I2 = ... = In = I / nI = I1 = I2 =...= In


U = U1 + U2+...+ Un


Đ c bi t khi ặ ệ


R1=R2=...=Rn và m c nt ắ


thì:


1.U1 = U2 = ... = Un = U / n


2. Rn = n R1


2
1
2
1
R
R
U
U
=


R=R1 + R2 +...+Rn


R1 R


2 Rn R1Rn


R2


+ +


_


_(4)

III. N i dung bài m i


Bài 1: Tóm t t:ắ


R1 = 5 K đóng
Vơn k ch U = 6V.ế
Ampe k ch I = 0,5A.ế
a) R = ?


b) R2 = ?
a)Vôn k ch 6V => UAB = 6Vế ỉ


áp d ng công th c công th c đ nh ụ ứ ứ ị
lu t Ôm I=U/R ta có: ậ

Rtđ = = = 12 ( )U


I


6


0,5 Ω


b) Theo đo n m ch n i ti p ạ ạ ố ế
có:


Rtđ = R1 + R2


=> R2 = Rtđ - R1


= 12 – 5 = 7 ( )(5)

Cách khác:a) T h th c đ nh lu t Ôm: I = ừ ệ ứ ị ậ
=> R = = = 12


b) Theo đo n m ch n i ti p: Iạ ạ ố ế 1 = I2 = I = 0,5
A


=> U1 = I.R1 = 0,5.5 = 2,5 (V)


=> U2 = U – U1 = 6 – 2,5 = 3,5 (V)
Theo cơng th c tính đi n tr : ứ ệ ởR2 = = = 7 ( )


U
R
U


R


60,53,5(6)

Bài 2:Cho s đ m chđi n nh h ơ ồ ạ ư
v :ẽ


R1 = 10


ch Iỉ 1 = 1,2 A
ch I = 1,8 Aỉ
a) Tính UAB = ?
b) Tính R2 = ?
a)Theo đo n m ch song song có:ạ ạ
U1 = U2= UABMà U1 = I1.R1 = 1,2 x 10 = 12 (V)


=> UAB = 12V


b) áp d ng công th c đi n trụ ứ ệ ở
R2 = V i I2 = I – I1 ớ


= 1,8 – 1,2 = 0,6 (A)(7)

Cách khác câu b):T câu a) có: Uừ 2 = U1 = UAB


Rđ = = = = ( )


=> = => 30R2 = 200 + 20R2
=> 10R2 = 200


=> R2 = 20 ( )
U


I12


1,8
20320


3
(8)

Bài 3:30.30
30 30+


R1 = 15


R2 = R3 = 30 UAB = 12V


a) Tính RAB = ?


b) Tính I1, I2, I3 = ?
a) Phân tích m ch đi n ta có:ạ ệ
R1 nt (R2 // R3)


Theo đo n m ch song song có:ạ ạ
RMN = = = 15 ( )


Theo đo n m ch n i ti p: ạ ạ ố ế


RAB = R1 + RMN = 15 + 15 = 30 ( )
b) Theo đ m ch n i ti p và đ/l ạ ố ế
Ôm:


I1 = IAB = = = 0,4 (A)


Theo đo n m ch song song: ạ ạ
U2 = U3 và vì R2 = R3
=> I2 = I3 = = = 0,2 (A)


12
30(9)

Cách khác câu b):Có R23 = = = 15 ( )


Ta th y Rấ 1 = R23 và I1 = I23=> U1 = U23 = = = 6 ( )


=> I1 = = = 0,4 (V)


=> I2 = I3 = I1/2 = 0,2 (A)


30


212


26


15


(10)

(11)

V. H

ướ

ng d n v nhà.


×